Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej"— Zapis prezentacji:

1 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S Program spotkania Po co zostały utworzone ŚDS-y ? Procedura wsparcia – współdziałanie OPS/PCPR i ŚDS Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego Sprawy różne A B C Łódź, październik 2012 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

2 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S Jak działać ? Zgodnie z prawem i ... skutecznie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

3 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S A. Prawo (art. 51a ups) „uczestnik” ŚDS, to osoba, która w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymaga pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także jej integracji społecznej ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

4 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S A. Prawo (rozporządzenie MPiPS w sprawie ŚDS-ów) Określa: Sposób funkcjonowania ŚDS-ów Tryb kierowania i przyjmowania do ŚDS-ów Kwalifikacje osób świadczących usługi w ŚDS-ach Standardy usług świadczonych w ŚDS-ach Termin dostosowania ŚDS-ów do standardów Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

5 Co to jest ŚDS ? Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie takie można uznać za uwieńczone sukcesem, jeśli spowoduje samodzielne, na miarę możliwości uczestnika, funkcjonowanie w jego naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym przy obustronnej akceptacji. Oznacza to, że pobyt osoby z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy powinien być: ograniczony w czasie, zakończony jej powrotem do całodobowego, w miarę możliwości – samodzielnego, funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym lub przejściem do innego ośrodka lub formy wsparcia i/lub wejściem na rynek pracy (chroniony lub otwarty). ŚDS powinien być elementem lokalnej sieci wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, budowanej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na danym terenie zasobów. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

6 Czym nie jest ŚDS ? Traktowanie ŚDS jako rodzaju świetlicy środowiskowej czy hostelu jest błędem. Wprawdzie taka działalność stanowi istotne odciążenie rodziny (opiekunów), dając jej możliwość realizowania własnych planów życiowych, ale nie rozwiązuje problemu osoby z zaburzeniami psychicznymi. W sensie społecznym i psychologicznym takie podejście może wręcz pogarszać sytuację uczestnika, skazując go na „dożywotni” pobyt w ŚDS (środowisko zastępcze) i/lub na wyobcowanie z naturalnego środowiska społecznego. Udzielane przez ŚDS wsparcie nie powinno mieć zatem charakteru izolacyjnego w relacjach uczestnik ŚDS a jego dotychczasowe otoczenie (rodzinne, sąsiedzkie). Koncentrowanie się na działaniach obejmujących obszar i środowisko społeczne Domu, bez przykładania należytej wagi do budowania (lub odbudowywania)/wzmacniania właściwych więzi uczestnika z rodziną i innymi osobami z jego naturalnego środowiska społecznego nie może więc być uznane za pełne i rzeczywiste wsparcie. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

7 Sieć wsparcia i ścieżka instytucjonalna
Mieszkanie chronione Instytucje/władze publiczne Inna forma/ośrodek wsparcia RODZINA (naturalne środowisko społeczne) Dom pomocy społecznej SUO WTZ Placówki oświatowe Organizacje pozarządowe Placówki ochrony zdrowia ŚDS ZAZ Inicjatywy obywatelskie Instytucje kultury Lokalne autorytety RYNEK PRACY Pracodawcy Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

8 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Schemat procedury wsparcia.doc Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S B. Proces udzielania wsparcia B Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

9 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S B. Dokumentacja procesu udzielania wsparcia Indywidualna dokumentacja przebiegu procesu udzielania wsparcia powinna być gromadzona w „teczce osobowej” uczestnika zarówno w OPS/PCPR, jak i w ŚDS Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

10 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego Do opracowania IPPW-A potrzebne są: Podstawowe dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, klasyfikacja typu zaburzeń, informacja o wydanym skierowaniu do ŚDS - kto wydał skierowanie, na jaki okres i na jakiej podstawie, kto i kiedy przekazał uczestnikowi/opiekunowi informacje o funkcjonowaniu domu, itp.) II. Diagnoza, zawierająca: II.1. Potrzeby/wskazania co do zakresu wsparcia wynikające z orzeczenia/zaświadczeń lekarskich, wywiadu środowiskowego, obserwacji uczestnika oraz innych posiadanych informacji II.2. Ocenę możliwości psychofizycznych uczestnika II.3. Proponowany zakres i rodzaj wsparcia, uwzględniający indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne uczestnika oraz cele do osiągnięcia w toku realizacji IPPW-A c Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

11 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego M E M O Dobrze sformułowany cel jest: specyficzny mierzalny osiągalny Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

12 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
IPPW-A_ŚDS_2012_przykład.doc Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego IPPW-A powinien określać: 1. Planowane formy wsparcia (zgodnie z § 14 rozporządzenia MPiPS w sprawie ŚDS) 2. Umiejętności, nawyki i postawy, które będą kształtowane/podtrzymywane w toku postępowania (opis, określenie poziomu wyjściowego i docelowego) 3. Wskazania dotyczące sposobu realizacji planu (dobór częstotliwości, rodzajów zajęć i metodyki pracy pod kątem skutecznego kształtowania umiejętności, nawyków i postaw, czyli osiągania założonych celów) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

