Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mała księgowość Jadwiga Dudzińska Głaz. Zagadnienia Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik; Podstawowe zagadnienia związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mała księgowość Jadwiga Dudzińska Głaz. Zagadnienia Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik; Podstawowe zagadnienia związane."— Zapis prezentacji:

1 Mała księgowość Jadwiga Dudzińska Głaz

2 Zagadnienia Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik; Podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji działalności spółdzielni (zasady, dowody księgowe, sposoby ewidencji); Polityka rachunkowości w spółdzielni socjalnej z omówieniem zasad tworzenia Zakładowego Planu Kont (w tym omówienie roli kont zespołu: 2,4,5,7,8); Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji księgowej: Rozliczanie dotacji; Fundusze spółdzielni (z omówieniem zasad tworzenia ZFŚS i funduszu udziałowego – zasady deklarowania, potrącania, ewidencjonowania); Jak czytać bilans spółdzielni;

3 Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia socjalna nie jest typową spółdzielnią. Ten rodzaj podmiotu został w Polsce wprowadzony Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), odpowiednio nowelizującą ustawę z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zmianami). Obecnie podstawa prawną do działalności spółdzielni socjalnych jest obowiązująca od 6 lipca 2009 roku ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

4 Spółdzielnia socjalna Obecnie spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe na zasadach pełnej księgowości. Sejm wraz z senackimi poprawkami przyjął ustawę, pozwalającą na prowadzenie przez spółdzielnie rachunkowości na uproszczonych zasadach

5 Spółdzielnia socjalna Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Rozszerza ona na spółdzielnie socjalne katalog podmiotów, które muszą wprowadzić księgi rachunkowe dopiero po przekroczeniu określonego limitu.

6 Spółdzielnia socjalna Oznacza to, że spółdzielnie socjalne będą musiały stosować ustawę o rachunkowości dopiero po przekroczeniu ustawowego limitu, na takich samych zasadach jak osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Nowelizacja nie precyzuje jednak, jakie ewidencje miałyby prowadzić spółdzielnie socjalne nieprzekraczające limitu

7 Spółdzielnia socjalna Spółdzielnie socjalne nieprzekraczające 1,2 mln euro przychodu nie będą musiały prowadzić pełnej ksiegowości

8 Spółdzielnia socjalna Spółdzielnie socjalne mogą do końca roku, w którym limit przychodów został przekroczony, prowadzić inną ewidencję księgową niż księgi rachunkowe. Jaka będzie forma tej ewidencji - spółdzielnia musi ustalić we własnym zakresie. Prowadzenie przez te spółdzielnie statutowej działalności odpłatnej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Wynika to z art. 9 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Nadmieńmy w tym miejscu, że ewidencja ta nie może przybrać postaci księgi podatkowej. Przepisy ustawy o pdof nie mają zastosowania do spółdzielni socjalnych.

9 Spółdzielnia socjalna Ustalając obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 r., kwotę 1.200.000 euro przeliczyć należy według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września 2009 r.

10 Spółdzielnia socjalna Kurs ten wyniósł 4,2226 zł/euro - według tabeli kursów NBP nr 191/A/NBP/2009 Stąd limit przychodów wynosi: 1.200.000 euro × 4,2226 zł/euro = 5.067.120 zł

11 Polityka rachunkowości Politykę rachunkowości muszą posiadać jednostki, które zgodnie z ustawą mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Stworzenie polityki rachunkowości w jednostce jest obowiązkiem i wynika wprost z przepisów. Za jej brak odpowiada kierownik jednostki. W polityce rachunkowości zawarte są informacje dotyczące: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

12 Polityka rachunkowości W sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien się znaleźć co najmniej wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.

13 Polityka rachunkowości Dodatkowo, przy zakładowym planie kont powinien się znaleźć wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Sposób prowadzenia ksiąg musi też zawierać opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji.

14 Polityka rachunkowości AKTYWA TRWAŁE Do aktywów trwałych zalicza się te aktywa jednostki, które nie mają charakteru aktywów obrotowych, co oznacza, że są wykorzystywane w działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do aktywów trwałych zaliczamy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu 0 jest odzwierciedlenie wartości początkowej i korygujących ją odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz odpisów aktualizujących wartości poszczególnych grup składników aktywów trwałych, ich stanów, przychodów i rozchodów.

