Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Miętne, r

2 Porządek zebrania Otwarcie zebrania
Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał Powołanie komisji skrutacyjnej Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia. Dyskusja. Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. Wolne głosy i wnioski Podsumowanie i zakończenie zebrania

3 Sprawozdanie prezesa i dyrektora Biura OSKKO z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia

4 Zebranie założycielskie, Miętne 2002
Członkowie – założyciele Joanna Berdzik Henryk Baniak Marek Bantle Anna Burec – Kobiałka Ewa Czechowicz Ewa Halska Ewa Klein Jerzy Kostyła Sławomir Lipiński Zofia Molesztak Anna Ostrowska Marek Pleśniar Stanisław Szostakiewicz Ryszard Sikora Wojciech Tański

5 Zebranie założycielskie, Miętne 2002
(Przewodniczący Marek Pleśniar, sekretarz – Joanna Berdzik) Podjęto uchwały: o założeniu Stowarzyszenia o uchwaleniu Statutu o powołaniu Komitetu Założycielskiego (Z. Molesztak, W. Tański, M. Pleśniar) o upoważnieniu KZ do rejestracji OSKKO o siedzibie stowarzyszenia o wyborze Zarządu o wyborze Komisji Rewizyjnej

6 Zebranie założycielskie, Miętne 2002
Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora - przewodniczący Anna Burec-Kobiałka - sekretarz Sławomir Lipiński Zarząd OSKKO: Joanna Elżbieta Berdzik - prezes Ewa Czechowicz - sekretarz Wojciech Tański - skarbnik Marek Pleśniar Marek Bantle Ewa Halska Dyrektor Biura OSKKO: Marek Pleśniar

7 CELE OSKKO: Działamy na rzecz standardów funkcjonowania szkół: organizacyjnych, finansowych, zarządzania Budujemy status dyrektora - członka grupy zawodowej kadry kierowniczej. Wdrażamy Kodeks Etyczny kadry kierowniczej, działamy na rzecz wzrostu autorytetu dyrektora Naprawiamy, z coraz lepszym skutkiem, prawo oświatowe.

8 JAK DZIAŁAMY? Stawiamy na nowoczesną komunikację - Internet:
Prowadzimy Forum OSKKO i witrynę Stowarzyszenia – gdzie wymienia doświadczenia 2000 uczestników, a czytuje prawie 1/3 dyrektorów w kraju Konsultujemy projekty aktów prawnych MENiS Propagujemy swoje przemyślenia i stanowiska podczas dyrektorskich konferencji i seminariów Przedstawiamy problemy nurtujące kadrę kierowniczą i nauczycieli w prasie oświatowej Zabieramy glos w sprawach istotnych dla szkół Prowadzimy Biuro OSKKO koordynujące nasze prace

9 Konsultacje, stanowiska OSKKO
OSKKO występuje o prawo konsultowania Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Stanowisko OSKKO dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji: Stanowisko OSKKO w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna" Uwagi członków Stowarzyszenia dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków. Stanowisko w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki Konsultacja Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej Stanowisko w sprawie bloków przedmiotowych, wystawiania ocen z przedmiotów w ich skład wchodzących oraz sposobu dokumentowania ich na świadectwach

10 Konsultacje Konsultacja projektu rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Pytanie i odpowiedź MENiS w sprawie podziału na grupy z godzin dyrektora Interwencja w sprawie nauczania indywidualnego Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Konsultacja projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Zapytanie w sprawie świadectw szkolnych wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które nie są szkołami specjalnymi  Konsultacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego Ponowna konsultacja projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Konsultacja Rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

11 Konsultacje Konsultacja rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich Konsultacja II - rozporządzenia w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego - na konferencję uzgodnieniową Konsultacja projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną Konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

12 Konsultacje Konsultacja projektu rozporządzenia MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Konsultacja rozporządzenia o środkach dydaktycznych Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku Konsultacja rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

13 Konsultacje Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii 30.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Konsultacja w sprawie rządowego program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka Szkolna” oraz rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

14 W Poznaniu, 25 i 26 kwietnia 2003r odbyła się V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół
Partnerem organizacyjnym DS  zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. OSKKO prowadziło dwa z czterech paneli dyskusyjnych konferencji. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Krystyna Łybacka. Patronat medialny objął Dyrektor Szkoły. Na konferencję zapisało się 17 członków naszego stowarzyszenia. W jej efekcie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zostało oficjalnym organizatorem przyszłorocznej VI KKDS.

