Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA" Wołomin 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA" Wołomin 2009."— Zapis prezentacji:

1 "POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA" Wołomin 2009

2 Szkolenie sfinansowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
. „Propagowanie Czystego Biznesu w Polsce” – 2011 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

4 Plan szkolenia przedstawienie idei szkolenia oraz Programu Czysty Biznes Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Linie kredytowe Banku Ochrony Środowiska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Podsumowanie seminarium i pytania

5 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU

6 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Program CZYSTY BIZNES jest wspólna inicjatywą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, brytyjskiej organizacji ekologicznej Groundwork UK i BP  z partnerskim udziałem innych organizacji prywatnych i publicznych

7 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców.

8 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Mazowiecki Klub Czystego Biznesu realizowany jest przy wsparciu Zielonkowskiego Forum Samorządowego

9 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU

10 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Uczestnicząc w Mazowieckim Klubie Czystego Biznesu firma otrzymuje: Profesjonalne doradztwo w jaki sposób: obniżyć zużycie energii (średnio o 10%), obniżyć zużycie wody (średnio o 20%), obniżyć zużycie materiałów (średnio o 5%), obniżyć ilości wytwarzanych odpadów i emisji (średnio o 10%).

11 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Uczestnicząc w Mazowieckim Klubie Czystego Biznesu otrzymujesz: Dostęp do profesjonalnej informacji nt. ochrony środowiska poprzez Centrum Informacji Ekologicznej i poprzez naszych doradców. Pomoc doradczą w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Wstępny oraz okresowy przegląd ekologiczny firmy, umożliwiający usunięcie nieprawidłowości oraz ciągłe udoskonalanie.

12 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Uczestnicząc w Mazowieckim Klubie Czystego Biznesu otrzymujesz: Informację nt. nowości w ochronie środowiska. Możliwość udziału w nieodpłatnych seminariach i warsztatach nt m.in. przepisów ochrony środowiska, nowoczesnych technologii proekologicznych, źródeł finansowania inwestycji itp. Miesięcznik Programu "Biuletyn Czysty Biznes".

13 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Uczestnicząc w Mazowieckim Klubie Czystego Biznesu otrzymujesz: Możliwość otrzymania eko-certyfikatów: Czyste Biuro, Czysta Turystyka Przyjazny Rowerom.

14 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców. Dzięki tej inicjatywie firmy będą mogły ograniczyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii,wody, surowców, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji.

15 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Co zyskuje firma przystępując do Programu Czysty Biznes? Obniża koszty działalności dzięki racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą, odpadami. Poprawia swój społeczny wizerunek – wypracowuje lepsze relacje z innymi firmami, samorządami, sąsiadami i organizacjami pozarządowymi. Zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko. Nawiązuje kontakty z innymi firmami uczestniczącymi w Programie Czysty Biznes.

16 MAZOWIECKI KLUB CZYSTEGO BIZNESU
Jeśli chcesz przystąpić do Programu Czysty Biznes, skontaktuj się z nami: Zielonkowskie Forum Samorządowe Ul. Sienkiewicza 3 , Zielonka Koordynator Klubu - tel. 0 604 201 765

17 „ZASADY OGÓLNE"

18 Zasady ogólne Polski system finansowania ochrony środowiska oparty jest na zasadzie „zanieczyszczający płaci”, obowiązującej w Unii Europejskiej. Jest on podstawowym narzędziem realizacji Polityki Ekologicznej Państwa, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. z 2007 nr 76 poz. 503), precyzuje, iż pomoc może być udzielana na realizację nowej inwestycji w ochronie środowiska.