15 Zespół 0 Konta zespołu 0 przeznaczone są do ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych, środków trwałych w budowie, umorzenia środków trwałych, umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych, pozabilansowych składników majątku trwałego.

16 Środki trwałe Środki trwałe dzielą się na 10 grup: 0)grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów, 1)budynki i lokale, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, 2)obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3)kotły i maszyny energetyczne, 4)maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 5)specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, 6)urządzenia techniczne, 7)środki transportu, 8)narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 9)inwentarz żywy.

17 Wartości niematerialne i prawne 1 – inne prawa majątkowe, 2 – wartość firmy, 3 – koszty prac rozwojowych, 4 – oprogramowanie komputerowe, 5 – licencje.

18 Zespół 1 Konta zespołu 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe służą do ewidencji: aktywów pieniężnych w formie krajowych i zagranicznych środków płatniczych przechowywanych w kasie jednostki, aktywów pieniężnych w formie krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych, kredytów udzielonych przez banki w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych, środków pieniężnych w drodze, aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym aktywów pieniężnych mających postać weksli obcych, czeków i innych aktywów finansowych, instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziałów i akcji, udziałów i akcji własnych przeznaczonych do zbycia lub umorzenia.

19 Zespół 2 Konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia służą: do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń, do ewidencji rozliczeń wynagrodzeń, do rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek do rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi, do rozliczeń rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatków oraz ZUS.

20 Zespół 3 MATERIAŁY I TOWARY Konta zespołu 3 przeznaczone są do ewidencji materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby oraz towarów nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

21 Zespół 4 Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów prostych z podziałem według ich rodzajów. Za koszty proste uważa się ogół poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów materialnych i niematerialnych nie dających się rozłożyć na elementy składowe z punktu widzenia jednostki, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

22 Zespół 5 Konta zespołu 5 służą do ewidencji kosztów wg miejsc ich powstania

23 Zespół 6 Konta zespołu 6 przeznaczone są do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów, a także aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

24 Zespół 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM Konta zespołu 7 służą do ewidencji: przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży: wyrobów gotowych, usług, towarów, materiałów, składników majątkowych, kosztów i przychodów z operacji finansowych, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, strat i zysków nadzwyczajnych, kosztów wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.

25 Zespół 8 KAPITAŁY (FUNDUSZE), FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY Konta zespołu 8 przeznaczone są do ewidencji: kapitałów (funduszy) zasadniczych, kapitałów (funduszy) specjalnych, ustalania wyniku finansowego, rozliczenia wyniku finansowego, rezerw, przychodów przyszłych okresów, ewidencji zysków i strat nadzwyczajnych.

26 Zakładowy Plan Kont dla spółdzielni socjalnych Wybrane konta zespołu 2 Wybrane konta zespołu 4 Wybrane konta zespołu 5 Wybrane konta zespołu 7 Wybrane konta zespołu 8

27 Konta analityczne Konta analityczne są uszczegółowieniem kont syntetycznych. Wykorzystuje się je, aby rozdzielić zapisy na koncie syntetycznym na mniejsze grupy, dzięki którym można łatwiej zarządzać zasobami, oraz by wprowadzać dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji.

28 Zasady księgowania na kontach analitycznych Księgowanie na kontach analitycznych podlega pewnym zasadom, zapewniającym ich spójność z kontami syntetycznymi oraz spójność całego systemu księgowego: Zapis powtarzalny Kompletność kont analitycznych Zapis jednostronny

29 Księgowanie ( Wyciąg Bankowy ) Wniesienie wkładów pieniężnych 20.000 zł Wn "Rachunek bieżący" Ma "Pozostałe rozrachunki" - "Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu wkładów"

30 Przykładowe księgowanie

31 Księgowanie - rozrachunki

32 Analityczny rachunek zysków i strat – wariant porównawczy Lp. Wyszczególnienie Numer wiersza Okres prognozowany 30-06-201130-06-2012 12356 A.PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI1 2 698 500,002 885 000,00 (w 02+03+04+05) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 2 650 000,002 850 000,00 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 48 500,0035 000,00 B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 07 do 14)6 2 592 000,002 772 000,00 1. Amortyzacja7 48 500,00 2. Zużycie materiałów i energii8 170 000,00180 000,00 3. Usługi obce9 220 000,00230 000,00 4. Podatki i opłaty10 3 500,00 5. Wynagrodzenie11 1 750 000,001 850 000,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 250 000,00280 000,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe13 150 000,00180 000,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (w 01-06)15 106 500,00113 000,00

