Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne oczyszczanie ścieków. Parametry technologiczne ścieków ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen Ilość tlenu potrzebna do całkowitego utlenienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne oczyszczanie ścieków. Parametry technologiczne ścieków ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen Ilość tlenu potrzebna do całkowitego utlenienia."— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne oczyszczanie ścieków

2 Parametry technologiczne ścieków ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen Ilość tlenu potrzebna do całkowitego utlenienia próbki do CO 2 i H 2 O metodami chemicznymi Oznaczenie: Próbka gotowane jest 2 h w roztworze zawierającym określoną ilość K 2 Cr 2 O 7 w stężonym kwasie siarkowym, w obecności Ag 2 SO 4 i HgSO 4. Pozostały dichromian jest miareczkowany. BZT – biologiczne zapotrzebowanie na tlen Ilość tlenu zużywana do utleniania organicznych składników próbki przez drobnoustroje w niej zawarte. Oznaczenie wartości BZT 5 : Próbka inkubowana jest w zamkniętej szczelnie kolbie, w temperaturze 20 C, przez 5 dni. Następnie oznacza się ilość zużytego tlenu. Inne parametry: ogólny węgiel organiczny (OWO), azot ogólny (TKN), azot organiczny, fosfor ogólny, osad ogólny, osad zawieszony

3 Charakterystyka ścieków komunalnych ParametrWartość (mg/dm 3 ) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT 5 Azot ogólny Azot organiczny Amoniak Azotany(III) Azotany(V) Fosfor ogólny 300 – 1200 100 – 350 80 – 290 250 – 1000 110 – 400 20 – 85 20 - 42 12 – 50 0 4 - 15 Typowy skład ścieków komunalnych

4 Etapy procesu oczyszczania ścieków

5 Stawy sedymentacyjne Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT 5. I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni III etap – staw dojrzewalnikowy przez 7 dni

6 Konstrukcja filtru zraszanego do oczyszczania ścieków

7 Schemat procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego.

8 Mikroorganizmy w osadzie czynnym 1. Bakterie: od 5 10 9 komórek/ml do 1,5 10 10 komórek/ml. Dominujące rodzaje: Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Alcaligenes, Moraxella, Flavobacterium; bakterie nitryfikacyjne – Nitrosomonas, Nitrobacter; Thiobacillus 2. Pierwotniaki – orzęski (osiadłe, pełzające, wiciowe, zarodziowe, wolnopływające), wrotki Cecha charakterystyczna: wzrost w postaci kłaczków (sflokulowany) Mikroskopowy obraz kłaczka osadu czynnego

9 Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego reaktor przepływowy Zasada procesu: Ścieki przepływają wzdłuż bioreaktora zawierającego mieszaną populację drobnoustrojów, które wykorzystują związki organiczne zawarte w ściekach jako źródło węgla. materia organiczna + drobnoustroje + O 2 przyrost biomasy + CO 2 Odciek z bioreaktora przepływa do odstojnika, gdzie następuje oddzielenie biomasy i niezdegradowanego osadu. Około 20% biomasy jest zawracanej na początek bioreaktora. Parametry typowego bioreaktora: prostopadłościan o wymiarach 6 10 m 30 – 100 m 4 – 5 m (objętość około 5000 m 3 ).

10 Cykl pracy reaktora SBR (bioreaktor sekwencyjny) Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego reaktor pracujący w trybie półciągłym

11 Chemostat – hodowla ciągła drobnoustrojów, w której populacja mikroorganizmów jest utrzymywana na stałym poziomie poprzez ciągłe odbieranie części hodowli i zastępowanie jej świeżą pożywką. Klasyczny układ bioreaktora do oczyszczania ścieków z osadem czynnym jest przykładem chemostatu z zawracaniem części populacji komórek.

12 Q – natężenie przepływu ścieków X – gęstość komórek S – stężenie składników odżywczych - współczynnik recyklingu C – współczynnik zatężenia biomasy zawracanej Bilans biomasy Biomasa akumulowana = biomasa dopływająca + przyrost biomasy – biomasa usuwana – komórki martwe - szybkość wzrostu - szybkość obumierania Wprowadzając: D = Q/V – szybkość rozcieńczania, zakładając 0 I brak zasilania biomasą oraz uzyskanie stanu równowagi, czyli, otrzymujemy: = D(1 + - C)

13 Parametry technologiczne osadu czynnego Obciążenie komory osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń B v = S 1 Q 1 V Stężenia B v i S 1 wyrażone są w postaci parametrów BZT 5 lub ChZT Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń B x = S 1 Q 1 V X 2 X 2 – zawartość zawiesin w osadzie czynnym

14 Napowietrzanie bioreaktorów z osadem czynnym

15 Reaktor ze złożem fluidalnym

16 Głębokoszybowy proces oczyszczania ścieków z zastosowaniem reaktora typu air-lift

17 Schemat reaktora membranowego do oczyszczania ścieków

18 Schemat dwustopniowego oczyszczania ścieków, umożliwiającego przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji

19 Nowe możliwości eliminacji amoniaku i azotanów Bakterie Planctomycetes przeprowadzają reakcję: NH 4 + + NO 2 - N 2 + 2H 2 O Technologia Anammox (anaerobowe utlenianie amoniaku) Zasada metody: strumień ścieków zawierających związki amonowe dzieli się na dwa strumienie. Zawartość jednego ze strumieni jest poddawana nitryfikacji /utlenienie amonu do azotanów(III)/. Strumień ten jest kierowany do reaktora anaerobowego, gdzie w wyniku połączenia z drugim strumieniem i aktywności metabolicznej bakterii Planctomycetes zachodzi reakcja utleniania amoniaku. Zalety: znacznie mniejsze zapotrzebowanie na napowietrzanie, brak konieczności dodawania materii organicznej, redukcja osadu odpadowego

20 Porównanie parametrów różnych technologii biologicznego oczyszczania ścieków MBR – bioreaktor membranowy UASB – bioreaktor ze wstępującym przepływem kożucha osadu

21 Sposoby utylizacji osadów nadmiernych - składowanie na wysypiskach - spalanie - kompostowanie - wykorzystanie w rolnictwie - fermentacja anaerobowa

22 Sposoby składowania osadów nadmiernych

23 Schemat spalarni osadów nadmiernych

24 Wykorzystanie odpadowego osadu czynnego w rolnictwie Obróbka wstępna - pasteryzacja (ogrzewanie w 70 C przez 30 min) - fermentacja anaerobowa w 35 C przez 12 dni - fermentacja termofilna tlenowa w 55 C przez 7 dni - kompostowanie - stabilizacja alkaliczna (pH>12 przez 2 h) - przechowywanie w formie wysuszonej przez 3 miesiące

25 Przekrój pryzmy kompostowej

26 Współzależność bakterii acetogennych i metanowych

27 Rodzaje reaktorów i techniki fermentacji anaerobowej


Pobierz ppt "Biologiczne oczyszczanie ścieków. Parametry technologiczne ścieków ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen Ilość tlenu potrzebna do całkowitego utlenienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google