Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Miętne, 21-02-2004r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Miętne, 21-02-2004r."— Zapis prezentacji:

1 Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Miętne, 21-02-2004r

2 Porządek zebrania 1.Otwarcie zebrania 2.Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał 3.Powołanie komisji skrutacyjnej 4.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia 5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 6.Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium 7.Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia. Dyskusja. 8.Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. 10.Wolne głosy i wnioski 11.Podsumowanie i zakończenie zebrania

3 Sprawozdanie prezesa i dyrektora Biura OSKKO z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia

4 Zebranie założycielskie, Miętne 2002 Członkowie – założyciele Joanna Berdzik Henryk Baniak Marek Bantle Anna Burec – Kobiałka Ewa Czechowicz Ewa Halska Ewa Klein Jerzy Kostyła Sławomir Lipiński Zofia Molesztak Anna Ostrowska Marek Pleśniar Stanisław Szostakiewicz Ryszard Sikora Wojciech Tański

5 Zebranie założycielskie, Miętne 2002 (Przewodniczący Marek Pleśniar, sekretarz – Joanna Berdzik) Podjęto uchwały: o założeniu Stowarzyszenia o uchwaleniu Statutu o powołaniu Komitetu Założycielskiego (Z. Molesztak, W. Tański, M. Pleśniar) o upoważnieniu KZ do rejestracji OSKKO o siedzibie stowarzyszenia o wyborze Zarządu o wyborze Komisji Rewizyjnej

6 Zebranie założycielskie, Miętne 2002 Zarząd OSKKO: Joanna Elżbieta Berdzik - prezes Ewa Czechowicz - sekretarz Wojciech Tański - skarbnik Marek Pleśniar Marek Bantle Ewa Halska Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora - przewodniczący Anna Burec-Kobiałka - sekretarz Sławomir Lipiński Dyrektor Biura OSKKO: Marek Pleśniar

7 CELE OSKKO: Działamy na rzecz standardów funkcjonowania szkół: organizacyjnych, finansowych, zarządzania Budujemy status dyrektora - członka grupy zawodowej kadry kierowniczej. Wdrażamy Kodeks Etyczny kadry kierowniczej, działamy na rzecz wzrostu autorytetu dyrektora Naprawiamy, z coraz lepszym skutkiem, prawo oświatowe.

8 JAK DZIAŁAMY? Stawiamy na nowoczesną komunikację - Internet: Prowadzimy Forum OSKKO i witrynę Stowarzyszenia www.oskko.edu.pl – gdzie wymienia doświadczenia 2000 uczestników, a czytuje prawie 1/3 dyrektorów w kraju www.oskko.edu.pl Konsultujemy projekty aktów prawnych MENiS Propagujemy swoje przemyślenia i stanowiska podczas dyrektorskich konferencji i seminariów Przedstawiamy problemy nurtujące kadrę kierowniczą i nauczycieli w prasie oświatowej Zabieramy glos w sprawach istotnych dla szkół Prowadzimy Biuro OSKKO koordynujące nasze prace

9 Konsultacje, stanowiska OSKKO 1.OSKKO występuje o prawo konsultowania 2.Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 3.Stanowisko OSKKO dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji: 4.Stanowisko OSKKO w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna" 5.Uwagi członków Stowarzyszenia dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków. 6.Stanowisko w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki 7.Konsultacja Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej 8.Stanowisko w sprawie bloków przedmiotowych, wystawiania ocen z przedmiotów w ich skład wchodzących oraz sposobu dokumentowania ich na świadectwach

10 Konsultacje 9.Konsultacja projektu rozporządzenia o ramowych planach nauczania. 10.Pytanie i odpowiedź MENiS w sprawie podziału na grupy z godzin dyrektora 11.Interwencja w sprawie nauczania indywidualnego 12.Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. 13.Konsultacja projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 14.Zapytanie w sprawie świadectw szkolnych wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które nie są szkołami specjalnymi 15.Konsultacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego 16.Ponowna konsultacja projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. 17.Konsultacja Rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

11 Konsultacje 18.Konsultacja rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich 19.Konsultacja II - rozporządzenia w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego - na konferencję uzgodnieniową 26-08-2003 20.Konsultacja projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną 21.Konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego 22.Konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

