Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. III) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. III) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. III) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak2 DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA umożliwia komunikowanie zamiarów i spójności działań. Tworzenie dokumentacji nie może być celem samym w sobie, ale ma służyć zwiększaniu wartości firmy (zarządzania)

3 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak3 Cechy dobrej dokumentacji 1.Celowa (aby osiągnąć postawione cele jakościowe) 2.Kompletna (obejmuje wszystkie istotne aspekty mające wpływ na jakość naszych usług) 3.Aktualna (zawiera zmiany i usprawniania, względnie działania korygujące) 4.Odnajdywalna (przejrzysta identyfikacja i dobre archiwum)

4 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak4 RODZAJE DOKUMENTÓW KSIĘGA JAKOŚCI – dostarcza spójnych informacji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) o systemie zarządzania jakością laboratorium PLANY JAKOŚCI – dostarczają informacji jak system jakości jest stosowany do określonego działania

5 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak5 RODZAJE DOKUMENTÓW OGÓLNE PROCEDURY (QAG) – zawierają informacje jak wykonywać działania – dotyczą całego laboratorium INSTRUKCJE OPERACYJNE (SOP) – zawierają informacje jak wykonać konkretne jednostkowe działania

6 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak6 HIERARCHICZNA STRUKTURA DOKUMENTACJI Polityka Jakości Księga Jakości Ogólne Procedury Instrukcje Operacyjne

7 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak7 KSIĘGA JAKOŚCI Informuje jakie systematyczne działania podejmowane są przez przedsiębiorstwo w celu sprecyzowania wymagań jakościowych stawianych jego wyrobom czy usługom oraz co należy czynić aby sprostać tym wymaganiom KJ stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa powinna w najlepszy sposób prezentować przedsiębiorstwo (pion/dział)

8 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak8 FUNKCJE KSIĘGI JAKOŚCI Charakterystyka oferowanych usług Prezentacja struktury organizacyjnej, form zarządzania i polityki jakościowej laboratorium Prezentacja elementów SJ i relacji między nimi Spełnienie podstawowego warunku akredytacji Ważne źródło informacji wewnątrzzakładowej

9 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak9 Struktura formalna Księgi Jakości STRONA TYTUŁOWA –Pełna nazwa instytucji będącej właścicielem księgi –Nazwa komórki, której dotyczy odnośna księga jakości –Identyfikator księgi jakości –Nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść oraz aktualizację –Datę wydania (poszczególnych dokumentów) –Nazwisko i podpis osoby zatwierdzającej KJ (dokumenty)

10 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak10 Struktura formalna Księgi Jakości NASTĘPNA STRONA –Spis treści całej księgi jakości STRONY TYTUŁOWE ROZDZIAŁÓW –Nazwę instytucji –Numer rozdziału, ilość stron w rozdziale, numer bieżącej strony –Numer wersji –Pełny i aktualny spis treści rozdziału wraz z podaniem ilości stron w danym podrozdziale. –Podpis osoby zatwierdzającej

11 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak11 Cele i funkcje Księgi Jakości KJ jest zbiorem ważnych dokumentów obowiązujących w jednostce organizacyjnej KJ powinna służyć przede wszystkim osobie odpowiedzialnej za kierowanie jednostką Dobór dokumentów, które maja się znaleźć się w KJ jest sprawą kierownika jednostki Ważnymi kryteriami doboru dokumentów są:

12 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak12 Cele i funkcje Księgi Jakości Ważnymi kryteriami doboru dokumentów są: –Dokumenty niezbędne do prawidłowego zarządzania (schemat organizacyjny, funkcje, zadania i odpowiedzialności pracowników) –Dokumenty potrzebne do przedstawienia kompetencji technicznych (kwalifikacje personelu, infrastruktura i wyposażenie laboratorium, jego organizacja i logistyka)

