Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARP – wsparcie dla przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARP – wsparcie dla przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 PARP – wsparcie dla przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej
Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa od 1 stycznia 2001 r
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki Obszary działań PARP w latach : rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, rozwój regionalny, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, rozwój eksportu, wspieranie działalności badawczo - rozwojowej przedsiębiorców, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych, podniesienie jakości usług świadczonych przez organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości, rozwój ogólnopolskich projektów szkoleniowych i doradczych, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województw.

3 Budżet PARP 2004-2009 (ogółem, w mln PLN)

4 Programy realizowane przez PARP 2004-2009
Programy finansowane ze środków UE i budżetu państwa Programy Phare 2002 i Phare 2003 – programy przed wstąpieniem Polski do struktur UE Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy finansowane z budżetu państwa: Bony na innowacje Projekty pilotażowe dla technostarterów, klastrów i przedsiębiorców zainteresowanych ochroną własności przemysłowej Pożyczka na realizację inwestycji innowacyjnych Rządowy program rozbudowy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach „Kapitał dla przedsiębiorczych”

5 Programy przedakcesyjne – PHARE
Program PHARE - edycja 2002 i 2003  Celem programu było zmniejszanie opóźnień i zniwelowanie nierównomiernego rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Phare 2002 – podpisano ponad 3,5 tys. umów na kwotę blisko 140 mln PLN Phare 2003 – podpisano ponad 1,7 tys. umów na kwotę ponad 120 mln PLN Komponent regionalny i ogólnopolski Dotacje na szkolenia, inwestycje, doradztwo, rozwój przedsiębiorstw eksportowych.

6 Perspektywa finansowa 2004-2008
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działania: SPO WKP Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu SPO WKP Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych SPO WKP Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych SPO WKP Wsparcie powiązania funduszy kapitału zalążkowego SPO WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo SPO WKP Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje Bezpośrednie i pośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, w tym dotacje na inwestycje i doradztwo: ponad 5400 umów, na kwotę 3,25 mld PLN Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w tym wsparcie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i typu seed capital: 192 umowy na kwotę 970 mln PLN

7 Perspektywa finansowa 2004-2008
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki„ - schemat a, b, c Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Szkolenia otwarte i studia podyplomowe Szkolenia zamknięte W ramach działania zostały zawarte 703 umowy z firmami szkoleniowymi i uczelniami na realizację projektów szkoleń i studiów podyplomowych o wartości dofinansowania 1,17 mld PLN. Do 2008 r. z dofinansowanych studiów i szkoleń skorzystało ponad 0,5 mln osób.

8 Perspektywa finansowa 2007-2013 – działania finansowane z funduszy UE i budżetu państwa
Działania wdrażane przez PARP: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EURO Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – budżet 672 mln EURO Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EURO Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: mld EURO (8,4% budżetu NSRO).

9

10 Rodzaje wsparcia oferowane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców (ok. 3,5 mld EUR) dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R (działanie ) dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw (działanie 4.2.) wparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (działanie 4.4.) ochrona własności przemysłowej (działanie 5.4) wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (działanie 4.2) doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (działanie 3.3.) projekty związane z gospodarką elektroniczną (działania 8.1, 8.2) dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne (działanie 6.1) Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (ok. 380 mln EUR) wsparcie rozwoju klastrów (działanie 5.1) wsparcie dla parków technologicznych, inkubatorów, ctt (działanie 5.3, 3.1) wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności (działanie 5.2) rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw (działanie 3.3) wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej (działanie 5.4) 10

11 Rodzaje wsparcia oferowane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców i IOB Poddziałanie 2.1.1 Projekty wybrane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.2 projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań m.in. w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - społecznej odpowiedzialności biznesu. 11

12 Działania wdrażane przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
W ramach pięciu osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej PARP zajmuje się wdrażaniem następujących Działań: Działanie 1.1 Infrastruktura uczelni Działanie 1.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Działanie 1.4 Promocja i współpraca Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Działanie 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Działanie 5.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Działanie 5.2 Trasy rowerowe

13 Perspektywa finansowa 2007-2013 - działania finansowane z budżetu państwa
Pożyczka na innowacje – wsparcie MSP; budżet: 19,16 mln PLN Bony na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, rozwój współpracy pomiędzy małymi przedsiębiorstwami a JBR; budżet: 7,65 mln PLN w 2008 r. – 82 umowy na kwotę 1,2 mln zł Innovation express – wsparcie klastrów, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie B+R i innowacji; budżet: 3,15 mln PLN

14 Rezultaty działań PARP w pigułce – lata 2004-2009
Od 2004 roku Agencja popisała w ramach SPO WKP i PO IG ponad 6200 umów z firmami i instytucjami otoczenia biznesu na kwotę ponad 6,6 mld PLN W ramach SPO RZL podpisaliśmy 703 umowy na kwotę ok. 1,17 mld PLN, w ramach POKL 240 umów na kwotę ok. 483,5 mln PLN. W ramach PO RPW podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 856,6 mln PLN (uczelnie, samorządy, przedsiębiorcy). 180 tysięcy firm wysłało ponad 0,5 miliona pracowników na szkolenia i studia podyplomowe – w ramach SPO RZL. Kolejnych kilka tysięcy bierze udział w projektach finansowanych z PO KL. W latach fundusze pożyczkowe i poręczeniowe podpisały z nami 98 umów na kwotę ponad 750 mln PLN – w ramach tych umów udzielono 11 tys. pożyczek i 9 tys. poręczeń.

