Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE KADRY OHP WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE KADRY OHP WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE KADRY OHP WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 Co to jest EFS ? Europejski Fundusz Społeczny – jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głownie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

3 Jakie programy są współfinansowane z EFS? Programy Operacyjne: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

4 Krótkie omówienie SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Głównym celem SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cele SPO RZL są realizowany poprzez następujące priorytety: Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej zawodowej i społecznej Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Priorytet 3: Pomoc techniczna Priorytet 3: Pomoc techniczna

5 SPO RZL- Priorytet 1 Priorytet 1 Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4Działanie 1.5 Schemat b OHP Działanie 1.6

6 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1. Rozwój o modernizacja instytucji i instrumentów rynku pracy rynku pracy Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia bezrobocia Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka (OHP- schemat B wsparcie grup szczególnego ryzyka (OHP- schemat B wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) społecznym) Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

7 SPO RZL – Priorytet 2 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4

8 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji- promocja kształcenia przez całe życie kształcenia przez całe życie Działanie 2.2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy potrzeb rynku pracy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.4. Wzmocnienie zdolności administracyjnych.

9 SPO RZL – Priorytet 3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3

10 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 3. Pomoc techniczna Działanie 3.1. Wsparcie zarządzania SPO RZL Działanie 3.2. Promocja SPO RZL Działanie 3.3. Zakup sprzętu i wyposażenia

11 Instytucje wdrażające SPO RZL- Priorytet 1 Priorytet 1 Działanie 1.1 MGPiPS Działanie 1.2 WUP Działanie 1.3 WUP Działanie 1.4 PFRON Działanie 1.5 MGPiPS Działanie 1.6 MGPiPS

12 Instytucje wdrażające SPO RZL- Priorytet 2 Priorytet 2 Działanie 2.1 MENiS Działanie 2.2 MENiS Działanie 2.3 PARP

13 Krótkie omówienie ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)- jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Cele ZPORR są realizowane przez następujące priorytety: Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów regionów Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich ludzkich Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 3: Rozwój lokalny

14 ZPORR- Priorytet 1 Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.6

15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego transportowego Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura edukacyjna Działanie 1.4. Kultura i turystyka Działanie 1.5. Społeczeństwo informacyjne Działanie 1.6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

16 ZPORR- Priorytet 2 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6

17 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. regionie. Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. programy stypendialne. Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. rolnictwa. Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. restrukturyzacyjnymi. Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości. Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

18 ZPORR – Priorytet 3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5

19 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.1. Rozwój obszarów wiejskich Działanie 3.2. Obszary poprzemysłowe restrukturyzowane Działanie 3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich, poprzemysłowych, powojskowych) (miejskich, poprzemysłowych, powojskowych) Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura edukacyjna.

20 Instytucje wdrażające ZPORR Instytucje wdrażające: Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki Urząd Pracy Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

21 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ma na celu promocję nowych metod zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy na drodze współpracy transnarodowej. Obszary tematyczne, w ramach których poszczególne państwa mogą zgłaszać propozycje projektów to zakresy pokrywające się z czterema filarami Europejskiej Strategii Zatrudnienia: Potencjał zatrudnieniowy Potencjał zatrudnieniowy Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość Adaptacyjność Adaptacyjność Równość szans kobiet i mężczyzn Równość szans kobiet i mężczyzn Pomoc finansowa z EQUAL obejmuje cztery ogniwa działania: OGNIWO 1- zawiązanie Partnerstw na Rzecz Rozwoju, OGNIWO 1- zawiązanie Partnerstw na Rzecz Rozwoju, OGNIWO 2- realizacja programów działania Partnerstw na Rzecz Rozwoju, OGNIWO 2- realizacja programów działania Partnerstw na Rzecz Rozwoju, OGNIWO 3- tworzenie sieci Partnerstw działajacych we wspólnych obszarach tematycznych, OGNIWO 3- tworzenie sieci Partnerstw działajacych we wspólnych obszarach tematycznych, OGNIWO 4- obsługa techniczna OGNIWO 4- obsługa techniczna

