Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - stan prac nad ZIT oraz główne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - stan prac nad ZIT oraz główne."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata stan prac nad ZIT oraz główne założenia do przygotowania Strategii ZIT i list projektów Katowice, 12 listopada 2013 r.

2 Kroki milowe w przygotowaniu ZIT
Warsztaty subregionalne dotyczące wymiaru terytorialnego w woj. śląskim 2012 r. Wstępna identyfikacja przez Subregiony inwestycji dedykowanych do ZIT oraz ich ocena przez IZ styczeń-marzec r. Spotkania warsztatowe w Subregionach dot. zasad zastosowania ZIT kwiecień-maj r. Opracowanie przez Subregiony projektów Strategii Rozwoju Subregionów oraz listy wiązek projektów do ZIT i ich ocena przez IZ czerwiec-sierpień r. Prace nad przygotowaniem Strategii ZIT i list projektów i wiązek do ZIT wrzesień-listopad r.

3 Podział środków RPO WSL 2014-2020 na ZIT
Podział środków na ZIT (wg wariantu III’) został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego w dn. 29 października 2013 r. [Euro] Suma ogółem ZIT Południowy (A) Północny (A) Zachodni (A) Centralny (A+B1) Suma EFRR Suma EFS Suma Ogółem

4 Współpraca w ramach ZIT w Subregionach
Forma współpracy Centralny Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Południowy Porozumienie JST Północny Zachodni W każdym subregionie powinien zostać wskazany LIDER koordynujący ZIT, reprezentujący JST przed IZ RPO WSL , nadzorujący prace nad ZIT, w tym realizację wymagań dotyczących wyboru projektów, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Strategii ZIT Kluczowym obowiązkiem Lidera jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz koordynacji prac nad ZIT w Subregionie

5 Cele realizacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020
ZIT mają przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji RPO WSL poprzez: Zwiększenie integracji i współpracy na rzecz wspólnego wzmacniania potencjałów i rozwiązywania problemów subregionów Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych w subregionach Realizacja projektów/przedsięwzięć „zintegrowanych” odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy subregionów, w tym ich miast i obszarów funkcjonalnych oraz terenów wiejskich Zwiększenie wpływu Subregionów na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarach w ramach RPO WSL

6 Wybór projektów do Strategii ZIT (1)
Projekty/wiązki projektów muszą wynikać z rzetelnej diagnozy potencjałów, problemów i wyzwań Uwarunkowania: Główne potencjały, problemy i wyzwania terytorialne i tematyczne zostały wskazane w Strategii Śląskie oraz projekcie RPO WSL Ważne: w diagnozie należy wskazać zarówno potencjały, problemy i wyzwania dla obszarów tematycznych (aspekty: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, klimatyczny i demograficzny) jak i dla obszarów funkcjonalnych (m.in. aglomeracji, obszarów wiejskich itd.) Subregion powinien dostosować szczegółowy rozkład alokacji ZIT do wskazanych potencjałów rozwojowych oraz problemów (w tym ich rodzaju i skali)

7 Wybór projektów do Strategii ZIT (2)
Projekty/wiązki projektów powinny być skoncentrowane terytorialnie i tematycznie Uwarunkowania: Obszary interwencji i ich zasięg (np. Metropolia Górnośląska, Aglomeracje, miasta wymagające rewitalizacji, obszary wiejskie) zostały wskazane w Strategii Śląskie 2020+ Katalog działań ZIT obejmuje 12 obszarów EFRR i 12 obszarów EFS Ważne: Subregion powinien koncentrować wsparcie na funkcjonalnych obszarach interwencji; katalog obszarów ma charakter otwarty (jeśli jest to zasadne, można wskazać inne, dodatkowe obszary interwencji) Subregion powinien dążyć do koncentracji środków na ograniczonej liczbie działań/projektów dla osiągnięcia „masy krytycznej” pozwalającej na realne rozwiązanie głównych problemów poszczególnych typów terytoriów w konkretnych obszarach

