Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
1.Opłaty za korzystanie ze środowiska 2.Gospodarka odpadami 3.Opłata produktowa

2 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, wyjątek stanowią opłaty wynikające z eksploatacji urządzeń (niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), które wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

3 Podmiotem korzystający ze środowiska jest:
a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (np. urzędy, szkoły, gminne zakłady gospodarki komunalnej itp.), c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (np. pobór wody na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości większej niż 5 m3/dobę). Podstawa prawna: Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

4 Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE (do końca miesiąca następującego po każdym półroczu) WPŁACIĆ NALEŻNĄ OPŁATĘ (na konto Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga: Termin złożenia sprawozdania za 2 półrocze 2011 r. upływa z dniem 31 stycznia 2012 r. Miejsce składania sprawozdań: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska ul. Racławicka 56, Kraków oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

5 Opłaty ponosi się za: 1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza ,10 zł/kg 2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi ,53 zł/kg 3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi ,42 zł/dam3 4) umieszczenie odpadów na składowisku ,27 zł/Mg 5) pobór wody podziemnej ,77 zł/m3 6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej ,96 zł/m3 7) powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ,77 zł/m2 8) każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu ,33 zł

6 POWIETRZE Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza m.in.:
procesy technologiczne (np. lakierowanie, spawanie), spalanie energetyczne (np. kotłownia opalana węglem kamiennym, drewnem, olejem, gazem ziemnym), przeładunek benzyn silnikowych, LPG, oleju napędowego, spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. samochody osobowe, ciężarowe, maszyny robocze), chów lub hodowla zwierząt. Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

7 WODA Pobór wód z własnych ujęć: powierzchniowych, podziemnych.
Na pobór wód podziemnych i powierzchniowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne! Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na pobór wód w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę. Podstawa prawna: Art.124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Opłaty ponosi się wyłącznie za pobór wód z własnego ujęcia wody np. ze studni podziemnej. Nie ponosi się opłat za pobór wód w przypadku podłączenia do sieci wodociągowej miasta lub gminy.

8 oraz niektórych innych ustaw.
WODA/ŚCIEKI Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wydane na okres dłuższy niż 20 lat, wygasają po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzje o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego stały się ostateczne. Podstawa prawna: Art. 11 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

9 ŚCIEKI Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:
ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. Na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagane jest pozwolenie wodnoprawne! Opłat nie ponosi się w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej miasta lub gminy bądź odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba), z których następuje odbiór ścieków na podstawie umowy cywilno-prawnej.

10 Składowanie odpadów Za składowanie odpadów opłaty ponosi posiadacz odpadów - czyli każdy kto faktycznie włada odpadami: zarządzający składowiskiem odpadów, posiadacz odpadów, który gospodaruje odpadami bez stosownego zezwolenia, posiadacz odpadów (nie dotyczy osób fizycznych) przekazujący odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów.

11 Ryzyka braku pozwoleń/decyzji
W przypadku braku wymaganych pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub wodnoprawnego na pobór wód i odprowadzanie ścieków należy naliczyć opłaty podwyższone o: 100% w okresie od r. do r., 200% w okresie od r. do r., 500% w okresie od r. W przypadku opłaty za składowanie odpadów opłata zależy od współczynnika i czasu składowania odpadów.

12 Możliwości odraczania opłat podwyższonych
W przypadku, gdy podmiot realizuje przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych – możliwe jest odroczenie opłaty podwyższonej na czas realizacji inwestycji, nie dłuższy niż 5 lat. W sytuacji, gdy inwestycja zostanie zrealizowana terminowo i osiągnie zakładane efekty ekologiczne wskazane w pozwoleniu możliwe będzie, przy spełnieniu wszystkich przesłanek ustawowych, umorzenie odroczonych opłat podwyższonych.

13 Sankcje za niezrealizowanie obowiązku rozliczania się z opłat
Kara grzywny: 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie prowadzi wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286 ww. ustawy. Podstawa prawna: Art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do złotych. Podstawa prawna: Art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

14 Zwolnienie z opłat: Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (P,W,Ś,O), których: półroczna wysokość nie przekracza 400 zł ( każdego oddzielnie)- dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r. Podstawa prawna: Art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

15 Przedawnienie w zapłacie opłat
Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Podstawa prawna: Art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych. Podstawa prawna: Art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

16 Grzywna Marszałek wymierza opłatę w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska: nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zamieścił w wykazie informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu. Podstawa prawna: Art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

17 Zaświadczenie Marszałek Województwa, na wniosek podmiotu składającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska, wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska. Zaświadczenie obejmuje okres od 2 półrocza 2005 r. do 2 półrocza 2011 r. (stan do końca stycznia 2012 r.) Warunkiem wydania zaświadczenia jest: prowadzenie pełnej sprawozdawczości wykazy za 5 lat - od 2 pół do 1 pół. 2011 brak wymagalnych zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska

18 Zaświadczenie - procedura
Zaświadczenie dla przedsiębiorców wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia Opłata skarbowa – 17 zł na konto UM Krakowa Oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska- jeśli podmiot nie korzysta ze środowiska Wzory dokumentów oraz informacje na temat zaświadczeń dostępne są na stronie internetowej

19 Informacje dodatkowe www.malopolskie.pl/srodowisko
Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej lub pod nr tel. (12) , , , ,

20 Gospodarka odpadami Ewidencja Odpadów Zbierający zużyty sprzęt

21  Katalog odpadów: dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:
1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - 01, 2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02, 3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03, 4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04, 5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla - 05, 6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej - 06, 7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - 07, 8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08, 9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09, 10) odpady z procesów termicznych - 10, 11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11, 12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12, 13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13, 14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) - 14, 15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15, 16) odpady nieujęte w innych grupach - 16, 17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17, 18) odpady medyczne i weterynaryjne - 18, 19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19, 20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20.

22 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Odpadowa masa roślinna bez ograniczeń Odchody zwierzęce bez ograniczeń Odpady kory i korka do 10 Mg Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w do 10Mg Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w do 0,1Mg Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe *do 0,01Mg Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w do 0,1Mg Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do *do 0,005Mg Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów do 5Mg Gruz ceglany do 5Mg Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia do 5Mg Drewno do 5Mg Szkło do 5Mg Tworzywa sztuczne do 5Mg Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w do 5Mg Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w do 5Mg

23 Zbierający zużyty sprzęt
 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464)) . Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zwanej dalej ustawą, określają zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, którego jednym z podstawowych elementów jest zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

24 Zbierający zużyty sprzęt
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy, za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

25 Zbierający zużyty sprzęt
Definicją zbierającego sprzęt objęci są również sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Jest to przepis szczególny dotyczący zbierania zużytego sprzętu. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach, sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania będzie w tym zakresie podlegał jedynie obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania.

26 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany złożyć wniosek do GIOŚ o wpis do rejestru. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. nr 6 poz. 38)

27 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt (z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego) jest obowiązany zawiadomić wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, o rozpoczęciu działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

28 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany selektywnie zbierać zużyty sprzęt oraz nieodpłatnie przyjmować zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. (Sprzedawca detaliczny i hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt tego samego rodzaju.)

29 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego

30 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru GIOŚ. (Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany nieodpłatnie przekazać zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. Sprzedawca hurtowy

31 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Sprzedawca detaliczny i hurtowy są obowiązani do: sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru GIOŚ, informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (np.: na fakturze, rachunku, w cenie umieszczonej na produkcie), jeśli taką informacje uzyskali od wprowadzających sprzęt (na zasadach określonych w art. 25 ww. ustawy), umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją oraz oznakowaniem.

32 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dołączona informacja powinna informować o: zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy; potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie; systemie zbierania zużytego sprzętu; roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w

33 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wzór obowiązkowego oznakowania:

34 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

35 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany posiadać zezwolenie na transport lub zbieranie odpadów wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów Zbieranie odpadów w placówkach handlowych, prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, nie wymaga zezwolenia na transport lub zbieranie.

36 Obowiązki prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Posiadacz odpadów lub prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę.

37 Opłata produktowa: Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju: produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia), których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (opony, oleje).

38 Kogo dotyczy: Przedsiębiorcą podlegającym obowiązkom ustawy jest również: Przedsiębiorca pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je na rynek krajowy. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500m2 lub prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000m2 bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, SPRZEDAJĄCY PRODUKTY w tych jednostkach PAKOWANE. Przedsiębiorca, wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniu, który nie jest ich wytwórcą, ale zlecił ich wytworzenie oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na tym produkcie lub produkcie w opakowaniu. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

39 Załącznik nr 3 Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu 1 23.20.18-50
oleje smarowe, z wyłączeniem: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny oleje białe, parafina ciekła mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje oleje odpadowe 3 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane opony używane pneumatyczne z gumy opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

40 Co podlega ustawie: Opakowania: z tworzyw sztucznych, z aluminium,
ze stali, w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, z drewna. *wielomateriałowe - opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.

41 Co podlega ustawie: Produkty:
opony - również jako części składowe samochodów oleje- np. smarowe, samochodowe

42 Kto powinien wnosić opłatę produktową?
Przedsiębiorca, który wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.) Przedsiębiorca, który wprowadza na terytorium kraju baterie, ogniwa, akumulatory Przedsiębiorca, który wprowadza na terytorium kraju oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe) Przedsiębiorca, który wprowadza na terytorium kraju opony (opony nowe, opony bieżnikowane) Przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 sprzedaje produkty tam pakowane Przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę(np. firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników) Importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne) ● towarów w opakowaniach ● ogniw, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon ● towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (np. importer sprzętu, samochodów)

43 Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania
Kwota wolna od wpłaty wynosi 50,- zł niemniej każdy przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa powinien złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca

44 Więcej informacji ►Linki ►Ochrona Środowiska


Pobierz ppt "Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google