Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka lekowa w Polsce Polska droga do refundacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka lekowa w Polsce Polska droga do refundacji"— Zapis prezentacji:

1 Polityka lekowa w Polsce Polska droga do refundacji
Moskwa, 3-4 czerwca 2013 roku Polityka lekowa w Polsce Polska droga do refundacji

2 System opieki zdrowotnej w Polsce
Rola Ministra Zdrowia w opiece zdrowotnej System refundacji Procedura refundacyjna Aktualne problemy

3 System opieki zdrowotnej w Polsce
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez płatnika publicznego jest w Polsce darmowy i powszechny Uczestnictwo w systemie ubezpieczeń zdrowotnych jest obowiązkowe Parlament decyduje o poziomie obciążeń ponoszonych przez osoby ubezpieczone

4 System opieki zdrowotnej w Polsce
Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem w stosunku do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce Minister Zdrowia stoi na straży równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej monitoruje i kontroluje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i kontroluje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

5 Główne zadania Ministra Zdrowia w obszarze polityki lekowej obejmują:
politykę refundacyjną przygotowywanie wykazu produktów leczniczych objętych refundacją zapewnienie dostępności do leków import produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia ludzi

6 Departament Polityki Lekowej i Farmacji
wdraża politykę lekową Ministra Zdrowia w odniesieniu do leków i wyrobów medycznych przygotowuje wykaz leków i wyrobów medycznych objętych refundacją przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

7 Departament Polityki Lekowej i Farmacji
przeprowadza procedury związane z importem docelowym współpracuje z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym podejmuje działania w zakresie nadzoru Ministra Zdrowia nad Agencją Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Narodowym Instytutem Leków Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

8 System refundacji Składka zdrowotna - 9% pobierane z wynagrodzenia
~12% poziom bezrobocia

9 System refundacji 31 mld PLN – wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w 2011 ~4% przewidywany wzrost w skali rocznej ~11 mld PLN – wydatki publiczne na leki 33% – współpłacenie pacjenta w aptekach 1 USD = 3,22 PLN

10 System refundacji Wartość refundacji wzrasta
Udział leków na choroby przewlekłe zwiększa się najszybciej Najwyższy udział leków na choroby przewlekłe w wartości refundacji

11 Główne cele ustawy refundacyjnej z 2011r.
Przekształcenie systemu refundacji tak, aby odpowiadał potrzebom pacjentów i zmniejszał ich obciążenia finansowe Zapewnienie finansowej stabilności systemu oraz wzrost udziału środków publicznych w kosztach produktów refundowanych Racjonalizacja wydatków na refundację Implementacja Dyrektywy Przejrzystości (89/105/EWG)

12 Postępowanie w sprawie naruszenia postanowień dyrektywy przejrzystości 2005/4974 wszczęte w grudniu 2005 r.- zarzuty KE w uzasadnionej opinii niedotrzymywanie terminów rozstrzygnięć administracyjnych i cenowych brak uzasadnienia rozstrzygnięć refundacyjnych i cenowych brak uzasadniania dla kwalifikacji do poszczególnych poziomów refundacyjnych brak weryfikowalnych kryteriów dotyczących rozstrzygnięć refundacyjnych i cenowych, zbytnia ogólność kryteriów istniejących brak definicji leków na choroby zakaźne lub psychiczne dla osób z upośledzeniem umysłowym brak określenia warunków, wg których następuje kwalifikacja do wykazu niektórych chorób przewlekłych brak zapewnienia procedury odwoławczej w stosunku do rozstrzygnięcia brak obowiązku informowania wnioskodawcy o przysługujących środkach odwoławczych działania protekcyjne w stosunku do polskich producentów leków generycznych działania ograniczające umieszczanie na liście leków innowacyjnych

13 Procedura refundacyjna
Apteki Leki Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wyroby medyczne Programy lekowe Chemioterapia

14 Programy lekowe Drogie substancje, mała populacja, restrykcyjne kryteria włączenia i wyłączenia, monitorowanie przebiegu terapii W chwili obecnej funkcjonuje 50 programów lekowych w tym 14 onkologicznych omalizumab (astma oskrzelowa), ustekinumab (łuszczyca), ambrisentan (tętniczego nadciśnienie płucne), fingolimod ( stwardnienie rozsiane), bewacyzumab (rak jajnika) pazopanim (rak nerki), wemurafenib (czerniak), telaprevir, woceprevir (zapalenie wątroby typu C), deferazyroks (nadmiar żelaza)

