Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szko ł y: Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie ID grupy: 97/59_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:,,Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 1.Wstęp 2.Podział źródeł finansowania 3.Dotacje 4.Kredyty 5. Leasing 6.Anioł biznesu 7.Spin off 8.Aventure Capital 9.Franchising 10.Obligacje 11. Pomocy publiczna

4 Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,85% ogólnej sumy przedsiębiorstw w Polsce. W tej liczbie największą grupę stanowią przedsiębiorstwa małe –(99,03%), a wśród nich firmy mikro (zatrudniające do 9 pracowników), których udział szacuje się na poziomie 94,96%. Sektor ten zwany kręgosłupem, czy też lokomotywą gospodarki, wytwarza w Polsce blisko 50% produktu krajowego brutto oraz zatrudnia 68% ludności.

5 Małe i średnie firmy istnieją we wszystkich systemach gospodarczych, są efektywną formą gospodarki i stanowią prawidłowość rozwojową gospodarki rynkowej.

6 Jednym z podstawowych czynników warunkujących zakładanie, prowadzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest dostęp do źródeł finansowania. Procesy zachodzące w każdym przedsiębiorstwie warunkowane są przede wszystkim posiadanym kapitałem. Powstanie oraz rozwój małego i średniego przedsiębiorstwa, nierozerwanie wiąże się z pozyskiwaniem środków finansowych oraz ich późniejszym gospodarowaniem.

7 Do największych barier rozwoju małych firm należą właśnie bariery finansowe związane z ograniczoną możliwością uzyskania środków finansowych na start i prowadzenie działalności gospodarczej ze względu na wysoką stopę oprocentowania kredytów i pożyczek oraz wysokie wymagania formalne ich uzyskania, a także utrudniony dostęp do zewnętrznych (krajowych i zagranicznych ) ź ródeł kapitału.

8

9 Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na ograniczone zasoby kapitałowe mają ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego. Słaby dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, a przede wszystkim praktyczny brak możliwości korzystania z finansowania na rynku kapitałowym, sprawia, że finansowanie własne ma dla nich kluczowe znaczenie, zarówno na początku działalności ja i w jej późniejszym rozwoju.

10 Z jednej strony utrudniony dostęp do obcego kapitału tworzy bariery i hamuje dynamiczny rozwój tych przedsiębiorstw, z drugiej czyni kluczowym efektywne zarządzanie kapitałami własnymi, które stanowią główne źródło finansowania przedsiębiorstwa.

11 Jak wynika z badań, od lat utrzymuje się tendencja do budowania struktury finansowej małych przedsiębiorstw na bazie osobistego majątku właściciela i rodziny, z pominięciem kapitałów obcych, co w oczywisty sposób stanowi istotną barierę rozwoju firm.

12 Jak pokazuje praktyka, tylko niewiele z rozmaitych form finansowania jest powszechnie dostępne małym i średnim przedsiębiorstwom. Przeważającą część podmiotów sektora MSP stanowią mikro przedsiębiorstwa, często są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których dostęp do rynku kapitałowego czy finansowania poprzez franchising jest po prostu niemożliwy. Jak wynika z badań, polskie MSP maja utrudnione funkcjonowanie wskutek ograniczonego dostępu do kredytów, będących podstawowym źródłem finansowania kapitału obcego, a udziału funduszy własnych w samofinansowaniu MSP wynosi 70 %, co jest ewenementem na skalę europejską.

13 Wkład właścicieli Zysk netto pozostawiony w firmie Amortyzacja (odpisy amortyzacyjne)

14 Pozyskiwanie nowego udziałowca ( inwestora) Dopłaty wspólników Emisja akcji

15

16 Dotacja - to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o sposobie wykorzystania dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

17 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dotacje unijne

18 Ubieganie się o dotacje nie należy do procesów szybkich i zależy od jednostki realizującej projekt w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Z reguły cały proces trwa od 3 – 6 miesięcy (od zgłoszenia się po uzyskanie dotacji).