15 Grupy OSKKO Grupa druga przeanalizowała i zoperacjonalizowała zapisy Kodeksu Etycznego kadry kierowniczej oświaty. Włączyła paragrafy Kodeksu w standardy pracy dyrektora. Mówiono o potrzebie powstania grupy zawodowej o określonej hierarchii wartości, o możliwości wpływania dyrektora na oświatową rzeczywistość. Wykazano konieczność rozpoczęcia dyskusji o statusie dyrektora. Grupa trzecia zajęła się zarysowaniem płaszczyzn współpracy kadry kierowniczej i administratorów oświaty. Obecni byli dyrektorzy placówek, przedstawiciele samorządów: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich. Zwrócono uwagę na możliwość wpływania kierowników i administratorów na prawo oświatowe, oświatowe standardy. 

16 Podczas konferencji przekazano OSKKO organizację VI KKDS w 2004 roku
Podczas konferencji przekazano OSKKO organizację VI KKDS w 2004 roku. Postanowiliśmy zorganizować ją w Olsztynie. Patronem medialnym imprezy zostanie Dyrektor Szkoły. Konferencja w Miętnem: przygotuje OSKKO do organizacji VI KKDS pozwoli wypracować zagadnienia do poruszenia w Olsztynie – przed całym środowiskiem oświatowym.

17 Konferencje „Zarządzanie Oświatą”
Od ponad roku uczestniczymy i występujemy na konferencjach Vulcana. Jest to zawsze okazja do spotkań członków OSKKO i najskuteczniejsza forma naboru.

18 Konferencje „Zarządzanie Oświatą”
Wystąpiliśmy z prezentacją OSKKO przed ok osobami w: Gdańsku - II edycja (29 listopada 2002) osób Łodzi (13 stycznia 2003) – 300 osób Poznaniu (21 lutego 2003) – 400 osób Szczecinie (14 marca 2003) – 200 osób Katowicach (4 kwietnia 2003) – 300 osób Lublinie (28 kwietnia 2003) – 200 osób Krakowie (6 czerwca 2003) – 300 osób Wrocławiu (22 września 2003) osób Warszawie (10 października 2003) – 300 osób Bydgoszczy (14 listopada 2003) – 230 osób Olsztynie (12 grudnia 2003) – 300 osób Opolu (19 stycznia 2004) – 200 osób Następne: Rzeszów – 22 marca 2004 Białystok – 5 kwietnia 2004 Kielce – 26 kwietnia 2004

19 Seminaria "Zawód - dyrektor szkoły"
Połączone działania łączące publikacje w Dyrektorze Szkoły oraz przekazywanie ich treści w formie rozszerzonej: Nadzór pedagogiczny Status kadry kierowniczej Aktualności prawne Popularyzacja OSKKO Nabór do Stowarzyszenia

20 Seminarium "Zawód - dyrektor szkoły"
Dotarliśmy z propozycją OSKKO do ok. 900 dyrektorów. Gdańsk 17 października 2003r 230 osób Szczecin 17 listopada 2003r. 200 osób

21 Seminarium "Zawód - dyrektor szkoły"
Katowice 16 stycznia 2004r. 200 osób Poznań 13 lutego 2004r. 300 osób

22 Od ubiegłego roku Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów (III) stał się zlotem OSKKO.
Organizujemy tę imprezę integracyjną w czerwcu. Regułą jest goszczenie w placówce członka Forum W ubiegłym roku gościliśmy u Ali Dyduch w Gilowicach. Uczestniczyło około 90 osób. Budżet zlotu wynosił około 6 000zł Aktualnie badamy możliwości tegoroczne.

