Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A. jest specyficzną organizacją – spółką prawa handlowego, a jednocześnie agendą rządowa, realizującą: zadania zlecone własne – działalność komercyjna

3 Agencja Rozwoju Przemysłu to:
Portfel kapitałowy ARP S.A. na r. liczył 124 spółki, w tym - podstawowy portfel kapitałowy składający się z akcji/udziałów 90 spółek prawa handlowego o wartości nominalnej ponad 2 mld zł portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny (agencje rozwoju regionalnego) Restrukturyzacja kluczowych gałęzi przemysłu Restrukturyzacja i prywatyzacja spółek Skarbu Państwa EFSAL (funkcjonujący w latach r. program pożyczek udzielanych przez ARP S.A. z kredytu przyznanego przez Bank Światowy) Udzielanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację dużym przedsiębiorcom (publicznym i prywatnym), ze środków otrzymywanych od MSP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na którym gromadzi się 15% (w 2011 – 3%) przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku. Spółka akcyjna należąca do Skarbu Państw, z kapitałem na poziomie 4,2 mld zł, będąca jedną z największych polskich grup kapitałowych: Ważny instrument państwa do prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki

4 Agencja Rozwoju Przemysłu to:
Instytucja finansowa oferująca przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie pożyczek, poręczeń lub podwyższenia kapitału Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez finansowanie działań mających na celu poprawę długookresowej rentowności oraz zdolności do konkurowania na rynku Program „Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę” Podmiot stymulujący i wspierający rozwój regionalny ARP S.A. zarządza dwiema strefami ekonomicznymi: Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

5 SPECJALNE STREFY EKONOMICZE
Instrumenty ARP S.A. WSPARCIE FINANSOWE Pożyczki i poręczenia dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw SPECJALNE STREFY EKONOMICZE Mielec, Tarnobrzeg i Wrocław POMOC PUBLICZNA Pożyczki udzielane dużym i zagrożonym firmom na ratowanie i restrukturyzację

6 Skala działalności ARP S.A. w ramach FRP
Ze środków uzyskanych z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ARP S.A. udzieliła pomocy na łączną kwotę 1,09 mld zł, z tego 400 mln zł w latach Forma pomocy Wielkość w mln zł Pożyczka 675,3 Poręczenia 62,0 Dokapitalizowanie 358,1

7 Skala działalności komercyjnej
Działalność pożyczkowa: Od 1991 r. Agencja udzieliła blisko 700 pożyczek na łączną kwotę około 2,4 mld zł, z tego w latach udzielonych zostało 40 pożyczek na kwotę łączną 536 mln zł Działalność poręczeniowa: Od 1991 r. Agencja zawarła 78 umów poręczenia lub gwarancji na kwotę około 869,6 mln zł, 107,9 mln USD oraz 32,3 mln EUR, z tego w latach udzielonych zostało 7 poręczeń na kwotę 38,4 mln zł, 24,6 mln EURO oraz 4,7 mln USD.

8 Pomoc na ratowanie i restrukturyzację

9 Czym jest pomoc publiczna?
Wszelkie wsparcie ze strony państwa, które spełnia przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli jednocześnie spełnia następujące warunki: wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów) wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE

10 Charakter wsparcia Pomoc publiczna na ratowanie - jest ograniczonym w czasie, zwrotnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy w celu umożliwienia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji.

11 Charakter wsparcia Pomoc publiczna na restrukturyzację - jest pomocą udzielaną w oparciu o plan restrukturyzacji, określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej rentowności oraz zdolności do samodzielnego istnienia i konkurowania na rynku

12 Beneficjenci Duży przedsiębiorca : zatrudnia powyżej 250 osób
wykazuje roczny obrót przekraczający równowartość kwoty 50 mln euro wykazuje sumę bilansową przekraczającą równowartość kwoty 43 mln euro Przedsiębiorca w trudnej sytuacji finansowej tzw. trudna sytuacja ekonomiczno – finansowa, w rozumieniu pkt Wytycznych WE

