Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE TRANSPORTU –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE TRANSPORTU –"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE TRANSPORTU –
planowane kierunki zmian KONSULTACJE SPOŁECZNE KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Izabela Fludzińska Zastępca Kierownika Programu RPS TRANSPORT Szanowni Państwo Aby zastanowić się nad ostatecznym kształtem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie Transportu postawmy sobie dzisiaj kilka ważnych dla województwa pytań i wspólnie szukajmy najpełniejszych odpowiedzi. Gdańsk, 10 czerwca 2013r.

2 Jakie wyzwania podejmiemy w najbliższych latach?
Najważniejsze wyzwania do roku 2020 Jakie wyzwania podejmiemy w najbliższych latach? Integracja systemów transportu zbiorowego oraz równoległe wdrożenie innowacyjnych technologii i skutecznych metod zachęcających mieszkańców i turystów do zmiany indywidualnych środków transportu na zbiorowe. Wykorzystanie potencjału położenia regionu w obszarze transeuropejskich sieci i korytarzy transportowych, między innymi poprzez: wsparcie rozwoju portów morskich i węzłów multimodalnych, które nadążać będzie za ich dynamicznym rozwojem i wzrostem możliwości przeładunkowych poprzez wzrost dostępności morskiej, drogowej, kolejowej i śródlądowej a także eliminację barier legislacyjnych. Jakie wyzwania podejmiemy w najbliższych latach? Z pewnością kluczowym z nich będzie integracja systemów transportu zbiorowego. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt transportowy - istotne będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sterowaniu ruchem, ale także w organizowaniu transportu na wszystkich szczeblach administracji. Oczywiście każdy nowy produkt należy skutecznie zareklamować – dlatego też dużo uwagi będziemy musieli poświęcić opracowaniu metod zachęcających mieszkańców i turystów do korzystania z transportu zbiorowego. Będzie to istotne zarówno ze względów środowiskowych, jak i ekonomicznych - wynikających z oszczędności czasu podróży. Wiele zależeć będzie od umiejętności oraz kultury jazdy Kierowców, korzystających z dróg naszego regionu. Oczekiwania wobec systemu transportowego województwa z pewnością będą rosły w najbliższych latach. Towarzyszyć one będą coraz pełniejszemu wykorzystaniu walorów wynikających z położenia województwa pomorskiego. Kształtowanie umiejętności kierowców i odpowiedzialności operatorów i zarządców systemów transportowych oraz poprawa stanu infrastruktury transportowej województwa dla zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych i zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

3 Układ celów i priorytetów Programu
Regionalny Program Strategiczny w zakresie Transportu wskazuje 3 cele szczegółowe, mające charakter ogólny i określający pożądane stany docelowe w ujęciu tematycznym odpowiadającym Kierunkom Działań zapisanym w SRWP 2020. Są one konkretyzowane przez 8 Priorytetów oraz 18 Działań. CEL GŁÓWNY: SPRAWNY SYSTEM TRANSPORTOWY CEL SZCZEGÓŁOWY 1 CEL SZCZEGÓŁOWY 2 CEL SZCZEGÓŁOWY 3 Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu. Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym Priorytet 1.1. Priorytet 2.1. Priorytet 3.1. Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego Rozwój dróg regionalnych szczególnie ważnych dla poprawy dostępności wewnętrznej województwa Poprawa funkcjonowania multimodalnych węzłów transportowych Priorytet 1.2. Priorytet 2.2. Priorytet 3.2. Wysoka jakość usług transportu zbiorowego Rozwój układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającego spójność województwa Poprawa powiązań węzłów multimodalnych z układem transportowym regionu Priorytet 1.3. Priorytet 2.3. Efektywne zarządzanie systemem transportu zbiorowego i jego promocja Wspomaganie efektywności i wzrost bezpieczeństwa sieci drogowej Jak chcemy to osiągnąć? W Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie Transportu zaplanowano osiągnięcie trzech głównych celów za pomocą 8 Priorytetów i łącznie 18 działań. Mają one charakter organizacyjny, zarządczy i infrastrukturalny. Zgodnie z założeniem ich realizacja powinna umożliwić podjęcie kluczowych wyzwań w obszarze transportu, odczuwalnie poprawiających komunikację w regionie, zwiększających możliwości rozwojowe pomorskich przedsiębiorców.

