Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot."— Zapis prezentacji:

1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Europejskie studia doktoranckie dla nauczycieli Projekt realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Czas trwania projektu: 01.10.2012 r. - 30.09.2014 r. Zespół projektowy: dr hab. B. D. Gołębniak prof. DSW, dr hab. M. Sekułowicz, prof. DSW, dr R.Ligus – kierownik projektu

2 Informacje ogólne 2EDiTE - Public Presentation (2013) 1.Inspiracje Pierwsze idee Konsultacje międzynarodowe (ENTEP) 3.Program EDiTE Program studiów doktoranckich Cele, zadania, funkcje Struktura programu 2.Struktura Projektu EDiTE LLP Erasmus – źródła finansowania Skład konsorcjum Skład zespołów projektowych Podmioty doradcze Podział zadań (work packages) Etapy projektu Cele projektu Proces konsultacji

3 Źródła idei EDiTE 3EDiTE - Public Presentation (2013) Informacje na temat inspiracji i pierwszych pomysłów Konsultacje międzynarodowe - ENTEP

4 Inspiracje i źródła idei Potrzeba działań innowacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w szkołach stają się niezbywalnymi warunkami do życia w społeczeństwie wiedzy. Kadra profesjonalistów w zakresie nauczania i uczenia się (współcześni nauczyciele) poszukuje nowych rozwiązań, aby ich uczniowie odnajdywali się z sukcesem w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości modyfikowanej zarówno przez rozwój wiedzy naukowej jak i zmiany społeczno-ekonomiczne. Te wielościeżkowe zmiany wymagają ciągłego doskonalenia nauczycielskiego profesjonalizmu. Potrzebna jest zmiana myślenia o kształceniu nauczycieli i ich teoretyczno-praktycznym oprzyrządowaniu, kompleksowym podejściu do uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) również z praktyki i poprzez praktykę w środowisku wypełnionym interesami politycznymi, wieloetnicznością i tradycjami narodowymi EDiTE - Public Presentation (2013)4

5 Wyniki konsultacji międzynarodowych Międzynarodowe stowarzyszenie European Network of Teacher Education Policies (ENTEP) ujawniło iż w krajach europejskich występuje: Duże zróżnicowanie programów kształcenia nauczycieli w Europie w zakresie organizacji studiów, promowania kultury tej profesji oraz realizowania pedagogicznych koncepcji w praktyce; Mała mobilność nauczycieli podejmujących studia doktoranckie. Wydaje się, iż warto urozmaicić programy kształcenia i poszerzyć je o ofertę wymiany międzyuczelnianej wewnątrz kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Kryteria wstępu na studia doktoranckie dla nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych często są ograniczeniem dla praktyków zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji badawczo-naukowych oraz swoich umiejętności w zakresie kształcenia innych (nauczania). Istnieje zagrożenie utraty potencjału wiedzy generowanej z praktyki i poprzez praktykę, (przejawami której są między innymi inicjatywy innowacyjnego nauczania i uczenia się obecne na każdym poziomie kształcenia, zmiany w zarządzaniu instytucjami edukacyjnymi), co nie jest uwzględniane w konwencjonalnych programach studiów doktoranckich. EDiTE - Public Presentation (2013)5

6 Ogólne informacje o projekcie EDiTE 6EDiTE - Public Presentation (2013) Lifelong Learning Programme- Erasmus źródła finansowania Skład konsorcjum Skład zespołów projektowych Podmioty doradcze Zadania (work packages) Etapy projektu Cele Proces konsultacji

7 Lifelong Learning Programme Erasmus Multilateral Project – źródła finansowania EACEA – Porozumienie Grant Agreement No. 2012-3214/001-001 Czas trwania projektu : 01.10.2012 – 30.09. 2014 EDiTE - Public Presentation (2013)7

8 Skład konsorcjum projektu Universtity of Innsbruck, Austria Lider projektu Eötvös Loránd Universtity, Węgry Universtiy of Lower Silesia, Polska University of Lisbon, Portugalia University of Bucharest, Rumunia EDiTE - Public Presentation (2013)8

9 Skład zespołów projektowych UNIWERYTETYREPREZENTANCI University of Innsbruck, Austria (UIBK)Prof. Michael Schratz, Kathrin Helling, M.A Eötvös Loránd University, Hungary (ELTE)Prof. Gábor Halász, Timea Szollösi University of Lower Silesia, Poland (ULS) Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław Dr. Rozalia Ligus, Prof. DSW dr hab. B. D. Gołębniak, Prof. DSW dr hab. M. Sekułowicz University of Lisbon, Portugal (UL)Dr. Ana Curado, Prof. Joao Pedro da Ponte University of Bucharest, Romania (UB)Prof. Romita Iucu-Bumbu, Dr. Anca Nedelcu EDiTE - Public Presentation (2013)9

10 Podmioty doradcze ENTEP Organizacja powołana na europejskiej konferencji na rzecz podnoszenia jakości edukacji w czasie Prezydentury Portugalii, Loule (Algarve), Maj 22-23, 2000 r. Cel: Promowanie i wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie ujednolicenia przepisów na temat kształcenia nauczycieli ze szczegółowym zwróceniem uwagi na nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową oraz tworzenia możliwości ich ciągłego, profesjonalnego rozwoju. EDiTE - Public Presentation (2013)10

11 Ministerstwa Edukacji państw członkowskich UE* oraz Komisja Europejska (European Commission), a od 2003r. dziesięć nowych państw, które przystąpiło do ENTEP. W skład ENTEP wchodzą reprezentanci Ministerstw Edukacji lub przedstawiciele reprezentujący dany kraj w Komosji Europejskiej, którzy pracują nad europejskimi pzrepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. * Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden, The Netherlands and the United Kingdom Skład ENTEP EDiTE - Public Presentation (2013)11