13 Formy wsparcia Pomoc na ratowanie: Pożyczka Poręczenie
Pomoc na restrukturyzację: Dokapitalizowanie

14 Warunki finansowania (1)
Pomoc na ratowanie co do zasady udzielana jest na okres 6 m-cy Pożyczka - oprocentowanie jest stałe i równe stopie referencyjnej, obliczonej jako stopa bazowa powiększona o marżę w wysokości 1% (obecnie 5,26% w skali roku) Poręczenie – prowizja określona jako procent od kwoty wnioskowanego poręczenia, za każdy rozpoczęty 6 - miesięczny okres poręczenia, ogłaszany okresowo przez ARP S.A. na stronie internetowej (obecnie 2% w skali roku)

15 Warunki finansowania (2)
Pomoc na restrukturyzację: udzielana jest na okres do 5 lat Pożyczka – oprocentowanie jest zmienne i równe stopie referencyjnej, obliczonej jako stopa bazowa powiększona o marżę w wysokości 1% (obecnie 5,26% w skali roku) Poręczenie – prowizja określona jako procent od kwoty wnioskowanego poręczenia, za każdy rozpoczęty 6 - miesięczny okres poręczenia, ogłaszany okresowo przez ARP S.A. na stronie internetowej (obecnie 2% w skali roku)

16 Wymagania i ograniczenia
Pomoc na ratowanie Wniosek Zabezpieczenie: od 150 – 250% wartości wsparcia Pomoc na restrukturyzację Spójny i realny plan restrukturyzacji Wkład własny – minimum 50% kosztów restrukturyzacji Środki wyrównawcze

17 Mechanizm aplikowania
Wniosek do ARP S.A. z podaniem kwoty, przeznaczenia i formy pomocy Deklaracja ARP S.A. udzielenia wnioskowanej pomocy Opinia Prezesa UOKiK Decyzja KE

18 Współpraca z KE

19 Zrealizowane projekty w 2010 r.
Lp. Nazwa beneficjenta Forma pomocy Kwota przyznanej pomocy (w zł) 1 MARMUR Sławniowice Ratowanie ,00 2 Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. ,00 3 TZF POLFA S.A. Restrukturyzacja ,00 4 Zakłady Chemiczne POLICE S.A. ,00 5 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ,00 6 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. ,00 7 Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów S.A. ,00 8 Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. ,00 RAZEM ,00

20 Przykłady projektów Zakłady Mięsne „Mysłowice” Mysław Sp. z o.o.
Kapitały własne: 2,5 mln zł Przychody: 127,8 mln zł Pomoc na ratowanie: 3,7 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 7,5 mln zł Przychody: 122,4 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 10,0 mln zł Dzięki zaangażowaniu ARP S.A. Banki kredytujące Spółkę zadeklarowały chęć uczestniczenia w procesie restrukturyzacji poprzez uelastycznienie rat kredytowych i dalsze ich rozłożenie w czasie. W efekcie Spółka uzyskała środki na poprawę płynności i czas na przygotowanie planu restrukturyzacji.

21 Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
1 Przykłady projektów Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 2009 r. Kapitały własne: 518,9 mln zł Przychody: 1 130,2 mln zł Pomoc na ratowanie: 150,0 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 553,8 mln zł Przychody: 2 030,2 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 150,0 mln zł

22 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.
Przykłady projektów Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 2009 r. Kapitały własne: 70,1 mln zł Przychody: 154,3 mln zł Pomoc na ratowanie: 12,5 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 63,5 mln zł Przychody: 200,8 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 34,0 mln zł

23 Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.
Przykłady projektów Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. 2006 r. Kapitały własne: 1,1 mln zł Przychody: 14,6 mln zł Pomoc na restrukturyzację: 8 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 14,3 mln zł Przychody: 23,1 mln zł

24 ARP S.A. Oddział w Warszawie
Kontakt ARP S.A. Oddział w Warszawie ul. Wołoska 7, Warszawa tel.:  ,  


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google