22 Główne priorytety, w których beneficjentem jest OHP SPO RZL Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy schemat A : Wzmocnienie potencjału publicznej służby zatrudnienia – beneficjent ostateczny OHP beneficjent ostateczny OHP Schemat B : Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy – beneficjent ostateczny OHP beneficjent ostateczny OHP Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat A: Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku – beneficjent ostateczny niepełnosprawności na otwartym rynku – beneficjent ostateczny OHP OHP Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – beneficjent ostateczny OHP beneficjent ostateczny OHP Schemat B: Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – beneficjent ostateczny OHP beneficjent ostateczny OHP

23 Główne priorytety, w których projektodawcą jest OHP- SPO RZL Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat B : Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy – Projektodawca OHP Projektodawca OHP Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Schemat B: Promocja aktywności zawodowej młodzieży- projektodawca OHP Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat B: Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych- projektodawca OHP OHP Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat A: Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku – projektodawca OHP niepełnosprawności na otwartym rynku – projektodawca OHP Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka szczególnego ryzyka Schemat B: Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym- projektodawca OHP- jedyny projektodawca projektodawca OHP- jedyny projektodawca Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – projektodawca OHP projektodawca OHP

24 Główne priorytety, w których beneficjentem i projektodawcą jest OHP ZPORR W ZPORR OHP nie występuje w roli beneficjenta ostatecznego, tylko jako projektodawca. Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie- możliwości kształcenia ustawicznego w regionie- projektodawca OHP projektodawca OHP Adresaci działania: osoby dorosłe chcące rozwijać swoje kwalifikację, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Działanie. 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa- projektodawca OHP projektodawca OHP Adresaci działań: rolnicy i ich rodziny, najemni pracownicy gospodarstw rolnych Działanie2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi- projektodawca OHP restrukturyzacyjnymi- projektodawca OHP Adresaci działań: osoby zagrożone utratą pracy w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy lub zagrożenia jego likwidacji zakładu pracy lub zagrożenia jego likwidacji

25 Budżet Projektu koszty kwalifikowalne Budżet Projektu koszty kwalifikowalne Wszystkie wydatki związane z Projektem, o ile: Są niezbędne dla realizacji projektu, Są niezbędne dla realizacji projektu, Zostaną uwzględnione w budżecie projektu, we wniosku, Zostaną uwzględnione w budżecie projektu, we wniosku, Spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę, Spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę, Zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy Zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy Są poparte stosownymi dokumentami Są poparte stosownymi dokumentami Są nimi w szczególności: Wydatki związane z personelem projektu, Wydatki związane z personelem projektu, Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych, Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych, Inne wydatki Inne wydatki

26 Budżet Projektu koszty niekwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne: Pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, Pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, Wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu Wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu Wydatki nieudokumentowane, Wydatki nieudokumentowane, Wydatki związane z pracami zleconymi obliczone jako procent od kosztów całkowitych, Wydatki związane z pracami zleconymi obliczone jako procent od kosztów całkowitych, Wydatki związane z zakupem ziemi i nieruchomości, Wydatki związane z zakupem ziemi i nieruchomości, Inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% całkowitych wydatków projektu Inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% całkowitych wydatków projektu Wydatki związane z pracami budowlanymi (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym wydatek taki nie może być wyższy niż 10% całkowitych wydatków projektu) Wydatki związane z pracami budowlanymi (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym wydatek taki nie może być wyższy niż 10% całkowitych wydatków projektu) Wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeśli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami, Wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeśli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami, Odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją projektu Odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją projektu Mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych. Mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