19 Następnym krokiem jest ocena projektu, która trwa około trzech miesięcy. Od decyzji odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych lub z przyczyny braku zgodności z zasadami nie przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania. Warto więc nie tylko przygotować dobry projekt, ale i zadbać o wszystkie szczegóły formalne.

20 Wniosek składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

21

22 Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności nie może przekraczać 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie kwota ta wynosi około 13 tysięcy złotych.

23 Kredyty są najczęściej stosowanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa zewnętrznym źródłem finansowania. Służą zarówno finansowaniu potrzeb rozwojowych (kredyty inwestycyjne) jak i działalności bieżącej (kredyty obrotowe).

24 Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, będące pewnym procentem od pożyczonej sumy płaconym bankowi przez kredytobiorcę. Oprócz tego banki pobierają dodatkowe prowizje i opłaty takie jak prowizja przygotowawcza czy prowizja od niewykorzystanego salda kredytu. Jak wynika z ocen przedsiębiorców ze względu na brak wiarygodnego zabezpieczenia spłaty kredytu, dostęp do kredytu jest bardzo utrudniony i stanowi jedną z podstawowych barier rozwoju firm tego sektora, zwłaszcza na etapie rozwoju firmy.

25 Podstawową usługą, która daje możliwość pozyskania zasobów finansowych jest kredyt. Przedsiębiorstwo może korzystać z kredytu nie tylko w sytuacjach, braku zasobów ale również, gdy kapitał własny jest zainwestowany np.: lokatę długoterminowych i koszt naruszenia inwestycji jest większy od kosztu związanego z zaciągnięciem pożyczki.

26 W celu uzyskania kredytu na założenie własnego przedsiębiorstwa można udać się do wybranego banku lub instytucji finansującej. W czasie tej wizyty powinieneś uzyskać następujące informacje : Czy dana instytucja kredytuje nowe przedsięwzięcia czy posiada w swojej ofercie specjalny program adresowany do osób rozpoczynających działalność jakie są stawiane wymogi formalne (dokumenty prawne i finansowe, biznes plan) jakich zabezpieczeń spłaty wymaga bank jaki jest przybliżony czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku od momentu złożenia kompletu dokumentów jakie są koszty finansowe (oprocentowanie, prowizja, opłaty)

27 Początkujący przedsiębiorca ma zwykle duże trudności z uzyskaniem kredytu w banku komercyjnym. Banki traktują takich przedsiębiorców wstrzemięźliwie, oferta banków jest niedostępna i droga.

28 Na początku działalności przedsiębiorstwa pewnym rozwiązaniem problemu kredytowania działalności może być korzystanie przez przedsiębiorcę z debetu wynikającego z umowy z bankiem (ujemnego salda na rachunku). Można również skorzystać z kredytu na cele konsumpcyjne lub kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez rodziców (współmałżonka) nie prowadzących działalności gospodarczej.

29 Banki wprowadziły wiele różnego rodzaju kredytów w celu dostosowania się do potrzeb klientów. Najważniejszymi kryteriami podziału są: okres kredytowania, metoda udzielania kredytu, przeznaczenie kredytu, sposób wykorzystania kredytu, sposób spłat, bank kredytujący, preferencyjność i zasady oprocentowania.

30 Każdy z banków ma własne procedury wewnętrzne – ich poznanie da Ci odpowiedź czy dana instytucja jest nastawiona na obsługę i współprace z osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą.

31 Przyczyn ą tego jest : brak ustabilizowanych dochodów, słabe zabezpieczenie hipoteką, ryzykowność rodzinnego biznesu. W ostatnim czasie zelżały jednak ich wymogi. Coraz częściej pojawia się oferta właśnie dla najmniejszych przedsiębiorstw.

32 ING Bank Ś l ą ski wprowadził zmiany w ofercie kredytowej dla małych firm z początkiem marca. Podstawowym założeniem nowego podejścia do obsług i kredytowej małych firm jest usprawnienie samego procesu i znaczne skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych.

33 Można otrzymać zastrzyk finansowy bez konieczności przedstawiania biznesplanu, dokumentowania, jak pieniądze zostały wydane, nie jest wymagane zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego. Opłaty za rozpatrzenie wniosku nie są pobierane, a sam wniosek rozpatrywany jest w krótkim czasie.

