Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Informatyzacji"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Departament Funduszy Strukturalnych Departament Badań na Rzecz Gospodarki

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata

3 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Lata

4 Poddziałanie i 1.4.3 CEL: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką oraz poprawa poziomu i zakresu badań naukowych dzięki budowie, modernizacji lub wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów

5 PROJEKTY: Poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3
Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów działających w priorytetowych dziedzinach polskiej nauki

6 BENEFICJENCI Poddziałanie 1.4.2 jednostki naukowe, konsorcja
Poddziałanie Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Doskonałości, które uzyskały taki status na mocy uchwał KBN: Nr 47/2004 z r., Nr 61/2004 z r., Nr 27/2004 z r., Nr 45/2004 z r.

7 Poddziałanie i 1.4.4 CEL: Opracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego produktu, procesu albo usługi, wymagająca podjęcia badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych.

8 Poddziałanie i 1.4.4 PROJEKTY: Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Poddziałanie 1.4.4:Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii

9 BENEFICJENCI przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców;
konsorcjum naukowe; jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla przedsiębiorców Centrum Zaawansowanych Technologii , które uzyskało taki status na mocy uchwał KBN: Nr 27/2004 z r., lub Nr 45/2004 z r.

10 PROCEDURA OCENY WNISOKÓW
- Ocena formalna - Departament Badań Na Rzecz Gospodarki; Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna - Zespół Interdyscyplinarny Lista projektów rekomendowanych do wsparcia - Komitet Sterujący SPO-WKP; Akceptacja listy projektów objętych dofinansowaniem z funduszy strukturalnych - Minister Gospodarki i Pracy

11 Najczęściej popełniane błędy przez projektodawców:
Merytoryczne Finansowo-kosztowe Brak Uzasadnienia specjalistycznej usługi

12 Podstawowe błędy merytoryczne
W zakresie celu projektu z celem Działania 1.4 (wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez transfer nowych technologii do przedsiębiorstw) Poddziałania (świadczących specjalistyczne usługi w 1.4.2, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki w jak również brak statusu CD czy CZT nadanego przez Ministra MNiI) Świadczenie usług dla ogółu przedsiębiorstw a nie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy czy grupy przedsiębiorstw

13 Generowanie zysku (wpływy za oferowane usługi zbyt małe)
Brak rozeznania rynku potrzeb przedsiębiorców (poprzez przeprowadzenie badań marketingowych, identyfikacja potencjalnych beneficjentów) Klasyfikacja kosztów – wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane (wskazywany koszt remontu pomieszczeń nie związany z projektem)

14 Podstawowe błędy finansowe:
Projekt kosztorysu (zawyżanie lub zaniżanie kosztów) Źle zaprojektowana tablica struktury kosztów (koszty kwalifikowane-koszty niekwalifikowane) Określenie środków własnych ( środki publiczne traktowane jako własne) Rozróżnienie kosztów (koszty promocji czy informacji nie są kosztami kwalifikowanymi) Wykonalność pod względem finansowym

15 Uzasadnienie Specjalistycznej Usługi
Brak wskazania na czym polega specjalistyczna usługa (specjalistyczny personel prowadzący systematyczne prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak równie dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy)


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Informatyzacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google