12 Konsultacje 23.Konsultacja projektu rozporządzenia MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 24.Konsultacja rozporządzenia o środkach dydaktycznych 25.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku 26.Konsultacja rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 27.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

13 Konsultacje 28.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów placówek publicznych 29.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii 30.Konsultacja rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 31.Konsultacja w sprawie rządowego program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka Szkolna oraz rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

14 W Poznaniu, 25 i 26 kwietnia 2003r odbyła się V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół Partnerem organizacyjnym DS zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. OSKKO prowadziło dwa z czterech paneli dyskusyjnych konferencji. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Krystyna Łybacka. Patronat medialny objął Dyrektor Szkoły. Na konferencję zapisało się 17 członków naszego stowarzyszenia. W jej efekcie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zostało oficjalnym organizatorem przyszłorocznej VI KKDS.

15 Grupa druga przeanalizowała i zoperacjonalizowała zapisy Kodeksu Etycznego kadry kierowniczej oświaty. Włączyła paragrafy Kodeksu w standardy pracy dyrektora. Mówiono o potrzebie powstania grupy zawodowej o określonej hierarchii wartości, o możliwości wpływania dyrektora na oświatową rzeczywistość. Wykazano konieczność rozpoczęcia dyskusji o statusie dyrektora. Grupa trzecia zajęła się zarysowaniem płaszczyzn współpracy kadry kierowniczej i administratorów oświaty. Obecni byli dyrektorzy placówek, przedstawiciele samorządów: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich. Zwrócono uwagę na możliwość wpływania kierowników i administratorów na prawo oświatowe, oświatowe standardy. Grupy OSKKO

16 Podczas konferencji przekazano OSKKO organizację VI KKDS w 2004 roku. Postanowiliśmy zorganizować ją w Olsztynie. Patronem medialnym imprezy zostanie Dyrektor Szkoły. Konferencja w Miętnem: przygotuje OSKKO do organizacji VI KKDS pozwoli wypracować zagadnienia do poruszenia w Olsztynie – przed całym środowiskiem oświatowym.

17 Konferencje Zarządzanie Oświatą Od ponad roku uczestniczymy i występujemy na konferencjach Vulcana. Jest to zawsze okazja do spotkań członków OSKKO i najskuteczniejsza forma naboru.

18 Konferencje Zarządzanie Oświatą Wystąpiliśmy z prezentacją OSKKO przed ok. 3500 osobami w: Gdańsku - II edycja (29 listopada 2002) - 350 osób Łodzi (13 stycznia 2003) – 300 osób Poznaniu (21 lutego 2003) – 400 osób Szczecinie (14 marca 2003) – 200 osób Katowicach (4 kwietnia 2003) – 300 osób Lublinie (28 kwietnia 2003) – 200 osób Krakowie (6 czerwca 2003) – 300 osób Wrocławiu (22 września 2003) - 420 osób Warszawie (10 października 2003) – 300 osób Bydgoszczy (14 listopada 2003) – 230 osób Olsztynie (12 grudnia 2003) – 300 osób Opolu (19 stycznia 2004) – 200 osób Następne: Rzeszów – 22 marca 2004 Białystok – 5 kwietnia 2004 Kielce – 26 kwietnia 2004

19 Seminaria "Zawód - dyrektor szkoły" Połączone działania łączące publikacje w Dyrektorze Szkoły oraz przekazywanie ich treści w formie rozszerzonej: Nadzór pedagogiczny Status kadry kierowniczej Aktualności prawne Popularyzacja OSKKO Nabór do Stowarzyszenia

20 Seminarium "Zawód - dyrektor szkoły" Dotarliśmy z propozycją OSKKO do ok. 900 dyrektorów. Szczecin 17 listopada 2003r. 200 osób Gdańsk 17 października 2003r 230 osób

21 Seminarium "Zawód - dyrektor szkoły" Poznań 13 lutego 2004r. 300 osób Katowice 16 stycznia 2004r. 200 osób

22 Organizujemy tę imprezę integracyjną w czerwcu. Regułą jest goszczenie w placówce członka Forum W ubiegłym roku gościliśmy u Ali Dyduch w Gilowicach. Uczestniczyło około 90 osób. Budżet zlotu wynosił około 6 000zł Aktualnie badamy możliwości tegoroczne. Od ubiegłego roku Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów (III) stał się zlotem OSKKO.

