Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A.
ul. Straganiarska 24/27 Gdańsk Tel Fax

2 USTAWA O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ DOTYCZY: importera (również w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia) oraz wytwórcy produktów, zwanych w ustawie „przedsiębiorcami”, wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach określonych w załączniku nr 1 do ustawy i produkty wymienione w zał. nr 2 i 3 do ustawy przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy w drodze importu towary (wewn. nabycia), których częściami składowymi są produkty wymienione w zał. 2 i 3 do ustawy przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni powyżej 500 m kw. sprzedającego produkty tam pakowane przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni powyżej 5000 m kw. sprzedającego produkty tam pakowane przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy przedsiębiorcy niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu

3 Definicja oznaczenia Przez oznaczenie rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą

4 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY USTAWIE O OBOWIĄZKACH… SĄ ZOBOWIĄZANI DO:
zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na poziomie określonym przepisami zgłoszenia faktu rozpoczęcia (30 dni) i likwidacji (14 dni) działalności podlegającej zapisom ustawy (przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia ustawy w życie prowadzili działalność o jakiej mowa w ustawie, zobowiązani byli zgłosić ten fakt bez wezwania do dnia r.) składania rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań w których sprzedał produkty lub produktów wymienionych w zał. 2 i 3 do ustawy, oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, jak też o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomych odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 1) odzysku 2) recyklingu na rachunek urzędu marszałkowskiego

5 OD 1 STYCZNIA 2007 do rozliczeń stosuje się następujące rodzaje opakowań
RODZAJ OPAKOWANIA POZIOM ODZYSKU % POZIOM RECYKLINGU % opakowania razem 50 25 opakowania z tworzyw sztucznych - opakowania z aluminium 40 opakowania z blachy 20 opakowania z papieru i tektury 48 opakowania ze szkła opakowania z materiałów naturalnych 15

6 ORAZ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PRODUKTÓW
RODZAJ PRODUKTU POZIOM ODZYSKU % POZIOM RECYKLINGU % akumulatory ołowiowe (kwasowe) Wszystkie zgłoszone Wszystkie zebrane akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe 60 akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe 40 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych 35 Oleje smarowe z wyłączeniem: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, oleje białe, parafina ciekła, mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, oleje odpadowe 50

7 RODZAJ PRODUKTU POZIOM ODZYSKU % POZIOM RECYKLINGU %
lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 40 Opony 75 5 Uwaga: od 1 stycznia 2006r palety drewniane podlegają obowiązkowi odzysku, od 1 stycznia 2008r powraca obowiązek ich recyklingu . W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych, jako rodzaj, z którego powstał odpad, należy podać rodzaj materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.

8 SPOSOBY REALIZACJI OBOWIĄZKU ODZYSKU I RECYKLINGU
Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych może być realizowany przez przedsiębiorcę: samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku W razie niedopełnienia obowiązków, przez zapłatę opłaty produktowej

9 SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU
Samodzielnie obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe odpowiedniego rodzaju bądź zebrane poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania (odpadów tego samego rodzaju i tej samej masy lub ilości co odpady powstałe z wprowadzonych przez nich na rynek opakowań bądź produktów).

10 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODZYSK I RECYKLING
Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokument potwierdzający odzysk i recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzącego odzysk lub recykling.

11 SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU
W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU

12 Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz A Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz A DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODZYSK LUB RECYKLING Egzemplarz A przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku / recyklingu (wykonującego obowiązek) Nr dokumentu Zezwolenie na odzysk (recykling) Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący odpad Przyjmujący odpad do odzysku/recyklingu Adres Telefon/fax Nr REGON Kod odpadu Rodzaj odpadu Jednostka Masa lub ilość przyjętych odpadów opakowaniowych lub poużytkowych data, pieczęć i podpis Potwierdzam przyjęcie odpadu zobowiązując się jednocześnie do jego odzysku /recyklingu w rozumieniu przepisów ustawy i oświadczam, że nie zostanie on przekazany dalej do innego odbiorcy

13 Opłata produktowa obowiązująca od stycznia 2006r.
RODZAJ OPAKOWANIA Stawka opłaty produktowej za 1 kg obowiązku [zł] opakowania z tworzyw sztucznych 2,64 opakowania z aluminium 1,32 opakowania z blachy 0,79 opakowania z papieru i tektury 0,63 opakowania ze szkła 0,20 opakowania z materiałów naturalnych 0,32 Od 1 kwietnia 2005 zwolniono z obowiązku wpłacenia opłaty produktowej, gdy łączna jej wartość nie przekracza 50 zł

14 Współpraca z organizacją odzysku
Przejęcie obowiązku na mocy umowy cywilno-prawnej Znacznie niższe koszty realizacji obowiązku w porównaniu z opłatą produktową i samodzielną realizacją Profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi (seminaria, szkolenia) Pełna poufność danych o klientach i ich produkcji

15 CELE EKOLI jako organizacji odzysku
Przejęcie obowiązku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych i niektórych odpadów poużytkowych od przedsiębiorców oraz importerów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach Maksymalizacja recyklingu odpadów w sposób najbardziej efektywny i opłacalny

16 EKOLA GWARANTUJE Rzetelność
Pełna poufność danych o klientach i ich produkcji Pełna wypłacalność

17 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Szanowni Państwo, jeśli nie realizowaliście obowiązków wynikających z Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców… Wnieście zaległą opłatę produktową na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Skontaktujcie się z nami w celu zrealizowania ustawowych obowiązków i uniknięcia wysokich kosztów ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Pobierz ppt "ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google