Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25 października 2011 r.
Aspekty prawne związane z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kinga Majewska Warszawa, 25 października 2011 r. Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 Założenia dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego Rozszerzona odpowiedzialność producenta; Projektowanie urządzeń w sposób umożliwiający ich naprawę, ponowne użycie, demontaż oraz odzysk; Ustalenie specjalnych sposobów przetwarzania zużytego sprzętu; Przekazywanie klientom informacji o sposobie gospodarowania odpadami; Osiągnięcie poziomu zbierania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych rzędu przynajmniej kg/mieszkańca/rok.

3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Data wejścia w życie: 21 października 2006 r. Czego dotyczy: urządzeń, których prawidłowe działanie zależy od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowanych do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego lub 1500 V dla prądu stałego.

4 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Określono obowiązki dla: Wprowadzających sprzęt; Użytkowników sprzętu; Zbierających zużyty sprzęt; Prowadzących zakład przetwarzania; Prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku; Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5 Definicje – wprowadzający sprzęt
Przedsiębiorca, który: produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, importuje sprzęt z wyjątkiem przedsiębiorcy, który wyłącznie zapewnia finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania.

6 Definicje – zbierający zużyty sprzęt
prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzący punkt serwisowy, sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.

7 Definicje - zakład przetwarzania
Zakład przetwarzania - instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych tj. PCB, zewnętrzne okablowanie, lampy, wkłady drukujące itp. Przetwarzanie - wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego sprzętu do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu demontażu obejmującego usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, pocięcie oraz przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania.

8 Wprowadzający sprzęt Dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ); Umieszczanie otrzymanego od GIOŚ numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach, sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej związanej z obrotem sprzętem elektrycznym i elektronicznym; Sporządzanie sprawozdań: - półrocznych o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego i przetworzonego; - rocznych o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu i wysokości należnej opłaty produktowej;

9 Wprowadzający sprzęt Osiągnięcie, zależnie od rodzaju zużytego sprzętu 80 %, 75 % lub 70 % odzysku masy zużytego sprzętu oraz recyklingu 75 %, 65 % lub 50 % jego części składowych, materiałów i substancji (od 1 stycznia 2008 r.); Zapewnienie sieci zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.

10 Wprowadzający sprzęt Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Może je prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wprowadzający sprzęt samodzielnie prowadząc publiczne kampanie edukacyjne: przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym.

11 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych
Obowiązek organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Obowiązek dołączania do sprzętu informacji o: zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami - znak graficzny przekreślonego pojemnika na odpady (znak ten umieszcza się na sprzęcie wprowadzonym na rynek po sierpniu 2005r.), potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych.

12 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych
Informowanie klientów o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz roli jaką gospodarstwa domowe spełniają w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku sprzętu. Osiąganie minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (obecnie %). Uwidacznianie kosztów gospodarowania odpadami dla sprzętu grup 1,2 i 4-6 (dla grupy 1 do dnia 13 lutego 2013 r., dla pozostałych do 13 lutego 2011 r.). jako składnika ceny; - nie mogą przekraczać faktycznie ponoszonych kosztów.

13 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych
Obowiązek podpisania umowy z organizacją odzysku, która przejmie od niego obowiązki, lub też wniesienie zabezpieczenia finansowego.

14 Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych
Zabezpieczenie finansowe uiszczane jest w przypadku, gdy: brak jest zawartej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; umowa z organizacją odzysku wygasła lub ją rozwiązano; została otwarta likwidacja lub ogłoszono upadłość organizacji odzysku. Zabezpieczenie, wpłacane na dany rok kalendarzowy, przeznaczone jest na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który wprowadzający umieścił na rynku.

15 Użytkownik sprzętu Zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

16 Użytkownik sprzętu Przy zakupie można przekazać do sprzedawcy zużyty sprzęt, tego samego rodzaju (czyli np. lodówka za lodówkę) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Informacje o istniejących punktach zbierania dostępne na stronie internetowej urzędu gminy.

17 Zbierający zużyty sprzęt - obowiązki
Selektywne zbieranie zużytego sprzętu oraz nieodpłatne przyjmowanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (sklepy w relacji 1:1). Przekazanie zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania, wpisanego do rejestru GIOŚ. Posiadanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów lub też zgłoszenie swojej jednostki do rejestru prowadzonego przez starostę.

18 Zbierający zużyty sprzęt
Przekazanie informacji o swojej działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, na terenie którego prowadzi działalność związaną ze zbieraniem zużytego sprzętu. Sporządzanie i przekazywanie do GIOŚ półrocznego sprawozdania o masie zebranego, w danym kwartale, sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania.

19 Zbierający zużyty sprzęt - sprzedawcy detaliczni
i hurtowi sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych Informowanie osób kupujących sprzęt o wysokości kosztów gospodarowania zużytym sprzętem, w przypadku gdy wprowadzający sprzęt przekazali im taką informację. Umieszczanie w punkcie sprzedaży informacji o istniejących punktach zbierania sprzętu. Sprzedawanie sprzętu wraz z informacją o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi, zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami.

20 Prowadzący zakład przetwarzania – minimalne wymagania
dla miejsca magazynowania zużytego sprzętu: - nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, separatorem cieczy oraz odstojnikiem i odolejaczem, o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek, - zadaszenie, zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

21 Prowadzący zakład przetwarzania – minimalne wymagania
dla zakładu przetwarzania: urządzenie ważące, magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia, pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne, o ile w procesie przetwarzania powstają takie odpady, nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, separatorem cieczy oraz odstojnikiem i odolejaczem, o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek, - urządzenia zapewniające oczyszczanie wód opadowych i roztopowych.

22 Prowadzący zakład przetwarzania
Podstawowe procesy zachodzące w zakładzie przetwarzania: R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

23 Prowadzący zakład przetwarzania
Przekazywanie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu bądź innego niż recykling procesu odzysku; Wydawanie, półrocznie, przedsiębiorcy wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania, zaświadczeń o zużytym sprzęcie; Sporządzanie półrocznych sprawozdań dla GIOŚ o masie przyjętego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzonego sprzętu przekazanych do uprawnionych jednostek.

24 Prowadzący recykling lub inne niż recykling procesy odzysku obowiązki
Posiadanie ważnej decyzji na gospodarowanie odpadami, wydanej zgodnie z przepisami ustawy o odpadach: Prowadzący recykling: metody R2 – R9; Prowadzący inne niż recykling procesy odzysku: R1 – R9; Na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, wydawanie zaświadczeń potwierdzających recykling, lub inny sposób odzysku. Przesyłanie do GIOŚ, raz na pół roku, sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odzyskowi odpadów ze zużytego sprzętu.

25 Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Może być założona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze, w celu realizacji przejętych od wprowadzających obowiązków; Przedmiotem działania organizacji jest organizowanie, zarządzanie lub prowadzenie przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling formami odzysku, unieszkodliwianiem oraz edukacja ekologiczna.

26 Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zrównanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w prawach i obowiązkach z wprowadzającym sprzęt w chwili, gdy zawierana jest pomiędzy nimi umowa. Umowa zawierana jest na konkretne grupy sprzętu.

27 GIOŚ użytkownik Organizacja odzysku wprowadzający sprzęt zbierający
Wpis do rejestru Organizacja odzysku wprowadzający sprzęt użytkownik zbierający zakład przetwarzania recykler Zużyty sprzęt Środki finansowe

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 25 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google