Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427). Rozporządzenie: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.)

3 Rozporządzenie zwiera Warunki dofinansowania, - tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; - szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność; - szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa; przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy; - kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

4 Cele działania Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno- ekonomicznego obszarów wiejskich.

5 Zakres pomocy usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

6 Beneficjenci O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą jako mikroprzedsiębiorca Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy równowartości w złotych 2 milionów euro

7 Beneficjenci- rodzaj O pomoc może ubiegać się spólka prawa handlowego nieposiadajaca osobowosci prawnej, jeżeli: wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą jako mikroprzedsiębiorca Wspólnicy spółki cywilnej: wykonuje we własnym imieniu działalnośc gospdarczą jako mikroprzedsiębiorca

8 Kryteria ogólne przyznania pomocy Pomoc przyznaje się na operację: ^ uzasadnioną ekonomicznie ^ spełniającą wymagania określone w Programie, ^ która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; ^ której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy.

9 Warunki przyznania dotacji * obejmującą wyłacznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działaności gospodarczej w zakresie – określonym w załącznikiem do rozporządzenia * spełniajacą warunki określone w rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją operacji; * będzie realizowana w jednym albo dwóch etepach * złożenie wniosku o płatność nastąpi nie później niż 30 czerwca 2015 roku * płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy

10 Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów: * budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia * od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego albo gotówkowego – w przypadku kosztów do wysokości 10 tys. zł, przeprowadzoego poleceniem przelewu

11 Poziom wsparcia i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; Wynosi maksymalnie 100 tys. złotych na jednego beneficjenta – w przypadku gdy działaność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych

12 Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym

13 Koszty kwalifikowalne: 1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 3. zagospodarowania terenu; 4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

14 Koszty kwalifikowalne c.d.: 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: * w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, * w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;

15 Koszty kwalifikowalne c.d.: 7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; 8. ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

16 Koszty ogólne 1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, - projektów technologicznych; 2. opłat za patenty lub licencje; 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

17 Pomoc nie obejmuje w szczególności: * podatku od wartości dodanej (VAT); * nabycia używanych rzeczy * nabycia nieruchomości


Pobierz ppt "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google