27 Tryb konkursowy i pozakonkursowy wyboru wniosków Tryb konkursowy – realizowany w formie publicznego zaproszenia do składania propozycji kierowanego do wszystkich typów instytucji wyłonionych w Uzupełnieniu Programu jako potencjalni projektodawcy. Tryb konkursowy – realizowany w formie publicznego zaproszenia do składania propozycji kierowanego do wszystkich typów instytucji wyłonionych w Uzupełnieniu Programu jako potencjalni projektodawcy. Przetarg – w ramach której projekt przygotowuje MGPiP, WUP, PFRON, PARP lub MENiS, uzyskuje dla niego akceptacje Komitetu Sterującego Wyborem Projektu a następnie następuje wyłonienie wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Przetarg – w ramach której projekt przygotowuje MGPiP, WUP, PFRON, PARP lub MENiS, uzyskuje dla niego akceptacje Komitetu Sterującego Wyborem Projektu a następnie następuje wyłonienie wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

28 Zasady wyboru projektu, zatwierdzenie, realizacja, harmonogram, monitoring Zasady wyboru projektu: Zasada przejrzystości, Zasada przejrzystości, Zasada bezstronności, Zasada bezstronności, Zasada jakości, Zasada jakości, Zasada efektywności. Zasada efektywności. Zatwierdzenie odbywa się w przypadku procedury konkursowej poprzez komisję oceny projektów. Projekt musi otrzymać powyżej 60% możliwej ilości punktów. W przypadku trybu pozakonkursowego projektodawcą jest jednocześnie beneficjent końcowy, który składa wniosek do instytucji pośredniczącej a ta kieruje do zatwierdzenia przez komitet sterujący. Realizacja- według przyjętego harmonogramu po podpisaniu umów o finansowanie projektu z instytucja zarządzającą. Monitoring- to bieżący nadzór i kontrola nad realizowanym projektem dokonywany przez koordynatora projektu bądź osobę wyznaczoną przez koordynatora projektu. Dotyczy wszelkich działań związanych z realizowanym projektem.

29 Zasady finansowania projektu Finansowanie projektu: Dotacja dla projektu wybranego w drodze konkursu ( PUP-y, działanie 1.2, 1.3) Dotacja dla projektu wybranego w drodze konkursu ( PUP-y, działanie 1.2, 1.3) Projekty realizowane w ramach działań 1.2, 1.3, 1.4 1.5., 1.6 oraz 2.3.- wymóg wkładu własnego beneficjenta w wysokości od 1% do 20% w zależności od działania Projekty realizowane w ramach działań 1.2, 1.3, 1.4 1.5., 1.6 oraz 2.3.- wymóg wkładu własnego beneficjenta w wysokości od 1% do 20% w zależności od działania Rozliczenie projektu odbywa się na podstawie wniosków płatniczych w trybie określonym w umowie o finansowanie projektu (tryb kwartalny, półroczny i roczny), Rozliczenie projektu odbywa się na podstawie wniosków płatniczych w trybie określonym w umowie o finansowanie projektu (tryb kwartalny, półroczny i roczny), Na podstawie wniosku płatniczego składa się wniosek o refundację płatności. Po zatwierdzeniu wniosków beneficjentów końcowych instytucja zarządzająca SPO RZL dokonuje refundacji ze środków EFS-u, Na podstawie wniosku płatniczego składa się wniosek o refundację płatności. Po zatwierdzeniu wniosków beneficjentów końcowych instytucja zarządzająca SPO RZL dokonuje refundacji ze środków EFS-u, Środki pochodzące z funduszy strukturalnych posiadają status środków publicznych co oznacza zastosowanie ustawy o finansach publicznych i wszelkich rygorów wynikających z niestosowania z tej ustawy. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych posiadają status środków publicznych co oznacza zastosowanie ustawy o finansach publicznych i wszelkich rygorów wynikających z niestosowania z tej ustawy. Drugą ustawą mającą zastosowanie jest ustawa o zamówieniach publicznych Drugą ustawą mającą zastosowanie jest ustawa o zamówieniach publicznych

