Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ? Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 217 09 fax 061 29 218 80.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ? Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 217 09 fax 061 29 218 80."— Zapis prezentacji:

1 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ? Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 217 09 fax 061 29 218 80 www.powiat-szamotuly.pl starostwo@szamotuly.com.pl Starostwo Powiatowe w Szamotułach uczestnik akcji Przejrzysta Polska

2 Udział Powiatu Szamotulskiego w konkursie Przejrzysta Polska Przedstawiamy Państwu nową publikację, realizowaną w ramach programu Przejrzysta Polska, w którym Powiat Szamotulski uczestniczy. Jego organizatorami są m.in. Gazeta Wyborcza oraz Fundacja AGORA. Patronat medialny objęli: TVP1, TVP3 oraz 1 PR Polskiego Radia. Celem konkursu jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach co przyczyni się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W ramach każdej z tych zasad Powiat Szamotulski realizuje szereg zadań. Trzy spośród sześciu proponowanych zasad, to zasady dotyczące sposobu organizacji działania urzędu samorządowego. Determinują one obecnie filozofię działania urzędu, ustalając wartości nadrzędne, których przestrzeganie władze samorządowe uważają za ważne i które wpływają na sposób podejścia do realizacji zadań publicznych. Są to zasady: przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji. Trzy kolejne zasady mają zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych i przestrzegane, w zasadniczy sposób, ograniczają możliwość zachowań odbiegających od prawa w urzędach. Są to zasady: fachowości, przewidywalności i rozliczalności. W ramach tej ostatniej tj. rozliczalności Powiat Szamotulski przygotował publikację Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. Działalność finansowa za środków publicznych jest jawna. Powiat Szamotulski dąży do tego by skutecznie przekazywać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swojego funkcjonowania. Systematycznie będą prowadzone działania na rzecz podnoszenia poziomu informacji w zakresie etyki w życiu publicznym. Przystąpimy do pomocy w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną. Jednocześnie samorząd, uznając swój pomocniczy charakter będzie wspierać różne inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno- ekonomiczny. Samorządy, które biorą udział w tym konkursie i uporają się z wybranymi zadaniami, nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów oraz znajdą się na specjalnej mapie przejrzystości. Powiat Szamotulski liczy, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony naszych obywateli, a także potencjalnych inwestorów. Paweł Kowzan Starosta Szamotulski

3 BUDŻET POWIATU Powiat jako jednostka samorządowa prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, której podstawą jest budżet uchwalany w formie uchwały budżetowej. Stanowi on podstawowy instrument, w którym powiat określa wielkości i rodzaje wydatków na realizowane zadania i wskazuje źródła finansowania swojej działalności. Definicja Budżetu: Zgodnie z definicją podaną w ustawie o finansach publicznych, budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych" oraz funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego, a w naszym przypadku budżet powiatu jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu. Dochody i wydatki Budżetu Powiatu Szamotulskiego w latach 2001-2004 przedstawiają się następująco:

4 L.p.Rodzaj dochoduKwotaUdział w % 1Dotacje celowe w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej, - na realizację zadań własnych, - na podstawie porozumień 6 764 765,00 3 633 065,00 3 107 700,00 24 000,00 8,44 7,20 0,06 2Subwencje22 233 473,0051,70 3Dochody własne14 051 904,0032,60 Ogółem: 43 050 142,00100,00 Proces planowania budżetowego w powiatach nie jest określony przepisami prawa - ustawa o finansach publicznych, wskazuje tylko, jakie wymagania powinien spełniać projekt budżetu i określa ramowe daty, w których wszystkie etapy kształtowania budżetu powinny się zamknąć. Dochody Dochody budżetu powiatu podzielić można na trzy podstawowe grupy, a mianowicie na: dochody własne, dotacje i subwencje.. PLANOWANIE BUDŻETU Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2005 zaplanowane zostały w kwocie 43 050 142,00 PLN. Planowane dochody Powiatu Szamotulskiego w roku 2005 z podziałem na poszczególne ich źródła przedstawiają się następująco: 503,48 PLN Tabela nr 1: Planowane dochody Budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2005 roku według źródeł w ujęciu tabelarycznym (stan na 1 styczeń 2005 r.)