19 Zasady ogólne Potrzeba Pozyskiwanie dotacji
. Potrzeba Pozyskiwanie dotacji Możliwości pozyskania dotacji Wykreowanie potrzeb

20 Zasady ogólne Zasadniczymi źródłami finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce są: 1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (istnieje od 1989 roku), 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 2489 gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 373 powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Środki własne przedsiębiorstw, 3. Banki krajowe udzielające pożyczek i kredytów. 4. Fundusze UE

21 Zasady ogólne Kredyty na warunkach preferencyjnych;
Zasadniczymi sposobami finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce są: Kredyty na warunkach preferencyjnych; Pożyczki częsciowo umażalne; Dotacje (płatne na zasadzie refundacji).

22 Zasady ogólne Zasadniczymi kierunkami wspierania ekologii u przedsiębiorców są: Oczyszczanie ścieków; Zmniejszanie zanieczyszczenie powietrza (koniec rury); Zmiana systemów ogrzewania; Termomodernizacja; Modernizacja lub zmiana linii technologicznych na bardziej „ekologiczne”. Utylizacja azbestu; Szkolenia pracowników; Zmniejszanie ilości powstających odpadów; Gospodarka odpadami; Wdrażanie norm ISO 14001, EMAS

23 Zasady ogólne Rodzaje naborów wniosków: Nabory otwarte – wnioski można składać w każdej chwili aż do wyczerpania puli Nabory zamknięte – wnioski należy składać w określonym terminie

24 „NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

25 NFOSIGW Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania:
1) oprocentowane pożyczki; 2) dotacje; 4) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek;

26 NFOSIGW Wysokość oprocentowania ustala się w szczegołowych zasadach udzielania dofinansowania danego Programu Priorytetowego. Wysokość oprocentowania w skali roku wynosi od 0,1 s.r.w. do 0,9 s.r.w. lub wysokość oprocentowania jest stała. PoŜyczka może być u dzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat Pożyczka, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 może być częściowo umorzona pod warunkiem terminowego wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia planowanych efektow.

27 NFOSIGW 1. Narodowy Fundusz może:
1) udzielać wnioskodawcom, którzy dokonali wyboru banku, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytową udzielanych przez ten bank; 2) udostępniać bankom wybranym przez Narodowy Fundusz, środki finansowe z przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania udzielanych przez te banki preferencyjnych kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. 2. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu. 3. Pożyczki udzielone przez Narodowy Fundusz mogą być przekształcane w preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania.

28 NFOSiGW realizuje większość zadań poprzez programy priorytetowe

29 NFOSIGW Ochrona Ziemi 1. Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemową służących ich zagospodarowaniu. 2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. 4. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT. 5. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 6. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. 7. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. zasobów wód zaliczanych do kopalin.

30 NFOSIGW Ochrona Ziemi c.d.
8. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. 10. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 11. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

31 NFOSIGW Ochrona Wód 1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. 2. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związkow organicznych. 3. Program dla przedsięwzięć służących poprawie jakości paliw i technologii silnikowych oraz biopaliw i biokomponentow. 4. Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej. 5. Program dla przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii. 8. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesow energetycznego spalania paliw.

32 NFOSIGW Odnawialne źródła energii
W Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można starać się nie tylko o pożyczkę na realizację inwestycji w ramach IV Priorytetu. Podmioty podejmujące przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii też mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (technologie ograniczające zużycie paliwa przy produkcji energii). Preferencyjna pożyczka może osiągnąć wysokość nawet 50 mln zł. Co istotne, przedsiębiorcy mogą starać się o jej umorzenie do 50 proc. pożyczonej kwoty, w zależności od rentowności przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu ekologicznego. Im niższa rentowność, tym większa szansa na umorzenie. Jeden wnioskodawca, działając w imieniu własnym lub za pośrednictwem spółek zależnych, w których ma udziały przekraczające 50 proc., może złożyć do danego konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 10 mln zł. Program jest realizowany od początku 2009 roku i potrwa do końca 2012 roku.

