Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 10 czerwca 2013r. KONSULTACJE SPOŁECZNE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Izabela Fludzińska Zastępca Kierownika Programu RPS TRANSPORT REGIONALNY PROGRAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 10 czerwca 2013r. KONSULTACJE SPOŁECZNE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Izabela Fludzińska Zastępca Kierownika Programu RPS TRANSPORT REGIONALNY PROGRAM."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 10 czerwca 2013r. KONSULTACJE SPOŁECZNE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Izabela Fludzińska Zastępca Kierownika Programu RPS TRANSPORT REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE TRANSPORTU – planowane kierunki zmian

2 Najważniejsze wyzwania do roku 2020 Jakie wyzwania podejmiemy w najbliższych latach? 1.Integracja systemów transportu zbiorowego oraz równoległe wdrożenie innowacyjnych technologii i skutecznych metod zachęcających mieszkańców i turystów do zmiany indywidualnych środków transportu na zbiorowe. 3.Kształtowanie umiejętności kierowców i odpowiedzialności operatorów i zarządców systemów transportowych oraz poprawa stanu infrastruktury transportowej województwa dla zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych i zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. wsparcie rozwoju portów morskich i węzłów multimodalnych, które nadążać będzie za ich dynamicznym rozwojem i wzrostem możliwości przeładunkowych poprzez wzrost dostępności morskiej, drogowej, kolejowej i śródlądowej a także eliminację barier legislacyjnych. 2.Wykorzystanie potencjału położenia regionu w obszarze transeuropejskich sieci i korytarzy transportowych, między innymi poprzez:

3 Układ celów i priorytetów Programu Regionalny Program Strategiczny w zakresie Transportu wskazuje 3 cele szczegółowe, mające charakter ogólny i określający pożądane stany docelowe w ujęciu tematycznym odpowiadającym Kierunkom Działań zapisanym w SRWP 2020. Są one konkretyzowane przez 8 Priorytetów oraz 18 Działań. CEL GŁÓWNY: SPRAWNY SYSTEM TRANSPORTOWY CEL SZCZEGÓŁOWY 1CEL SZCZEGÓŁOWY 2CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu. Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym Priorytet 1.1.Priorytet 2.1.Priorytet 3.1. Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego Rozwój dróg regionalnych szczególnie ważnych dla poprawy dostępności wewnętrznej województwa Poprawa funkcjonowania multimodalnych węzłów transportowych Priorytet 1.2.Priorytet 2.2.Priorytet 3.2. Wysoka jakość usług transportu zbiorowego Rozwój układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającego spójność województwa Poprawa powiązań węzłów multimodalnych z układem transportowym regionu Priorytet 1.3.Priorytet 2.3. Efektywne zarządzanie systemem transportu zbiorowego i jego promocja Wspomaganie efektywności i wzrost bezpieczeństwa sieci drogowej

4 Przedsięwzięcia strategiczne W ramach RPS Transport zidentyfikowano 14 przedsięwzięć strategicznych: 1.Pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 Szczecinek - Ustka), 2.Wydłużenie linii kolejowej nr 250 o odcinek Rumia – Wejherowo. 3.Budowa, przebudowa, rozbudowa metropolitalnych węzłów integracyjnych w tym położnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i szybkiej kolei miejskiej (m. in. linia kolejowa nr 250). 4.Zakup 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich, 5.Zakup 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii komunikacyjnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 6.Utworzenie Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego. 7.Pakiet zadań wzmacniających korytarz transportowy północny (budowa i przebudowa DW nr 214, 218, 226, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211, budowa mostu zwodzonego w ciągu DW nr 501), 8.Pakiet zadań wzmacniający korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 222, 235, 240, 515, budowa obwodnicy zachodniej Chojnic w ciągu DW nr 212), 9.Pakiet zadań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222 i 229, 224, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza), 10.Kompleksowa weryfikacja struktury funkcjonalno-technicznej sieci drogowej w porozumieniu z innymi zarządcami dróg (brak wymogu kryteriów strategicznych i przestrzennych). 11.Pakiet zadań wzmacniających korytarz transportowy północny (budowa i przebudowa (DP nr 1140G Bobrowniki – Łebień – Dąbrowa (S6); DP nr 1137G na odcinku skrzyżowanie z DW nr 213 Lipno - Damno (S6); DP nr 1750G od sk. DP nr 1746G Kiełpin – Konarzyny (S6), DP nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek (S7)). 12.Budowa systemu TRISTAR w pozostałej części Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. 13.Pakiet przedsięwzięć służących rozwojowi Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 14.Rozwój infrastruktury wiążącej terminal w Zajączkowie Tczewskim z systemem transportowym regionu.

5 Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego Do współpracy przy Programie zaproszeni zostali eksperci wywodzący się ze środowiska naukowego: Pan Adam Bolt, Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa), Pan Jan Burnewicz, Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych oraz Pan Kazimierz Jamroz, Doktor habilitowany Politechniki Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej).Katedra Inżynierii Drogowej).

6 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (1) Zasadniczym celem kończących się konsultacji społecznych jest wypracowanie takiego kształtu RPS TRANSPORT, który nie będzie antagonizował społeczności lokalnej i jednocześnie pozwoli na podjęcie ważnych wyzwań rozwojowych całego województwa. Dlaczego konsultacje społeczne są tak ważne? W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 32 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat RPS Transport, przekazując łącznie około 350 uwag. W trakcie konsultacji zorganizowano łącznie 13 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 800 uczestników.

