Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa LEADER – wyzwaniem i szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich objętych Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień Puławy, 8 października 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa LEADER – wyzwaniem i szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich objętych Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień Puławy, 8 października 2009."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa LEADER – wyzwaniem i szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich objętych Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień Puławy, 8 października 2009 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 w ramach Osi LEADER na obszarze 11 gmin objętych Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień

3 26.01.2009 – uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przez Walne Zebranie Członków LGD 27.05.2009 – podpisanie umowy pomiędzy Zarządem LGD a Zarządem Samorządu Województwa Lubelskiego o warunkach i sposobie realizacji LSR 01.09.2009 - podpisanie umowy pomiędzy Zarządem LGD a Zarządem Samorządu WL o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW na lata 2007-2013

4 Obszar LSR:

5 Wizja LSR dla LGD Zielony Pierścień Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym subregionem turystycznym Lubelszczyzny, przyjaznym dla gości i zapewniającym swoim mieszkańcom dobrobyt i satysfakcję z podejmowanych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych

6 Misja LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

7 CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD Zielony Pierścień CEL OGÓLNY 2 Rozwój Przedsiębiorczości na rzecz tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu na obszarze LGD Zielony Pierścień CEL OGÓLNY 3 Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD Zielony Pierścień CEL OGÓLNY 4 Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego LGD Zielony Pierścień C.S. 1.1C.S. 1.2C.S. 1.3C.S. 2.1C.S. 2.2C.S. 3.1C.S. 3.2C.S. 3.3C.S. 4.1C.S. 4.2C.S. 4.3 Rozwój usług turystycznyc h Poprawa infrastruktur y turystycznej i rekreacyjnej Promocja walorów turystycznyc h obszaru LGD Rozwój i promocja usług, rzemiosła oraz drobnej wytwórczośc i Promowanie lokalnych produktów Poprawa infrastruktur y o funkcji publicznej, społeczno- kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historyczneg o społecznośc i lokalnych Ochrona dziedzictwa przyrodnicze go i działania proekologicz ne Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz promocji lokalnych produktów, usług, kultury i sztuki Działania edukacyjne i szkoleniowe pobudzające aktywność społeczną mieszkańcó w i organizacji na rzecz rozwoju lokalnego Wsparcie i promocja działań na rzecz tworzenia partnerstw PRZEDSIĘWZIĘCIA I.Tworzenie i rozwój produktów turystycznych integrujących obszar LGD Zielony Pierścień II.Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD Zielony Pierścień III. Bądź przedsiębiorczy – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców. IV. Lokalne produkty marką regionu. V.Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura podstawą integracji i aktywności społecznej. VI.Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru Zielnego Pierścienia VII.Ochrona i promocja Zielonego Pierścienia – obszarów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym VIII. Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych IX. Centrum Promocji Dobrych Praktyk w zakresie partnerstw i inicjatyw lokalnych

8 Liczba gmin – 11 + Powiat Puławski Liczba mieszkańców – 73.218 73.218 x 116 zł = 8.493.288 zł (dofinansowanie dla beneficjentów na operacje z osi 3 i małe granty) 73.218 x 3 zł = 219.654 zł (dotacje na projekty współpracy) 73.218 x 29 zł = 2.123.322 zł (dotacja na szkolenia, promocję, funkcjonowanie LGD) Budżet LSR:

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsiTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty Dofinansowanie Liczba operacji Dofinansowanie Liczba operacji Dofinansowanie Liczba operacji Dofinansowanie Liczba operacji 980.000ok. 103.853.644ok.17880.000ok.10 2.779.644ok.278 Razem około 315 projektów

10 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Lp.Wyszczególnienie 200920102011201220132014 IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3Odnowa i rozwój wsi 4małe projekty

11 Rok Kategoria kosztu/ wydatku Działania osi 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Razem Oś 4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorst w Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/413 Przygotowani e projektów współpracy Realizacja projektów współpracy Razem 4.21 Funkcjonowa nie LGD (koszty bieżące) Nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31 2009 do refundacji 000100.000 000210.00060.000270.000370.000 2010 do refundacji 400.000 3.434.5981.000.0005.234.59825.00052.32777.327256.430100.000356.4305.668.355 2011 do refundacji 250.000 419.0461.000.0001.919.046052.327 253.000100.000353.0002.324.373 2012 do refundacji 180.000130.0000500.000810.000050.000 253.00097.892350.8921.210.892 2013 do refundacji 150.00000179.644329.644040.000 253.00060.000313.000682.644 2014 do refundacji 0100.00000 000200.00090.000290.000390.000 2015do refundacji 00000000150.00040.000190.000 2009-2015 do refundacji 980.000880.0003.853.6442.779.6448.493.28825.000194.654219.6541.575.430547.8922.123.32210.836.264

12 Plany LGD Zielony Pierścień na najbliższe miesiące dotyczące wdrażania LEADERa : I nabór wniosków w ramach Małych Projektów: 26.10 – 16.11.2009 Szkolenia beneficjentów w Biurze LGD w Nałęczowie: 16.10.2009 Szkolenia beneficjentów w każdej z 11 gmin: październik/listopad 2009 Warsztaty – spotkania: przygotowanie ciekawych, zintegrowanych projektów na obszarze większym niż jedna gmina wpisujących się w cele LSR: grudzień 2009 – marzec 2010 Wiele naborów wniosków w okresie styczeń – czerwiec 2010 na ponad 5,2 mln zł Przygotowanie projektów współpracy międzyregionalnych i międzynarodowych: grudzień 2009 – kwiecień 2010 Udział członków LGD w wyjazdach studyjnych krajowych i zagranicznych organizowanych przez KSOW październik 2009 – czerwiec 2010

13 Dotychczasowe działania LGD z innymi partnerami: Przygotowanie wspólnie z Powiatem Puławskim, samorządami gmin i Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 2 projektów do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na łączna kwotę blisko 19 mln zł; Samodzielne wdrażanie projektu Liczą się twoje kwalifikacje – szkolenia dla osób pracujących współfinansowanego z EFS, na kwotę ponad 230 tys. zł.

14

15

16 Biuro LGD Zielony Pierścień: Ul. S. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów Tel./fax 81 50 16 140 Tel. 81 50 16 141 E-mail: lgd@zielonypierscien.pllgd@zielonypierscien.pl www.zielonypierscien.pl


Pobierz ppt "Inicjatywa LEADER – wyzwaniem i szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich objętych Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień Puławy, 8 października 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google