Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Realizatorzy Projektu: Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland sp. z o.o. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Agenda Główne obszary aktywności COMBIDATA Poland w projekcie Badania ewaluacyjne Analiza celów i rezultatów projektu Dodatkowe zalety działań projektowych Opinie Opiekunów o projekcie Wartość dodana projektu Wpływ projektu na rozwój pozostałych kompetencji kluczowych

3 Główne obszary aktywności COMBIDATA Poland Rekrutacja Wsparcie techniczne, informatyczne i e-learningowe Szkolnego Ruchu Naukowego Koordynacja działań w ramach Uczniowskich Grup Projektowych PromocjaEwaluacja

4 Badania ewaluacyjne 10 Testów Kompetencyjnych (na początku i końcu każdego semestru – UGP); oraz po 6 Testów Kompetencyjnych na początku i końcu każdego roku szkolnego – MGP i NKP) 7 Badań Ankietowych Deklaracje dotyczące zamiaru dalszego kształcenia na studiach związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością 5 Semestralnych Raportów Opiekunów UGP 3 Roczne Raporty Opiekunów NKP Elektroniczne Raporty LMS Monitoring frekwencji na zajęciach, wypełniania materiałów e-learningowych, narzędzi ewaluacyjnych

5 Analiza celów i rezultatów Projektu Opis problemuCel projektu Niewystarczające do kontynuacji nauki na poziomie wyższym kompetencje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matematyki i fizyki Niewystarczające kompetencje z przedsiębiorczości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, niezbędne do skutecznego poruszania się na otwartym rynku pracy Cel główny projektu: Rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego w zakresie matematyki, fizyki lub przedsiębiorczości w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie na studiach wyższych

6 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Nie mniej niż 1536 uczniów uczestniczących przez 3 lata szkolne w Szkolnym Ruchu Naukowym Projekt ukończyło 2069 uczniów (bardzo wysoki wynik – osiągnięto niemal 135% zaplanowanego wskaźnika) Utworzenie Szkolnego Ruchu Naukowego Utworzono Szkolny Ruch Naukowy we współpracy 3 uczelni wyższych Przeszkolenie w zakresie metod i narzędzi projektowych 180 nauczycieli Łącznie przeszkolono 192 opiekunów w zakresie metody i narzędzi projektowych

7 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Realizacja zajęć: UGP – 36000 godzin z opiekunem, 7200 z kadrą naukową uczelni, 12 godzin wykładu na festiwalach; NKP – 1800 godzin z opiekunem, 200 godzin wykładów synchronicznych, 6 godzin wykładu na festiwalach Realizacja zajęć: UGP – 36000 godzin z opiekunem, 7200 z kadrą naukową uczelni, 12 godzin wykładu na festiwalach; NKP – 2232 godzin z opiekunem, 200 godzin wykładów synchronicznych, 8 godzin wykładu na festiwalach U 1632 uczniów wzrost kompetencji matematyczno-fizycznych i/lub z przedsiębiorczości Na podstawie testów kompetencyjnych na zakończenie projektu wykazano wzrost kompetencji łącznie u 2030 uczestników, co stanowi ponad 124% oczekiwanego wskaźnika

8 Analiza celów i rezultatów Projektu Opis problemuCel projektu Niewykorzystanie w dydaktyce nowoczesnych technologii i metod edukacyjnych. Pomimo wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych w pracownie komputerowe z Internetem oraz multimedialne materiały edukacyjne w dalszym ciągu zajęcia prowadzi się tradycyjnymi metodami. Poprzez to uczniowie są niechętnie nastawieni do nauki, mają ograniczone możliwości zgłębiania wiedzy w sposób nowoczesny i praktyczny Cel szczegółowy: Rozwój u uczniów kompetencji samokształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

9 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Udostępnienie Portalowego Zasobu Kompetencji zawierającego 120 tematów projektowych i 120 e- learningowych materiałów edukacyjnych Udostępniono na portalu 124 tematy projektowe i 120 e-learningowych materiałów edukacyjnych 600 godzin mentoringuPrzeprowadzono 600 godzin mentoringu Opracowanie łącznie przez uczestników 900 projektów UGP, 270 projektów MGP i 36 projektów NKP Uczniowie opracowali 900 projektów UGP, 270 projektów MGP i 46 projektów NKP

