Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, kwiecień 2009

3

4 Cel główny projektu Zwiększenie innowacyjności gospodarki regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem

5 Cele szczegółowe projektu wzrost ilości oraz poprawa jakości i poziomu innowacyjności prowadzonych prac badawczych wśród doktorantów; ukierunkowanie badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju województwa; poprawę współpracy strefy naukowej z przemysłem w zakresie badań i transferu technologii; -

6 Cele szczegółowe projektu (cd.) zwiększenie potencjału, innowacyjności i konkurencyjności regionalnego przemysłu poprzez absorpcje nowych rozwiązań naukowych; podjęcie dodatkowej działalności w przemyśle przez doktorantów; propagowanie kluczowych dla regionu dziedzin badawczych wśród społeczeństwa

7 Wypłata stypendium 7

8 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz.1) uczestnikiem projektu mogą być doktoranci w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.) mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub instytutach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej w chwili składania wniosku, posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa dolnośląskiego

9 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 2) realizują prace doktorskie z dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego (szczegółowy wykaz w Załączniku do Regulaminu Przyznawania Stypendium) w ramach następujących dziedzin: - projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, -technologie informacyjne, -nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, -odnawialne i alternatywne źródła energii

10 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 3) nie otrzymują aktualnie stypendium na realizację swojej pracy doktorskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego w chwili składania wniosku przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej następne 6 miesięcy.

11 Kryteria dostępu dla uczestnika projektu (cz. 4) mają podpisane co najmniej 1 porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego, którego minimalny zakres został określony we wzorze; przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie: - spółki jawnej - spółki partnerskiej - spółki komandytowej - spółki komandytowo- akcyjnej - spółki akcyjnej - spółdzielni - spółki z ograniczoną - przedsiębiorstwa państwowego odpowiedzialnością -

12 Porozumienie o współpracy zawarte między doktorantem a przedsiębiorcą (cz.1) dokument określa cel priorytetowy oraz cele szczegółowe obu stron doktorant deklaruje pomoc przedsiębiorcy w realizacji bieżących zadań z zakresu swojej specjalizacji doktorant deklaruje aktywne uczestnictwo przy realizacji projektu badawczego doktorant zobowiązuje się udzielić przedsiębiorcy informacji o postępach w realizacji badań w przypadku braku przeciwwskazań, doktorant deklaruje możliwość wglądu w uzyskane wyniki badań przez przedsiębiorcę

13 Porozumienie o współpracy zawarte między doktorantem a przedsiębiorcą (cz.2) przedsiębiorca w ramach współpracy wyraża chęć praktycznego wdrożenia wyników badań w przypadku pomyślnego ich zakończenia przedsiębiorca deklaruje pomoc doktorantowi w zakresie prowadzonych badań naukowych przedsiębiorca deklaruje udostępnienie w miarę możliwości informacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia planowanych badań przedsiębiorca deklaruje udostępnienie w miarę możliwości aparatury, która wspomoże prace badawcze doktoranta

14 Nabór wniosków

15 Kryteria oceny formalnej (cz. 1) Uczestnik projektu spełnia wszystkie kryteria dostępu Wniosek wraz ankietą ewaluacyjną złożony został we właściwym terminie w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) dokumenty wypełnione są w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z wersją papierową oraz zawiera wszystkie załączniki

16 Kryteria oceny formalnej (cz. 2) wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie, wymagane podpisy, wszystkie pola są prawidłowo wypełnione) co najmniej jedno porozumienie/oświadczenie o współpracę z przedsiębiorcą zostało sporządzone prawidłowo (tj. na właściwym wzorze, na odpowiedni okres, zostało zawarte z podmiotem określonym w § 4 Regulaminu przyznawania stypendium) zakres porozumienia /oświadczenia o współpracy z przedsiębiorcą jest wystarczający i czy zobowiązania stron zostały jasno określone

17 Ocena formalna W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków formalnych doktorant ma prawo do jednorazowej korekty wniosku w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail

18 Kryteria oceny merytorycznej dotychczasowy dorobek naukowy stopień zaangażowania przewodu doktorskiego możliwość praktycznego zastosowania oraz wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego poziom innowacyjności pracy doktorskiej w skali kraju i świata zakres nawiązanej współpracy z przedsiębiorcą i jej użyteczność dla prowadzonych badań

19 Ocena merytoryczna

20 Komisja Stypendialna ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie przyznawania stypendiów skierowanych do doktorantów sprawowanie nadzoru nad całością procesu przyznawania stypendium (np. dobór recenzentów do wniosku styp., przyznawanie dodatkowych punktów wnioskom styp., wyłonienie listy potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, sporządzanie listy rezerwowej doktorantów, wnioskowanie do ZWD o cofnięcie lub wstrzymanie wypłaty stypendium)

21 Kto może starać się o wpis na listę Recenzentów? (cz.1) osoba posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin: - projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, -technologie informacyjne, -nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, -odnawialne i alternatywne źródła energii osoba posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ww. dziedzin

22 Kto może starać się o wpis na listę Recenzentów? (cz.2) osoba posiada wiedzę z Dolnośląskiej Strategii Innowacji korzysta w pełni z praw publicznych ma pełną zdolność do czynności prawnych nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane oskarżenia z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nie jest pracownikiem zespołu projektowego Beneficjenta Systemowego

23 23


Pobierz ppt "1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google