4 Przedsięwzięcia strategiczne
W ramach RPS Transport zidentyfikowano 14 przedsięwzięć strategicznych: Pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 Szczecinek - Ustka), Wydłużenie linii kolejowej nr 250 o odcinek Rumia – Wejherowo. Budowa, przebudowa, rozbudowa metropolitalnych węzłów integracyjnych w tym położnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i szybkiej kolei miejskiej (m. in. linia kolejowa nr 250). Zakup 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich, Zakup 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii komunikacyjnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Utworzenie Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego. Pakiet zadań wzmacniających korytarz transportowy północny (budowa i przebudowa DW nr 214, 218, 226, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211, budowa mostu zwodzonego w ciągu DW nr 501), Pakiet zadań wzmacniający korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 222, 235, 240, 515, budowa obwodnicy zachodniej Chojnic w ciągu DW nr 212), Pakiet zadań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222 i 229, 224, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza), Kompleksowa weryfikacja struktury funkcjonalno-technicznej sieci drogowej w porozumieniu z innymi zarządcami dróg (brak wymogu kryteriów strategicznych i przestrzennych). Pakiet zadań wzmacniających korytarz transportowy północny (budowa i przebudowa (DP nr 1140G Bobrowniki – Łebień – Dąbrowa (S6); DP nr 1137G na odcinku skrzyżowanie z DW nr 213 Lipno - Damno (S6); DP nr 1750G od sk. DP nr 1746G Kiełpin – Konarzyny (S6), DP nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek (S7)). Budowa systemu TRISTAR w pozostałej części Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Pakiet przedsięwzięć służących rozwojowi Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Rozwój infrastruktury wiążącej terminal w Zajączkowie Tczewskim z systemem transportowym regionu. W toku dyskusji regionalnej zidentyfikowano aż 14 przedsięwzięć strategicznych, oraz wiele innych – uzupełniających inwestycji w regionie, które łącznie przyczynią się do poprawy spójności i dostępności transportowej – tak istotnej z punktu widzenia trwałego rozwoju województwa.

5 Samorządu Województwa Pomorskiego
Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego Do współpracy przy Programie zaproszeni zostali eksperci wywodzący się ze środowiska naukowego: Pan Adam Bolt, Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa), Pan Jan Burnewicz, Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych oraz Pan Kazimierz Jamroz, Doktor habilitowany Politechniki Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej). W procesie tworzenia RPS Transport z pracownikami samorządowymi współpracowali eksperci z zakresu organizacji transportu i planowania przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie systemu transportu. Ich krytyczne spojrzenie będzie bardzo pomocne w określeniu ostatecznego zakresu dokumentu programowego.

6 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (1)
Dlaczego konsultacje społeczne są tak ważne? Zasadniczym celem kończących się konsultacji społecznych jest wypracowanie takiego kształtu RPS TRANSPORT, który nie będzie antagonizował społeczności lokalnej i jednocześnie pozwoli na podjęcie ważnych wyzwań rozwojowych całego województwa. W trakcie konsultacji zorganizowano łącznie 13 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 800 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 32 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat RPS Transport, przekazując łącznie około 350 uwag. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji partnerów - społecznych i gospodarczych - na temat zapisów zawartych w projekcie Programu. Konsultacje miały bardzo szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 13 konferencji i spotkań konsultacyjnych, a wzięło w nich udział łącznie ponad 800 uczestników. Do 7-ego czerwca zgłoszono już około 350 uwag, a część z pewnością otrzymamy jeszcze drogą pocztową. Jakiego rodzaju uwagi były zgłaszane najczęściej?

