Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyspa OVO. Mapa wioski Struktura wieku Przed przybyciem na wyspę kobiety m ęż czy ź ni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyspa OVO. Mapa wioski Struktura wieku Przed przybyciem na wyspę kobiety m ęż czy ź ni."— Zapis prezentacji:

1 wyspa OVO

2 Mapa wioski

3 Struktura wieku

4 Przed przybyciem na wyspę kobiety m ęż czy ź ni

5 Po przybyciu na wyspę

6 Podział ocalałych rzeczy Ziarna pszenicy, ziemniaki, jedna świnia -> wspólna kuchnia Narzędzia rolnicze-> do ludzi zajmujących się uprawą pola Kury i reszta świń-> do ludzi zajmujących się zwierzętami Siekiera-> najpierw do wyrabiania domów, później do zakładów rzemieślniczych Ogień-> do różnych miejsc

7 Życie codzienne Na wyspie panuje handel wymienny Wszyscy doro ś li mieszka ń cy wyspy zobowi ą zani s ą do pracy oraz oddawania cz ęś ci zarobków pa ń stwu Wszystkie dzieci do 12. roku ż ycia musz ą ucz ę szcza ć do szkoły Wszystkie dzieci do 15. roku ż ycia poznaj ą zawody ludzi na wyspie Za porz ą dek na wyspie odpowiedzialna jest słu ż ba po żą dkowa (pełni role policji i stra ż y po ż arnej) Spory pomi ę dzy mieszka ń cami rozwi ą zuje niezale ż ny od władzy s ą d

8 Klęski żywiołowe Za gaszenie po ż arów odpowiedzialna jest słu ż ba porz ą dkowa, Kanały odpływowe zapobiegaj ą powodzi Jaskinie w skałach gdy nie mo ż na ju ż mieszka ć w wiosce specjalna skrzynka na czarn ą godzin ę zakopana w bezpiecznym miejscu

9 Ustrój, podejmowanie decyzji przez obywateli DEMOKRATYCZNY Obywatele sprawuj ą władz ę bezpo ś rednio przez referenda, decyzje odwoławcze Obywatele sprawuj ą władz ę po ś rednio wybieraj ą c swoich przedstawicieli: Wodza Rad ę kontroln ą

10 Wybory Prawo głosu od 15 lat, obowi ą zek głosowania od 18 lat, prawo do bycia wybieranym od 25 roku Przebieg: Pierwsza tura: zarz ą d wyspy- 6 osób które uzyskaj ą najwi ę ksza ilo ść głosów, przechodz ą do drugiej tury Drugiej tura: wybrany zostanie wódz. Pozostałe pi ęć osób to rada kontrolna.

11 Wódz mo ż e sam zrezygnowa ć z pełnienia stanowiska. mo ż e zosta ć odwołany poprzez decyzje rady kontrolnej (4 zwolenników) lub ponad 60% głosów odwoławczych wszystkich obywateli. Głównym obowi ą zkiem wodza jest dbanie o dobro wszystkich mieszka ń ców wyspy Podejmowane decyzj ę nie mog ą ogranicza ć wolno ś ci osobistej obywateli. Ich celem jest polepszenie ż ycia ludzi. Decyzje wydawane przez wodza zanim zostan ą wprowadzone w ż ycie musz ą zosta ć zatwierdzone przez rad ę kontroln ą lub musz ą zyska ć poparcie ponad 60 % z wszystkich obywateli

12 Rada kontrolna kontroluje wodza zbiera si ę raz w miesi ą cu i wspólnie zatwierdza lub odrzuca wszystkie decyzje podj ę te przez wodza Je ż eli 4 lub 5 osób nie zgadza si ę z decyzj ą podj ę t ą przez wodza zostaje ona odrzucona Podejmuje decyzje, je ż eli popr ą j ą dwie osoby z rady, decyzja zostaje przekazana wodzowi lub obywatelom Rada kontrolna mo ż e odwoła ć wodza, po okresie trzech miesi ę cy od jego wybrania. Stanie si ę tak je ś li podczas zgromadzenia decyzje t ę poprze 4 członków rady.

13 PRAWAOBOWIĄZKI Do wolności osobistej Do sprawiedliwości Do równouprawnienia bez względu na płeć, pochodzenie, sprawowane zajęcie Do uczestnictwa we wspólnych posiłkach Do wybierania rządu (min.15lat) Do kandydowania do zarządu (min.25lat) Do wniesienia sprawy do sądu Do uchwalania decyzji odwoławczych (min15lat) Do udziału w referendach (min15lat) Dbanie o wyspę Praca lub/i pobieranie wykształcenia Obrona wyspy Płacenie podatku Szanowanie innych mieszkańców Szanowanie środowiska

14 Kary ZA KRADZIEŻ Oddawanie za darmo części efektów swojej pracy przez czas określony przez sąd zależny od wysokości strat ZA SPOWODOWANIE UBYTEKU NA ZDROWIU JAKIEGOŚ OBYWATELA Utrzymanie poszkodowanego aż do powrotu do pełnej sprawności ZA ZABÓJSTWO Za pierwsze tego typu wykroczenie 1-2 lata mieszkania w jaskini i pracowania na rzecz społeczeństwa w zamian otrzymuje się minimalną porcję żywieniową Za drugim razem taka osoba jest skazywana na śmierć

15 Dziękujemy za uwagę !!! Tosia Białek Ela Czechowska Olek Partyka Filip Zawadka


Pobierz ppt "Wyspa OVO. Mapa wioski Struktura wieku Przed przybyciem na wyspę kobiety m ęż czy ź ni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google