Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok

2 Inwestycje wieloletnie - definicja - Zgodnie z Art. 115 Ustawy o finansach publicznych: Inwestycje wieloletnie to inwestycje finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, których: 1) okres realizacji przekracza rok budżetowy; 2) wartość kosztorysowa jest wyższa od kwoty określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów określającym szczegółowy sposób, tryb i termin opracowania materiałów do ustawy budżetowej.

3 Liczba projektów W ramach Kontraktu wojewódzkiego zrealizowano łącznie 8 inwestycji wieloletnich I. 5 inwestycji wieloletnich wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r. II. 3 inwestycje wieloletnie Samorządu województwa Dolnośląskiego

4 Wartość inwestycji wieloletnich Wartość inwestycji wieloletnich zrealizowanych w ramach wszystkich edycji Kontraktu wojewódzkiego wyniosła łącznie 245,76 mln zł, z tego 228,44 mln zł tj. 93 % z budżetu państwa. KW 2001 – 2003 – 159,09 mln zł KW 2004 – 31,38 mln zł KW 2005 – 2006 – 55,29 mln zł, w tym: rok 2005 – 36,08 mln zł rok 2006 – 19,20 mln zł* * środki poniesione do dnia 31.12.2006 r.

5 Dotacje z budżetu państwa Łącznie w latach 2001 – 2006 na inwestycje wieloletnie przekazano środki w wysokości 228,44 mln zł, z tego: KW 2001 – 2003 – 146,58 mln zł (92,13% współfinansowanie z budżetu) KW 2004 – 30,38 mln zł (96,8 %) KW 2005 – 2006 – 51,48 mln zł (93 %)

6 Zaangażowanie środków z budżetu państwa Uwzględniając całość środków z budżetu państwa przekazanych na realizację KW (332 mln zł) na inwestycje wieloletnie przekazano ok. 69 % środków.

7 Projekty wieloletnie I. Inwestycje wieloletnie wymienione w zał. 7 ustawy budżetowej na 2000 rok : 1. Budowa wodociągu grupowego Bychowo-Strupina ( dotacja 2,5 mln zł ) 2. Budowa wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją ( dotacja 6,8 mln zł ) 3. Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy ( dot. 78,9 mln zł ) 4. Szpital w Miliczu ( dotacja 29,38 mln zł ) 5. Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej ( dot. 59,46 mln zł )

8 Projekty wieloletnie (cd.) II. Inwestycje wieloletnie Samorządu Województwa: 6. Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ( dotacja 16,93 mln zł ); 2. Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu ( dotacja 31,62 mln zł ); 3. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu ( dotacja 3,8 mln zł )

9 Budowa wodociągu grupowego Bychowo – Strupina

10 inwestycja realizowana przez Związek Gmin Bychowo w latach 1983- 2002 (ostatni etap w ramach KW na lata 2001 – 2003 ) Przedmiot inwestycji – doprowadzenie wody bezpośrednio do gospodarstw i innych zabudowań za pomocą przyłączy wodociągowych Wartość kosztorysowa inwestycji - ponad 27,5 mln zł. Wartość zadania realizowanego w ramach KW - ponad 4 mln zł, z tego dotacja - ok. 2,5 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie ok. 60%

11 Budowa wodociągu grupowego Bychowo –Strupina Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: rozbudowano stację uzdatniania wody w Bychowie; wykonano magistralę wodociągową na trasie Małuszyn - Trzebnica wraz z pompownią i zbiornikiem wyrównawczym w Nowym Dworze (o dł. 3.073 m); wykonano wodociągową sieć rozdzielczą w miejscowości Nieszkowice (o dł. 1.830 m); rozbudowano sieć wodociągową w gminie Prusice (Prusice i Skokowa) (o dł. 1.785 m)

12 Budowa wodociągu grupowego Bychowo –Strupina EFEKTY: Poprawa warunków życia mieszkańców, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gmin: Prusice, Wołów, Źmigród, Trzebnica.

