Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewolucja francuska i zabicie króla Ludwika XVI wywo ł a ł y niepokój na dworach czo ł owych pa ń stw europejskich Pa ń stwa te, czyli Prusy, Austria,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewolucja francuska i zabicie króla Ludwika XVI wywo ł a ł y niepokój na dworach czo ł owych pa ń stw europejskich Pa ń stwa te, czyli Prusy, Austria,"— Zapis prezentacji:

1

2 Rewolucja francuska i zabicie króla Ludwika XVI wywo ł a ł y niepokój na dworach czo ł owych pa ń stw europejskich Pa ń stwa te, czyli Prusy, Austria, Wielka Brytania i Rosja chcia ł y, aby we Francji znowu zapanowa ł a monarchia Tworzy ł y wi ę c koalicje i toczy ł y wojny z Francj ą

3 Jednym z dowódców Francuzów by ł Napoleon Bonaparte pochodz ą cy z Korsyki Odznacza ł si ę wyj ą tkowym talentem wojskowym Zosta ł genera ł em w wieku 24 lat Odniós ł wiele wa ż nych zwyci ę stw i zyska ł ogromn ą s ł aw ę Korzystaj ą c z tej popularno ś ci, dokona ł zamachu stanu, czyli przej ął w ł adz ę w kraju za pomoc ą wojska.

4 Po przej ę ciu w ł adzy przeprowadzi ł reform ę kraju Wprowadzi ł Kodeks Napoleona, czyli zbiór praw Zaj ął si ę popraw ą finansów Francji i przede wszystkim rozwojem przemys ł u W 1804 roku koronowa ł si ę na Cesarza Francuzów, celem umocnienia w ł adzy w swoim pa ń stwie.

5 Po koronacji Napoleona wybuch ł a wojna mi ę dzy Francj ą a koalicj ą Austrii, Rosji i Wielkiej Brytanii Francj ą wygra ł a wojn ę po decyduj ą cym zwyci ę stwie pod Austerlitz (dzisiaj S ł awkowo w Czechach) Pokonana Austria poprosi ł a o pokój, po którym zlikwidowano Cesarstwo Niemieckie

6 Na terenie Niemiec utworzono Zwi ą zek Re ń ski, który mia ł by ć zale ż ny od Napoleona Wywo ł a ł o to wojn ę z Prusami i Rosj ą, któr ą znowu wygra ł Napoleon Pokonane pa ń stwa zawar ł y z Bonapartem pokój w 1807 roku Odebrano wtedy Prusom cz ęść ziem i stworzono Ksi ę stwo Warszawskie W ł adz ę sprawowali tam Polacy, lecz byli oni podporz ą dkowani Napoleonowi

7 Europa w czasach Napoleona

8 Okres zwyci ę stw Bonaparte trwa ł do 1812 roku, kiedy armia Napoleona wkroczy ł a do Rosji, nie napotykaj ą c wi ę kszego oporu Napoleon zaj ął Moskw ę jako ostatni cz ł owiek w historii Wkrótce wyst ą pi ł y k ł opoty ze zdobyciem ż ywno ś ci oraz z przygotowaniem na surow ą zim ę Zarz ą dzono odwrót, który z czasem zamieni ł si ę w ucieczk ę

9 Podczas ucieczki g ł odne i zmarzni ę te oddzia ł y francuskie nie mia ł y si ł stawi ć oporu dobrze przygotowanej i nieustannie atakuj ą cej ich armii rosyjskiej Wielu ż o ł nierzy zgin ęł o lub dosta ł o si ę do niewoli Do Francji dotar ł a tylko nieliczna cz ęść wojska

10 Kl ę ska Napoleona zach ę ci ł a jego wrogów do zawarcia przeciwko niemu kolejnej koalicji Zosta ł pokonany i zrzek ł si ę w ł adzy we Francji Zosta ł zes ł any na wysp ę Elb ę na Morzu Ś ródziemnym Nast ę pnie w ł adcy pa ń stw europejskich spotkali si ę na Kongresie Wiede ń skim, gdzie ustalili powojenny stan granic

11 Bonaparte uciek ł z wyspy w trakcie trwania kongresu, zebra ł wojsko i ponownie podj ął walk ę Jego armia jednak zosta ł a pokonana pod Waterloo w 1815 roku przez wojska brytyjskie i pruskie Napoleon zrzek ł si ę w ł adzy ponownie i odda ł si ę w r ę ce przeciwników Zosta ł zes ł any na wysp ę ś w. Heleny na zachód od Afryki Zmar ł tam 6 lat pó ź niej

12 Karykatura przedstawia dowódców Prusów i Wielkiej Brytanii, którzy wyrzucaj ą do ś mieci (pokonuj ą ) Napoleona. Blücher Wellington Napoleon

13 Bonaparte zosta ł kiedy ś uratowany przez psa rasy Nowofunland. Kiedy Napoleon si ę topi ł, zwierz ę podp ł yn ęł o do niego i wyci ą gn ęł o go na brzeg. Mia ł o to miejsce na Elbie. Mia ł kochank ę z Polski – Mari ę Walewsk ą

14


Pobierz ppt "Rewolucja francuska i zabicie króla Ludwika XVI wywo ł a ł y niepokój na dworach czo ł owych pa ń stw europejskich Pa ń stwa te, czyli Prusy, Austria,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google