Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nie wystarczy mieć cel – trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć” Profesor Jerzy Regulski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nie wystarczy mieć cel – trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć” Profesor Jerzy Regulski."— Zapis prezentacji:

1 „Nie wystarczy mieć cel – trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć” Profesor Jerzy Regulski

2 ANALIZA STATYSTYCZNA GMINY CHRZANÓW – GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJU

3 Główne determinanty rozwoju Gminy Chrzanów: 1)Silne powiązania regionalne i międzyregionalne; 2)Niekorzystne procesy demograficzne; 3)Jakość edukacji 4)Względnie wysoka skala problemów społecznych; 5)Gospodarka i przedsiębiorczość; 6)Społeczeństwo obywatelskie; 7)Stabilne finanse samorządowe.

4 I. Silne powiązania regionalne i międzyregionalne Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Źródło: Guzik R., Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014-2023, IGiGP UJ na zlecenie MORR UMWM, Kraków 2014

5 II. Niekorzystne procesy demograficzne (zmiana liczby mieszkańców i dynamika zmian)

6 II. Niekorzystne procesy demograficzne (przyrost naturalny w latach i wartość przeciętna)

7 II. Niekorzystne procesy demograficzne (procesy migracyjne w latach i wartość przeciętna [os.])

8 II. Niekorzystne procesy demograficzne (struktura ludności)

9 II. Niekorzystne procesy demograficzne Wskaźniki: Zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy; Od roku 2011 dynamika spadku uległa nasileniu; Ujemny przyrost naturalny; Ujemne saldo migracji; Dominuje odpływ ludzi z miast, niższa skala spadku ludności na terenach wiejskich. Konsekwencje: Możliwe zachwianie systemu świadczenia usług publicznych; Postępujący niż demograficzny w grupie mieszkańców w wieku szkolnym; Ograniczenie podaży siły roboczej na terenie Gminy, spadek atrakcyjności inwestycyjnej; Obniżenie się wpływów z podatku od osób fizycznych; Postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

10 II. Niekorzystne procesy demograficzne Wyzwania: Zapewnienie efektywności ekonomicznej systemu oświaty; Wspieranie procesów osadniczych (m.in. poprzez wykorzystanie dostępności komunikacyjnej); Dopasowanie oferty usług publicznych do zmieniającej się struktury społeczeństwa; Kompleksowa polityka prorodzinna, międzypokoleniowa i senioralna.

11 III. Jakość edukacji (szkoły podstawowe)

12 III. Jakość edukacji (gimnazja)

13 III. Jakość edukacji Konsekwencje i wyzwania: Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach gminnych; Organizacja systemu usług sektora oświaty z uwzględnieniem zmian demograficznych; Konieczność optymalizacji kosztów w ramach systemu oświaty i wychowania. Wskaźniki: Spadająca liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (niż demograficzny) pomimo rosnącego udziału uczniów spoza terenu gminy; Przeciętne wyniki uczniów w szkołach podstawowych poniżej średniej wojewódzkiej i powiatowej; Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej zróżnicowane w zależności od typów szkół; Rosnące wydatki budżetu na oświatę i wychowanie.

14 IV. Względnie wysoka skala problemów społecznych Beneficjenci pomocy społecznej w roku 2014 (dane MPiPS/IOSS) Polska 8,0 % Małopolskie 6,8 % Powiat chrzanowski 5,9 % Alwernia 3,39 % Chrzanów 7,00 % Trzebinia 5,91 % Olkusz 3,49 % Oświęcim 9,04 %

15 IV. Względnie wysoka skala problemów społecznych Wskaźniki: Utrzymujący się względnie wysoki odsetek beneficjentów pomocy społecznej; Najwyższa skala udzielanej pomocy społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa; Rosnąca skala udzielanej pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; Rosnący poziom bezrobocia długookresowego powyżej 12 m-cy; Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

