Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja modernizacji administracji publicznej. Gdy tempo zmian na zewnątrz twojej organizacji jest większe od tempa zmian wewnątrz niej, to koniec jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja modernizacji administracji publicznej. Gdy tempo zmian na zewnątrz twojej organizacji jest większe od tempa zmian wewnątrz niej, to koniec jest."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja modernizacji administracji publicznej

2 Gdy tempo zmian na zewnątrz twojej organizacji jest większe od tempa zmian wewnątrz niej, to koniec jest bliski. Jack Welch (General Electric)

3 Administracja publiczna Zgodnie z Nową Encyklopedią PWN – oznacza Władcze wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze (np. samorządowi terytorialnemu)... dalej czytamy:...współczesna administracja państwowa i samorządowa realizują zadania wykraczające poza funkcję wykonywania prawa (zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa).

4 Pytanie Porządek prawny tworzą zarządzający państwem, więc wykonywanie wyłącznie nakazów prawa jest służbą politykom. Prowokuje to postawienie pytania, jakie są cele polityków? KP

5 Nie ma odwrotu od reform Wzrost krytycyzmu wobec władz publicznych i struktur biurokratycznych Każdy interesuje się działalnością na przykład Ministerstwa Zdrowia, bo każdy może być pacjentem… Wywoływanie oraz wzmacnianie zmian przez organizacje pozarządowe i ponadnarodowe.

6 Konieczność reform Stały wzrost wydatków publicznych powoduje zainteresowanie efektywnością administracji Rośnie presja obywateli na skuteczniejsze rozwiązywanie ich problemów – bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, wykluczenia, następstw powodzi itd.

7 Pilne oczekiwania społeczne….. Skrócenie czasu załatwiania spraw, Przejrzystość procedur, Tworzenie telefonicznych/internetowych biur informacji o procedurach, Wzrost kompetencji urzędników.

8 Stereotypy: Zarządzać można tylko firmą Zarządzania nie można odnosić do państwa, województwa, gminy Sferą publiczną trzeba administrować i rządzić Zarządzanie publiczne niczym się nie różni od zarządzania w ogóle.

9 Jednak się różni… Działanie w imieniu i na rachunek państwa, Działanie tylko na podstawie prawa i w jego granicach, Działanie w ramach przyznanej prawem kompetencji, Szczególne powiązanie z polityką.

10 Inaczej niż w sferze komercyjnej jest to: Działanie w interesie publicznym, rozumianym jako dobro wspólne, Ciągłość i stabilność działań, Powierzanie realizacji zadań zawodowemu, fachowemu personelowi urzędniczemu…

11 Inne cechy administracji Bezosobowy charakter działań Hierarchiczny charakter podporządkowania organów różnych szczebli.

12 Czy cechy te wykluczają możliwość zarządzania administracją publiczną?

13 Dominujące w administracji kryteria zarządcze Dominuje nastawienie na działanie, a nie na rezultat Działanie zgodnie z przepisami, bez odniesienia do otoczenia, Tradycyjny sposób realizacji zadań: własne podmioty - własne zasoby; więcej zadań – więcej etatów;

14 Kryteria zarządcze Kontrola nastawiona na punktowe sprawdzanie czy jest realizowane zadanie ? Nie ma systemu stałej obserwacji i analiz – czyli monitoringu realizacji zadań publicznych.

15 Menedżeryzm – nowa filozofia świadczenia usług publicznych Tworzenie stref zarządzania, ograniczanie obszarów polityki, Decentralizacja zarządzania (Avis), Zlecanie wykonywania zadań publicznych komercyjnym firmom.

16 Menedżeryzm – nowa filozofia Wdrażanie praktyk sektora prywatnego w zakresie zarządzania – misja, strategia, plany, jakość, marketing, procesy, Oszczędność, wydajność, efektywność.

17 Zarządzanie publiczne New Public Management – perspektywa Zwiększenie efektywności sektora publicznego poprzez: Nacisk na zarządzanie finansami, Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników, Wdrożenie polityk jakości.

18 New Public Management – miary na codzień Zwiększenie efektywności sektora publicznego poprzez: Wyznaczanie standardów usług, Nacisk na jakość usług.

19 Model menedżerskiego zarządzania publicznego Działania podporządkowane realizacji wyznaczonych standardów, Kontrola wyników (poprzez ustalone wskaźniki), a nie samych procedur.

20 Model menedżerski Oddzielenie funkcji strategicznych od operacyjnych, Zlecanie na zewnątrz usług publicznych i działalności.

21 Wyzwanie – osiągać cele systemu zarządzania Dostrzegać zmiany w otoczeniu i podejmować skuteczne decyzje zarządcze, dostosowujące funkcjonowanie instytucji do zmian, Eliminować bariery i przeszkody, utrudniające skuteczne jej funkcjonowanie.

22 Narzędzia zarządzania managerów administracji Strategie, WPF, WPI, kodeksy, PDCA, Zarządzanie i budżetowanie procesowe i projektowe, ISO 9001, CAF, TQM, Zarządzanie przez odpowiedzialności.

23 Systemy i Modele zarządzania jakością – narzędzie zmian Diagnoza stanu organizacji i wymagań otoczenia, Polityka jakości – strategiczne cele organizacji.

24 Systemy i Modele zarządzania jakością – narzędzie zmian Audity: wbudowany system monitoringu działań, Rozwój systemu komunikacji wewnątrz organizacji i sposobów komunikowania się z otoczeniem.

25 Jakość w urzędzie administracji Jasne przywództwo, wizja i strategia urzędu, Sprawny obieg informacji, Efektywna kontrola wewnętrzna. Jakość = sprawne zarządzanie

26 Celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz zmiana i innowacja


Pobierz ppt "Koncepcja modernizacji administracji publicznej. Gdy tempo zmian na zewnątrz twojej organizacji jest większe od tempa zmian wewnątrz niej, to koniec jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google