Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywa i Pasywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywa i Pasywa."— Zapis prezentacji:

1 Aktywa i Pasywa

2 Aktywa Są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

3 A. Aktywa trwałe – majątek, który pozostaje w restauracji powyżej 12 miesięcy

4 I. Wartości niematerialne i prawne
1) licencje, patenty, znaki towarowe 2) oprogramowania komputerowe 3) know- how ( wiedzieć jak)‏

5 II. Środki trwałe i Środki trwałe w budowie
1) ziemia, grunty 2) budynki, budowle 3) maszyny, urządzenia 4) środki transportu 5) wyposażenie biur (meble biurowe, telefony itp.)‏

6 III. Inwestycje długoterminowe
1) zakup długoterminowych papierów wartościowych, np.: akcje, obligacje 2) pożyczka udzielona innej firmie

7 IV. Należności długoterminowe
1) należności z tytułu umowy leasingu finansowego

8 B. Aktywa obrotowe – majątek, który pozostaje w restauracji
do 12 miesięcy

9 I. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy)‏
1) materiały 2) półprodukty 3) produkcja w toku 4) wyroby gotowe (produkty gotowe)‏ 5) towary

10 II. Należności krótkoterminowe
1) należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy

11 III. Inwestycje krótkoterminowe
1) środki pieniężne w kasie 2) środki pieniężne w banku 3) zakup krótkoterminowych papierów wartościowych, np.: akcje, obligacje

12 Pasywa

13 Zasoby majątkowe jednostki - aktywa mają określone źródła finansowania, którymi mogą być kapitał własny i zobowiązania nazywane przez ustawę o rachunkowości Pasywami

14 Kapitał własny( podstawowy) tworzony jest przez jednostki gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi w prawie np. Kodeksie Spółek Handlowych, Prawie Spółdzielczym, Ustawie o Gospodarce Finansowej Przedsiębiorstw Państwowych, Statucie lub Umowie o Utworzeniu Jednostki. Kapitał własny finansuje aktywa netto, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązanie

15 A. Kapitały własne I. Kapitał podstawowy ( zakładowy)‏
II. Kapitał zapasowy III. Kapitał rezerwowy ( 8% zysku, obowiązkowo sp.z.o.o i sp. akcyjna)‏ IV. Zysk/ strata z lat ubiegłych V. Zysk/ strata z roku bieżącego

16 B. Kapitały obce I. zobowiązania długoterminowe - powyżej 12 miesięcy:
1) kredyty i pożyczki 2) emisja dłużnych papierów wartościowych II. zobowiązania krótkoterminowe - do 12 miesięcy: 1) z tytułu usług i dostaw o okresie wymagalności spłaty do i powyżej 12 miesięcy 2) kredyty, pożyczki (do 12 miesięcy)‏ 3) podatki, cła, ubezpieczenia i inne świadczenia 4) wynagrodzenia 5) inne zobowiązania

17 Przykłady Aktyw i Pasyw występujących w Restauracji

18 Kuchnia Aktywa trwałe: *Stoły do zmywalni ze zlewami dwukomorowymi
*stoły do pracy: niezabudowane i zabudowane * szafy przelotowe i nie przelotowe * okopy - centralne i przyścienne *bemary gastronomiczne *piece konwekcyjno-parowe, frytkownice, kostkarki, ekspresy do kawy, kuchnie z piekarnikiem *zmywarki, płyty grillowe *szafy chłodnicze

19 Kuchnia Aktywa obrotowe: *mięso, warzywa, owoce, przyprawy
*mięso mielone *gotowe dania zimne i gorące *napoje w butelkach, np.: Coca-cola, woda mineralna *środki czystości

20 Sala konsumencka *sztućce *obrusy, serwetki *porcelana *przyprawniki
*szkło *dzbanki szklane i metalowe * pucharki, szklanki, kieliszki *tace kelnerskie i bankietowe *świeczniki I wazoniki * gotowe dania gorące I zimne, desery, napoje

21 Pasywa 1) Zobowiązania w/c dostawców 2) Spłata kredytów i pożyczek
3) Wynagrodzenia wszystkich pracowników w restauracji I ubezpieczenia społeczne: * kelner/kelnerka * barman *szef kuchni *pracownicy pracujący w kuchni *obsługa sprzątająca 4) Podatki


Pobierz ppt "Aktywa i Pasywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google