5 Wydatki Sferę wydatków budżetowych reguluje ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z nią wydatki powinny być przeznaczone na realizację zadań powiatu, a w szczególności na: - zadania własne, - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, - zadania przejęte w drodze porozumienia lub umowy, - zadania realizowane wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku przewagi dochodów nad wydatkami mamy do czynienia z nadwyżką budżetową. Natomiast, gdy różnica między wydatkami, a dochodami jest wyższa mamy do czynienia z deficytem budżetowym. Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2005 zaplanowane zostały w kwocie 43 050 142,00 PLN. Planowane wydatki Powiatu Szamotulskiego w 2005 roku wynoszą: 503,48 PLN. Struktura wydatków Powiatu Szamotulskiego w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Tabela nr 2: Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym (stan na 1 styczeń 2005 r.) DziałPrzewidywane wydatki w 2005 roku Struktura w % Rolnictwo i łowiectwo76 800,000,18 Leśnictwo113 593,000,26 Transport i łączność4 329 238,0010,05 Turystyka22 000,000,05 Gospodarka mieszkaniowa68 900,000,16 Działalność usługowa352 600,000,82 Administracja publiczna4 466 549,0010,38 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 107 000,004,90 Różne rozliczenia353 255,000,82 Oświata i wychowanie16 486 920,0038,29 Ochrona zdrowia1 289 777,003,00 Pomoc społeczna9 180 300,0021,33 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej650 812,001,51 Edukacyjna opieka wychowawcza2 250 389,005,23 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 215 289,002,82 Kultura fizyczna i sport86 720,000,20 Razem:43 050 142,00100,00

6 Wykres nr 2: Struktura planowanych wydatków Powiatu Szamotulskiego w 2005 rok (stan na 1 stycznia 2005 r.) Na powyższym wykresie doskonale widoczny jest fakt, że wydatki na oświatę i wychowanie pochłaniają znaczącą część budżetu. Zaraz za nimi znajdują się wydatki na pomoc społeczną. Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach (bud. B) w Wydziale Finansów (pok. 14, 15). Każdy mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego może składać wnioski i zasięgać dodatkowych wyjaśnień u Skarbnika Powiatu.

7 Najistotniejsze dokonania Powiatu Szamotulskiego w 2004 roku Rok 2004 był dla Powiatu Szamotulskiego pod względem zrealizowanych inwestycji rokiem bardzo udanym. Jedną z najistotniejszych było niewątpliwie wybudowanie nowoczesnego obiektu - hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach. Koszt tej inwestycji to blisko 2 500 000 PLN. Ponadto w 2004 roku przeprowadzono adaptację - remont budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Kołłątaja w Szamotułach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z adaptacją kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym; koszt inwestycji: 494 000 PLN. W 2004 roku w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych, o łącznej wartości 318 600 PLN związanych głównie z przygotowaniem pracowni komputerowych, remontem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz remontem nawierzchni boiska sportowego. Powiat Szamotulski uzyskał pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów stypendialnych. Pierwszy z nich zakłada pomoc finansową udzieloną 320 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych umożliwiających uzyskanie matury lub świadectwa dojrzałości. Ogólna suma wydatków tego projektu to 345 600,00 PLN. Drugi projekt Powiatu Szamotulskiego zakłada pomoc finansową udzieloną 38 studentom w roku akademickim 2004/2005 zamieszkałym na stałe na terenie Powiatu Szamotulskiego. Ogólna suma wydatków tegoż projektu to 68 400,00 PLN. W szamotulskim szpitalu w minionym roku na zakupy inwestycje wydatkowano kwotę 93.200,00 PLN. Zakupiono m.in.: aparat EKG MT, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, łóżko rehabilitacyjne, stację bazową łączności radiofonicznej. W 2004 roku Powiat Szamotulski zrealizował kolejne zadania związane z modernizacją i remontem dróg powiatowych. Jedną z nich jest modernizacja drogi powiatowej nr 29260 Nowa Wieś- Ordzin, zrealizowana w ramach programu SAPARD. Łączny koszt tej inwestycji wynosi 1 720 515,34 PLN. Wkład środków Unii Europejskiej wynosi 603 384,00 PLN (SAPARD). Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu (899 131,34 PLN) oraz z budżetów gmin: Wronki i Obrzycko. Kolejne to: remont drogi powiatowej nr 32167 Brzoza-Ceradz Dolny za kwotę blisko 650 000 PLN, remont drogi powiatowej nr 32166 Gaj Wielki-Grzebienisko za blisko 85 000 PLN, remont ul. Dąbrowskiego w Obrzycku w ciągu drogi powiatowej 32138 Obrzycko – Jaryszewo za blisko 50 000 PLN, remont chodnika przy ul. Nowowiejskiego w Szamotułach w ciągu drogi powiatowej nr 32138 Szamotuły - Piotrkówko za blisko 65 000 PLN. Ponadto powiat dofinansował realizację zadań własnych województwa wielkopolskiego, tj.: modernizację drogi Wronki-Chojno w kwocie 40 000 PLN oraz budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II i Lipowej w kwocie 24 000 PLN Warto podkreślić, że w minionym roku Powiat Szamotulski ubiegał się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach ZPORR-u, który został pozytywnie oceniony na wszystkich etapach oceny. Projekt ten dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 32110 Kaźmierz - Buk na odcinku Grzebienisko - granica powiatu o dł. ok. 6 km. Planowana wartość Projektu to: 3 240 688,00 PLN. Funkcjonujące na terenie Powiatu Szamotulskiego Domy Opieki Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet w Nowej Wsi oraz mężczyzn – w Chojnie i Pożarowie, obejmują swą opieką łącznie 203 podopiecznych. Na pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia wszystkich trzech placówek powiat przeznaczył kwotę 4 057 222,00 PLN. Na inwestycje i remonty w tych placówkach powiat wydatkował kwotę blisko 94 000 PLN. Inwestycje w powyższych jednostkach związane były głównie z wymianą stolarki okiennej (DPS Pożarowo), modernizacją ogrodzenia wraz z bramą wjazdową (DPS Chojno) oraz zakupami inwestycyjnymi. W roku budżetowym 2004 Powiat Szamotulski przeznaczył na realizację inwestycji - modernizacja budynku oficyny zachodniej przy Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach na cele usługowo-wystawiennicze kwotę 220 000 PLN.

