Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mysłowice - nasza mała ojczyzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mysłowice - nasza mała ojczyzna"— Zapis prezentacji:

1 Mysłowice - nasza mała ojczyzna

2 Piękno ziemi mysłowickiej.
Budowa geologiczna. Tereny Mysłowic znajdują się w obrębie niecki górnośląskiej. Fundamentem tego obszaru jest krystaliczna kra prekambryjska, na której spoczywa kilkukilometrowej grubości pakiet osadów mineralnych i organicznych. W strefie przypowierzchniowej miasta występują utwory z okresów górnego karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu.

3 Historyczne uwarunkowania przeobrażeń przyrody.
Tereny Mysłowic należą do najdłużej i najintensywniej przeobrażonych przez człowieka obszarów Górnego Śląska. Informacje zgromadzone w licznych publikacjach z zakresu historii miasta wskazują, ze zmiany Środowiska przyrodniczego były związane przede wszystkim z następującymi czynnikami: Warunkami naturalnymi sprzyjającymi pierwotnie rozwojowi leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa oraz posiadającymi walory obronne Dużymi i łatwo dostępnymi zasobami złóż węgla kamiennego oraz związanym z nim przemysłem Wielowiekowym, przygranicznym położeniem nad spławną rzeką Przemszą, w strefie ważnego traktu handlowego Kraków- Wrocław.

4 The wildlife of Mysłowice.
Mysłowice is among the Upper Silesia’s areas most intensively and longest transformed by man. Changes in the environment have been primarily connected with the following factors: Natural conditions favourable for the development of forestry, agriculture and fishing as well as being of defensive value. Rich and easily accessible deposits of hard coal and the related industry. The long-time border location on the navigable Przemsza River, on the important Cracow – Wrocław trade route.

5 Mysłowice a beautiful town

6 Our school and church.

7 Sieć ekologiczna. Dla zachowania walorów przyrodniczych Mysłowic można na terenie miasta wyróżnić kilkanaście obszarów i obiektów stanowiących lokalne biocentra: Staw Hubertus IV – stanowisko lęgowe ptaków wodno-błotnych, Oczko wodne położone wśród wilgotnych łąk w Brzęczkowicach – stanowisko lęgowe ptaków wodno-błotnych, płazów, liczna populacja karasia srebrzystego, słonecznicy, Wypełnione wodą wyrobisko po eksploatacji glin i węgla kamiennego pomiędzy cegielnią w Laryszu a ul. Konopnickiej oraz na południe od tej ulicy – stanowisko lęgowe bardzo licznych płazów, miejsca zastępcze dla przenoszonych z zasypywanych zbiorników raków i ryb. Podmokłe łąki na Krasowach, związane z wysiękami wód gruntowych na południowym zboczu wzgórza z wieżą telewizyjną – miejsce lęgowe derkacza (gatunek rzadki), bekasa, przepiórki, Murawy kserotermiczne oraz nieczynne kamieniołomy w Dziećkowicach – stanowisko roślin chronionych, jaszczurki zwinki oraz ślimaka winniczka (proponowanego do ochrony na międzynarodowych listach. „Łąki Rzutna” – zespół śródleśnych łąk; stanowisko lęgowe populacji bekasa i derkacza; wysokie walory biocenotyczne i krajobrazowe.

8 Szata roślinna. Podobnie jak pozostałe elementy środowiska przyrodniczego Mysłowic, szata roślinna jest silnie uwarunkowana długim okresem gospodarczego wykorzystywania terenów miasta. Wzrastające zapotrzebowanie na przestrzeń dla przemysłu, osadnictwa, komunikacji, a w ostatnim czasie również dla składowania toksycznych odpadów poprzemysłowych doprowadziło do znacznych zniszczeń naturalnej pokrywy glebowej i roślinnej. Nastąpiło zubożenie flory miasta, a występujące tu zbiorowiska roślin trudno jest przyporządkować konkretnym zespołów roślinnych.

9 Trójkąt Trzech Cesarzy.
Before Now

10 In Mysłowice there are several areas and sites which constitute local biocentres:
Pond Hubertus IV – the breeding grounds of waterfowl; The pond located in the boggy meadows in Brzęczkowice – the breeding grounds of waterfowl and amphibians; a numerous population of a variety of crucian carp and protozoa of the Heliozoa order; Clay and hard coal excavations filled with water, located between the brickyard in Larysz and Konopnicka Street andin the area to the south of this street – breeding grounds of numerous amphibians, the place where the fish and crayfish are moved from water reservoirs filled up with soil; The pond in Spacerowa Street in Wesoła (partly filled up with soil) – the stations of swan mussels and a rare in the Upper Silesia species of crayfish, the breeding grounds of amphibians Water meadows in Krasowy, with the exudations of ground water on the southern slope of the hill where the broadcasting tower stands- the breeding grounds of corncrakes (a rare species), snipes and quails; The forest meadow in Ławki – the station of corncrakes and rare plants; of scenic value; The forest pond in Murckowska Street in Ławki – extremely abundant breeding grounds of amphibians, including tree-frogs; the feeding ground of kingfishers; The field wood near the overpass over Długa Street (in Dźiećkowice) – stations of imposing evonymuses; stations of some rare plants typical of the decidous forest undergrowth; breeding grounds of singing birds; great scenic value; The quarry in Pasieczki – displays the profile of Triassic rock; the quarry hill is of outstaning scenic value.

11 Rozwój przemysłu górniczo-hutniczego.
Przemysłowa eksploatacja środowiska przyrodniczego Mysłowic rozpoczęła się już w XVI wieku. Najwcześniej zaczęło rozwijać się górnictwo i hutnictwo żelaza. W okresie przynależności terenów Mysłowic do państwa pruskiego rozwinęło się hutnictwo cynku i górnictwo węgla kamiennego. W tym okresie powstały też charakterystyczne rysy dzisiejszego wielofunkcyjnego miasta.

12 Najcenniejsze kompleksy krajobrazowe i obiekty przyrodnicze.

13 Park Zamkowy i Promenada.
Teren tych obiektów rozciąga się wzdłuż Czarnej Przemszy od ujścia Boliny po rejon dawnej dzielnicy portowej (ul. Sułkowskiego i Rzeczna). Oba obszary zielone zostały założone na terasach Czarnej Przemszy, która w przeszłości tworzyła tu meandry podcinające wschodni skłon garbu Mysłowic. W strefie podzalewowej powstała pomiędzy nimi najstarsza część miasta. Jego lokalizacja miała pierwotnie walory obronne.

14 Lasy mysłowickie. Stanowią północno-wschodni skraj lasów murckowskich, które z kolei są częścią leśnego kompleksu przylegającego od południa do aglomeracji katowickiej. Obszar ten położony jest w obniżeniu pomiędzy najbardziej zurbanizowaną częścią Mysłowic(Janów Miejski, Ćmok i Centrum) a luźniej zabudowanymi wzgórzami Morgów i Starej Wesołej. Ze względu na fakt, że w przeszłości lasy te należały zwykle do mysłowickich właścicieli ziemskich nazwano je lasami mysłowickimi.

15 Czarna Przemsza – jedna ze źródłowych rzek Przemszy.


Pobierz ppt "Mysłowice - nasza mała ojczyzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google