13 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak13 Cele i funkcje Księgi Jakości Ważnymi kryteriami doboru dokumentów są: –Dokumenty przydatne w czasie konferencji z kierownictwem instytucji –Dokumenty niezbędne do szkolenia pracowników laboratorium (cele jakościowe, zasady postępowania, ustalenia organizacyjne i logistyczne, zadania pracowników, struktura i hierarchia dokumentacji)

14 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak14 Cele i funkcje Księgi Jakości Ważnymi kryteriami doboru dokumentów są: –Dokumenty wykazujące zgodność systemu zarządzania jakością z wymogami zawartymi w normie ISO 17025

15 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak15 Wymagania dotyczące zarządzania wg. PN-EN (Rozdział 4) 4.1 Organizacja 4.2 System jakości 4.3 Nadzór nad dokumentami 4.4 Przegląd zamówień, ofert i umów 4.5 Podwykonawstwo badań i wzorcowań 4.6 Zakupy usług i dostaw 4.7 Obsługa klienta

16 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak16 Wymagania dotyczące zarządzania (R.4) 4.8 Skargi 4.9 Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań (wzorcowań) 4.10 Działania korygujące 4.11 Działania zapobiegawcze 4.12 Nadzór nad zapisami 4.13 Audity wewnętrzne 4.14 Przeglądy zarządzania

17 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak17 POCEDURY OGÓLNE Opisują określone sposoby przeprowadzania działania, opisują formalne i faktyczne wymagania stawiane pewnym procesom

18 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak18 POCEDURY OGÓLNE Numer identyfikacyjny Autor / autorzy Osoba zatwierdzająca do użytku Tytuł Hasła kluczowe Załączniki Rozdzielnik poufność

19 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak19 STRUKTURA POCEDURY Cel Kogo dotyczy Podstawy (norma, wytyczne dyrekcji, literatura) Zasady obowiązujące Wykonania Załączniki (formularze, przykłady)

20 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak20 Ogólne procedury zapewnienia jakości Plan badań i protokół z badań Sprawozdanie z badań Przechowywanie obiektów badań Oznakowanie przyrządów Sterowanie (nadzór) dokumentami Sterowanie korespondencją Pojęcia definicje

21 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak21 Ogólne procedury zapewnienia jakości audity wewnętrzne Przegląd umowy szkolenia Walidacja metod Nadzorowanie narzędzi pomiarowych

22 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak22 Instrukcje SOP Szczegółowe instrukcje opisujące sposób wykonywania konkretnych działań Wyróżniamy: –SOP Logistyczne –SOP Dotyczące sprzętu –SOP Dotyczące metod

23 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak23 Instrukcje SOP Logistyczne Są to instrukcje dotyczące zadań i procesów powtarzalnych oraz uregulowań logistycznych w danej jednostce Przykłady: –Załatwianie zleceń, reklamacji –Plany badań, specyfikacja sprawozdań, –Sterowanie obiegiem dokumentów, archiwizacja,...

24 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak24 Instrukcje SOP dotyczące metod Opis przebiegu metody badawczej Informacje ogólne (tytuł, cel, zakres stosowania) Zasada i plan operacyjny metody Charakterystyczne parametry Środki badawcze stosowane Wzorcowanie Przeprowadzenie badania Instrukcja w sprawie sprawozdania z badań

25 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak25 Instrukcje SOP dotyczące sprzętu Instrukcja obsługi środka badawczego określa tryb eksploatacji i wzorcowania Treść –Nazwa, krótki opis, charakterystyka środka badawczego, osobę odpowiedzialną, użytkowanie (uruchomieni, kontrola działania, proces pomiarów) nadzorowanie i wzorcowanie (częstość tryb postępowania), odniesienie do księgi LOG.

26 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak26 KSIĘGA LOG środka badawczego Dokumentacja na temat historii danego środka badawczego oraz informacje o bieżących zdarzeniach – informacje o charakterze zmiennym –Dane techniczne, konserwacje i naprawy, wzorcowania (dane ogólne oraz wyniki wzorcowań)


Pobierz ppt "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. III) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google