Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów"— Zapis prezentacji:

1 domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów Maj 2009 rok

2 Dotacja dla DPS Od 2008 roku wprowadzono zmiany w systemie przekazywania i rozliczania dotacji przeznaczonej na utrzymanie osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku.

3 Kontrola sposobu naliczania kosztów utrzymania mieszkańców w dps
Nieprawidłowości - wliczanie do kosztów utrzymania wydatków inwestycyjnych oraz wydatków poniesionych na realizacje programów naprawczych - przedkładanie w sprawozdaniu do WPS błędnej kwoty kosztów utrzymania za miesiąc poprzedni Podstawa prawna - art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej – definicja średniego miesięcznego kosztu utrzymania w dps - art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Wstępne wyniki, protokół w przygotowaniu

4 Wzrost w 2009 r. średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w dps
20 dps nie posiadających standardów opublikowało w Dzienniku Urzędowym koszty wyższe niż 2007 r.,  10 dps nie posiadających standardów opublikowało koszty takie same jak w 2007 r.

5 Objaśnienie: DPS posiada standard TAK/NIE
Koszty utrzymania w DPS opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego Objaśnienie: DPS posiada standard TAK/NIE

6 Najwyższe wzrosty średnich miesięcznych kosztów utrzymania w dps
Istotnym jest aby przy dokonywaniu płatności za dps brać pod uwagę koszt opublikowany w dzienniku urzędowym oraz fakt posiadania przez dom decyzji bezwarunkowej (stanadard) *koszt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

7 Opłata za pobyt w dps Art. 152 ust. 6. Ustawy o pomocy społecznej - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowego po dniu 31 grudnia 2007 r. nie może ulec podwyższeniu, aż do miesiąca, w którym zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

8 Koszty utrzymania w DPS opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego
Informacja o wysokościach średnich miesięcznych kosztów utrzymania, w poszczególnych domach, opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego oraz o domach posiadających standard zostanie umieszczona na stronach internetowych (

9 Kierowanie do DPS - zasady
Do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, prowadzonego przez gminę, powiat, samorząd województwa oraz do domu prowadzonego na ich zlecenie przez podmioty uprawnione Na dzień roku znacząco wzrosła liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS Podmioty uprawnione tj.: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne(art. 57 ust. 1 pkt 2 – 4 ups)

10 Kierowanie do DPS - zasady
2. Gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania, wynosi ponad 3 miesiące, osobę na jej wniosek kieruje się do domu, prowadzonego przez gminę, powiat, samorząd województwa lub podmiot uprawniony na ich zlecenie, na terenie innych województw z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają domy położone najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej Interpretacja MPiPS

11 Kierowanie do DPS - zasady
3. W przypadku braku miejsc w domu o zasięgu gminnym lub powiatowym, gmina może kierować do domów pomocy społecznej prowadzonych, przez podmioty uprawnione, nie na zlecenie wójta lub starosty. Na terenie województwa małopolskiego zarejestrowano jeden niepubliczny dom pomocy społecznej prowadzony nie na zlecenie samorządu (przez Zakon Przenajświętszej Trójcy OO. Trynitarzy w Krakowie przy ul. Łanowej 1B, dla 30 dzieci i młodzieży niepełosprawnych intelektualnie)

12 Kierowanie do DPS - zasady
Ustawa o pomocy społecznej nie daje możliwości kierowania przez gminy czy też powiaty do placówek zapewniających całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej. Koszty pobytu w tych placówkach ustalane są pomiędzy właścicielem placówki a osobą/rodziną – wynoszą od 2000 – 4500 zł/miesięcznie.

13 Kierowanie do DPS

14 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiaty lub na ich zlecenie
Rodzinny dom pomocy Art. 52 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy – Dz. U. z 2005 r. Nr 153, poz. 1276 Gminny dom pomocy społecznej Art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej

15 Rodzinne domy pomocy Rodzinne domy pomocy przeznaczone są:
Dla osób wymagających pomocy z powodu wieku, Dla niemniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób. Rodzinne domy pomocy zapewniają: usługi bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie oraz utrzymanie czystości), usługi opiekuńcze (pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie artykułów osobistego użytku).

16 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiat lub na ich zlecenie
Koszty utrzymania w dps powiatowym a gminnym Objaśnienie: DPS posiada standard TAK/NIE Koszty utrzymania w dps a rodzinnym domu pomocy (dla profilu dla osób w podeszłym wieku) W chwili obecnej mamy dwa rodzinne domy opieki w Krakowie * koszt utrzymania w dps niepublicznym

17 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiat lub na ich zlecenie
Koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego a koszty w pozostałych typach placówek

18 Gminny dom pomocy społecznej
Gminy dom pomocy społecznej w Sękowej Organ prowadzący Wójt Gminy Sękowa Prezentacja Pani Wójt Małgorzaty Małuch

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google