23 Atmosfera zlotu jest niepowtarzalna i znakomicie integruje członków i sympatyków OSKKO.

24 Partnerstwo medialne z miesięcznikiem W 2003r nawiązaliśmy ścisłą współpracę z miesięcznikiem Dyrektor Szkoły. Ustaliliśmy iż działamy na zasadzie partnerskiej. Zobowiązaliśmy się regularnie dostarczać aktualne artykuły oraz propagujemy nawzajem komunikaty skierowane do środowiska kadry kierowniczej. Wspólnie – poprzez media OSKKO i DS docieramy do ok. 20 000 osób. Współpracujemy przy organizacji Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół.

25 www.oskko.edu.pl

26 Forum OSKKO

27 MATERIAŁY

28 Forum OSKKO Przyrost liczby użytkowników forum i witryny

29 Forum OSKKO Dzienna statystyka

30 Działalność Biura OSKKO Odpowiada za nią dyrektor biura. Zajmuje się on m. in.: Organizacją codziennego funkcjonowania stowarzyszenia Łącznością z mediami, pozyskiwaniem ich dla OSKKO Informowaniem, współpracą ze stowarzyszonymi Prezentowaniem OSKKO na konferencjach, seminariach Dotychczas wystąpił na 20 konferencjach (Zarządzanie Oświatą, Zawód Dyrektor Szkoły i inne przed ponad 5000 osób w całym kraju) Pozyskiwaniem sponsorów, zapewnianiem finansowania organizacji Łącznością z MENiS i innymi instytucjami Naborem do stowarzyszenia Dysponuje pełnomocnictwem Zarządu do podejmowania zobowiązań i umów

31 Członkowie Stowarzyszenia 21 lutego 2004r 557 osób i 20 osób oczekujących na uchwałę Przekrój: 409 dyrektorów – 73% 28 wicedyrektorów – 5% 10 przedst. KO i organu prowadzącego – 2% 110 nauczycieli i innych osób – 20%

32 Członkowie Stowarzyszenia 21 lutego 2004r

33 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2003 Przychód ogółem: 63742,69 zł w tym: składki członkowskie:10 016,80 zł wpisowe na zlot: 3 900,00 zł darowizny:45 000,00 zł darowizna – laptop: 4468,86 zł wpisowe na konferencję: 355,00 zł odsetki bankowe: 2,03 zł Rozchód ogółem: 55 361,00 zł w tym: wyciągi bankowe: 303,60 zł rachunek bankowy: 440,00 zł prowizje bankowe: 166,55 zł czeki: 5,00 zł usługi i materiały różne: 5 123,08 zł umowy, koszta podróży, paliwo itp:36 990,00 zł podatki: 2 332,77 zł Saldo na 31 grudnia 2003r: 8381,69 zł

34 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2003 Ogólne wnioski Rok 2003 przyniósł saldo dodatnie 3 912,83 zł Ponadto planowana w ub. r. darowizna - 2500zł zostanie przekazana nam na przełomie lutego i marca br. Składki członkowskie (10 016,80 zł) zostały przeznaczone na wydatki zw. z obsługą stowarzyszonych. Pozyskane darowizny (45 000,00 zł) pokryły koszta Biura OSKKO (39 322,77zł) W 2004r najistotniejszym w sferze finansów celem jest pozyskanie następnych sponsorów (ok. 3000zł miesięcznie) – ze względu na konieczność rozwoju obsługi biurowej stowarzyszenia. Szczególnie zachodzi potrzeba zatrudnienia osoby zajmującej się korespondencją i łącznością internetową ze stowarzyszonymi. Z końcem roku i początkiem następnego poprawiła się ściągalność składek.

35 Porządek zebrania 1.Otwarcie zebrania 2.Stwierdzenie zdolności zebrania do podejmowania uchwał 3.Powołanie komisji skrutacyjnej 4.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia 5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 6.Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium 7.Przedstawienie propozycji zmian uchwały zmieniającej Statut Stowarzyszenia i dyskusja 8.Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. 10.Wolne głosy i wnioski 11.Podsumowanie i zakończenie zebrania


Pobierz ppt "Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Miętne, 21-02-2004r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google