30 Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa projektu Sprawozdanie należy dostarczyć zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Sprawozdanie pisemne dostarczyć należy wraz z odpowiednim pismem przewodnim. Każda strona sprawozdania musi być parafowana przez osobę do tego upoważnioną, na ostatniej stronie sprawozdania oraz na tabeli finansowej musi znajdować się podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć imienna w/w osoby. Wersja papierowa sprawozdania musi być zgodna z elektroniczną. Sprawozdanie należy dostarczyć zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Sprawozdanie pisemne dostarczyć należy wraz z odpowiednim pismem przewodnim. Każda strona sprawozdania musi być parafowana przez osobę do tego upoważnioną, na ostatniej stronie sprawozdania oraz na tabeli finansowej musi znajdować się podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć imienna w/w osoby. Wersja papierowa sprawozdania musi być zgodna z elektroniczną. Sprawozdanie należy składać w 1 egzemplarzu. Należy pamiętać o nieprzekraczalnych terminach: Sprawozdanie okresowe (kwartalne), w terminie do 7 dnia kalendarzowego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Sprawozdanie okresowe (kwartalne), w terminie do 7 dnia kalendarzowego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Sprawozdanie roczne, w terminie do 25 dnia kalendarzowego po zakończeniu roku kalendarzowego, Sprawozdanie roczne, w terminie do 25 dnia kalendarzowego po zakończeniu roku kalendarzowego, Sprawozdanie końcowe, w terminie do 25 dnia kalendarzowego po zakończeniu realizacji projektu. Sprawozdanie końcowe, w terminie do 25 dnia kalendarzowego po zakończeniu realizacji projektu. Musi być zgodność pomiędzy danymi zawartymi w części opisowej, tabelarycznej oraz w tabeli finansowej.

31 Rezultaty twarde i miękkie projektu Projekty realizowane w obszarze rozwoju zasobów ludzkich charakteryzują rezultaty dwojakiego rodzaju określane jako twarde i miękkie. Rezultaty twarde – to np. Liczba osób przeszkolonych, liczba godzin odbytego szkolenia czy liczba zrealizowanych kursów. Rezultaty miękkie – są znacznie trudniejsze do zdefiniowania, dotyczą bowiem postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Osiągniecie rezultatów miękkich takich jak zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie samooceny pomaga w integracji społecznej i zawodowej osób, które mają trudności w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Dla pracodawców istotne są umiejętności i zdolności oraz osobiste predyspozycje potencjalnego pracownika. Odpowiednie zaprezentowanie umiejętności i predyspozycji nabytych dzięki udziałowi w projekcie stanowi dodatkową wartość. Ważne jest też odkrycie przez uczestników projektu nie uświadamianych wcześniej zdolności. Same twarde rezultaty nie obrazują pełnego sukcesu projektu. Przedstawiane poprzez tradycyjne wskaźniki są nie wystarczające dla ukazania poprawy zdolności uczestników projektu do bycia zatrudnionym. Ze względu na fakt że osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne oraz kobiety napotykają większe przeszkody w osiągnięciu zatrudnienia czy podniesieniu kwalifikacji, osiągnięcie przez te osoby rezultatów miękkich jest wymiernym sukcesem projektu. Mierzenie miękkich rezultatów pomaga także w uzyskaniu pełnego obrazu działania i jego wyników podczas oceny na poziomie krajowym.

32 Wartość dodana projektu Przez wartość dodaną projektu, realizowanego przy wsparciu EFS rozumiemy: Osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem; Osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem; Osiągniecie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne oraz wykazanie czy istnieje związek miedzy tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS; Osiągniecie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne oraz wykazanie czy istnieje związek miedzy tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS; Utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy; Utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy; Dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS; Dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS; Wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy odzwierciedlającej priorytety programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie; Wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy odzwierciedlającej priorytety programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie; Inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie własnych środków projektodawcy; Inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie własnych środków projektodawcy; Zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia przewidzianych w programach operacyjnych. Zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia przewidzianych w programach operacyjnych.