34 Jeśli firma ma konto w dowolnym banku przez co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje limit zadłużenia w wysokości średnich miesięcznych wpływów na konto. Z kolei rachunek firmowy o co najmniej 12-miesięcznej historii daje limit w wysokości trzech średnich miesięcznych wpływów na konto – aż do 300 tys. złotych. Pożyczki dla małych firm w wysokości 10-30 tys. Zł udzielane są do 3 lat, do 100 tys. zł – do 5 lat, a powyżej 100 tys. zł – do 10 lat.

35 PKO BP przygotowało dla firm trzy pakiety do wyboru, dostępne dla przedsiębiorców z różnych branż, rolników i medyków. W każdym pakiecie jest kredyt odnawialny w rachunku, kredyty w rachunku kredytowym i – co ważne Dla przedsiębiorców – kredyt obrotowy i inwestycyjny. Bank nie pobiera opłaty za otwarcie rachunku -podczas gdy konkurencja zazwyczaj ją pobiera. Przedsiębiorca ma możliwość składania zleceń przez telefon, Internet, terminale samoobsługowe.

36 Konkurencją dla banków marmurowych są banki internetowe. W mBanku minimalna kwota kredytu hipotecznego dla mikrofirmy wynosi 30 tys. zł, a maksymalna aż 3 mln zł. Udzielany jest on w czterech walutach – złotych, frankach szwajcarskich, dolarach i euro, a maksymalny czas spłaty takiego kredytu wynosi 20 lat.

37

38 Leasing jest drugim po kredytach, najczęściej wykorzystywanym przez MSP źródłem finansowania. Stanowi on formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu prawa do użytkowania określonej rzeczy w zamian za ustalony czynsz(raty leasingowe), bez konieczności jej bezpośredniego zakupu.

39 Należy podkreślić, że wzięcie określonego dobra w leasing nie jest rodzajem jego zakupu. Umowa leasingu zbliżona jest raczej do umowy dzierżawy lub umowy najmu. Różni się ona od tych umów następującymi cechami: przedmiot leasingu najczęściej jest zakupiony specjalnie na potrzeby konkretnego leasingobiorcy, umowa leasingu zawarta jest na ściśle określony czas, a płatności z tytułu używania są z góry określone specjalnym harmonogramem, po okresie zakończenia umowy leasingu dotychczasowy leasingobiorca może zakupić przedmiot leasingu na szczególnych zasadach, po cenie niższej od ceny rynkowej.

40 Istnieje wiele rodzajów i form leasingu. Najbardziej rozpowszechnione w praktyce gospodarczej są jednak dwa rodzaje podział umów leasingowych. Według pierwszego z nich leasing dzielony jest na: Bezpośredni Pośredni.

41 Ma miejsce wtedy, gdy dawcą przedmiotu leasingu jest jego producent lub właściciel. W transakcji takiej występują tylko dwie strony: biorca, czyli użytkownik przedmiotu leasingu, oraz jego dawca.

42 Występuje w sytuacjach, gdy właściciel przedmiotu leasingu nie jest jego wytwórcą, Jest natomiast podmiotem finansującym Zamówienie otrzymane od leasingobiorcy. Na zlecenie biorcy wyszukuje określonego dostawcę przedmiotu leasingu oraz dokonuje od niego zakupu. Taka sytuacja oznacza, że między wytwórcą przedmiotu leasingu, a jego biorcą,

43 Zgodnie z drugim z tych podziałów wyróżniany jest leasing: operacyjny (bieżący) finansowy (kapitałowy) zwrotny

44

45 Jest samodzielną zamożną osobą, która przeznacza kapitał na rozruch przedsięwzięcia w zamian za udziały. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capital, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitało dawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Mała, lecz rosnąca grupa aniołóww Polsce łączy się w sieci aniołów lub grupy aniołów.

46 Przedsiębiorca lub emerytowany dyrektor wysokiego szczebla, który może być zainteresowany wspieraniem młodych biznesów z pobudek innych niż czysty zysk. Poza funduszami anioły oferują często wsparcie w zarządzaniu i przydatne kontakty.