13 Budowa wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją

14 inwestycja realizowana przez Miasto Wrocław w latach 1975 - 2001 (ostatni etap w ramach KW na lata 2001–2003) Przedmiot inwestycji – budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu. Wartość kosztorysowa inwestycji – ok. 185 mln zł. Wartość zadania realizowanego w ramach KW – ok. 16 mln zł, z tego dotacja w wysokości ok. 6,8 mln zł, co stanowi o współfinansowaniu na poziomie ok.42,5 %

15 Budowa wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu : zakończono realizację II etapu budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (obiekty części mechaniczno- biologicznej wraz z gospodarką osadową), budowa kolektorów o dł. 2,9 km – kolektor Ślęża (przedsięwzięcie V) oraz kolektor Bystrzyca (etap II)

16 Budowa wrocławskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją EFEKTY: 1. Przekazany do eksploatacji obiekt zapewnia oczyszczenie ścieków w ilości do 90.000 m3/dobę. 2. Nowe kolektory zapewniają utrzymanie odpowiedniej jakości wód rzek Odry i Ślęży oraz chronią glebę przed przenikaniem różnego rodzaju zanieczyszczeń. 3. Inwestycja przyczyniła się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej płd. – zach. części Wrocławia.

17 Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy

18 inwestycja realizowana przez Powiat Świdnicki od 1985 ( od 2001 roku – w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) Przedmiot inwestycji - przebudowa i modernizacja obiektu z okresu drugiej wojny światowej na nowoczesny szpital o odpowiednim standardzie medycznym.

19 Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy

20 - Wartość kosztorysowa inwestycji – ok.187,5 mln zł. - Poniesione nakłady do 2006 r. – 138,8 mln zł, z tego w ramach kontraktu wojewódzkiego w latach 2001 – 2006 – 78,6 mln zł, - poziom zaawansowania inwestycji – ok. 75 %

21 Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy

22 Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: roboty budowlano-montażowe w budynkach oddziałów: diagnostyczno-zabiegowym, kardiologicznym, ginekologicznym, chirurgicznym; zakończono realizację wraz z wyposażeniem oddziału onkologii klinicznej; rozpoczęto zakupy sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do przeniesienia oddziałów łóżkowych oraz sprzętu do centralnej sterylizatorni; zakończono adaptację budynku na potrzeby administracyjne, wykonano chodniki i drogę wokół tego budynku;

23 Szpital Miejski Latawiec w Świdnicy

24 EFEKTY : Zaadaptowano obiekty przeznaczone na szpital miejski. Oddano do użytku 200 łóżek szpitalnych w 9 oddziałach,

25 Szpital w Miliczu

26

27 Inwestycja realizowana przez Powiat Milicki od 1985 roku ze środków budżetu państwa (od 2001 roku – w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) Przedmiot inwestycji – budowa nowoczesnego szpitala wraz z przychodnią przyszpitalną wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

28 Szpital w Miliczu

29 - Wartość kosztorysowa inwestycji – 105,2 mln zł. - W latach 1985 – 2006 na inwestycję poniesiono nakłady w wys. 93,83 mln zł co stanowi o zaawansowaniu inwestycji na poziomie ok. 90 %. - Dotacja z KW w latach 2001 – 2006 wyniosła 29,4 mln zł

30 Szpital w Miliczu

31 Zakres rzeczowy: oddanie do użytku 223 łóżek szpitalnych co przełożyło się na wykonanie zakładanych efektów na poziomie 100,9 % do zakończenia inwestycji pozostała realizacja obiektów pomocniczych (kuchnia, pralnia oraz mała architektura i zagospodarowanie terenu wokół szpitala), do zamknięcia inwestycji niezbędne jest zweryfikowanie koncepcji tej inwestycji (z lat osiemdziesiątych) i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

32 Szpital w Miliczu

33 EFEKTY : Uruchomienie bloku operacyjnego wraz z zapleczem socjalnym oraz obiektami towarzyszącymi zapewniło mieszkańcom Powiatu dostęp do nowoczesnej infrastruktury medycznej.

