Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kołobrzeg 14 marzec 2013 r. LGR w przyszłym okresie programowania 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kołobrzeg 14 marzec 2013 r. LGR w przyszłym okresie programowania 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kołobrzeg 14 marzec 2013 r. LGR w przyszłym okresie programowania 2014-2020

2 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w latach 2014-2020 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS, community - led local development – CLLD) - instrument (metoda), którego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, które mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności;

3 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w latach 2014- 2020 Kontynuacja i rozwinięcie podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie w Osi IV PO Ryby;

4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w latach 2014- 2020 Wdrażanie CLLD odbywać się będzie poprzez stworzenie i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR); Głównym podmiotem CLLD jest Lokalna Grupa Działania (LGD) – (musimy się przyzwyczaić do nowego nazewnictwa) ;

5 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w latach 2014-2020 Zasadnicza zmiana w nowym okresie to propozycja wielofunduszowości mającej na celu prowadzenie przez lokalną społeczność zintegrowanej polityki rozwoju na danym obszarze mającej zapewnione kompleksowe wsparcie z funduszy UE oraz dążenie do możliwie maksymalnej realnej harmonizacji EFRROW, EFS, EFRR oraz EFMR; W przypadku EFMR będzie istniała możliwość wyboru pomiędzy wielofunduszowością i monofunduszowością

6 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w latach 2014-2020 Zgodnie z propozycja MRiRW zostaną wprowadzone dwa progi rybackości o wartości 1 i 2 Wysoka rybackość na danym obszarze przekraczająca 2 umożliwi wdrażanie strategi monofunduszowej zorientowanej na sektor rybacki. Rybackość danego obszaru oscylująca między 1 i 2 umożliwi wdrażanie strategi wielofunduszowej z udziałem EFRM, LGD przygotowujące strategie wielofunduszowe będą musiały określić który fundusz będzie wiodący (fundusz z którego pokrywane będą koszty administracyjne ) Kluczowym nadal pozostaje zdefiniowanie sposobu obliczania rybackości Maksymalna liość mieszkańców obszaru wdrażania strategi została określona na dzień dzisiejszy na 150 Tyś.

7 Najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem CLLD do przesądzenia: Jak skorzystać z doświadczenia obecnych LGR ale nie defaworyzować nowych grup i podmiotów (np. z miast)? Wyznaczanie obszarów (populacja i inne kryteria – spójność, masa krytyczna, tożsamość); Zasady włączenia miast (maksymalna liczba ludności); Podejście: jeden obszar – jedno partnerstwo (LGD) – jedna strategia; Klarowne zasady ewentualnego funkcjonowania dwóch grup (LGD i LGR) na jednym terenie w tym określenie lini demarkacyjnych; Kwestie do rozstrzygnięcia w procesie opracowania instrumentu RKLS

8 Najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem RKLS do przesądzenia: Komitet wybierający – zadania poszczególnych podmiotów, kryteria i tryb wyboru LSR (zgodnie z propozycją MRIRW w przypadku wdrażania strategii wielofunduszowych do wdrażania EFMR będzie powołany osobny komitet wyboru projektów) ; Zawartość LSR – rozporządzenie + dodatkowe wymogi krajowe, Kompetencje LGD – szerokie/wąskie, akredytacja; Zachęty w RPO na tworzenie osi dot. CLLD (łączenie priorytetów inwestycyjnych na podstawie art. 87 GR);

9 Najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem CLLD do przesądzenia: Pomoc istniejącym LGR w utrzymaniu ich potencjału osobowego i instytucjolnego do czasu wyboru nowych strategii ; Określenie funduszu wiodącego (lead fund); Optymalne tryby wdrażania (projekty parasolowe, mikrogranty, …?), Sposób zdefiniowania obszaru (w tym udział samorządów lokalnych)

10 Prace nad określeniem zasad funkcjonowania CLLD w Polsce Negocjacje rozporządzeń Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa Bieżąca współpraca z partnerami z resortu rolnictwa, regionów, środowiska lokalnych grup działania oraz podmiotami dotąd nie zaangażowanymi w podobne instrumenty Robocze konsultacje z KE (DG REGIO, DG AGRI) Przygotowanie wytycznych horyzontalnych w zakresie wykorzystanie EFS i EFRR (nie przewiduje się włączenia Funduszu Spójności w CLLD)

11 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) – zalety i wady instrumentu ZALETY + polega na strategicznym zintegrowanym podejściu (obowiązek opracowywania strategii lokalnej) opartym na wykorzystaniu różnych funduszy; + może stanowić efektywny instrument rozwoju miast różnej wielkości (dużych, subregionalnych, powiatowych, najmniejszych); WADY I ZAGROŻENIA - wiele ograniczeń związanych z wdrażalnością i efektywnością instrumentu (CLLD); - niski stopień harmonizacji poszczególnych funduszy: EFRROW, EFMR, EFRR, EFS i nieuniknione konflikty i problemy wdrożeniowe;

12 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) – zalety i wady instrumentu ZALETY + przewiduje partnerstwo trójsektorowe (samorząd – ludność – biznes) jako kluczowy pomiot rozwoju oddolnego; + umożliwia odpowiedź lokalną na potencjały i problemy lokalne – co jest ważną cechą promowanego podejścia terytorialnego; WADY I ZAGROŻENIA - Problem z współpracą wielu instytucji MRR, MRiRW, Urzędy Marszałkowskie na etapie projektowania podejścia CLLD - Presja czasu - bardzo zróżnicowana zdolność instytucjonalna na szczeblu lokalnym, która jest kluczowa do wdrażania instrumentu CLLD;

13 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) – zalety i wady instrumentu ZALETY + stosowanie go z użyciem różnych funduszy rozwija zdolność instytucjonalną na obszarach gdzie często jest ona niska i stanowi barierę rozwojową + możliwość zachęty do aktywności w zakresie CLLD - zwiększenie maks. poziomu dofinansowania o 10 pp. (jednak wówczas cała oś priorytetowa musi być realizowana przez ten instrument) WADY I ZAGROŻENIA - CLLD nie ma być alternatywą, lecz uzupełnieniem zwykłego wsparcia –powodować to może komplikowanie systemu przez nakładanie się działań i konkurencję między programami (podobne działania realizowane przez różne podmioty – instytucje publiczne oraz lokalne partnerstwa, np. dotyczące rynku pracy ).

14 Wyzwania w programowaniu zastosowania CLLD Granice harmonizacji funduszy EFRROW, EFMR, EFS, EFRR; Wspieranie istniejących partnerstw (lokalnych grup działania) a tworzenie nowych partnerstw; Określenie przydatności wykorzystania CLLD w osiąganiu strategicznych celów krajowych i regionalnych związanych z: podnoszeniem jakości i dostępności podstawowych usług publicznych, rewitalizacją, aktywizacją społeczności miejskich i in.; Zapewnienie adekwatności celów i działań oddolnych strategii (lokalnych strategii rozwoju) z celami strategii rozwoju województwa i regionalnego programu operacyjnego;

15 Wyzwania w programowaniu zastosowania CLLD Włączenie miast – co spowoduje zmianę struktury wielu obecnych partnerstw a następnie zmianę zakresu lokalnych strategii; Efektywne tryby wdrażania funduszy i zapewnienie synergii na poziomie lokalnym; Zróżnicowana zdolność instytucjonalna; Zróżnicowane podejście regionów (RPO) a potrzeba ustalenia rozwiązań odpowiadających wszystkim regionom.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kołobrzeg 14 marzec 2013 r. LGR w przyszłym okresie programowania 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google