Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Start Znów zostałam zdyskryminowana przy okazji awansu w pracy...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Start Znów zostałam zdyskryminowana przy okazji awansu w pracy..."— Zapis prezentacji:

1 start Znów zostałam zdyskryminowana przy okazji awansu w pracy...

2 Szkolenie dla zespołu projektowego: Podstawowe zasady unijnej polityki równości szans kobiet i mężczyzn -w realizacji projektów dotowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dalej

3 Terminologia Prawo Dyskusja Polityka równości szans Polecane dalej

4 Równość jest podstawowym celem demokracji, dlatego też celem polityki nowoczesnego państwa jest zagwarantowanie równego dostępu wszystkich obywateli do udziału w życiu społecznym, ekonomicznym i gospodarczym.

5 dalej Perspektywa równości szans kobiet i mężczyzn ma na celu zapewnienie, by wszystkie działania i inicjatywy podejmowane w ramach projektów w sposób pełny i aktywny na wszystkich etapach ich realizacji, uwzględniały swój wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn Polityka równości szans w najprostszym rozumieniu to umożliwienie wszystkim obywatelom bez względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność sprawiedliwego i pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia.

6 dalej Pojęcie płeć w j.angielskim ma dwa odpowiedni- ki: sex gender Płeć biologiczna (sex) to zespół cech fizycznych, którymi różnią się kobiety i mężczyźni, zaś płeć społeczno- kulturowa (gender) odnosi się do odmiennego podejścia do kobiet i mężczyzn, wypracowanego w trakcie procesów socjalizacji pod wpływem określonej kultury, tradycji i religii. stereotyp uprzedzenie dyskryminacja

7 dalej świadome, systematyczne włączanie problematyki płci do głównego nurtu każdej polityki na wszystkich jej etapach, tj. planowania, opracowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji. Wg. Komunikatu Komisji Europejskiej z 21.02.1996 r. Gender mainstreaming

8 dalej pomiędzy kobietami i mężczyznami występują znaczne różnice pod względem umiejętności potrzeb preferencji wiele rozwiązań systemowych i instytucjonalnych nie bierze tego pod uwagę!

9 dalej Korzyści dla gospodarki (lokalnej) płynące z wyeliminowania dyskryminacji: lepsze wykorzystanie zasobów (co może zwiększyć konkurencyjność gospodarki) rozwój siły roboczej o różnorodnych umiejętnościach udoskonalenie organizacji pracy

10 dalej dyskryminacji Główne pojęcia odnoszące się do kobiet na rynku pracy lepka podłoga szklane ruchome schody szklane ściany (akwarium) tokenizm

11 sekretarka Jakie mam możliwości awansu? niski prestiż zawodowy zawód sfeminizowany dalej

12 SZKLANE RUCHOME SCHODY I co z tego, że edukacja jest zawodem sfeminizowanym, kobieta i tak nigdy nie zostanie Rektorem Uniwersytetu…! dalej

13 Ania osiągnęła lepsze wyniki sprzedaży w tym kwartale, ale to Janek zostaje kierownikiem działu. SZKLANE ŚCIANY (AKWARIUM) dalej

14 TOKENIZM dalej Zgodnie z polityką równości płci musiałem włączyć do Rady Nadzorczej firmy kobietę, ale jej głos i tak się nie liczy w ważnych sprawach…

15 dalej Polityka równości płci w Polsce i w UE. Podstawy prawne.

16 dalej TRAKTAT AMSTERDAMSKI Art. 2Art. 13 Artykuły 137 i 141Art. 141 STARTEGIA LIZBOŃSKA Kodeks pracy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

17 uznanie i pełne wdrożenie praw kobiet jako praw człowieka rozwijanie i wzmacnianie demokracji przedstawicielskiej, jako części efektywnego rozwoju całego społeczeństwa równa płaca, niezależność ekonomiczna - zapobieganie feminizacji ubóstwa edukacja społeczeństwa – przekazywanie wiedzy norm, wartości konsensus płci i współodpowiedzialność uznanie i pełne wdrożenie praw kobiet jako praw człowieka rozwijanie i wzmacnianie demokracji przedstawicielskiej, jako części efektywnego rozwoju całego społeczeństwa równa płaca, niezależność ekonomiczna - zapobieganie feminizacji ubóstwa edukacja społeczeństwa – przekazywanie wiedzy norm, wartości konsensus płci i współodpowiedzialność Najważniejsze zadania polityki równościowej dalej

18 Oczekuje się, iż osiągnięcie tych celów pozwoli na rozwiązanie problemu nierównowagi w dzieleniu obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami i doprowadzi do przemian społecznych, dzięki którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni doświadczą dobrostanu w życiu publicznym i prywatnym. To także sposób na pogłębienie rozumienia i skuteczniejsze wdrażanie demokracji jako takiej. dalej

19 Bariery równości płci: Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy Znaczące różnice w płacach kobiet i mężczyzn Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, ograniczająca możliwość godzenia pracy z wychowaniem dzieci Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych Niski udział kobiet w procesach decyzyjnych Przemoc ze względu na płeć dalej

20 Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia Niewystarczający system opieki przedszkolnej Stereotypy płci we wszystkich obszarach życia społecznego Problem dyskryminacji wielokrotnej – okazuje się, iż w przypadku kobiet łatwiej również o dyskryminację z innych powodów Powody dyskryminacji wielokrotnej: płeć + wiek, imigracja, niepełnosprawność lub mniejszość etniczna

21 dalej Przedyskutujmy najważniejsze zagadnienia

22 dalej W jakim stopniu opisane sytuacje odnoszą się do kadry akademickiej i zawodu pedagoga w zakresie Edukacji Regiony Regionalizacji? W jakim stopniu charakteryzują specjalność kierunku w zakresie edukacji regionalnej? Jakie rodzi to skutki społeczne? Czy potrzebna jest zmiana? Jak projektować zmianę? Jak wyróżnione tendencje odbijają się na wyborach specjalności na kierunkach pedagogicznych przez kobiety i mężczyzn?

23 Polecamy http://www.bezuprzedzen.org/ Polecane publikacje : Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Poradnik Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Funduszach Strukturalnych Z perspektywy równości płci. Ramy koncepcyjne, metodologia i przykłady dobrych praktyk Polityka równości płci Polska 2007. Raport (projekt Gender Mainstreaming Initiative) Antydyskryminacja_pakiet edukacyjny Równość płci. Temat dla dziennikarzy. Temat dla dziennikarek

24 Ponieważ szkoła i edukacja są jednym z najważniejszych obszarów i narzędzi zmiany społecznej, polityka równości szans kobiet i mężczyzn, powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach kształcenia – i to nie w formie odrębnego przedmiotu, ale w nauczanych treściach wszystkich przedmiotów oraz w sposobach traktowania studentów i studentek przez wszystkich wykładowców


Pobierz ppt "Start Znów zostałam zdyskryminowana przy okazji awansu w pracy..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google