Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka"— Zapis prezentacji:

1 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka
„Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy niczego nie próbują” (autor nieznany)

2 PORZĄDEK SPOTKANIA Trudne początki bycia rodzicem RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Petycja Problemy nad którymi pracujemy Edukacja Jak można pomóc

3 TRUDNE POCZĄTKI Narodziny dziecka z niepełnosprawnością
Kryzys emocjonalny Brak informacji

4 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Poczucie osamotnienia
Brak zgody na absurdalną rzeczywistość Poszukiwanie osób myślących podobnie Wspólne szukanie rozwiązań Petycja

5 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ -PETYCJA
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 420zł (dochód nie może przekroczyć 583zł na osobę w rodzinie) czyli 40% najniższego wynagrodzenia za pracę w wymiarze 8 godzinnym, które od 1 stycznia 2008r. wynosi 1126 zł brutto – kwota nie uległa zmianie od 2003r) Ze świadczenia pielęgnacyjnego może korzystać tylko jeden z rodziców bez względu na liczbę dzieci niepełnosprawnych w rodzinie Tylko 20 lat okresu składkowego od kwoty 420zł Zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł

6 PETYCJA - POSTULATY RODZICÓW
Uniezależnienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia od progu dochodowego obowiązującego dla świadczeń rodzinnych Podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 420zł na 1126zł Coroczną waloryzację Przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla obojga rodziców rezygnujących z pracy zawodowej jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne Podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z 153zł na 420zł. Zwiększenie podstawy opłacania składek emerytalno-rentowych i odprowadzania ich do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych Przywrócenie prawa do wcześniejszych emerytur dla rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po śmierci jednego z rodziców dziecka niepełnosprawnego, poprzez wprowadzenie przepisu gwarantującego dziedziczenie prawa do świadczenia emerytalnego Wprowadzenie uwarunkowań prawnych pozwalających na utworzenie nowego zawodu: asystenta-pielęgniarza dla rodziców rezygnujących z pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia dziecka niepełnosprawnego.

7 EFEKTY PRACY FORUM Spotkanie w MPiPS z wiceminister - Agnieszką Chłoń-Domińczak oraz Rzecznikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych –Jarosławem Dudą Zmieniły się zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych –od nowego roku dostanie je faktyczny opiekun, np. babcia zajmująca się wnukiem a nie tylko rodzic rezygnujący z pracy zawodowej – poszerzono krąg osób pobierających świadczenie Przygotowywana jest propozycja ustawy opracowana na podstawie petycji Dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów słuchowych dla wszystkich potrzebujących osób niesłyszących Prawo dla osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika Transport osób niewidomych w Krakowie Podatki 1%

8 WALKA O DZIECKO Leczenie, szpital – prawa rodzica
MOPS-raport z badań „Gmino jaka jesteś” Rehabilitacja: Z raportu pt. „INFORMACJA Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2007 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” wynika, że nie nie jest możliwe precyzyjne określenie skali działań NFZ, ponieważ nie wyszczególnia on liczby osób niepełnosprawnych, NFZ posiada tylko informacje na temat całkowitej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego dostęp do specjalistów, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, bariery architektoniczne, PFRON Edukacja: prawo do nauki przewozy osób niepełnosprawnych

9 EDUKACJA Każdy ma prawo do nauki, gwarantuje to nam:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych i Kulturalnych Ustawa o Systemie Oświaty

10 INSTYTUCJONALNE ODDZIAŁYWANIA OD CHWILI NARODZIN LUB WYSTĄPIENIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO GODNEGO SCHYŁKU ŻYCIA Wczesna interwencja Etap przedszkolny Etap szkolny Ośrodki wsparcia (mają na celu zintegrowanie niepełnosprawnych ze sobą i środowiskiem) WTZ (przygotowanie do: samodzielnego życia, pełnienia ról adekwatnych do wieku i możliwości, pracy zawodowej) Praca zawodowa Zakłady Aktywności Zawodowej Zakłady Pracy Chronionej Praca zawodowa w warunkach otwartych Uzupełnieniem tych placówek powinny być: Świetlice terapeutyczne, środowiskowe Kluby Seniora, Domy Dziennego Pobytu Domy Pomocy Społecznej, Hostele

11 EDUKACJA OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
Rozporządzenie MEN z dn. 30 stycznia 1997r Ustawa z dn. 27 czerwca 2003r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich) Zespoły orzekające w PPP na dzień 15 września 2007r wydały 2541 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych Po przeanalizowaniu swojej sytuacji władze W-wy powołały do życia nowoczesny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy (53 osoby głęboko upośledzone do tej pory były objęte wyłącznie nauczaniem indywidualnym) DOA w Łodzi

12 ZMIANY W USTAWODASTWIE
5 kwietnia 2006 r. przyjęte zostało zalecenie Rady Europy „Plan działania Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 30 marca 2007 r. Polska podpisała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (podpisując ją Polska zasygnalizowała, że ma zamiar stać się jej stroną poprzez ratyfikację) Trwają prace nad określeniem zakresu zgodności i niezbędnych zmian legislacyjnych Powstała ustawa antydyskryminacyjna „Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością” (projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji)

13 JAK POMÓC? Stworzyć ustawę o systemie oświaty przeciwdziałającą dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych Podpisać petycję: "Nikt bowiem nie jest pewny kiedy los rzuci go na drugą stronę tego szeregu prowadzącego od pełnej sprawności do miejsca niemocy i bezradności" (Jan Szczepański)

14 Gdzie można uzyskać więcej informacji
(ogólnopolska akcja)

15 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google