47 Uzupełnia lukę w finansowaniu początkujących biznesów pomiędzy przyjaciółmi i rodziną a funduszami venture capital. Inwestycje ze strony aniołów są metodą uzupełnienia kapitału szybko rozwijających się przedsięwzięć u ich początku i są obliczone na sumaryczne nakłady roczne o wysokości niemal równie wysokiej, jak w przypadku połączonych venture capital, ale obejmują przy tym ponad dziesięciokrotnie większą liczbę przedsiębiorstw.

48 Są narażone na ekstremalnie wysokie ryzyko i stąd wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Ponieważ spory odsetek wartości inwestycji aniołów jest bezpowrotnie tracony, gdy młoda spółka upada, profesjonalni aniołowie biznesu wyszukują inwestycje, które mają potencjał do przyniesienia przynajmniej dziesięciokrotnego zwrotu nakładów w perspektywie około pięciu lat za pośrednictwem zdefiniowanej strategii wyjścia z inwestycji.

49

50 Nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów np. szkoły wyższej lub laboratorium badawczego, wykorzystujących w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej.

51 Uczelnie prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe, w wyniku których powstaje nowa wiedza i innowacje. Wyniki tych badań stanowią sprzedawalny produkt i mogą zostać skomercjalizowane (wykorzystane rynkowo) Firmy spin-off lub spin-out zwane są również spółkami profesorskimi

52 Mocny fundament naukowy Dostępność środków finansowych Zasoby wiedzy (zarówno technologicznej jak i biznesowe

53

54 Średnio i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.

55 W gospodarce powstaje wiele projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcia, ale do ich realizacji potrzebne są środki finansowe. Ponieważ ludzie tworzący te projekty nie posiadają wystarczającej ilości kapitału muszą sięgnąć po kapitał zewnętrzny. Banki nie są skore do pożyczania w takich sytuacjach pieniędzy, gdyż realizacja projektów obarczona jest wysokim ryzykiem

56 Rozwiązaniem stają się specjalne instytucje, które finansują projekty. Fundusze VC otrzymują wiele propozycji współpracy, ale większość z nich jest zazwyczaj odrzucana. Wybierane są pomysły najlepsze. Dużą rolę w dostępie do rynku VC odgrywają także wcześniej utrzymywane kontakty.

57 jaką siłę finansową posiada dana instytucja, w jakich okolicznościach zechce ona wycofać się z przedsięwzięcia, gdy powiedzie się ono, jak duży udział w zyskach chce zdobyć firma VC, jakie kontakty ma firma VC na rynku (mogą one być wykorzystane w dalszej działalności projektu), jak duży wpływ na firmę chce wywierać instytucja VC, oraz jakich ma specjalistów, którzy mogliby pomóc w zarządzaniu nowo powstałą spółką.

58 Venture Capital Konieczność podzielenie się własnością Kapitał długookresowy Poziom akceptowalnego ryzyka bardzo wysoki - możliwość realizacji nawet bardzo ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń Kapitał z funduszu venture capital zwiększa kapitał zakładowy (akcyjny) spółki - firma nie musi zwracać tego kapitału, ponadto nie obciążają firmy koszty finansowe, jak w przypadku kredytu; zmiana struktury bilansu nie tylko nie zmniejsza zdolności przedsiębiorstwa do zaciągania zobowiązań, lecz ją zwiększa Kredyt bankowy Możliwość zachowania pełnej kontroli właścicielskiej Kapitał krótko-, średnio-, bądź długookresowy Poziom akceptowalnego ryzyka niski – niechęć do angażowania się w ryzykowne przedsięwzięcia Pogorszenie struktury bilansu - kapitałów firmy Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne to dla banku synonim niepewności i zagrożenia

