Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania 1. Po co zostały utworzone ŚDS-y ? 2. Procedura wsparcia – współdziałanie OPS/PCPR i ŚDS 3. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania 1. Po co zostały utworzone ŚDS-y ? 2. Procedura wsparcia – współdziałanie OPS/PCPR i ŚDS 3. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego."— Zapis prezentacji:

1 Program spotkania 1. Po co zostały utworzone ŚDS-y ? 2. Procedura wsparcia – współdziałanie OPS/PCPR i ŚDS 3. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego 4. Sprawy różne A B C Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej Ś D S Łódź, październik 2012 Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

2 Jak działać ? Zgodnie z prawem i... skutecznie Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej Ś D S Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

3 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym Ś D S uczestnik ŚDS, to osoba, która w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymaga pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także jej integracji społecznej A. Prawo (art. 51a ups) Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

4 Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej Określa: 1) Sposób funkcjonowania ŚDS-ów 2) Tryb kierowania i przyjmowania do ŚDS-ów 3) Kwalifikacje osób świadczących usługi w ŚDS-ach 4) Standardy usług świadczonych w ŚDS-ach 5) Termin dostosowania ŚDS-ów do standardów A. Prawo (rozporządzenie MPiPS w sprawie ŚDS-ów) Ś D S Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

5 Co to jest ŚDS ? Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie takie można uznać za uwieńczone sukcesem, jeśli spowoduje samodzielne, na miarę możliwości uczestnika, funkcjonowanie w jego naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym przy obustronnej akceptacji. Oznacza to, że pobyt osoby z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy powinien być: ograniczony w czasie, zakończony jej powrotem do całodobowego, w miarę możliwości – samodzielnego, funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym lub przejściem do innego ośrodka lub formy wsparcia i/lub wejściem na rynek pracy (chroniony lub otwarty). ŚDS powinien być elementem lokalnej sieci wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, budowanej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na danym terenie zasobów. Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

6 Czym nie jest ŚDS ? Traktowanie ŚDS jako rodzaju świetlicy środowiskowej czy hostelu jest błędem. Wprawdzie taka działalność stanowi istotne odciążenie rodziny (opiekunów), dając jej możliwość realizowania własnych planów życiowych, ale nie rozwiązuje problemu osoby z zaburzeniami psychicznymi. W sensie społecznym i psychologicznym takie podejście może wręcz pogarszać sytuację uczestnika, skazując go na dożywotni pobyt w ŚDS (środowisko zastępcze) i/lub na wyobcowanie z naturalnego środowiska społecznego. Udzielane przez ŚDS wsparcie nie powinno mieć zatem charakteru izolacyjnego w relacjach uczestnik ŚDS a jego dotychczasowe otoczenie (rodzinne, sąsiedzkie). Koncentrowanie się na działaniach obejmujących obszar i środowisko społeczne Domu, bez przykładania należytej wagi do budowania (lub odbudowywania)/wzmacniania właściwych więzi uczestnika z rodziną i innymi osobami z jego naturalnego środowiska społecznego nie może więc być uznane za pełne i rzeczywiste wsparcie. Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

7 Instytucje/władze publiczne Placówki ochrony zdrowia Lokalne autorytety Inicjatywy obywatelskie Organizacje pozarządowe Sieć wsparcia i ścieżka instytucjonalna RODZINA (naturalne środowisko społeczne) ZAZ RYNEK PRACY ŚDS Instytucje kultury Placówki oświatowe Pracodawcy Dom pomocy społecznej Inna forma/ośrodek wsparcia Mieszkanie chronione Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej SUO WTZ

8 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej B B. Proces udzielania wsparcia Schemat procedury wsparcia.doc Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

9 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej B. Dokumentacja procesu udzielania wsparcia Indywidualna dokumentacja przebiegu procesu udzielania wsparcia powinna być gromadzona w teczce osobowej uczestnika zarówno w OPS/PCPR, jak i w ŚDS Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

10 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego Do opracowania IPPW-A potrzebne są: I.Podstawowe dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, klasyfikacja typu zaburzeń, informacja o wydanym skierowaniu do ŚDS - kto wydał skierowanie, na jaki okres i na jakiej podstawie, kto i kiedy przekazał uczestnikowi/opiekunowi informacje o funkcjonowaniu domu, itp.) II. Diagnoza, zawierająca: II.1. Potrzeby/wskazania co do zakresu wsparcia wynikające z orzeczenia/zaświadczeń lekarskich, wywiadu środowiskowego, obserwacji uczestnika oraz innych posiadanych informacji II.2. Ocenę możliwości psychofizycznych uczestnika II.3. Proponowany zakres i rodzaj wsparcia, uwzględniający indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne uczestnika oraz cele do osiągnięcia w toku realizacji IPPW-A c Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