7 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (2)
Cel szczegółowy 1: Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego. W zakresie infrastruktury kolejowej: Wzmocnienie / dodanie zapisów w RPS-T o znaczeniu korytarzy wschód - zachód (linia kolejowa nr 202 i nr 203) oraz północ - południe na odcinku linii kolejowej nr 405 wraz z włączeniem tej linii w skład korytarzy transportowych znaczenia krajowego oraz jej wykorzystania do przewozu towarów. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: Modernizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gd. - Kolbudy - Stara Piła wraz z włączeniem do sieci PKM. W zakresie infrastruktury kolejowej zwrócono uwagę na znaczną rolę korytarzy wschód - zachód (linia kolejowa nr 202 i nr 203) oraz północ - południe (linia kolejowa nr 405). Zawnioskowano o wprowadzenie przedsięwzięcia strategicznego polegającego na Modernizacji linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gd. - Kolbudy - Stara Piła wraz z włączeniem jej do sieci PKM. Odniesiono się także do organizacji publicznego transportu zbiorowego i podkreślono konieczność wprowadzenia kluczowych rozwiązań systemowych na terenie całego województwa. W zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego: Konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych (publiczny transport zbiorowy, przesądzenia i integracja taryfowa) – w tym jak najszybsze określenie ostatecznej roli Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego i propozycji rozwiązań taryfowych w regionie.

8 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (3)
Cel szczegółowy 2: Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu. W zakresie infrastruktury drogowej: Uwzględnienie - w ramach budowania rozwoju układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającej spójność województwa - większej ilości dróg lokalnych. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: Realizacja pakietu zadań wzmacniających korytarz transportowy zachodni, w tym przede wszystkim – wpisanie drogi wojewódzkiej nr 212. W zakresie celu szczegółowego drugiego, dotyczącego infrastruktury drogowej, zaproponowano uwzględnienie - w ramach kluczowych projektów sieciowych - większej ilości dróg lokalnych. Dodatkowo zaproponowano 2 nowe przedsięwzięcia strategiczne, to jest: realizację pakietu zadań wzmacniających korytarz transportowy zachodni, w tym przede wszystkim – wpisanie drogi wojewódzkiej nr 212 oraz budowę OPAT. Budowa OPAT.

9 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (4)
Cel szczegółowy 3: Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym. W zakresie transportu wodnego: Zwiększenie dostępności transportem śródlądowym do portów morskich Gdańska i Gdyni oraz przystosowanie dróg wodnych regionu do IV klasy żeglugowej. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: Uruchomienie żeglugi na Dolnej Wiśle i budowę kanału przecinającego Mierzeję Wiślaną. W tematyce celu szczegółowego dotyczącego transportu multimodalnego, odniesiono się zarówno do śródlądowego transportu wodnego, jak i transportu lotniczego. W transporcie wodnym podkreślano potrzebę zwiększenia dostępności transportem śródlądowym do portów morskich Gdańska i Gdyni. W tym celu proponuje się wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć strategicznych, w tym dwóch bezpośrednio dotyczących portów oraz jednego – zwiększającego możliwości żeglugowe Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Budowa lub przebudowa infrastruktury wchodzącej  w skład Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Północnym w Gdańsku. Budowa (modernizacja) połączenia kolejowego Portu Północnego w Gdańsku z zapleczem lądowym,

10 Uwagi zgłoszone do RPS Transport (5)
Cel szczegółowy 3: Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym. W zakresie transportu lotniczego: Konieczne jest pilne określenie „ram współdziałania” zarządów lotnisk w Gdańsku i Gdyni. Dodanie przedsięwzięć strategicznych: W zakresie transportu lotniczego podkreślano wagę małych lotnisk dla poprawy dostępności pomorskich subregionów oraz zastanawiano się nad docelowym modelem transportu lotniczego w województwie. Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionów poprzez aktywizację inwestycyjną małych lotnisk.

