Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wartość alokacji na lata 2007-2013 184 280 952 euro = 751 497 722,27 zł zgodnie z kursem na dzień 27 VIII 2012 r., 1 euro = 4,0780 zł (na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Komponentu Regionalnego w ramach PO KL nr KL/LK/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.) Zawarte umowy/bez rozwiązanych (krajowe środki publiczne): 590 535 067,85 zł (78,58 % dostępnych środków) na dzień 27 VIII 2012 r. zgodnie z kursem na dzień 27 VIII 2012 r., 1 euro = 4,07803 zł Wydatki przeznaczone do certyfikacji: 422 289 091,88 zł (56,19 % dostępnych środków) na dzień 27 VIII 2012 r. zgodnie z kursem na dzień 27 VIII 2012 r., 1 euro = 4,07803 zł

3 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Wybrane wskaźniki dot. wdrażania PO KL w Lubuskiem Liczba osób biorąca udział w projektach PO KL: 98 657 Liczba osób bezrobotnych która wzięła udział w projektach: 28 357 Liczba osób, które rozpoczęły działalność spin off i spin out: 1078 Liczba szkół prowadzących kształcenie ogólne wsparta w ramach PO KL: 284 Liczba szkół zawodowych wsparta w ramach PO KL: 97 Liczba wspartych ośrodków wychowania przedszkolnego: 116

4 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

5 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

6 KONKURSY OGŁOSZONE W 2012 r. Priorytet/Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Planowana data zawieszenia / zamknięcia konkursu Alokacja w ramach konkursu Numer konkursu 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 23 stycznia20129 marca 20128 000 000,00 zł 1/POKL/9.1.2/2012 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 27 lutego 20126 kwietnia 2012 6 000 000,00 zł 1/POK/9.1.1/2012 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 12 marca 201213 kwietnia 2012 10 000 000,00 zł 1/POKL/9.2/2012 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych 26 marca 201227 kwietnia 2012 2 000 000,00 zł 1/POKL/9.6.1/2012 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej 16 kwietnia 201231 maja 20123 000 000,00 zł 1/POKL/7.2.2/2012 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej 16 kwietnia 201231 maja 20123 000 000,00 zł 2/POKL/7.2.2/2012 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 30 kwietnia 20121 czerwca 20124 000 000,00 zł 1/POKL/7.2.1/2012 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy 21 maja 201222 czerwca 20123 000 000,00 zł 1/POKL/7.4/2012

7 KONKURSY OGŁOSZONE W 2012 r. Priorytet/Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Planowana data zawieszenia / zamknięcia konkursu Alokacja w ramach konkursu Numer konkursu 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 28 maja 201229 czerwca 2012500 000,00 zł 1/POKL/9.5/2012 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 11 czerwca 201213 lipca 2012400 000,00 zł 1/POKL/8.1.3/2012 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 18 czerwca 201220 lipca 20123 000 000,00 zł 1/POKL/8.2.1/2012 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej 09 lipca 201210 sierpnia 2012400 000,00 zł 3/POKL/7.2.2/2012 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 16 lipca 2012 13 sierpnia 20123 000 000,00 zł 1/POKL/8.1.2/2012 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 23 lipca 201228 sierpnia 20124 600 109,00 zł 2/POKL/9.1.1/2012 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji 30 lipca 201228 sierpnia 20121 000 000,00 zł 1/POKL/9.6.3/2012

8 KONKURSY OGŁOSZONE W 2012 r. Priorytet/Działanie/Poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Planowana data zawieszenia / zamknięcia konkursu Alokacja w ramach konkursu Numer konkursu 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji 30 lipca 201228 sierpnia 20121 000 000,00zł 2/POKL/9.6.3/2012 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 13 sierpnia 201218 września 201220 000 000,00 zł 1/POKL/8.1.1/2012 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 27 sierpnia 201228 Września 20121 000 000,00 1/POKL/9.4/2012 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym.) 20 września 20129 listopada 20124 000 000,00 1/POKL/9.2/PN/2012

9 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

10 PROJEKTY WŁASNE I SYSTEMOWE

11 Realizacja projektów własnych i systemowych: 1. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego Okres realizacji: 01.04.2010 do 31.12.2012; Wartość projektu: 4 999 996,00 zł; 2. Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim Okres realizacji: 01.06.2010 do 31.12.2013; Wartość projektu: 1 431 225,49 zł; 3.Projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej z Województwa Lubuskiego, realizowane w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL Kwota dofinansowania na lata 2012-2013: 4 700 000,00 zł; 4.Projekty systemowe w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL Kwota dofinansowania na lata 2012-2013: 9 616 500,00 zł.

12 Monitoring i Ewaluacja

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra BADANIA EWALUACYJNE W dniu 10 sierpnia 2012 r. zakończono realizację badania ewaluacyjnego pt. Ocena efektów współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz promocji przedsiębiorczości dzięki realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim. Celem głównym badania była analiza efektywności wsparcia unijnego udzielonego w ramach komponentu regionalnego PO KL w zakresie działań na rzecz współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz ocena efektów promocji przedsiębiorczości wśród uczniów ostatnich klas i absolwentów szkół zawodowych z terenu województwa lubuskiego. Wykonawcą badania było Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. Przedstawione przez Wykonawcę wnioski i rekomendacje zostaną poddane analizie przez wskazanych adresatów, a także przedłożone do akceptacji przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Lubuskiego. Koszt badania (brutto) wyniósł 50 061,00 zł.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra BADANIA EWALUACYJNE W dniu 10 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 90/1063/12 w sprawie przystąpienia do współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przy realizacji projektu Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Celem głównym badania będzie analiza zdolności gospodarki lokalnej do wspierania i tworzenia nowych oraz rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw, w tym głównie przedsiębiorstw społecznych, a także ocena w jaki sposób ww. proces może być wzmocniony poprzez politykę rozwoju zatrudnienia. W ramach realizowanego badania udział wezmą: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), jako lider projektu, oraz województwa: lubuskie i zachodniopomorskie, jako partnerzy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i podpisaniem Porozumienia pomiędzy MRR a województwami.


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google