33 NFOSIGW Odnawialne źródła energii c.d.
Budowa odnawialnych źrodeł energii (OZE) na poziomie 300 MW. • Budowa lub modernizacja wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 50 MW. Wytwarzania energii cieplnej przy uŜyciu biomasy (źrodła rozproszone o mocy poniŜej 20 MWt). Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy uŜyciu biomasy (źrodła rozproszone o mocy poniŜej 3 MWe). Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ściekow albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. Wysokosprawna kogeneracja bez uŜycia biomasy. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

34 „WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

35 WFOSiGW Podstawą oferty WFOŚiGW w Warszawie są niskooprocentowane pożyczki preferencyjne z możliwością częściowego ich umorzenia po spłacie połowy zadłużenia. Wysokość pożyczki może wynieść do 90% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do 15 lat z możliwością 18 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od typu podmiotu oraz charakteru realizowanego przedsięwzięcia i wynosi od 0.2 do 0.8 stopy redyskonta weksli (SRW).

36 WFOSiGW Obecnie wysokość oprocentowania jest następująca: >> 0.2 do 0.6 SRW - dla zadań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej i biomasy, dla zadań związanych z budową oczyszczalni ścieków, dla zadań związanych ze składowaniem, unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem odpadów, powiązanych dodatkowo z selektywną zbiórką odpadów; >> 0.3 do 0.6 SRW dla zadań związanych z ochroną wód i gospodarką wodną, składowaniem, unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem odpadów; >> 0.5 do 0.75 SRW dla zadań związanych z zakupem samochodów gaśniczych oraz innych pojazdów specjalnych dla straży pożarnych, samochodów do wywozu odpadów stałych i płynnych oraz do czyszczenia i udrażniania kanałów, ochroną atmosfery, ochroną przed hałasem; >> 0.5 do 0.8 SRW dla pozostałych zadań, w tym związanych z programami i czystą produkcją. Wysokość minimalnego oprocentowania w stosunku rocznym nie może być jednak niższa niż 3,5 %.

37 WFOSiGW Fundusz ma również w swojej ofercie dotacje - formę pomocy bezzwrotnej - przeznaczone głównie na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym (edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, itp.). Standardowo wynoszą one do 50% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, ale w uzasadnionych przypadkach poziom ten może być wyższy. Kolejną propozycją są dopłaty do kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach. Spłata takiego kredytu może zostać rozłożona maksymalnie na 8 lat, zaś jego oprocentowanie, łącznie z dopłatami Funduszu powinno wynosić 0.5 SRW. Także w tym wypadku możliwe jest uzyskanie 1 roku karencji w spłacie.

38 WFOSiGW Przykładowe przedsięwzięcia finansowane z WFOSiGW:
Wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, zmniejszających ładunki zanieczyszczeń w ściekach i ograniczających zużycie wody, oraz budowa i przebudowa instalacji oczyszczających lub odczyszczających ścieki Zadania mające na celu racjonalizację i ograniczanie zuŜycia wód powierzchniowych i podziemnych. Rozwój małej energetyki wodnej. Zadania i programy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zadania polegające na ograniczaniu poziomu przenikania hałasu do środowiska Przedsięwzięcia związane z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

39 WFOSiGW Zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, a po wyczerpaniu środków dotacyjnych przeznaczonych w ramach planu finansowego na ochronę ziemi w danym roku, dofinansowanie może być przyznane w formie pożyczki,    2. Koszty kwalifikowane stanowią:       a). koszt demontażu płyt azbestowych       b). koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia       c). koszt unieszkodliwieniaazbestu    3. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone wykonanie nowych pokryć dachowych.

40 WFOSiGW Dopłaty do kredytów BOŚ
Fundusz w Warszawie udziela pomocy finansowej, na realizację zadań o charakterze proekologicznym w postaci dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania preferencyjnych kredytów, udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska I, II i III Oddział w Warszawie. Procedura: Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski kredytowe składane są w Banku. Kontakt: W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości uzyskania dopłat do kredytu należy skontaktować się z Bankiem Ochrony Środowiska:

41 WFOSiGW Dopłaty do kredytów BOŚ
Kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%),  Okres kredytowania: do 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,  Okres karencji: do 1 roku, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,  Oprocentowanie: zmienne, negocjowane, nie mniejsze niż 0,9 s.r.w. i nie mniejsze niż 3,5% Możliwa refundacja wydatków poniesionych przez Klienta po dniu decyzji WFOŚiGW o przyznaniu dopłat a przed podpisaniem umowy kredytu - za zgodą Funduszu  Prowizje: zgodnie z taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A.

