Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P LANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA Agata Spodymek Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P LANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA Agata Spodymek Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich."— Zapis prezentacji:

1 P LANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA Agata Spodymek Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich innych osób i wyraża zgodę na publikację pracy na stronie internetowej CKU Koszalin.

2 C ZYM SĄ INWESTYCJE ? Inwestycje to suma wydatków przedsiębiorstw na fabryki, maszyny, wyposażenie i zapasy oraz wydatków gospodarstw domowych na zakup mieszkań. Inwestycje dzieli się na inwestycje w kapitał trwały i w zapasy. Inwestycją w kapitał trwały jest zakup nowej fabryki, urządzenia czy domu. Inwestycje w zapasy są to zmiany stanu zapasów w przedsiębiorstwie.

3 N A CZYM POLEGA PLANOWANIE INWESTYCJI ? Planowanie inwestycji polega na formułowaniu i systematycznym przemyśleniu przyszłych stanów rzeczy, które porównywane są z istniejąca sytuacją a wnioski stanowią podstawę do określania przedsięwzięć służących najefektywniejszemu kształtowaniu przyszłości.

4 K LASYFIKACJA INWESTYCJI inwestycje rzeczowe obejmują nakłady przeznaczone na powiększanie własnego rzeczowego mają trwałego przedsiębiorstwa oraz nakłady związane z nabyciem nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych w celu osiągnięcia w przyszłości korzyści. inwestycje finansowe polegają na lokowaniu zasobów pieniężnych na rynku kapitałowym i pieniężnym.

5 Ź RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI wewnętrzne źródła finansowania, czyli własne środki, które wskazują na zdolność przedsiębiorstwa do samofinansowania (środki wygospodarowane na skutek amortyzacji, zysk netto, środki pochodzące z przemieszczania środków z jednych składników majątkowych na inne), zewnętrzne źródła finansowania, czyli środki obce (np. pożyczka lub kredyt bankowy, emisja akcji, obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych, joint venture, leasing).

6 P RELIMINOWANIE INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE POLEGA NA określeniu długookresowego celu, jaki zamierza się osiągnąć dzięki inwestycji, ustaleniu alternatywnych rozwiązań, kalkulacji nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych nadwyżek finansowych w celu sprawdzenia kryterium opłacalności, odrzuceniu projektów, które są nieopłacalne.

7 Aby zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji inwestycyjnej, należy każdorazowo przeprowadzić rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji i wybrać najlepszy wariant. Wybór może być dokonany prawidłowo tylko z uwzględnieniem zasady zaktualizowanej wartości, która jest podstawą rachunku. R YZYKO INWESTOWANIA

8 C ZY WARTO INWESTOWAĆ ? Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować, trzeba zdyskontować wartość przewidywanego strumienia zysków i porównać ze zdyskontowanymi strumieniami nakładów. Jest to kryterium bieżącej wartości netto NPV.

9 NPV – WARTOŚĆ BIEŻĄCA NETTO NPV określa korzyści netto, jakie firma osiąga z inwestycji. Jeżeli NPV =0 to zdyskontowany strumień zysków równy jest zdyskontowanemu strumieniowi nakładów, w takiej sytuacji inwestor realizuje zysk normalny z danej inwestycji. Gdy NPV>0 to inwestycja jest efektywna i przynosi inwestorowi zysk. Gdy NPV < 0 inwestycja przynosi stratę.

10 NPV – wartość bieżąca CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r – stopa dyskontowa I 0 – nakłady początkowe t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji Innym sposobem oceny inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR. IRR to taka stopa dla której NPV =0. IRR określa górną granicę stopy oprocentowania kredytu, jaką inwestor może zaakceptować. W praktyce przyjmuje się do relizację inwestycje dla których IRR>r a odrzuca się te dla których IRR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/810156/slides/slide_10.jpg", "name": "NPV – wartość bieżąca CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r – stopa dyskontowa I 0 – nakłady początkowe t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji Innym sposobem oceny inwestycji jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR.", "description": "IRR to taka stopa dla której NPV =0. IRR określa górną granicę stopy oprocentowania kredytu, jaką inwestor może zaakceptować. W praktyce przyjmuje się do relizację inwestycje dla których IRR>r a odrzuca się te dla których IRR

11 IRR - WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU CFt - przepływy gotówkowe w okresie t, r – stopa procentowa I 0 – nakłady początkowe t – kolejne okresy eksploatowania inwestycji Efektywny koszt obcego kapitału można obliczyć według wzoru: Efektywny koszt kapitału = odsetki x obciążenia fiskalne/100

12 O KRES ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oznacza czas, w jakim przewiduje się zrównanie pierwotnych nakładów inwestycyjnych z nadwyżkami finansowymi, czyli jest to okres, w którym zostaną odzyskane poniesione nakłady inwestycyjne. Im krótszy okres zwrotu nakładów, tym projekt inwestycyjny uważa się za bardziej efektywny i tym mniejsze ryzyko inwestycyjne.

13 O KRES ZWROTU (T) Okres zwrotu (T) - jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady: T - okres zwrotu t - ostatni rok, na koniec którego nakłady pozostają nie zwrócone No - nakłady nie zwrócone na koniec roku t Pt - przychody netto w roku następnym

14 Robert E. Hall, John B. Taylor, Makroekonomia Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 r., T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska - Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 r. P. Banaszyk, R. Fimińska – Banaszyk Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk 1997 r. M. Pietraszewski Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część 3, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003 Wikipedia.pl B IBLIOGRAFIA


Pobierz ppt "P LANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA Agata Spodymek Słuchaczka oświadcza, iż wykonała pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google