Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 19. 09. 2013 r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie Olsztyn listopad 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 19. 09. 2013 r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie Olsztyn listopad 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 19. 09. 2013 r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie Olsztyn listopad 2013

2 ZDANIEM NIEKTÓRYCH polityków "Karta Nauczyciela jest jaskrawym przykładem przywileju jednej grupy zawodowej, który nie daje żadnych korzyści tym, dla których system edukacji został stworzony, czyli uczniom i rodzicom. Nauczycieli nazywa się grupą roszczeniową, uważa się że za mało pracują, że czas pracy nauczycieli przy tablicy jest chyba najkrótszy na świecie (nauczyciele pracują przy tablicy 18 godz., z reszty 40-godzinnego tygodnia pracy nikt ich nie rozlicza). Leszek Balcerowicz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

3 MY SIĘ Z TYM NIE ZGADZAMY !!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

4 WALCZMY O SWOJE PRWA !!! BROŃMY GODNOŚCI ZAWODU !!! Jesteśmy jedną z największych w Polsce grup zawodowych – jest nas ponad 500 tys. Stanowimy jedną z najwyżej i najlepiej wykształconych grup zawodowych w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez IBE średnio pracujemy 46 h i 42 min – tygodniowo. Jesteśmy jedną z grup zawodowych, której stawia się najwyższe wymagania etyczne. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

5 MEN i niektóre samorządy jak najbardziej pogląd przytoczony na wstępie podzielają - 24. 09. 2013 r. MEN przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie NIESTETY WSZYSTKIE NASZE UWAGI, OPINIE I PROPOZYCJE TRAFIŁY DO KOSZA

6 W dalszej części prezentujemy najważniejsze zmiany i ich konsekwencje, dla nas nauczycieli. Kolorem zielonym wyróżniono– dotychczasowe brzmienie. Kolorem czerwonym wyróżniono proponowane zmiany. Niestety są to zmiany, które są dla nas bardzo niekorzystne ! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

7 AWANS ZAWODOWY WG PROJEKTU Nauczycielom spełniającym odpowiednie warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: -nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ prowadzący szkołę; Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez: -dyrektorów szkół i komisje, powołane przez organ prowadzący – wykonuje organ prowadzący szkolę -komisje, powołane przez ministra - sprawuje właściwy minister; Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ prowadzący szkołę lub właściwy minister. TERAZ Nauczycielom spełniającym odpowiednie warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: -nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny; Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez: -dyrektora szkoły i komisje powołane przez organ prowadzący, wykonuje organ nadzoru pedagogicznego -organ nadzoru pedagogicznego - wykonuje właściwy minister

8 TERAZ Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący; 2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie AWANS ZAWODOWY WG PROJEKTU Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) jeden ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

9 WALCZMY O SWOJE PRWA !!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie BROŃMY GODNOŚCI ZAWODU !!!

10 TERAZ Kiedy - po 7 latach pracy W celu - przeprowadzenia zalecanego leczenia Wymiar - nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia Następny urlop - nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Kto orzeka - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. WG. PROJEKTU Kiedy - po 20 latach pracy W celu - przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, na której powstanie miały wpływ czynniki środowiska pracy, lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową Wymiar - nie może przekraczać 1 roku w okresie całego zatrudnienia w szkole Następny urlop nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Kto orzeka - lekarz, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. Nauczycielowi ubiegającemu się o urlop dla poratowania zdrowia na jego pisemny wniosek, dyrektor szkoły wydaje skierowanie na badania lekarskie w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

11 TERAZ Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania WG PROJEKTU Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 47 dni roboczych. Urlopu wypoczynkowego, udziela się w dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z wyłączeniem dyrektora szkoły, któremu urlopu udziela się wciągu całego roku kalendarzowego Nauczyciel zatrudniony w pełnym obowiązkowym wymiarze zajęć ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej: 28 dni kalendarzowych - w ramach urlopu wypoczynkowego, feryjni 14 dni kalendarzowych - w ramach urlopu wypoczynkowego, nieferyjni Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów, który ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Nauczycielowi, rozpoczynającemu pracę po raz pierwszy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni roboczych. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie URLOP WYPOCZYNKOWY

