Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykaz ważniejszych aktów prawnych:"— Zapis prezentacji:

1 Opłaty za korzystanie ze środowiska dla obiektów hodowli ryb łososiowatych

2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – dalej w skrócie POŚ, ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz z późn, zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. z 2005r. Nr 252, poz. 2128),

3 Wykaz ważniejszych aktów prawnych c.d.:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 260, poz. 2176), obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M. P. z 2007r. Nr 68, poz. 754), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008 (M. P. z 2007r. Nr 65, poz. 732).

4 Czym są opłaty? Opłaty za korzystanie ze środowiska są środkiem finansowym ochrony środowiska, spełniającym dwie zasadnicze funkcje: bodźcową, zachęcającą do oszczędnego korzystania ze środowiska i podejmowania działań ochronnych, redystrybucyjną, będącą źródłem dochodów funduszy celowych – odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

5 Kto jest zobowiązany ponosić opłaty?
Zgodnie z art. 3 pkt 20 POŚ podmiotem korzystającym ze środowiska jest: a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

6 Kto jest zobowiązany ponosić opłaty? c.d.
b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

7 Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
Za co ponosi się opłaty? Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; pobór wód; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; składowanie odpadów.

8 Gdzie i kiedy wnieść opłatę/złożyć wykaz?
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza; W podanym wyżej terminie podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; Taki sam wykaz, w tym samym terminie podmiot przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska; Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Jest to istotne, ponieważ stawki ulegają zmianie; Zwolnienie z obowiązku opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.

9 Stawki opłat Ustalane na rok kalendarzowy, ogłaszane w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim, nie później niż do 31 października każdego roku (na rok następny); Co roku ulegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych;

10 Opłaty za korzystanie ze środowiska dla obiektów hodowli ryb łososiowatych
Właściciel obiektu hodowli ryb łososiowatych, jako podmiot korzystający ze środowiska, ustala we własnym zakresie wysokość opłaty za: pobór wody, wprowadzanie wód poprodukcyjnych do wód lub do ziemi. Podmiot może być zwolniony z opłat, jeśli spełnia określone kryteria. Nie zwalnia to jednak z obowiązku terminowego składania wykazów.

11 Zwolnienia W myśl art. 289 ust. 1 ustawy POŚ nie ponosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400zł, z tym że na podstawie art. 289 ust. 2 sejmik województwa może tę kwotę podwyższyć, ale nie więcej niż do 50% Powyższą zasadę stosuje się do każdego rodzaju korzystania ze środowiska oddzielnie (np. jeśli opłata za pobór wód wynosi 250zł/półrocze, a za wprowadzanie ścieków 700zł/półrocze, to nie sumuje się tych dwóch kwot)

12 Zwolnienia c.d. W odniesieniu do obiektów hodowli ryb łososiowatych mają znaczenie następujące zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat: Na podstawie art. 294 pkt 5 ustawy POŚ zwolniony z opłat jest pobór wody na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że pobór ten oraz odprowadzanie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym. Jeśli warunek ten jest spełniony, to opłat się nie pobiera.

13 Zwolnienia c.d. Na podstawie art. 296 pkt 4 zwolnione z opłat jest wprowadzanie do wód lub do ziemi wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód. Przepis ten odnosi się do wartości określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984). Załącznik nr 9 do tego rozporządzenia określa najwyższy dopuszczalny wzrost zawartości substancji w wodach wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych (lub innych, pod warunkiem, że hodowla przebiega w podobnych warunkach). Przekroczenie tych wartości skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty.

14 Załącznik nr 9 do rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006r.
Najwyższy dopuszczalny wzrost zawartości substancji w wodach wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli ich chów lub hodowla przebiega w warunkach zbliżonych do chowu lub hodowli ryb łososiowatych Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Najwyższy dopuszczalny wzrost ilości substancji 1. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 3 2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 3. Zawiesiny ogólne mg/l 6 4. Azot ogólny mg N/l 1 5. Fosfor ogólny Mg P/l 0,1

15 Skutki niespełniania kryteriów zwalniających z opłat
Jeśli pozwolenie jest wymagane i warunek zgodności z pozwoleniem nie jest spełniony, należy zróżnicować dwie sytuacje: I. Podmiot pobiera wodę bez pozwolenia wodnoprawnego. W takiej sytuacji ponosi on opłatę za całość poboru wraz z opłatą podwyższoną.

16 Opłaty podwyższone Zgodnie z art. 292 pkt 2 ustawy POŚ za pobór wody bez wymaganego pozwolenia ponosi się opłaty podwyższone o 500%. Przepisy przejściowe – ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954): Art. 14. Opłaty za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 292 ustawy zmienianej w art. 1, są ponoszone za okres do dnia 31 grudnia 2005r. oraz za 2006 rok w wysokości podwyższonej o 100%, a za 2007 i 2008 rok – w wysokości podwyższonej o 200%. Te same informacje znaleźć można w objaśnieniach do załączników nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia zawierającego wzory wykazów.

17 Skutki niespełniania kryteriów zwalniających z opłat c.d.
II. Podmiot pobiera wodę z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego. W tej sytuacji ponosi on opłatę za całość poboru w wysokości zwykłej, a jeżeli naruszenie polega na poborze większym niż dozwolony – ponosi ponadto administracyjną karę pieniężną za nadwyżkę (art. 298 ust. 1 pkt 3 ustawy POŚ) Zgodnie z art. 298 ust. 1 ustawy POŚ administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

18 Art. 192 ust. 1 ustawy Prawo wodne:
Inne sankcje Art. 192 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

19 Wymagane druki Zgodnie z art. 286 ust. 3 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów; 2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

20 Rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów określa:
Wymagane druki c.d. Rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów określa: 1) formę wykazu; 2) zawartość wykazu; 3) układ wykazu; 4) wymagane techniki przedkładania wykazu.

21 Wymagane druki c.d. Dla podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie chowu lub hodowli ryb łososiowatych istotne są następujące wykazy/tabelki: Załącznik nr 1 – wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – składają go wszystkie podmioty obowiązkowo, bez znaczenia w jakim zakresie korzystają ze środowiska

22 Wymagane druki c.d. Załącznik nr 3 – wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat. W tym wykazie poboru wody powierzchniowej dotyczy tabela B. Załącznik nr 4 – wykaz zawierający informacje o ilości i, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat. W tym wykazie należy wypełnić tabelkę A, a w rubryce kod ścieków wpisać symbol „rł”.

23 Stawki opłat na 2008 rok Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej wynosi 0,046 zł/m3 Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi wyrażonych jako wskaźnik wynoszą odpowiednio: BZT5 – 3,45 zł/kg ChZTCr – 1,38 zł/kg zawiesina ogólna – 0,42 zł/kg

24 Najczęściej popełniane błędy w wykazach
Brak załącznika nr 1; Wypełnienie informacji o pobranej wodzie oraz wprowadzanych ściekach na jednym załączniku; Użycie starych stawek, pominięcie współczynników różnicujących.

25 Ważne linki: (na dole strony: opłaty za korzystanie ze środowiska) - internetowy system aktów prawnych


Pobierz ppt "Wykaz ważniejszych aktów prawnych:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google