10 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Uzyskanie min. 76800 zalogowań na portalu Do maja 2013 zarejestrowano 163.776 zalogowań na portal (tj. ponad 213% oczekiwanego wskaźnika). Zrealizowanie min. 50% materiałów e- learning, przez co najmniej 1536 uczniów Do marca 2013 - 1857 uczniów zrealizowało min. 50% materiałów e- learning, co stanowi niemal 121% oczekiwanej wartości. Rozwinięcie kompetencji samokształcenia oraz wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu u 1536 uczniów Na podstawie ankiet potwierdzono rozwinięcie kompetencji samokształcenia oraz wykorzystywania w nauce e- learningu i Internetu przez 1970 uczniów (ponad 128% wskaźnika)

11 Analiza celów i rezultatów Projektu Opis problemuCel projektu Uczniowie nie wybierają profilu edukacyjnego związanego z matematyką i fizyką, albo z ciężkim trudem nadrabia zaległości. Skutkuje to tym, iż bardzo mała liczba uczniów wybiera matematykę jako przedmiot egzaminacyjny Cel szczegółowy: Zwiększenie ilości absolwentów ubiegających się na kierunki techniczne, inżynierskie i ekonomiczne

12 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Minimum 1344 uczniów deklarujących kontynuację nauki na studiach związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością, m.in. na kierunkach technicznych, inżynierskich lub ekonomicznych Na podstawie wypełnionych przez uczniów deklaracji 1662 uczestników planuje kontynuację kształcenia na studiach związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością, m.in. na kierunkach technicznych, inżynierskich lub ekonomicznych (ponad 123% oczekiwanej wielkości wskaźnika)

13 Analiza celów i rezultatów Projektu Opis problemuCel projektu W 2008 roku aż w 45% szkół, do matury z matematyki nie przystąpił ani jeden uczeń a egzamin rozszerzony odbył się jedynie w 25% szkół woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Niepokojące są słabe niższe od średniej krajowej wyniki egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii obejmujące województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie Cel szczegółowy: Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki

14 Analiza celów i rezultatów Projektu Planowane rezultatyOsiągnięte rezultaty Minimum 812 uczestników uzyska oceny wyższe od średniej wojewódzkiej z matury z matematyki lub fizyki Wyniki z matur po roku szkolnym 2012/2013 znane będą dopiero 28.06.2013, stąd też prośba o pilne przekazywanie danych z egzaminów maturalnych, o które prosi CDP i USZ. Już teraz jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż spośród 940 uczestników projektu w ramach grup UGP i NKP, którzy pod koniec roku szkolnego 2011/2012 podeszli do egzaminów maturalnych, aż 707 (tj. 75%) osiągnęło oceny wyższe od średniej wojewódzkiej z matury z matematyki lub fizyki

15 Dodatkowe zalety działań projektowych Wdrożenie innego systemu nauczania / nabywania wiedzy Aktywna nauka – projekty edukacyjne Odkrywanie praw fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty Zupełnie inny sposób nauczania – metoda projektowa Odkrywanie wiedzy poprzez inne formy – np. zajęcia w terenie Praca w grupie i obowiązki z niej wynikające Zdrowa rywalizacja Kontakt z życiem codziennym w projektach z przedsiębiorczości (wizyty w bankach, firmach, urzędach pracy, wywiady z biznesmenami) Pierwszy kontakt młodzieży z e-learningiem

16 Dodatkowe zalety działań projektowych Nawiązanie współpracy ponadregionalnej pomiędzy uczniami, szkołami i uczelniami Przełamanie barier Podniesienie samooceny uczniów, szczególnie dzieci z obszarów wiejskich Nawiązanie przyjaźni, zintegrowanie nauczyciela z uczniami, coaching

17 Opinie opiekunów o projekcie Jaka może być opinia dotycząca Asa Kompetencji? Tylko jedna - bardzo pozytywna. Nowoczesna forma prowadzenia zajęć, atrakcyjność zajęć to dwa główne argumenty. Oby następne projekty były podobne Metoda projektu, dobry nowoczesny sprzęt (tablica interaktywna) zainteresowały uczniów tematyką zajęć. Wielu uczestników bardzo dobrze radziło sobie z obsługiwaniem tablicy interaktywnej (radość pisania palcem po tablicy jest bezcenna!). Lekcje e- learningowe uczniowie określili jako dobre uzupełnienie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami, klasówkami http://askompetencji.eduportal.pl/DobrePraktyki.aspx