23 Atmosfera zlotu jest niepowtarzalna i znakomicie integruje członków i sympatyków OSKKO.

24 Partnerstwo medialne z miesięcznikiem
W 2003r nawiązaliśmy ścisłą współpracę z miesięcznikiem Dyrektor Szkoły. Ustaliliśmy iż działamy na zasadzie partnerskiej. Zobowiązaliśmy się regularnie dostarczać aktualne artykuły oraz propagujemy nawzajem komunikaty skierowane do środowiska kadry kierowniczej. Wspólnie – poprzez media OSKKO i DS docieramy do ok osób. Współpracujemy przy organizacji Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół.

25

26 Forum OSKKO

27 MATERIAŁY

28 Forum OSKKO Przyrost liczby użytkowników forum i witryny

29 Forum OSKKO Dzienna statystyka

30 Działalność Biura OSKKO
Odpowiada za nią dyrektor biura. Zajmuje się on m. in.: Organizacją codziennego funkcjonowania stowarzyszenia Łącznością z mediami, pozyskiwaniem ich dla OSKKO Informowaniem, współpracą ze stowarzyszonymi Prezentowaniem OSKKO na konferencjach, seminariach Dotychczas wystąpił na 20 konferencjach (Zarządzanie Oświatą, Zawód Dyrektor Szkoły i inne przed ponad 5000 osób w całym kraju) Pozyskiwaniem sponsorów, zapewnianiem finansowania organizacji Łącznością z MENiS i innymi instytucjami Naborem do stowarzyszenia Dysponuje pełnomocnictwem Zarządu do podejmowania zobowiązań i umów

31 Członkowie Stowarzyszenia 21 lutego 2004r
557 osób i 20 osób oczekujących na uchwałę Przekrój: 409 dyrektorów – 73% 28 wicedyrektorów – 5% 10 przedst. KO i organu prowadzącego – 2% 110 nauczycieli i innych osób – 20%

32 Członkowie Stowarzyszenia 21 lutego 2004r

33 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2003
Przychód ogółem: ,69 zł w tym: składki członkowskie: ,80 zł wpisowe na zlot: ,00 zł darowizny: ,00 zł darowizna – laptop: ,86 zł wpisowe na konferencję: ,00 zł odsetki bankowe: ,03 zł Rozchód ogółem: ,00 zł w tym: wyciągi bankowe: ,60 zł rachunek bankowy: ,00 zł prowizje bankowe: ,55 zł czeki: ,00 zł usługi i materiały różne: ,08 zł umowy, koszta podróży, paliwo itp: ,00 zł podatki: ,77 zł Saldo na 31 grudnia 2003r: 8381,69 zł

34 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2003
Ogólne wnioski Rok 2003 przyniósł saldo dodatnie 3 912,83 zł Ponadto planowana w ub. r. darowizna zł zostanie przekazana nam na przełomie lutego i marca br. Składki członkowskie (10 016,80 zł) zostały przeznaczone na wydatki zw. z obsługą stowarzyszonych. Pozyskane darowizny (45 000,00 zł) pokryły koszta Biura OSKKO (39 322,77zł) W 2004r najistotniejszym w sferze finansów celem jest pozyskanie następnych sponsorów (ok. 3000zł miesięcznie) – ze względu na konieczność rozwoju obsługi biurowej stowarzyszenia. Szczególnie zachodzi potrzeba zatrudnienia osoby zajmującej się korespondencją i łącznością internetową ze stowarzyszonymi. Z końcem roku i początkiem następnego poprawiła się ściągalność składek.

35 Porządek zebrania Otwarcie zebrania
Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał Powołanie komisji skrutacyjnej Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium Przedstawienie propozycji zmian uchwały zmieniającej Statut Stowarzyszenia i dyskusja Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. Wolne głosy i wnioski Podsumowanie i zakończenie zebrania


Pobierz ppt "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google