33 Kontrola merytoryczna zrealizowanego projektu Kontrola merytoryczna: Zgodność założonych celów z procesem wdrażania projektu; Zgodność założonych celów z procesem wdrażania projektu; Zgodność doboru beneficjenta ostatecznego z założonymi kryteriami; Zgodność doboru beneficjenta ostatecznego z założonymi kryteriami; Zgodność założonej ilości beneficjenta z założeniami w projekcie; Zgodność założonej ilości beneficjenta z założeniami w projekcie; Właściwy dobór procedur wyłaniania instytucji szkolących i pracowników dydaktycznych; Właściwy dobór procedur wyłaniania instytucji szkolących i pracowników dydaktycznych; Zgodność prowadzenia projektu z założonym harmonogramem; Zgodność prowadzenia projektu z założonym harmonogramem; Zgodność ilości beneficjenta ostatecznego z założeniami wynikającymi z projektu; Zgodność ilości beneficjenta ostatecznego z założeniami wynikającymi z projektu; Kontrole wewnętrzne projektu – zgodność z harmonogramem; Kontrole wewnętrzne projektu – zgodność z harmonogramem; Prawidłowość prowadzenia akcji informacyjnej; Prawidłowość prowadzenia akcji informacyjnej; Prawidłowość prowadzonej dokumentacji merytorycznej projektu (dzienniki, listy obecności, oceny, opinie itp.) Prawidłowość prowadzonej dokumentacji merytorycznej projektu (dzienniki, listy obecności, oceny, opinie itp.) Zgodność danych przekazanych do PEFS z kartami beneficjentów Zgodność danych przekazanych do PEFS z kartami beneficjentów

34 Kontrola finansowa zrealizowanego projektu Kontrola finansowa: Zgodność wydatków projektu z zatwierdzonym budżetem; Zgodność wydatków projektu z zatwierdzonym budżetem; Prawidłowość opisu wszystkich dokumentów finansowych; Prawidłowość opisu wszystkich dokumentów finansowych; Zgodność przelewów z wartością faktury; Zgodność przelewów z wartością faktury; Brak przekroczeń w poszczególnych pozycjach budżetowych; Brak przekroczeń w poszczególnych pozycjach budżetowych; Prawidłowość sposobu wyliczania kosztów np. sal dydaktycznych, telefonów, użytych na potrzeby projektu; Prawidłowość sposobu wyliczania kosztów np. sal dydaktycznych, telefonów, użytych na potrzeby projektu; Terminowość składania wniosków płatniczych; Terminowość składania wniosków płatniczych;

35 Promocja projektu Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio,,oznaczony. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio,,oznaczony. Promocja powinna się pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym) z jakiego funduszu korzysta. Promocja powinna się pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym) z jakiego funduszu korzysta.

36 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? Znajomość dokumentów źródłowych – SPO RZL, Uzupełnienie SPO RZL, ZPORR, Uzupełnienie ZPORR – www.mpips.gov.pl, www.efs.gov.pl Znajomość dokumentów źródłowych – SPO RZL, Uzupełnienie SPO RZL, ZPORR, Uzupełnienie ZPORR – www.mpips.gov.pl, www.efs.gov.pl www.mpips.gov.plwww.efs.gov.pl www.mpips.gov.plwww.efs.gov.pl Śledzenie ogłoszeń o konkursach - www.mpips.gov.pl www.efs.gov.pl, prasa ogólnopolska, regionalna i lokalna Śledzenie ogłoszeń o konkursach - www.mpips.gov.pl www.efs.gov.pl, prasa ogólnopolska, regionalna i lokalnawww.mpips.gov.pl www.efs.gov.plwww.mpips.gov.pl www.efs.gov.pl Ściągnięcie formularza wniosku (tylko w formie elektronicznej) - www.mpips.gov.pl, www.efs.gov.pl, siedziba Departamentu Wdrażania EFS Ściągnięcie formularza wniosku (tylko w formie elektronicznej) - www.mpips.gov.pl, www.efs.gov.pl, siedziba Departamentu Wdrażania EFSwww.mpips.gov.plwww.efs.gov.plwww.mpips.gov.plwww.efs.gov.pl

37 Wniosek i jego budowa Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZPORR Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZPORR

38 Opracował: Dział Operacyjny ŚWK OHP Kielce


Pobierz ppt "SZKOLENIE KADRY OHP WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google