11 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego M E M O Dobrze sformułowany cel jest: specyficzny mierzalny osiągalny Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

12 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej C. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego IPPW-A_ŚDS_2012_przykład.doc IPPW-A powinien określać : 1. Planowane formy wsparcia (zgodnie z § 14 rozporządzenia MPiPS w sprawie ŚDS) 2. Umiejętności, nawyki i postawy, które będą kształtowane/podtrzymywane w toku postępowania (opis, określenie poziomu wyjściowego i docelowego) 3. Wskazania dotyczące sposobu realizacji planu (dobór częstotliwości, rodzajów zajęć i metodyki pracy pod kątem skutecznego kształtowania umiejętności, nawyków i postaw, czyli osiągania założonych celów) Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

13 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej C. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego a planowanie pracy ŚDS IPPW-A jest kluczowym dokumentem dla postępowania indywidualnego, Sposób ustalania i tryb zatwierdzania IPPW-A oraz rocznego planu pracy powinien opisywać regulamin organizacyjny ŚDS a zbiór IPPW-A wszystkich uczestników jest podstawą do opracowania i aktualizowania rocznego planu pracy Domu. Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

14 S D Ś Wykorzystanie miejsc za okres trzech kwartałów 2012 r. USUS URUR UFUF FRFR W MS_R W MS_F ,36 0,89 0,98 0, średniomiesięczna liczba niewykorzystanych miejsc statutowych 26 średniomiesięczna liczba niewykorzystanych miejsc rzeczywistych 161 w okresie 9 miesięcy 2012 wydano na "puste" miejsca łącznie kwotę ,00 zł Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

15 S D Ś Finansowanie Wyliczenie dotacji podstawowej będzie następowało automatycznie (SAC), wg algorytmu prezentowanego podczas spotkania majowego z ograniczeniem comiesięcznej dotacji z góry i z dołu. - Dotacja miesięczna – zróżnicowana od 800zł do 1080 zł na 1 uczestnika, w zależności od stopnia realizacji zadania (wykorzystania miejsc i jakości usług) -średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 1 uczestnika (art. 51c ust. 2 i 3) – 800 zł – dotacja gwarantowana -średnia miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika wyliczona dla województwa (art. 51c ust. 2 i 3) – 900 zł symulacja dotacji 2012 wg zasad 2013.xls Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

16 S D Ś Finansowanie maksymalna możliwa dotacja miesięczna zł / 1 uczestnika (art. 51c ust. 2 i 3 + ust. 4 [20%]) -Wnioski o zwiększenia 20% będą rozpatrywane 1 raz na kwartał i zwiększenie nie będzie uwarunkowane poziomem wykorzystania miejsc. symulacja dotacji 2012 wg zasad 2013.xls Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

17 S D Ś miesiąc FRFR wysokość dotacji D śr D=800800 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/833025/2/slides/slide_16.jpg", "name": "S D Ś miesiąc FRFR wysokość dotacji D śr D=800800

18 S D Ś Obliczanie frekwencji uczestników k – liczba dni świadczenia usług w miesiącu - liczba uczestników korzystających z usług i-tego dnia miesiąca - liczba uczestników posiadających skierowania Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

19 S D Ś Obliczanie frekwencji uczestników k = 21 - przez 21 dni świadczone były usługi w miesiącu lutym - liczba uczestników korzystających z usług i-tego dnia lutego = 40 - liczba uczestników posiadających skierowania (rzeczywistych) m-c luty - 21 dni zajęciowych, uczestniczyło ogółem 757 osób, powinno uczestniczyć 840 osób, frekwencja 757/840 = 0,9012 = 90,12% Dzień miesiąca Obecnych Średnia obecność dzienna, to 36,05 osoby; wykorzystanie miejsc, to 90,12% Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

20 S D Ś Rezerwy celowe Główne przeznaczenie (priorytet): osiągnięcie standardów lokalowych i wyposażenia Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

21 S D Ś Nadzór priorytety: -weryfikacja danych o poziomie wykorzystania miejsc i/lub rozliczenie z efektów uzyskanych w wyniku przekazania dodatkowych środków na wydatki bieżące w odniesieniu do deklaracji zawartych we wnioskach składanych w 2012 r. -jakość usług na podstawie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego, w tym – sposób opracowywania IPPW-A, ich związek z rocznym planem pracy i programem oraz zakres, formy i skuteczność współpracy ŚDS z rodzinami i in. partnerami społecznymi Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej

22 S D Ś Metodologiczne aspekty organizacji pracy merytorycznej Dziękujemy Życzymy bezpiecznego powrotu Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziWydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Program spotkania 1. Po co zostały utworzone ŚDS-y ? 2. Procedura wsparcia – współdziałanie OPS/PCPR i ŚDS 3. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google