15 Współpraca z partnerami 1/3
Ministerstwa – udział PARP we wdrażaniu polityki, Instytucje i organizacje społeczno-gospodarcze (np. Rada Konsultacyjna, Rada Naukowa) – forum do dyskusji nad obecnymi i przyszłymi działaniami PARP, Udział w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej. Partnerzy zagraniczni – 16 porozumień dwustronnych, Regiony (Urzędy Marszałkowskie) – linie demarkacyjne pomiędzy instrumentami, role władz regionalnych we wspieraniu przedsiębiorczości, Regionalne Instytucje Finansujące – wdrażanie instrumentów wsparcia, Sieć KSU – standardy, procedury, zakres usług, itp., Enterprise Europe Network – koordynacja sieci w Polsce,

16 Współpraca z partnerami 2/3 - Instytucje otoczenia biznesu
Regionalne Instytucje Finansujące to partnerzy regionalni PARP we wdrażaniu wybranych programów (Phare, SPO WKP, SPO RZL i PO IG). Krajowy System Usług dla MSP (KSU) - to sieć 200 niezależnych organizacji świadczących usługi w zakresie doradczym, szkoleniowym, informacyjnym i finansowym (poręczenia i pożyczki). Ośrodki KSU zrealizowały usługi doradcze dla ponad 570 tysięcy przedstawicieli małych i średnich firm. W ramach KSU funkcjonuje Krajowa Sieć Innowacji - obecnie 16 ośrodków - która prowadzi działania doradcze o charakterze proinnowacyjnym, które obejmują obsługę procesu transferu technologii. W ramach KSU funkcjonują Punkty Konsultacyjne świadczące na rzecz MSP w zakresie działań informacyjnych (administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, udzielanie informacji o dostępnych wsparcia). Prawie 136 tysięcy osób skorzystało z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, świadczonych przez ok. 200 Punktów Konsultacyjnych. 16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

17 Współpraca z partnerami 3/3 - Enterprise Europe Network
Cel istnienia: Sieć oferuje MSP kompleksowe usługi związane z rozwojem ich potencjału i zdolności innowacyjnych. Główne zadania: działania informacyjne i doradcze, organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów. pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej, organizowanie misji gospodarczych oraz targów kooperacyjnych, odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące działalności gospodarczej w Polsce, usługi z zakresu transferu technologii.

18 Działania na rzecz rozwoju eksportu i nawiązywania zagranicznych kontaktów kooperacyjnych
dofinansowanie rozwoju eksportu, organizacja targów kooperacyjnych, organizacja misji gospodarczych (przyjazdowych i wyjazdowych), działalność szkoleniowa (cykl „Europejskie Przedsiębiorstwo”), wymiana i rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych, działalność wydawnicza (publikacje na temat rynków zagranicznych, Biuletyn Euro Info), elektroniczne narzędzia kojarzenia partnerów biznesowych, przedsiębiorstw (giełdy internetowe).

19 Działania na rzecz podnoszenia świadomości
w obszarze: przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju zasobów ludzkich; tworzenie zapotrzebowania na instrumenty bezpośredniego wsparcia; informowanie w obszarze zmian w uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej; przykłady: Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Portal Innowacji Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, promocja szkoleń i popularyzacja idei uczenia się przez całe życie (LLL), imprezy kooperacyjne dla przedsiębiorstw, publikacje, np.: Raport o stanie sektora MSP, Raport Innowacyjność, Benchmarking parków technologicznych.

20 Wybrane działania PARP na rzecz promocji postaw proinnowacyjnych
Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” - upowszechnia osiągnięcia twórców innowacyjnych wyrobów i technologii Akademia PARP - to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Portal Innowacji - portal służy kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami. Wspieramy e-biznes – portal to platforma wymiany wiedzy i doświadczenia dla społeczności przedsiębiorców, którzy tworzą e-biznes i rozwiązania B2B. 20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

21 Wybrane działania PARP na rzecz promocji postaw proinnowacyjnych
Publikacje i poradniki dla MSP z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu technologii, prowadzenia firm na rynkach międzynarodowych, Badania, ekspertyzy i ewaluacje: Bilans kapitału ludzkiego, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Analiza procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach i ich wpływ na rynek pracy, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Przedsiębiorczość młodych ludzi, Instrument szybkiego reagowania. Raport o stanie sektora MSP w Polsce - wydawany corocznie od 1996 roku 21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony Informatorium , Punkty Konsultacyjne KSU


Pobierz ppt "PARP – wsparcie dla przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google