34 Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

35 inwestycja realizowana od 1996 r., (początkowo jako tzw. inwestycja centralna, od 2001 roku – inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego) Przedmiot inwestycji – kompleksowa modernizacja gmachu głównego Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu

36 Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

37 - Wartość kosztorysowa inwestycji – 104,24 mln zł - W latach 1985 – 2006 na inwestycję poniesiono nakłady w wys. 103,01 mln zł pozwoliły na zakończenie inwestycji w 2005 r. - Dotacja z KW w latach 2001 – 2006 wyniosła 59,46 mln zł

38 Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

39 Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: roboty budowlano-montażowe i konserwatorskie; dostawa i montaż urządzeń, wyposażenia sceny i widowni; wyposażenie kompleksowe obiektu w części artystycznej i administracyjnej; wykonanie instalacji oświetlenia sceny, klimatyzacji; wykonanie elewacji budynku, sceny obrotowej, wykonanie podziemnej stacji trafo; nadzór autorski inwestycji, dokumentacja projektowa

40 Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

41 EFEKTY : Kompleksowa modernizacja gmachu wybudowanego w XIX wieku, zapewniła długotrwałe zachowanie jego wartości historycznych, architektonicznych i artystycznych. Budynek Opery zabezpieczono przed degradacją fizyczną ponadto odnowiono architektonicznie zabytkowy wystrój (wykonano nowe fotele – ok. 750 szt)

42 Budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

43 inwestycja Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowana od 2001 r. Przedmiot inwestycji – budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem tych obiektów w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Wartość kosztorysowa inwestycji – ok. 29 mln zł.

44 Budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

45 - Wartość kosztorysowa inwestycji – ok. 29 mln zł. - Wartość zadania realizowanego w ramach KW – ok. 16, 99 mln zł, co stanowi o zaawansowaniu inwestycji na poziomie ok. 58,6 %.

46 Budowa pawilonu szpitalnego w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

47 Budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: roboty budowlano – montażowe, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dokumentacja techniczna roboty instalacji wo d.-kan.-gaz., elektroenergetycznej.

48 Budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu EFEKTY: Budowa pawilonu szpitalnego była związana planem restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia, a w szczególności z likwidacją Szpitala im. Rydygiera i koniecznością przeniesieniem oddziałów szpitalnych.

49 Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

50 Inwestycja Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowana od 1998 roku (w ramach KW 2001-2006 ) Przedmiot inwestycji – adaptacja z rozbudową budynków szpitala Wartość kosztorysowa inwestycji – ok.65 mln zł (wraz z wyposażeniem) Do 2006 r. – poniesiono nakłady w wysokości ok. 32,64 mln zł, pozwoliło to na zakończenie prac modernizacyjnych. Do zakończenia inwestycji pozostał zakup sprzętu i wyposażenia na ponad 30 mln zł.

51 Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

52 Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi, Blok łóżkowyo pow. ponad 5 tys. m2 i kubaturze 28.133 m3 oświetlenie terenu szpitala; sieci energetyczne, kotłownia budowa linii kablowych i instalacja agregatu prądotwórczego dla zasilania awaryjnego.

53 Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

54 EFEKTY: Znacznej poprawie uległa jakość świadczonych usług medycznych poprzez ich dostosowanie do obowiązujących obecnie standardów. Dzięki temu czas oczekiwania pacjentów na operacje i zabiegi zostanie znacznie skrócony. Ponadto poprzez poprawę skuteczności badań okresowych wzrośnie wykrywalność raka, co wpłynie na stan zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska.

55 Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

56 inwestycja Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowana od 2004 roku Przedmiot inwestycji – adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Worcella na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Wartość kosztorysowa inwestycji – ok. 8,4 mln zł.

57 Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

58 Wartość zadania realizowanego w ramach KW - ok. 7,68 mln zł, z tego dotacja - ok. 3,81 mln zł Inwestycja została zakończona w 2006 r. zakupione zostało niezbędne wyposażenie dostosowane do potrzeb nowoczesnej biblioteki. I

59 Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

60 Zakres rzeczowy wykonany w ramach Kontraktu: roboty budowlano – montażowe; dokumentacja projektowa, nadzory inwestorskie, nadzór budowlany robót; wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu budynku; przystosowanie obiektu do zadań administracyjnych i bibliotekarskich; zakup komputerów i systemu informatycznego ALEPH; wyposażenie budynku Biblioteki; dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

61 Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu EFEKTY: Unowocześniono i dostosowano do celów bibliotecznych obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 2.444,47 m2. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2006 Jelenia Góra 08.02.2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google