33 Analityczny rachunek zysków i strat – wariant porównawczy c.d. 1. Pozostałe przychody operacyjne16 180 000,00200 000,00 2. Pozostałe koszty operacyjne17 40 000,0045 000,00 D.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 15+16-17)18 246 500,00268 000,00 E.Przychody finansowe (w 20+21)19 100,00200,00 1. Odsetki20 2. Pozostałe21 100,00200,00 E.Koszty finansowe (w 23+24)22 65 000,0070 000,00 1. Odsetki23 2. Pozostałe24 65 000,0070 000,00 G.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w 18+19-22)25 181 600,00198 200,00 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych26 H.ZYSK (STRATA) BRUTTO (w 25+26)27 181 600,00198 200,00 Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia28 I.ZYSK (STRATA) NETTO (w 27-28)29 181 600,00198 200,00

34 Bilans analityczny – wariant porównawczy AKTYWA Lp.Wyszczególnienie Numer wier sza Okres prognozowany 30-06-201130-06-2012 A.AKTYWA TRWAŁE (w 02+03+04+05+10)1 4 772 000,004 694 000,00 I.Wartości niematerialne i prawne2 112 000,0088 000,00 II.Rzeczowe aktywa trwałe3 510 000,00496 000,00 III.Należności długoterminowe4 340 000,00300 000,00 IV.Inwestycje długoterminowe (w 06+07+08+09)5 3 810 000,00 1. Nieruchomości6 3 810 000,00 2. Wartości niematerialne i prawne7 3. Długoterminowe aktywa finansowe8 4. Inne inwestycje długoterminowe9 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w 11+12)10 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 2. Inne rozliczenia międzyokresowe12

35 Bilans analityczny – wariant porównawczy AKTYWA c.d. B.AKTYWA OBROTOWE (w 14+15+21+22)13 377 600,00412 000,00 I.Zapasy14 198 000,00185 000,00 II.Należności krótkoterminowe (w 16+19+20)15 39 600,0035 000,00 1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty (w 17+18):16 25 600,0023 000,00 a) do 12 miesięcy17 25 600,0023 000,00 b) powyżej 12 miesięcy18 2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń19 14 000,0012 000,00 3. Pozostałe20 III.Inwestycje krótkoterminowe21 140 000,00192 000,00 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe22 RAZEM AKTYWA (w 01+13)23 5 149 600,005 106 000,00

36 Bilans analityczny – wariant porównawczy PASYWA Lp.Wyszczególnienie Numer wier sza 30-06-201130-06-2012 A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 02 do 10)1 4 447 508,974 716 824,65 I.Kapitał (fundusz) podstawowy2 100 000,00 II.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)3 III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)4 IV.Kapitał (fundusz) zapasowy5 V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny6 VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe7 4 055 424,654 237 024,65 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych8 110 484,32181 600,00 VIII.Zysk (strata) netto9 181 600,00198 200,00 IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)10

37 Bilans analityczny – wariant porównawczy PASYWA c.d. B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w 12+13+14+23)11 702 091,03389 175,35 I.Rezerwy na zobowiązania12 II.Zobowiązania długoterminowe**13 III.Zobowiązania krótkoterminowe (w 15+16+17+18+21+22)14 702 050,00389 175,35 1. Kredyty i pożyczki15 516 100,00300 000,00 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych16 3. Inne zobowiązania finansowe17 4. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w 19+20):18 23 452,005 395,35 a) do 12 miesięcy19 23 452,005 395,35 b) powyżej 12 miesięcy20 5. Pozostałe21 162 498,0083 780,00 6. Fundusze specjalne22 IV.Rozliczenia międzyokresowe23 41,03 RAZEM PASYWA (w 01+11)24 5 149 600,005 106 000,00

38 Podatki Podatek dochodowy CIT Podatek od towarów i usług VAT

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mała księgowość Jadwiga Dudzińska Głaz. Zagadnienia Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca, pracodawca i podatnik; Podstawowe zagadnienia związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google