12 Zadania (work packages) WP1 – Organziacja i zarządzanie (Management) Lider Projektu: University of Innsbruck, Austria WP2 – Praca nad Programem (Curriculum Development) Lider: University of Bucharest, Rumunia WP3 – Monitorowanie Jakości (Quality Plan) Lider: University of Lisbon, Portugalia WP4 – Upowszechnienie projektu (Dissemination) Lider: University of Lower Silesia (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska) WP5 – Popularyzacja i weryfikacja (Exploitation) Lider: Eötvös Loránd University, Węgry EDiTE - Public Presentation (2013)12

13 Etapy projektu Istotą projektu jest opracowanie europejskiego programu studiów doktoranckich dla nauczycieli (curriculum development; WP2) oraz jego popularyzacja, weryfikacja i konsultacje (exploitation; WP5). Wsparciem jest proces organizacji i zarządzania projektem (manegement WP1), monitorowanie jakości (quality plan; WP3), oraz działalność promująca projekt i produkt (dissemination; WP4). EDiTE - Public Presentation (2013)13

14 Cele projektu Celem projektu jest: wykreowanie oryginalnego, międzynarodowego i interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla nauczycieli (joint doctoral programme); Połączenia praktyki z teorią w praktyce; Otwarcia ponadnarodowej przestrzeni badawczej w zakresie kształcenia nauczycieli i zbliżenia do siebie wszelkich instytucji edukacyjnych. Utworzenie w Europie profesjonalnego forum wymiany informacji, dzielenia się wiedzą teoretyczną i dobrymi praktykami. EDiTE - Public Presentation (2013)14

15 Idee projektu Wykreować wysoce nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie kształcenia nauczycieli. Uczynić z międzynarodowego programu studiów doktoranckich dla nauczycieli generator dla innych międzynarodowych inicjatyw naukowo-badawczych i programów; Opracować standardy, procedur i zasady określających, ramową organizację i możliwości rozwoju innych, podobnych programów studiów doktoranckich dla nauczycieli. EDiTE - Public Presentation (2013)15

16 Konsultacje Przebieg realizacji projektu EDiTE będzie poddany konsultacjom. Konsultantami będą eksperci do spraw kształcenia nauczycieli w Europie pochodzący z różnych krajów. Seminaria naukowe Artyzm badawczy w kształceniu nauczycieli??? (State of the art research in teacher education) (Lisbona, Wrzesień 2013) Prawo i przepisy prawne w kształceniu nauczycieli (Teacher education and teacher education policies in the European Union (Budapeszt, Lipiec 2014) EDiTE - Public Presentation (2013)16

17 The EDiTE curriculum 17EDiTE - Public Presentation (2013) PhD programme Aims and objectives Curriculum Structure

18 Cel projektu Prowadzenie zaawansowanych badań Skupienie uwagi na kreowaniu ścisłej zależności między kształceniem nauczycieli, nauczaniem i uczeniem się w oparciu o prowadzenie badań, niwelowanie barier pomiędzy praktyką, przepisami prawnymi a podejmowanymi projektami badawczymi. Krok w stronę europejskiego ujednolicenia nauczycielskich studiów doktoranckich jest jednocześnie otwarciem się na nowe perspektywy w procesach edukacyjnych w oparciu o promowanie nowych form mobilności i profesjonalizacji kształcenia nauczycieli. EDiTE - Public Presentation (2013)18

19 Cele programu doktoranckiego Program … Wspiera studentów w rozwijaniu krytycznego spojrzenia na ich własny system kształcenia, tworzy warunki i możliwości do poszerzania swoego doskonalenia w środowisku międzynarodowym; Organizuje ponadnarodowy system profesjonalnej superwizji wykorzystując do tego zajęcia programowe na wybranych uczelniach; Jest oparty na definicji promującej istotę kompetencji i jakości kompetencji w kształceniu nauczycieli, począwszy od kandydatów na nauczycieli, nauczycieli praktyków, oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym rozowjem w edukacji; EDiTE - Public Presentation (2013)19

20 Program cd. Jest podzielanym wspólnie przez ekspertów europejskich myśleniem co do istoty nauczania, uczenia się i kształcenia nauczycieli. Wpisuje się w EU koncepcje kształcenia nauczycieli jak i istniejących przepisów prawnych. Cechuje go progresywne myślenie o kształceniu nauczycieli w przyszłości; Jest czytelny, dostępny, łatwy do weryfikacji przez organizacje i instytucje edukacyjne w poszczególnych krajach jak i poddany może być debatom publicznym co może tylko poprawić jego ostateczny kształt. EDiTE - Public Presentation (2013)20

21 Struktura programu (Status: 12/2012) EDiTE - Public Presentation (2013)21 TytułECTSMODUŁY Moduł 1: Studia zaawansowane 30 Zaawansowane studia pedagogiczne (Advanced Pedagogical Studies) 12 Studia trans dyscyplinarne (Transversal Studies) 18 Metodologia i zarządzanie (Research Methodology and Management) Moduł 2: Indywidualne projekty badawcze 120 Projekty badawcze (Research activities) Uczelniane Projekty badacze (Residential Research Activities) Obrona (Defence of PhD)

22 Kontakt 22EDiTE - Public Presentation (2013) rozalia.ligus@gmail.com http://www.dsw.edu.pl Lider Projektu Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Schratz Department for Teacher Education and School Research Dean of School of Education Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Innrain 52 A-6020 Innsbruck Tel.: +43 (0) 512 507-4650 Fax: +43 (0) 512 507-2815 michael.schratz@uibk.ac.at www.edite.eu


Pobierz ppt "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot."

Podobne prezentacje


Reklamy Google