13 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D C. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego a planowanie pracy ŚDS S IPPW-A jest kluczowym dokumentem dla postępowania indywidualnego, a zbiór IPPW-A wszystkich uczestników jest podstawą do opracowania i aktualizowania rocznego planu pracy Domu. Sposób ustalania i tryb zatwierdzania IPPW-A oraz rocznego planu pracy powinien opisywać regulamin organizacyjny ŚDS Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

14 Ś D Sprawy różne S Wykorzystanie miejsc za okres trzech kwartałów 2012 r. US UR UF FR WMS_R WMS_F 13 698 13 464 12 013,36 0,89 0,98 0,88 1522 1496 1335 średniomiesięczna liczba niewykorzystanych miejsc statutowych 26 średniomiesięczna liczba niewykorzystanych miejsc rzeczywistych 161 w okresie 9 miesięcy 2012 wydano na "puste" miejsca łącznie kwotę ,00 zł Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

15 Ś D Sprawy różne S Finansowanie 2013
symulacja dotacji 2012 wg zasad 2013.xls D Sprawy różne S Finansowanie 2013 Wyliczenie dotacji podstawowej będzie następowało „automatycznie” (SAC), wg algorytmu prezentowanego podczas spotkania majowego z ograniczeniem comiesięcznej dotacji z góry i z dołu. - Dotacja miesięczna – zróżnicowana od 800zł do 1080 zł na 1 uczestnika, w zależności od stopnia realizacji zadania (wykorzystania miejsc i jakości usług) „średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 1 uczestnika” (art. 51c ust. 2 i 3) – 800 zł – dotacja „gwarantowana” „średnia miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika wyliczona dla województwa” (art. 51c ust. 2 i 3) – 900 zł Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

16 maksymalna możliwa dotacja miesięczna - 1080 zł / 1 uczestnika
Ś symulacja dotacji 2012 wg zasad 2013.xls D Sprawy różne S Finansowanie 2013 maksymalna możliwa dotacja miesięczna zł / 1 uczestnika (art. 51c ust. 2 i 3 + ust. 4 [20%]) Wnioski o zwiększenia 20% będą rozpatrywane 1 raz na kwartał i zwiększenie nie będzie uwarunkowane poziomem wykorzystania miejsc. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

17 Ś D Sprawy różne S Finansowanie 2012 wg zasad 2013
miesiąc FR wysokość dotacji Dśr D=800 800<D<900 D=900 I 0,85 12 14 15 864,04 II 0,87 5 18 867,77 III 8 17 16 869,54 IV 0,90 3 21 878,67 V 4 880,50 VI 0,91 11 26 882,79 VII 886,30 VIII 7 29 885,64 IX 6 28 883,45 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

18 Obliczanie frekwencji uczestników
Ś D Sprawy różne S Obliczanie frekwencji uczestników k – liczba dni świadczenia usług w miesiącu - liczba uczestników korzystających z usług i-tego dnia miesiąca - liczba uczestników posiadających skierowania Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

19 Obliczanie frekwencji uczestników
Ś D Sprawy różne S Obliczanie frekwencji uczestników k = przez 21 dni świadczone były usługi w miesiącu lutym = liczba uczestników posiadających skierowania (rzeczywistych) - liczba uczestników korzystających z usług i-tego dnia lutego Dzień miesiąca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Obecnych 36 32 38 35 39 40 33 37 m-c luty - 21 dni zajęciowych, uczestniczyło ogółem 757 osób, powinno uczestniczyć 840 osób, frekwencja 757/840 = 0,9012 = 90,12% Średnia obecność dzienna, to 36,05 osoby; wykorzystanie miejsc, to 90,12% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

20 Główne przeznaczenie (priorytet):
Ś D Sprawy różne S Rezerwy celowe Główne przeznaczenie (priorytet): osiągnięcie standardów lokalowych i wyposażenia Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

21 Ś D Sprawy różne S Nadzór priorytety: - weryfikacja danych o poziomie wykorzystania miejsc i/lub rozliczenie z efektów uzyskanych w wyniku przekazania dodatkowych środków na wydatki bieżące w odniesieniu do deklaracji zawartych we wnioskach składanych w 2012 r. - jakość usług na podstawie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego, w tym – sposób opracowywania IPPW-A, ich związek z rocznym planem pracy i programem oraz zakres, formy i skuteczność współpracy ŚDS z rodzinami i in. partnerami społecznymi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

22 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej
Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej D S Dziękujemy Życzymy bezpiecznego powrotu Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google