7 Cel szczegółowy 1: Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego. Uwagi zgłoszone do RPS Transport (2) W zakresie infrastruktury kolejowej: W zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego: Modernizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gd. - Kolbudy - Stara Piła wraz z włączeniem do sieci PKM. Wzmocnienie / dodanie zapisów w RPS-T o znaczeniu korytarzy wschód - zachód (linia kolejowa nr 202 i nr 203) oraz północ - południe na odcinku linii kolejowej nr 405 wraz z włączeniem tej linii w skład korytarzy transportowych znaczenia krajowego oraz jej wykorzystania do przewozu towarów. Konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych (publiczny transport zbiorowy, przesądzenia i integracja taryfowa) – w tym jak najszybsze określenie ostatecznej roli Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego i propozycji rozwiązań taryfowych w regionie. Dodanie przedsięwzięć strategicznych:

8 Cel szczegółowy 2: Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu. Uwagi zgłoszone do RPS Transport (3) Uwzględnienie - w ramach budowania rozwoju układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającej spójność województwa - większej ilości dróg lokalnych. Budowa OPAT. Realizacja pakietu zadań wzmacniających korytarz transportowy zachodni, w tym przede wszystkim – wpisanie drogi wojewódzkiej nr 212. W zakresie infrastruktury drogowej: Dodanie przedsięwzięć strategicznych:

9 Cel szczegółowy 3: Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym. Uwagi zgłoszone do RPS Transport (4) Zwiększenie dostępności transportem śródlądowym do portów morskich Gdańska i Gdyni oraz przystosowanie dróg wodnych regionu do IV klasy żeglugowej. Uruchomienie żeglugi na Dolnej Wiśle i budowę kanału przecinającego Mierzeję Wiślaną. Budowa lub przebudowa infrastruktury wchodzącej w skład Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Północnym w Gdańsku. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: W zakresie transportu wodnego: Budowa (modernizacja) połączenia kolejowego Portu Północnego w Gdańsku z zapleczem lądowym,

10 Cel szczegółowy 3: Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym. Uwagi zgłoszone do RPS Transport (5) Konieczne jest pilne określenie ram współdziałania zarządów lotnisk w Gdańsku i Gdyni. Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionów poprzez aktywizację inwestycyjną małych lotnisk. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: W zakresie transportu lotniczego:

11 Cel szczegółowy / Priorytet Udział priorytetu w całkowitym budżecie RPS %mln zł Cel szczegółowy 1. Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego48,34 020 1.1 Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego27,62 300 1.2 Wysoka jakość usług transportu zbiorowego19,21 600 1.3 Efektywne zarządzanie systemem transportu zbiorowego i jego promocja1,4120 Cel szczegółowy 2. Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu40,93 400 2.1 Rozwój dróg regionalnych szczególnie ważnych dla poprawy dostępności wewnętrznej województwa25,22 100 2.2 Rozwój układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającego spójności województwa121 000 2.3 Wspomaganie efektywności i wzrost bezpieczeństwa sieci drogowej3,6300 Cel szczegółowy 3. Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym10,8900 3.1 Poprawa funkcjonowania multimodalnych węzłów transportowych4,8400 3.2 Poprawa powiązań węzłów multimodalnych z układem transportowym regionu6500 Razem1008 300 Szacunkowy podział środków na Cele i Priorytety Programu Łączna wartość środków w przedstawionej tabeli określa możliwe do zmobilizowania publiczne wydatki rozwojowe w zakresie tematycznym Programu. Kwota ta nie wynika ze zobowiązań finansowych podjętych przez podmioty zaangażowane w realizację Programu!

12 Harmonogram dalszych prac Do 7 czerwca – zgłaszanie uwag do RPS TRANSPORT Następnie: w ciągu 30 dni – opracowanie i prezentacja w formie Raportu: 1) uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, 2) sposobu ich rozpatrzenia, w lipcu – opracowanie ostatecznego kształtu dokumentu RPS Transport.

13 Oczekiwane efekty realizacji Programu Mniejsze negatywne oddziaływanie transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników. Co chcemy osiągnąć? Rozwinięty transport zbiorowy cechujący się wysoką jakością świadczonych usług (m.in. dzięki poprawie stanu infrastruktury i taboru, skoordynowanej ofercie organizatorów, inteligentnym systemom transportowym, systemom Park&Ride oraz powiązaniom z infrastrukturą rowerową) i silną pozycją konkurencyjną względem indywidualnego transportu samochodowego, zwłaszcza w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta; Nowoczesna, sprawna węzłowa i liniowa (głównie szynowa) infrastruktura transportu zbiorowego, wiążąca miasta powiatowe z Trójmiastem; Rozwinięte powiązania drogowe Trójmiasta z ośrodkami regionalnym i subregionalnymi położonymi najdalej od stolicy województwa, a także między miastami powiatowymi a ośrodkami gminnymi; Sprawnie działające węzły multimodalne (np. porty morskie, lotniska, centra logistyczne) dobrze powiązane z infrastrukturą transportową regionu, umożliwiające jego trwały rozwój społeczno - gospodarczy;

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 10 czerwca 2013r. KONSULTACJE SPOŁECZNE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Izabela Fludzińska Zastępca Kierownika Programu RPS TRANSPORT REGIONALNY PROGRAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google