18 Opinie opiekunów o projekcie E-learning, jeśli chodzi o matematykę i fizykę, to świetna sprawa. Naprawdę ciekawe zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczniowie bardzo poważnie podchodzili do stawianych im zadań. Trzymali się planu i terminów. Metoda projektu to dobra metoda. Sprzęt jaki otrzymaliśmy, przede wszystkim tablica interaktywna, sprawdzała się i sprawdza nadal bardzo dobrze - nie tylko na projekcie, ale i na lekcjach z różnych przedmiotów. Otrzymany sprzęt będzie w pełni wykorzystywany po zakończeniu projektu http://askompetencji.eduportal.pl/DobrePraktyki.aspx

19 Wartość dodana projektu Umożliwienie kontynuacji utworzonego w projekcie programu Szkolnego Ruchu Naukowego poprzez utrwaloną w trakcie jego realizacji współpracę szkół z uczelniami i szkół między sobą Upowszechnienie i wdrożenie metody projektowej w środowisku szkolnym 90 szkół ponadgimnazjalnych (liceach i technikach) Upowszechnienie wykorzystywania e-learningu, Internetu oraz technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w nauczaniu Możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu – zestawów multimedialnych z tablicami interaktywnymi lub czujnikami do eksperymentów sterowanych komputerowo (tzw. Coach Lab)

20 Wartość dodana projektu Przybliżenie uczniom środowiska uczelnianego, zachęcenie ich do kontynuacji w przyszłości nauki na studiach wyższych w szczególności związanych z matematyką, fizyką lub przedsiębiorczością, m.in. na kierunkach technicznych, inżynierskich lub ekonomicznych, poprzez zajęcia w projekcie z kadrą akademicką Przygotowani nauczyciele posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą projektową z wykorzystaniem sprzętu ICT 192 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metod i narzędzi projektowych

21 Wpływ projektu na rozwój pozostałych kompetencji kluczowych Kompetencje kluczowe WiedzaPostawy Umiejętności Działania projektowe Rozwój kompetencji matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości Rozwój pozostałych kompetencji kluczowych (rozwój jednych kompetencji wpływa na inne)

22 Przygotowane prezentacje omawiane były przez członków grupy projektowej podczas spotkań z uczniami ze szkoły oraz z zapraszanymi gośćmi z zewnątrz Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w jęz. ojczystym

23 Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w jęz. obcych W ramach zajęć projektowych uczniowie korzystali z różnych źródeł wyszukiwania informacji w tym również z materiałów publikowanych w językach obcych Uczniowie mieli okazję sprawdzić poziom znajomości języka obcego w praktyce, podczas organizowanych wycieczek zagranicznych

24 Rozwijanie kompetencji informatycznych Udostępniono uczniom takie narzędzia jak: poczta elektroniczna, forum dyskusyjne, e-kroniki, blog, nowoczesne e-learningowe materiały edukacyjne oraz możliwość kontaktowania się z kadrą akademicką poprzez mentoring Wykorzystywano technologie informatyczne (ICT) na zajęciach projektowych

25 Rozwijanie umiejętności uczenia się Uczniowie rozwijali umiejętność uczenia się podczas pracy nad projektem edukacyjnym, pracy w grupie oraz podczas samodzielnej nauki np. nad zadaniami domowymi oraz przy pracy z e-learningowymi materiałami edukacyjnymi. Dodatkowo uzupełniali swoją wiedzę dzięki wykładom na Festiwalach Naukowych oraz wykładom synchronicznym.

26 Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich Uczniowie mogli przekonać się, że łagodzenie konfliktów jest efektywną drogą do wypracowania najlepszego rozwiązania. Dla uczniów ważne było rozumienie wielokulturowych i społeczno- ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, zrozumienie wzajemnej interakcji narodowej i tożsamości kulturowej.

27 Podczas realizacji części zajęć poza terenem szkoły uczniowie nie tylko realizowali ściśle określone zadania projektowe, ale również mieli możliwość zwiedzania okolicznych, krajowych oraz zagranicznych zabytków, muzeów, galerii, wystaw, itp. Rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej

28 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Dziękujemy za uwagę. http://askompetencji.eduportal.pl www.combidata.pl


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google