Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan edukacji leśnej w polskich szkołach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan edukacji leśnej w polskich szkołach"— Zapis prezentacji:

1 Stan edukacji leśnej w polskich szkołach
dr Krzysztof Kafel radca ministra Ministerstwo Edukacji Narodowej Janów Lubelski 20 maja 2008

2 Podstawy prawne W znowelizowanej w 2003 r. ustawie o systemie oświaty wprowadzono zapis: system oświaty zapewnia w szczególności ... upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu, w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

3 Projekt podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych
Projekt podstawy programowej dla gimnazjów i szkół pogimnazjalnych Z dnia r.

4 Podstawa programowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest głównym instrumentem regulującym programy kształcenia ogólnego realizowane w przedszkolach i szkołach, ocenianie wewnątrzszkolne oraz system oceniania zewnętrznego. Za zgodność programu przedszkola lub programu szkoły z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiedzialni są odpowiednio dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły.

5 Wychowanie przedszkolne
Celem wychowania przedszkolnego jest: rozwijanie umiejętności potrzebnych dzieciom do poznawania i rozumienia swego otoczenia, do zaspokajania własnych potrzeb bez szkodzenia innym ludziom oraz środowisku przyrodniczemu budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

6 Wychowanie przedszkolne
Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole ma: znać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. pole, łąka, las, wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt ( przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm itp.) i wzrostu roślin ( światło, temperatura, wilgotność), orientować się w zmianach zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku i wiedzieć w jaki sposób człowiek może im pomóc i je chronić.

7 Edukacja wczesnoszkolna- klasy I-III
Edukacja przyrodnicza Uczeń: opisuje życie wybranych ekosystemów: lasu, pola, łąki, ogrodu, parku, zbiorników wodnych rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla regionów Polski i świata

8 Edukacja wczesnoszkolna- klasy I-III
Uczeń kończący klasę pierwszą: zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów… szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom w przetrwaniu zimy i upalnego lata, itp…

9 Szkoła podstawowa – klasy IV-VI
Krajobrazy świata. Uczeń: charakteryzuje krajobrazy świata, w szczególności: lasu równikowego wilgotnego, sawanny, pustyni gorącej, tundry, pustyni lodowej, rozpoznaje organizmy zwierzęce i roślinne typowe dla poznanych krajobrazów.

10 Gimnazjum Wybrane regiony świata.
Relacje: kultura – przyroda – gospodarka Uczeń: rozumie konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem

11 Liceum - geografia Uczeń:
wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość roślinna na Ziemi, uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie. charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi ( pozytywne i negatywne)

12 Liceum - geografia Uczeń:
wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość roślinną na Ziemi, oraz i przyporządkowuje typowe gatunki flory i fauny do poszczególnych stref krajobrazowych Ziemi ( w tym gatunki endemiczne i reliktowe)

13 Liceum - biologia Racjonalne gospodarowanie zasobami roślin i zwierząt ( rolnictwo, rybołówstwo, łowiectwo, leśnictwo) Uczeń: Określa funkcje jakie dla społeczeństwa pełnią lasy oraz wskazuje zasady takiej gospodarki leśnej która sprzyja ich realizowaniu, Porównuje strukturę i funkcjonowanie wybranych ekosystemów na przykładzie lasu, jeziora i pola upranego

14 Liceum - biologia Uczeń: Analizuje skutki przyrodnicze degradacji światowych zasobów leśnych w skali lokalnej i globalnej Omawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu Uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody i środowiska i podaje przykłady takiej współpracy ( CITES, Natura 2000)


Pobierz ppt "Stan edukacji leśnej w polskich szkołach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google