12 Komisję dyscyplinarną pierwszej instancji powołuje organ prowadzący szkołę, Rzecznika dyscyplinarnego powołuje, spośród swoich urzędników,organ prowadzący szkołę, Komisja składa się z nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez ten organ, Komisję drugiej instancji powołuje wojewoda, Komisje przy ministrach powoływane są tylko dla szkół prowadzonych przez tych ministrów. Wniosek: Łatwy i prosty sposób na pozbycie się niewygodnego nauczyciela ! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

13 WALCZMY O SWOJE PR A WA !!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

14 TERAZ Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Organ, nadzoru pedagogicznego, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. WG PROJEKTU Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może również zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Organ, nadzoru pedagogicznego dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w szkołach, w których rada szkoły nie została powołana - rady rodziców, oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie OCENA PRACY

15 TERAZ W skład wynagrodzenia wchodzą: - wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - dodatek stażowy - dodatki za warunki pracy (trudnościowy, uciążliwy) - dodatek motywacyjny - dodatki funkcyjne Po każdym roku budżetowym organ prowadzący oblicza czy na poszczególnych stopniach awansu zachowane są średnie, z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. Jeżeli nie są zachowane to nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu otrzymują dodatek wyrównawczy. WG PROJEKTU W skład wynagrodzenia wchodzą: - wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - dodatek stażowy - dodatki za warunki pracy (trudnościowy, uciążliwy) - dodatek motywacyjny - dodatki funkcyjne - dodatek wiejski Po każdym roku budżetowym organ prowadzący oblicza czy zachowana jest średnia ogólna dla wszystkich nauczycieli łącznie, a nie na poszczególnych stopniach awansu z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. Wniosek: Będziesz pracował więcej za mniejsze pieniądze. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie WYNAGRODZENIAWYNAGRODZENIA

16 1.Nauczyciel obowiązany jest rejestrować i rozliczać się z 40 – godzinnego tygodnia pracy, w okresach miesięcznych, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły; 2. Dodatek wiejski ustalany kwotowo w ustawie KN, a nie procentowo jak dotychczas od wynagrodzenia zasadniczego, wliczany do wynagrodzeń; 3. Likwidacja dodatku mieszkaniowego; 4. Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie; 5. Komisje i organy, dotyczące nauczycieli, powołane przez j.s.t. - są związane decyzjami tych jednostek i przez te organy nadzorowane. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie INNE NIEKORZYSTNE ZMIANY

17 WALCZMY O SWOJE PRWA !!! BROŃMY GODNOŚCI ZAWODU !!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

18 Jesteśmy jednym z najbardziej zbiurokratyzowanych zawodów w Polsce !!! Jesteśmy jedną z najgorzej opłacanych grup zawodowych, wziąwszy pod uwagę wymagania nam stawiane i czas pracy !!!! Jesteśmy jedyną grupą zawodową, dla której nowe prawo działa wstecz !!! Jesteśmy grupą, której najwięcej się obiecuje przed wyborami, a najmniej daje!!! Jesteśmy jedyną grupą, której ustawowo nakazano pracować kilka godzin w tygodniu za darmo!!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

19 WALCZMY O SWOJE PRWA !!! BROŃMY GODNOŚCI ZAWODU !!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

20 Jeżeli masz dość lekceważenia i ciągłego odbierania praw, to pomyśl : Co Ty możesz zrobić w obronie swoich praw i godności zawodowej? Co Ty możesz zrobić i dać z siebie w obronie polskiej edukacji? Co MY - RAZEM możemy zrobić ? NIKT za NAS naszych spraw nie załatwi !!!

21 MY JUŻ ZACZĘLIŚMY DZIAŁAĆ !!!! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie

22 Koleżanki i Koledzy ! Nauczyciele województwa warmińsko-mazurskiego ! Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie informuje, że w ramach protestu przeciwko planowanym przez MEN niekorzystnym dla naszego środowiska zmianom w KN wystąpiliśmy do posłów i senatorów województwa warmińsko-mazurskiego z: - Listem imiennym, - Apelem do Parlamentarzystów, dołączając jednocześnie opinię Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela o zmianie niektórych innych ustaw. Do dalszych działań potrzebujemy Państwa udziału. Skuteczność nacisku na parlamentarzystów w dużej mierze zależy od solidarnego współdziałania NAS WSZYSTKICH, dlatego apelujemy podpisujcie się pod Apelem do Parlamentarzystów, a my prześlemy je do biur poselskich i senatorskich.


Pobierz ppt "Projekt zmian w Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 19. 09. 2013 r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Olsztynie Olsztyn listopad 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google