8 Wybór projektów do Strategii ZIT (3)
Projekty i wiązki projektów muszą odpowiadać celom interwencji oraz zakresowi wsparcia wskazanemu w RPO WSL Uwarunkowania: Cele szczegółowe i kierunki interwencji zostały wskazane w projekcie RPO WSL; Typy projektów oraz uwarunkowania ich realizacji zostały wskazane w Uszczegółowieniu RPO WSL oraz Matrycy typów projektów przesłanej w dn. 8 października br. Ważne: w Strategii ZIT i poszczególnych projektach należy zachować logikę interwencji, cele i kierunki wsparcia zgodne z zapisami RPO WSL (np. logikę wsparcia CT 4 dla transportu publicznego itp.) JST/inne podmioty przy przygotowaniu projektów do ZIT powinny wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania wsparcia wynikające z opublikowanych projektów dokumentów oraz katalog typów projektów i wskaźników wskazany w przesłanej Matrycy

9 Wybór projektów do Strategii ZIT (4)
zaprogramowanie realizacji dużego zintegrowanego przedsięwzięcia, składającego się z jednego lub kilku znaczących powiązanych ze sobą projektów, realizowanych na obszarze całego lub części obszaru danego subregionu KLUCZOWE KRYTERIUM kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT stanowi zintegrowany charakter projektów i strategiczne znaczenie dla subregionu (podstawowy warunek MRR) zaprogramowanie realizacji wiązki mniejszych projektów, np. z zaangażowaniem partnerów społecznych i gospodarczych, przy czym z założeniem, że nawet jeśli każdy projekt jest realizowany na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddziaływanie, to oparty jest o wspólne podejście strategiczne - zdecydowana preferencja Subregionów dla tego podejścia - 1 2

10 Wybór projektów do Strategii ZIT (5)
Projekty/wiązki projektów powinny przynosić wartość dodaną tzn. jednoznacznie wskazywać, że dany projekt/wiązka projektów jest rozwiązaniem efektywniejszym niż punktowe, pojedyncze projekty realizowane w trybie konkursowym Celem realizacji projektów w formule ZIT jest realizacja projektów różnych tematycznie, ale wzajemnie powiązanych i komplementarnych projektów Przygotowując Strategię ZIT należy unikać sytuacji, w której każda z gmin wchodząca do Związku ZIT, realizuje projekt w danym obszarze tematycznym, który jest zupełnie niepowiązany z innymi projektami Projekt/wiązka projektów powinna mieć wyraźny wkład w rozwiązanie problemu/wzmocnienie potencjału obszaru funkcjonalnego (np. aglomeracji miejskiej) a nie tylko problemu lokalnego danej gminy

11 Wybór projektów do Strategii ZIT (6)
Subregiony powinny wskazać zasady, w tym kryteria wyboru projektów do ZIT. Zasady te będą przedmiotem uzgodnień z IZ RPO WSL IZ zaproponowała wstępny katalog zasad/kryteriów wyboru projektów do ZIT: Zasięg projektu (subregionalny, ponadlokalny, lokalny itp.) Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi/programowymi (strategia rozwoju subregionu, strategia miejska, LPR itp.) Oddziaływanie/komplementarność z innymi projektami (zrealizowanymi/realizowanymi/planowanymi do zrealizowania w subregionie) Partnerstwo i zaangażowanie podmiotów i społeczności lokalnych Bezpośredni wkład w realizację wskaźnika na poziomie RPO WSL Gotowość beneficjenta do realizacji projektu

12 Zakres tematyczny ZIT - EFRR
Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu „brownfield” (Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP) Odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczna (Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna i OZE) Zrównoważony transport (Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna i OZE) Gospodarka odpadami (Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów) Gospodarka wodno-ściekowa (Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów) Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej (Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów)

13 Zakres tematyczny ZIT – EFS+EFRR
Kompleksowa rewitalizacja EFS – WIODĄCY (Szeroki katalog działań w ramach Priorytetów VII, VIII, IX, XI) EFRR - UZUPEŁNIAJĄCY (Priorytet: X Rewitalizacja) Edukacja – przedszkola i szkolnictwo zawodowe EFS - WIODĄCY (Priorytet: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego) EFRR – UZUPEŁNIAJĄCY (Priorytet: XII Infrastruktura edukacyjna) W obszarze Kompleksowej rewitalizacji i Edukacji wiodąca jest interwencja EFS. EFRR tylko w niezbędnym zakresie służącym rozwiązywaniu problemów społecznych.