11 Szacunkowy podział środków na Cele i Priorytety Programu
Łączna wartość środków w przedstawionej tabeli określa możliwe do zmobilizowania publiczne wydatki rozwojowe w zakresie tematycznym Programu. Cel szczegółowy / Priorytet Udział priorytetu w całkowitym budżecie RPS % mln zł Cel szczegółowy 1. Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego 48,3 4 020 1.1 Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego 27,6 2 300 1.2 Wysoka jakość usług transportu zbiorowego 19,2 1 600 1.3 Efektywne zarządzanie systemem transportu zbiorowego i jego promocja 1,4 120 Cel szczegółowy 2. Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu 40,9 3 400 2.1 Rozwój dróg regionalnych szczególnie ważnych dla poprawy dostępności wewnętrznej województwa 25,2 2 100 2.2 Rozwój układu pomocniczego sieci drogowej wzmacniającego spójności województwa 12 1 000 2.3 Wspomaganie efektywności i wzrost bezpieczeństwa sieci drogowej 3,6 300 Cel szczegółowy 3. Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym 10,8 900 3.1 Poprawa funkcjonowania multimodalnych węzłów transportowych 4,8 400 3.2 Poprawa powiązań węzłów multimodalnych z układem transportowym regionu 6 500 Razem 100 8 300 W ramach prac projektowych, szacunkowo określono środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w Programie. Łącznie to ponad 8 miliardów złotych, jednak należy pamiętać, iż aby to osiągnąć wymagane jest zaangażowanie finansowe różnych podmiotów, które powinny zagwarantować wkład własny w realizację proponowanych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć strategicznych. Kwota ta nie wynika ze zobowiązań finansowych podjętych przez podmioty zaangażowane w realizację Programu!

12 Harmonogram dalszych prac
Do 7 czerwca – zgłaszanie uwag do RPS TRANSPORT Następnie: w ciągu 30 dni – opracowanie i prezentacja w formie Raportu: 1) uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, 2) sposobu ich rozpatrzenia, w lipcu – opracowanie ostatecznego kształtu dokumentu RPS Transport.  W ciągu najbliższych tygodni wciąż będą trwały prace nad ostatecznym kształtem dokumentu. Przede wszystkim w ciągu najbliższego miesiąca zostanie opracowany Raport z konsultacji społecznych, w którym zostaną zaprezentowane: 1) uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji, ORAZ 2) sposób ich rozpatrzenia. Między innymi zostanie wskazana lista działań -zarówno inwestycyjnych jak i systemowych, które wykraczają poza kompetencje samorządu województwa, a w których samorząd powinien pełnić rolę Inspiratora. Równocześnie określony zostanie sposób ujęcia tych zadań w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie Transportu.

13 Oczekiwane efekty realizacji Programu
Co chcemy osiągnąć? Rozwinięty transport zbiorowy cechujący się wysoką jakością świadczonych usług (m.in. dzięki poprawie stanu infrastruktury i taboru, skoordynowanej ofercie organizatorów, inteligentnym systemom transportowym, systemom Park&Ride oraz powiązaniom z infrastrukturą rowerową) i silną pozycją konkurencyjną względem indywidualnego transportu samochodowego, zwłaszcza w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta; Nowoczesna, sprawna węzłowa i liniowa (głównie szynowa) infrastruktura transportu zbiorowego, wiążąca miasta powiatowe z Trójmiastem; Sprawnie działające węzły multimodalne (np. porty morskie, lotniska, centra logistyczne) dobrze powiązane z infrastrukturą transportową regionu, umożliwiające jego trwały rozwój społeczno - gospodarczy; Rozwinięte powiązania drogowe Trójmiasta z ośrodkami regionalnym i subregionalnymi położonymi najdalej od stolicy województwa, a także między miastami powiatowymi a ośrodkami gminnymi; Podsumowując: Co chcemy osiągnąć przez realizację omawianego Programu Strategicznego? Pragniemy aby w naszym województwie transport zbiorowy cechował się wysoką jakością świadczonych usług oraz był silną konkurencją dla transportu indywidualnego – szczególnie w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta Chcemy, aby system był możliwie zrównoważony i wykorzystywał dostępne gałęzie transportu: linie kolejowe, drogi, drogi wodne i transport lotniczy. Chcielibyśmy, aby uczestnicy ruchu byli bardziej bezpieczni, a jakość ich życia w naszym regionie – zwiększyła się. Na zakończenie chcielibyśmy, aby był to Program sprawnie realizowany przez zainteresowanych, odpowiadający zmieniającym się potrzebom regionu, likwidujący podstawowe bariery rozwoju województwa. Mniejsze negatywne oddziaływanie transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników.

14 Dziękuję za uwagę. Dziękując za Państwa aktywne uczestnictwo w tworzeniu - mam nadzieję - naszego wspólnego Programu, zachęcam do dalszej współpracy w Regionie przy wdrażaniu Programu RPS Transport i monitorowaniu efektów jego realizacji. Dziękuję za uwagę i przekazuję głos….


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE TRANSPORTU –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google