8 Inwestycje Powiatu Szamotulskiego w 2005 roku Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat Szamotulski rokrocznie realizuje szereg zadań inwestycyjnych, w zakresie wiodących dziedzin, takich jak m.in.: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, a także w zakresie lokalnej infrastruktury. Kolejne z nich zaplanowane zostały do realizacji na 2005 rok. Wśród wielu inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2005 roku znajduje się modernizacja drogi powiatowej nr 32110 Kaźmierz-Buk na odcinku Grzebienisko-granica powiatu o długości 5, 814 km. W styczniu 2005 roku Zarząd Powiatu przypieczętował starania o środki zewnętrzne podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Projekt opiewa na kwotę ponad 3 200 000,00 PLN, z czego 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa, a pozostałe 15% to budżet jst. Zakończenie realizacji powyższej inwestycji miało miejsce 31 sierpnia 2005 roku. W planie na 2005 rok znajdują się też remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych, w tym: Lubosina – Buszewo, Piersko – Bytyń, drogi powiatowej w miejscowościach Kaźmierz oraz Psarskie, a także przebudowa drogi powiatowej w Brodziszewie. Kolejną inwestycją planowaną do realizacji na lata 2005-2007 jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach. Ogólna wartość tej inwestycji to ponad 7 700 000 PLN, z czego na 2005 rok zaplanowana została kwota 160 000 PLN. Warto przypomnieć, że w minionym roku oddano do użytku podobny do w/w obiekt, tj. halę sportową przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach. Inwestycję tę realizowano w latach 2003 i 2004, a termin finansowego zakończenia zadania zaplanowano na 2005 rok. Ogólna wartość tej inwestycji to blisko 2 500 000 PLN. Modernizacja oficyny przyzamkowej na cele wystawienniczo – usługowe to inwestycja Powiatu Szamotulskiego, która została rozpoczęta już w 2004 roku. Ogólna wartość tego zadania wynosi ponad 500 000 PLN. W budżecie Powiatu na 2005 rok na ten cel została zarezerwowana kwota ponad 200 000 PLN. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to druga połowa 2006 roku. W 2004 roku została wykonana dokumentacja oraz przeprowadzono dwa pierwsze etapy prac remontowych. W planach przewidzianych do realizacji w najbliższych latach jest też zakup sprzętu dla potrzeb Oddziału Ratunkowego szamotulskiego szpitala. Wydatki inwestycyjne Powiatu Szamotulskiego w 2005 rok stanowią znaczną część budżetu Powiatu na ten rok. Powiat Szamotulski liczy, że wysiłek włożony w realizację tych inwestycji zostanie doceniony przez społeczność lokalną i przyczyni się do poprawy wizerunku naszego Powiatu.


Pobierz ppt "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ? Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 217 09 fax 061 29 218 80."

Podobne prezentacje


Reklamy Google