16 IV. Względnie wysoka skala problemów społecznych (główne powody udzielania pomocy społecznej)

17 II. Względnie wysoka skala problemów społecznych (bezrobocie osób w wieku niemobilnym)

18 II. Względnie wysoka skala problemów społecznych (bezrobocie długookresowe)

19 IV. Względnie wysoka skala problemów społecznych (bezrobocie a wykształcenie)

20 IV. Względnie wysoka skala problemów społecznych Konsekwencje: Spadek atrakcyjności osadniczej; Rosnąca emigracja osób młodych poszukujących pracy; Wzrost obciążeń dla budżetów samorządowych (wzrost realnych wydatków budżetu gminy chrzanów na politykę społeczną o 13% w latach 2009-2014); Mechanizm „błędnego koła”. Wyzwania: Wspieranie polityki zatrudnienia; Dopasowanie polityki kształcenia do wymagań rynku pracy; Działania rewitalizacyjne.

21 V. Gospodarka i przedsiębiorczość Wskaźniki: Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych; Przeciętne wpływy z podatku od osób prawnych; Względnie wysoki odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw; Dominujące gałęzie wg PKD: – Handel – Budownictwo – Przetwórstwo przemysłowe Odsetek podmiotów gospodarczych poniżej średniej wojewódzkiej; Wysoki potencjał inwestycyjny.

22 V. Gospodarka i przedsiębiorczość (dynamika rozwoju przedsiębiorczości)

23 V. Gospodarka i przedsiębiorczość (struktura podmiotów gospodarczych)

24 V. Gospodarka i przedsiębiorczość (gospodarka a dochody własne JST)

25 VI. Społeczeństwo obywatelskie Wskaźniki: Rozwój organizacji pozarządowych na poziomie niższym od średniej małopolskiej, lecz wyższym od przeciętnej w powiecie; Względnie niskie zaangażowanie w głosowaniach ogólnokrajowych, ale wysoka frekwencja w wyborach samorządowych; Wg badań NCK (na poziomie powiatowym) dostępność do kultury jest najwyższa spośród powiatów niebędących miastami na prawach powiatu.

26 VI. Społeczeństwo obywatelskie (frekwencja wyborcza)

27 VI. Społeczeństwo obywatelskie (frekwencja wyborcza)

28 VI. Społeczeństwo obywatelskie (uczestnictwo w kulturze) Liczba uczestników imprez na 1 mieszkańca Odwiedzający muzea na 10 tys. mieszkańców

29 VI. Społeczeństwo obywatelskie (dostępność do kultury) Konsekwencje: Wysoki kapitał społeczny wiążący, niski kapitał pomostowy; Możliwe niezadowolenie społeczne i potencjalne rozmijanie się polityk samorządowych z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Wyzwania: Podniesienie zaufania społecznego; Wzrost innowacyjności gospodarki; Wzrost współpracy terytorialnej, międzyorganizacyjnej, międzysektorowej; Wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania publicznego.

30 VII. Stabilne finanse samorządowe Wskaźniki: Wysoki udział dochodów własnych w budżecie gminy; Wysoka skala wydatków majątkowych inwestycyjnych; Bezpieczne wskaźniki zadłużenia; Zdolność do samofinansowania inwestycji.

31 VII. Stabilne finanse samorządowe (udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem)

32 VII. Stabilne finanse samorządowe (wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia)

33 VII. Stabilne finanse samorządowe (indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243 ufp)

34 VII. Stabilne finanse samorządowe (wskaźnik samofinansowania inwestycji)

35 VII. Stabilne finanse samorządowe Konsekwencje: Możliwość finansowania inwestycji rozwojowych; Stabilizacja polityki rozwoju dzięki wysokiemu udziałowi dochodów własnych; Relatywna swoboda prowadzenia samodzielnej polityki społecznej. Wyzwania: Rozwijanie partycypacyjnego modelu współdecydowania mieszkańców o kierunkach inwestycji publicznych i realizacji i polityk publicznych; Wykorzystanie mechanizmów i narzędzi w ramach nowej polityki finansowej UE do roku 2020.

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Nie wystarczy mieć cel – trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć” Profesor Jerzy Regulski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google