15 Procedura refundacyjna
Ciała doradcze Rada Przejrzystości Komisja Ekonomiczna Decyzja refundacyjna Odrębna dla każdego pojedynczego produktu Kryteria refundacji określone prawem Uzasadniona Zaskarżalna

16 Procedura refundacyjna
Dwa etapy 1. ocena HTA 2. Negocjacje cenowe Ocena HTA dotyczy tylko nowych cząsteczek, nie dotyczy odpowiedników

17 Ocena HTA AOTM dokonuje analizy danych przedstawionych we wniosku refundacyjnym Wniosek zawiera analizę kliniczną, analizę ekonomiczną, analizę wpływu na budżet Wniosek może zawierać opis sugerowanych sposobów racjonalizacji wydatków Analizy AOTM są publikowane wraz z wnioskiem podmiotu występującego o refundację AOTM ocenia jakość wniosku, przedstawia rekomendacje oraz informacje o warunkach refundacji w innych państwach członkowskich EU

18 Rada Przejrzystości Ciało doradcze powstałe z mocy prawa
Następca Rady Konsultacyjnej Członkowie 10 osób z doświadczeniem i osiągnięciami pozwalającymi na ocenę technologii medycznych stopień co najmniej doktora nauk z zakresu nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, w tym etyki 4 przedstawicieli Ministra Zdrowia 2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji 2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjentów

19 Rekomendacje Wydawane przez Prezesa AOTM
W ciągu 60 dni od otrzymania dokumentów od Ministra Zdrowia Podstawa do negocjacji przez Komisję Ekonomiczną Niewiążące dla Ministra Zdrowia, aczkolwiek prawdopodobieństwo wydania decyzji refundacyjnej wbrew rekomendacjom jest znikome

20 Negocjacje cenowe Ceny oraz inne warunki refundacji wszystkich produktów podlegających refundacji są negocjowane Decyzje refundacyjne są wydawane tylko na czas określony negocjacje przeprowadza się co 2-5 lat celem oceny zasadności refundacji i ceny

21 Ceny i refundacja Co dwa miesiące Minister Zdrowia publikuje obwieszczenie zawierające listę wszystkich produktów podlegających refudnacji

22 Refundacja apteczna Kryteria poziomu odpłatności
Grupy limitowe i podstawy limitu W drodze obwieszczenia

23 Poziom refundacji Bezpłatne (10,92% wszystkich produktów refundowanych) ryczałt (3,20 PLN ok. 1$) 30% odpłatności pacjenta 50% odpłatności pacjenta Dopłata w przypadku przekroczenia limitu

24 Poziom odpłatności - kryteria
Kryteria ustalania poziomu odpłatności są oparte na relacji kosztu leczenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę Kryteria ekonomiczne ustanowione w celu: Ograniczenia barier finansowych w dostępie do leków Ochrony osób z najniższymi dochodami przed ekonomicznymi skutkami drogiej i długotrwałej terapii

25 Wspólne grupy limitowe
Leki z takimi samymi INN lub różnymi INN ale podobnymi efektami terapeutycznymi, jeżeli posiadają takie same wskazania refundacyjne i podobną skuteczność

26 Refundacja poza wskazaniami
Minister Zdrowia może wydać decyzję refundacyjną dotyczącą stosowania leku poza wskazaniami Z urzędu Nie istnieje świadczenie opieki zdrowotnej, które mogłoby być zastosowane w danym wskazaniu W oparciu o opinię konsultantów krajowych oraz Rady Przejrzystości

27 Limity refundacyjne Celem poprawy dostępu do leków z najniższym poziomem dopłaty ze strony pacjenta limity refundacyjne będą oparte na udziale rynkowym leku Obecnie limit jest oparty na cenie leku posiadającego 15% udział w rynku