59 Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne mogą być dla funduszu venture capital czynnikiem zwiększającym szanse na spektakularny sukces (i duże pieniądze) Wartość dodana w postaci specjalistycznej wiedzy menadżerów funduszy z zakresu finansów, zarządzania i marketingu Kapitał VC przyjazny dla cash-flow firmy –wypłaty dywidend dostosowane są do kondycji finansowej danej firmy· W razie upadku firmy inwestor VC zostaje sklasyfikowany pośród innych udziałowców, za bankami i innymi pożyczkodawcami i tak jak pozostali może stracić zainwestowany kapitał. Niewielka dostępność specjalistycznej pomocy ze strony banku czy innego pożyczkodawcy – pracownicy bankowi nie zaangażowani osobiście we wzrost wartości firmy dzięki udzielonemu kredytowi Wymaga stabilnego cash flow, by finansować odsetki i zwrot kapitału W razie upadku firmy bank lub inny pożyczkodawca ma w pierwszej kolejności prawo do majątku przedsiębiorstwa.

60

61 Franchising - Umowa, na mocy której za określoną opłatą firma daje zezwolenie innej firmie na używanie własnego znaku handlowego. Termin ten oznacza również całokształt działań biznesowych przy prowadzeniu firmy, na które składają się: pomoc prawna, promocja marki, dostarczenie towarów, pomoc przy prowadzeniu interesu.

62 Taka forma interesu nie wymaga od przedsiębiorstw zbyt wiele, najczęściej jednym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej ilości gotówki. Przykładem takich firm są McDonalds lub DaGrasso.

63

64 Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy eksportem a importem. Polega na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczony w formie weksla własnego importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera.

65 Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za dostarczony towar. Eksporter odstępuje weksel bankowi i natychmiast otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o dyskonto, nie ponosi przy tym odpowiedzialności za realizację weksla. Bank – forfaiter dyskontuje weksel bez prawa regresu do eksportera, a więc na własne ryzyko. Weksel importera musi być poręczony przez jego bank, ryzyko banku nie jest więc duże. Kiedy nadchodzi termin płatności weksla, bank- forfaiter przedstawia go do wykupienia bakowi importera.

66 Forfaiting stosowany jest w sytuacjach, gdy sprzedaż przez eksportera produktów lub usług wiąże się z udzieleniem przez niego kredytu kupieckiego, który pragnie zastąpić forfaitingiem. Ważne jest, aby zapłata zabezpieczona była wekslami własnymi lub trasowanymi poręczonymi przez bank importera (zaakceptowany przez bank – forfaitera) lub nieodwołalną akredytywą dokumentową, ewentualnie odrębną gwarancją bankową.

67

68 Obligacja, podobnie jak akcja, jest papierem wartościowym. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku firmy, obligacja jest papierem dłużnym, narzędziem kredytu dla jej emitenta.

69 Emisja obligacji jest jedną z form pozyskania środków finansowych przez przedsiębiorstwa czy tez związki samorządowe na planowane zamierzenia inwestycyjne. Również państwo, gdy ma deficyt w budżecie, i musi zdobyć środki na realizacje wydatków przewyższających dochody, może skorzystać z tej formy finansowania.

70

71 Za pomoc publiczna przyznaje się te formy, które przekraczają 100 tysięcy euro. Pomoc w euro przelicza się według kursu średniego NBP w dniu udzielania pomocy. wszelkie inne formy pomocy przelicza się na dotacje. Przez dzień taki uznaje się dzień wydania decyzji lub zawarcia umowy na podstawie której jest udzielana pomoc.

72 Jeżeli udzielanie pomocy następuje na podstawie aktu normatywnego bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy dniem takim jest: Dzień w którym upływa termin składania deklaracji albo dok. Określającego wartość pomocy Dzień w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania, jeżeli pomoc dotyczy podatku dochodowego Dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych, jeżeli inne dokumenty nie są potrzebne.

73 pomoc w celu naprawieni szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. pomoc udzielona w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych i mających ponadsektorowy zasięg, zakłóceń gospodarki. pomoc udzielona w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego w interesie europejskim. pomoc udzielona w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony kulturowego. regionalna, horyzontalna lub w sektorach ważnych za wrażliwe. wspierająca rozwój eksportu, niezakłócająca konkurencji z przedsiębiorstwami z państw UE.