42 WFOSiGW Przedmioty kredytowania: W zakresie ochrony ziemi:
Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - w tym szpitalnych. Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów. Budowa i rekultywacja wysypisk odpadów oraz ich wyposażenie. Opracowanie wieloletnich programów gospodarki odpadami. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

43 WFOSiGW Przedmioty kredytowania: W zakresie ochrony powietrza:
Wspieranie zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Modernizacja systemów cieplnych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym. Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłowych i gazowych. Likwidacja niskich emisji na terenach miejskich i obszarach szczególnie chronionych. Wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Racjonalizacja zużycia energii, w tym termorenowacja. Ochrona przed hałasem.

44 WFOSiGW Przedmioty kredytowania: W zakresie gospodarki wodnej:
Ochrona przed powodzią - wspieranie przedsięwzięć związanych z budową i remontem wałów przeciwpowodziowych wraz z likwidacją skutków powodzi. Zwiększenie zasobów wodnych poprzez budowę zbiorników małej retencji oraz odtwarzanie starych zbiorników i piętrzeń. Racjonalizacja i ograniczanie zużycia wody. Poprawa stanu zasobów wodnych, stosunków wodnych oraz zapobieganie erozji wodnej. Wykorzystanie energii wodnej do celów małej energetyki wodnej. Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną.

45 WFOSiGW Przedmioty kredytowania: W zakresie ochrony wód:
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewniach rzek województwa oraz na obszarach szczególnie chronionych, poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, jak również budowę sieci kanalizacyjnych. Porządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków. Wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, mających na celu zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz budowa instalacji oczyszczających ścieki. Ochrona powierzchniowych ujęć wody do picia oraz ochrona obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych. Wdrażanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dla obszarów wiejskich o rozproszonej zabudowie.

46 WFOSiGW Dopłaty do kredytów BOŚ Przykład:
Przykładowa, rzeczywista stopa oprocentowania kredytu wynosi 5,35% w skali roku, przy założeniach kwota kredytu PLN oprocentowanie - 4,73% p.a. (0,9 s.r.w. dla s.r.w. = 5,25%) okres kredytowania - 8 lat prowizja PLN (1,5% kwoty kredytu) zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego

47 „BANK OCHRONY ŚRODOWISKA"

48 BOŚ Oferta europejska Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne
Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Obligacje komunalne i korporacyjne

49 BOŚ Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania
Wniosek Inwestora do NFOŚiGW o dopłaty Promesa udzielenia dopłat Wniosek kredytowy Umowa kredytu Decyzja o udzieleniu dopłat Umowa trójstronna Współpraca z WFOŚiGW (dopłaty, linie kredytowe, wspólne finansowanie) Warunki kredytowania ustalane przez BOŚ S.A. indywidualnie z każdym z WFOŚiGW na etapie podpisywania umów o współpracy Wspólne finansowanie – warunki negocjowane indywidualnie dla każdej umowy kredytowej

50 BOŚ Kredyty z finansowymi korzyściami dla Klienta:
Premia – kredyty na termomodernizację (we współpracy z BGK) Obniżone oprocentowanie – kredyty we współpracy z dystrybutorami urządzeń służących ochronie środowiska Długie okresy kredytowania i karencji – linie zagranicznych instytucji finansowych Doradztwo w zakresie finansowania projektów ekologicznych