14 Zakres tematyczny ZIT - EFS
Rewitalizacja (Priorytet IX Włączenie społeczne) oraz działania uzupełniające: Działanie Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy; Działanie Promocja samozatrudnienia; Działanie Wspomaganie procesów adaptacyjnych    i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement); Działanie Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci; Działanie Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych w ramach ZIT; Działanie Rozwój usług społecznych w ramach ZIT; Działanie Kształcenie ustawiczne. Edukacja (Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ) - EFS

15 Schemat spójności Strategii ZIT i Listy projektów ZIT
Strategia ZIT Lista projektów ZIT Potencjały/Problemy /Wyzwania Uzasadnienie projektu/wiązki projektów Wskazane obszary interwencji (Strategia Śląskie 2020+) Zasięg projektu/wiązki projektów Wybrane Priorytety Inwestycyjne Cel i zakres tematyczny projektu/wiązki projektów Kryteria wyboru projektów Projekty w największym stopniu realizujące kryteria

16 Zasady przygotowania listy projektów do ZIT (1)
Lista podstawowa projektów ZIT powinna być zgodna z ostatecznie ustalonymi alokacjami finansowymi ZIT oraz zawierać rzetelnie oszacowane i realne wskaźniki Ważne: Suma dofinansowania zaproponowanych projektów z listy podstawowej powinna odpowiadać ostatecznym kwotom przypisanym poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Zagregowane wartości wskaźników projektów z listy podstawowej powinny odpowiadać wartościom założonym w Strategii ZIT, a terminy realizacji projektów umożliwiać realizację założonych poziomów wskaźników do końca roku 2018 i poziomu docelowego.

17 Zasady przygotowania listy projektów do ZIT (2)
Lista rezerwowa projektów ZIT powinna być listą rankingową i powinna zostać przygotowana na kwotę odpowiadającą 100% alokacji danego ZIT Ważne: Uporządkowana wg kolejności, w jakiej projekty będą przystępować do dofinansowania w przypadku pojawienia się wolnych środków (zaleca się, aby rankingowanie projektów listy rezerwowej następowało w oparciu o kryterium gotowości realizacyjnej projektów), Na dofinansowanie projektów rezerwowych będą mogły być przeznaczone zarówno oszczędności wygenerowane w trakcie realizacji projektów, jak również środki niewykorzystane z winy beneficjenta. Projekty z listy rezerwowej będą musiały zostać złożone w stosunkowo krótkim, nieprzekraczalnym terminie po stwierdzeniu pojawienia się wolnych środków. Nie złożone w terminie, będą przesuwane na koniec listy rezerwowej

18 Zasady przygotowania listy projektów do ZIT (3)
Informacje o projekcie ujęte na Liście projektów ZIT stanowią oficjalną deklarację beneficjenta odnośnie sposobu realizacji projektu Ważne: W bardzo ograniczonym zakresie będzie udzielana zgoda na opóźnienie realizacji projektu Ograniczenie wartości wskaźników w projekcie będzie wiązało się z odpowiednim zmniejszeniem wysokości dofinansowania Zwiększenie dofinansowania możliwe będzie jedynie w ramach wykorzystania własnych oszczędności w projekcie (zwiększenie poziomu procentowego, lecz bez zwiększenia kwoty początkowej dofinansowania).

19 Zasady przygotowania listy projektów do ZIT (4)
Ważne cd.: Składając wniosek o dofinansowanie projektu beneficjent ZIT będzie zobowiązany do załączenia wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji, a także zapewnienia wkładu własnego. Po złożeniu projektu do IZ RPO WSL, projekt będzie oceniany za zgodność z listą projektów ZIT pod kątem: terminu złożenia wniosku, terminów realizacji rzeczowej projektu wysokości wskaźników i terminów ich osiągnięcia wartości dofinansowania

20 Zapraszam do dyskusji Wydział Rozwoju Regionalnego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - stan prac nad ZIT oraz główne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google