Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Razem Przeciw Przemocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Razem Przeciw Przemocy"— Zapis prezentacji:

1 Razem Przeciw Przemocy
Wielicki Program Ochrony Ofiar Przemocy Wieliczka 2010

2 Czym jest przemoc ? Przemoc to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw drugiej osobie, naruszające jej prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

3 Czym charakteryzuje się przemoc ?
Jest intencjonalna ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierówne w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itd. Powoduje cierpienie i ból Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

4 Typologia przemocy Przemoc dzielimy na trzy kategorie, w zależności od tego, kto jest jej adresatem i sprawcą:    1) przemoc skierowana do siebie samego,    2) przemoc interpersonalna,    3) przemoc grupowa.

5 Rodzaje przemocy FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

6 Rodzaje przemocy cd. PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

7 Rodzaje przemocy cd. EKONOMICZNA - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych itp.

8 Przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy – zadaniem służb i instytucji
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spoczywa na : samorządach lokalnych - w tym na pomocy społecznej policji kuratorach sądowych służbie zdrowia organizacjach pozarządowych działających w tym zakresie

9 Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Wieliczka

10 Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Wieliczka
W dniu 26 marca Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce został przyjęty Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Wieliczka. Program : zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie i zasobów instytucjonalnych na terenie Gminy, wyznacza cele i kierunki działań określa grupy adresatów programu

11 Główne cele Programu Podnoszenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej zjawiska przemocy Uwrażliwianie społeczeństwa Miasta i Gminy Wieliczka na zjawisko przemocy Zmniejszanie skali zjawiska przemocy Zwiększanie skuteczności ochrony ofiar przemocy i dostępności oferty pomocowej Systematyczna diagnoza zjawiska na terenie Gminy

12 Adresaci Programu Społeczność lokalna
Osoby doświadczające przemocy domowej, w szczególności dzieci i młodzież, współmałżonkowie, partnerzy, osoby starsze i niepełnosprawne Sprawcy przemocy

13 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U r. Nr 180 poz.1493), Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 1 marca 2010 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

14 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
W skład zespołu wchodzą: Kierownik i pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Kierownik i pracownik Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMiG Wieliczka Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele policji, służby zdrowia, kuratorzy sądowi,

15 Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

16 Zadania Zespołu Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie Przygotowanie diagnozy problemu przemocy Udział w spotkaniach zespołu i realizacji procedury Niebieska Karta Inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań informacyjno-edukacyjnych Koordynacja działań w punkcie informacyjno- konsultacyjnym

17 Punkt Informacji, wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
W punktach uzyskasz wszelkie niezbędne informacje jeśli chcesz pomóc osobie doświadczającej przemocy a nie wiesz jak, gdzie i z kim o tym porozmawiać Uzyskasz fachową pomoc jeśli sam doświadczasz przemocy Specjaliści powiedzą co robić, jeśli jesteś sprawcą przemocy i chcesz ją przerwać

18 Pamiętaj ! Świadek przemocy to bardzo ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc! Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg

19 Ofiara przemocy w rodzinie:
Boi się: o swoje życie i zdrowie; tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy; Nie wierzy: że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się zmieni; Wstydzi się: bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu

20 Ważne jest aby: wysłuchać osoby, która doznaje przemocy
uwierzyć w to, co mówi zapewnić ją o tym, że ma prawo szukać pomocy zawiadomić osoby i instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.


Pobierz ppt "Razem Przeciw Przemocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google