51 BOŚ W zależności od wojewodztwa:
maksymalna kwota – od 50 tys. zł do 1 mln zł i od 60% do 90% kosztow zadania maksymalny okres kredytowania – od 3 do 10 lat maksymalny okres karencji – od 0 do 12 miesięcy po zakończeniu zadania oprocentowanie (przy s.r.w.=4,0% i WIBOR 3M=4,46%) – od 1,0% do 4,96% w skali roku

52 BOŚ Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW5)
Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: m.in. • termomodernizacja budynkow usługowych i przemysłowych, odnawialne źrodła energii Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej rownowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania – min. 5 lat, max. do r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marża

53 BOŚ Przedmiot kredytowania: zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Warunki kredytowania max. kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, okres kredytowania - do 5 lat oprocentowanie - zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku) Załączyć: wyciąg z odpowiedniego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, akt notarialny (umowa spółki, umowa spółki cywilnej) , zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, statystyczne sprawozdania finansowe (bilans) wg wymogów GUS, o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do ich sporządzania, opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy, dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu, deklaracja podatkowa, potwierdzona przez urząd skarbowy i zaświadczenie o nie zaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań wobec ZUS

54 „PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA"

55 PO Innowacyjna Gospodarka
Istotnym instrumentem wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska może być Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Podstawowym narzędziem, które może posłużyć do otrzymania dotacji z UE jest działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

56 PO Innowacyjna Gospodarka
Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%, w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających desygnatu materialnego), Wartość wydatków kwalifikowanych: Nie mniej niż 8 mln PLN i nie więcej niż 160 mln PLN

57 PO Innowacyjna Gospodarka
Województwa Mikro, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Inni przedsiębiorcy Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60%

58 PO Innowacyjna Gospodarka
Wybrane kryteria punktowe Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż jeden rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 5%. 23 Technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej i/lub produkt będący wynikiem inwestycji został lub zostanie objęty działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej. 12 Wnioskodawca posiada: patent na wynalazek, prawo: ochronne na wzór użytkowy lub z rejestracji wzoru przemysłowego badź z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycje w aktywa materialne i niematerialne. 15 Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R*. 14 Procentowy udział przychodów z tytułu eksportu produktu/ów wytworzonego/ych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tego/tych produktu/ów wyniesie powyżej 20%, 30 miesięcy po zakończeniu projektu. 5 W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu. 9 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. 10 Dotacja może zostać dodatkowo zwiększona o 10 punktów procentowych w przypadku średnich firm oraz o 20 dla małych- i mikroprzedsiębiorstw

59 PO Innowacyjna Gospodarka
Przykładowe rodzaje inwestycji: nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R, wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu, doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego, szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych,       *B+R – badania i rozwój 

60 PO Innowacyjna Gospodarka
Przykładowe rodzaje inwestycji: nowe inwestycje obejmujące nabycie / zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R, nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług, w szczególności dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (np. w ramach centrów badawczo-rozwojowych), wsparcia dla dużych innowacyjnych projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i światowej.

61 PO Innowacyjna Gospodarka
Co można sfinansować: zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, zakup prawa własności budynku lub budowli, zakup albo koszt wytworzenia środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

62 PO Innowacyjna Gospodarka
Co można sfinansować: spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem, że: umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji, zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z projektem do 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel (dotyczy mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy), zakup indywidualnych lub grupowych szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych oraz kwoty 1 mln Euro. Intensywność wsparcia w przypadku szkoleń specjalistycznych wynosi: 45% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz 35% w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

63 PO Innowacyjna Gospodarka
dokumentacja aplikacyjna: 1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 2. Biznes Plan wraz z załącznikami np.: Opinia o innowacyjności Promesa kredytowa lub leasingowa Raport z badania rynku Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż de minimis. Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (np.: kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej)

64 PO Innowacyjna Gospodarka
Punkty Konsultacyjne zarejestrowane w KSU świadczą kompleksowe usługi informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł na jej finansowanie.


Pobierz ppt ""POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA" Wołomin 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google