28 Zamiana na generyk Apteki są zobowiązane informować pacjentów o możliwości nabycia tańszego odpowiednika (w cenie limitu) Apteki mają obowiązek zapewnić dostępność takich leków na stanie Apteki są zobowiązane wydać lek na żądanie pacjenta

29 Sztywne ceny i marże Ustawa wprowadza obowiązek stosowania cen określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia Celem jest ochrona budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia przed nadużyciami w ramach łańcucha dystrybucji prowadzącymi do niekontrolowanego wzrostu ilości przepisywanych leków, a w konsekwencji nadmiernej refundacji Marże są również sztywne Marże apteczne wzrosły nieznacznie Marże hurtowe będą ulegały stopniowemu obniżeniu w okresach rocznych – od 7% w 2012 do 5%

30 Obliczanie marż detalicznych
Urzędową marże detaliczną nalicza się od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej Ma to zapewnić lepszą opiekę farmaceutyczną w aptekach

31 Mechanizmy ograniczania kosztów
Instrumenty podziału ryzyka Całkowity budżet na refundację Sztywne ceny i marże

32 Całkowity budżet na refundację
Poziom wydatków na opiekę medyczną per capita w Polsce jest jednym z najniższych w OECD, ale procent wydatków farmaceutycznych jest jednym z najwyższych Celem utrzymania kontroli nad budżetem refundacyjnym będzie on stanowił 17% całkowitego budżetu na świadczenia opieki zdrowotnej Ma to na celu zapewnienie zrównoważonego dostępu do innych świadczeń opieki zdrowotnej (wizyt lekarskich, leczenia szpitalnego)

33 Pay-back Dotyczy tylko leków sprzedawanych w aptekach
Jeżeli dojdzie do przekroczenia planowanego budżetu, podmiot który jest za to odpowiedzialny będzie zobowiązany zwrócić kwotę proporcjonalną do udziału kosztów refundacji jego leku w przekroczeniu Kwoty te będą korygowane przez współczynnik zależny od ceny leku

34 Instrumenty podziału ryzyka
Umowy mające na celu ochronę budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia przed nadmiernymi lub nieuzasadnionymi wydatkami Jednocześnie instrumenty pozwalają na zwiększyć dostępność drogich i innowacyjnych terapii Mogą obejmować Uzależnienie ceny leku od wartości jego sprzedaży Uzależnienie ceny leku od jego skuteczności Uzależnienie urzędowej ceny ex-factory od zapewnienia częściowej dostawy leku z rabatem Uzależnienie urzędowej ceny ex-factory od częściowego zwrotu wartości refundacji

35 Leki generyczne Pierwszy generyk wprowadzony do grupy limitowej będzie miał cenę nie wyższą niż 75% ceny leku oryginalnego W przypadku wygaśnięcia ochrony patentowej lek oryginalny musi obniżyć cenę o co najmniej 25%, nawet jeżeli do grupy nie wprowadzono żadnego generyku

36 Korzyści dla pacjentów
Ograniczenie barier ekonomicznych w dostępie do leków Ograniczenie skutków ekonomicznych chorób przewlekłych Wprowadzenie mechanizmów minimalizacji kosztów Uwalnianie środków finansowych na obejmowanie refundacją nowych leków

37 Opieka szpitalna Ceny i marże urzędowe dla leków nabywanych przez szpitale są maksymalne Szpitale nabywają leki w procedurze zamówień publicznych, w ramach której wytwórcy leków i hurtownie konkurują w oparciu o zaoferowane ceny

38 Aktualne problemy Braki leków onkologicznych
Polska doświadczyła ostatnio problemów z dostępnością leków cytostatycznych wytwarzanych przez Sandoz, z uwagi na przerwę technologiczną w ich wytwórni w Austrii Minister podejmuje kroki celem uniknięcia takich sytuacji w przyszłości Zmierzamy do zwiększenia liczby leków cytostatycznych zarejestrowanych w Polsce

39 Braki dostępności leków
Braki dotyczą w szczególności produktów zawierających następujące substancje czynne: cisplatin methotrexate gemcitabine paclitaxel calcium folinate - doxorubicn - epirubicin - carboplatin - etoposide - 5-fluorouracil - cytarabine


Pobierz ppt "Polityka lekowa w Polsce Polska droga do refundacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google