74 Pomoc może być udzielana, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki: stanowi, w przypadkach inwestowania lub tworzenia nowych miejsc pracy, uzupełnienie innych, niż środki publiczne, angażowanych przez przedsiębiorców; jej wielkość, czas trwania oraz zakres są proporcjonalne do rangi rozwiązywanego problemu oraz jest udzielana w ratach; przynosi korzyści społeczne, po uwzględnieniu kosztów związanych z jej udzieleniem, związanych z tym kosztów; służy wspieraniu projektów w stopniu niezbędnym i wystarczającym do osiągnięcia celu pomocy; charakteryzuje się przejrzystością ułatwiającą jej niezadowolenie.

75 Pomoc regionalna jest dopuszczalna, gdy równocześnie: stanowi element polityki regionalnej, jest zróżnicowana, co do form, wielkości i okresu stosowania w zależności od rodzaju i skali problemów występujących na danym obszarze, nie przekracza dopuszczalnych, maksymalnych wielkości pomocy wyrażonych w kategoriach kosztów inwestycyjnych lub utworzonych nowych miejsc pracy, uwzględnia przewidywany lub faktyczny udział poszczególnych sektorów gospodarki w przyjmowaniu pomocy.

76 Organem nadzorującym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co realizuje poprzez: nadzorowanie pomocy monitorowanie pomocy opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów Sprawozdań realizacja zobowiązań międzynarodowych ocena skuteczności oraz efektywności pomocy.

77 Uruchomienie nowego biznesu wymaga wiele umiejętności i przygotowania. Przedsiębiorcy często nie mają środków do pozyskania kapitału w celu wprowadzenia do obrotu nowych pomysłów biznesowych, dlatego też wiele świetnych pomysłów na biznes nie będzie skomercjalizowana. Jest to typowy dylemat pojawiający się wśród potencjalnych przedsiębiorców. Zanim nowy właściciel firmy pozyska kapitał na starcie, musi najpierw zidentyfikować różne źródła finansowania, znaleźć taki, który jest najbardziej zgodny z jego potrzebami, a następnie sprawdzić czy spełnia podane kryteria inwestora lub banku.

78 Banki, inwestorzy i aniołowie biznesu generalnie są otwarci na propozycje wsparcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jednak z silnym poczuciem kierunku zarządzania i z dobrym zespołem. Żeby być przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko tego bardzo chcieć. Chociaż podobno chcieć-to móc. Owszem, powstają przedsiębiorstwa niejako na siłę i funkcjonują firmy, których właściciele bardzo chcieli zaistnieć. Meczą siebie, pracowników, których zatrudniają, a także klientów. Dlaczego? Ponieważ nie mają tego czegoś, co jest niezmiernie ważnym czynnikiem, niemal decydującym, czy ktoś będzie przedsiębiorcą, czy też nie.

79 Znane w środowisku żeglarskim powiedzenie, że ludzie dzielą się na żywych, umarłych i tych, którzy żeglują po morzu, można by sparafrazować na: ludzie dzielą się na żywych, umarłych i tych, którzy są przedsiębiorczy. Także by być przedsiębiorcą, należy mieć do tego predyspozycje. Definicja tego słowa określa predyspozycję jako wrodzoną zdolność lub przynajmniej zadatek, który pod wpływem otoczenia, wychowania, aktywności i możliwości rozwojowych człowieka powiększa się i aktywizuje.

80 Jeśli uda się przejść przez szereg frustrujących i męczących formalności związanych z pozyskaniem środków na działalność gospodarczą, to reszta będzie już tylko przyjemnością, pod warunkiem, że posiadamy odpowiednie cechy do bycia przedsiębiorcą. Co nam pozostaje? Umiejętne zarządzanie firmą, codzienne zdobywanie nowych klientów oraz liczenie zysków.

81 Strony internetowe: http:www.fee.hm.pl/akademiaw/doc/modul%2007.pdf http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna Bibliografia:,,Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją naukową Izabeli Pruchnickiej- -Grabias i Anny Szelągowskie,,Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PO IG 8.1 Agata Łukaszewska

82 Koniec


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google