Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty – zasady ubiegania się o wsparcie finansowe Maj 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty – zasady ubiegania się o wsparcie finansowe Maj 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty – zasady ubiegania się o wsparcie finansowe Maj 2010 r.

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 r.

3 osoba fizyczna, która: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b)jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna niedosiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: a) Kościoły i związki wyznaniowe, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub b) utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Małe projekty – beneficjenci

4 Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt: 1) będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, lecz nie więcej niż 100 tys. zł. 1) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z Funduszu Kościelnego lub b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 3)będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Małe projekty – zasady pomocy

5 1.podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; np. kursy dla przedsiębiorców, projekty edukacyjne, warsztaty z zakresu ginących zawodów (np.: dla przyszłych kowali, tkaczek, koronkarek, zdunów, bednarzy, kołodziei, garncarzy, plecionkarzy…), warsztaty teatralne, muzyczne, Małe projekty - zakres pomocy

6 1.podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, np.: kafejka internetowa, b)organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne, Małe projekty - zakres pomocy

7 1.rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a)promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną, publikacje promujące lokalna kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej… b)kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, np. wyposażenie zespołów folklorystycznych, zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP, spotkania muzyczne, c)kultywowanie języka regionalnego i gwary, d)kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; np. zakładanie warsztatów rzemieślniczych, tworzenie miejsc, gdzie można przekazać wiedzę następnym pokoleniom… Małe projekty - zakres pomocy

8 1.rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, Małe projekty - zakres pomocy

9 a) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; np.: zakup kajaków, rowerów dla turystów, budowa pomostów, stanic wodnych, budowa domków letniskowych na wynajem… Infrastruktura turystyczna - obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką. Małe projekty - zakres pomocy

10 1.zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów… Małe projekty - zakres pomocy

11 1.zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez : a)odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków, altan… b)odnowienie elementów dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; Definicja obiektu małej architektury - zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) Małe projekty - zakres pomocy

12 c) remont lub wyposażenie muzeów, Definicja muzeum zgodna w Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 204, z późn. zm.) d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich Świetlica wiejska - budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji dla mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnych społeczności. Małe projekty - zakres pomocy

13 1.inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji, promocja, uzyskiwanie certyfikatów jakości, opłaty za uczestnictwo w targach produktów tradycyjnych lub specyficznych dla danego obszaru… UWAGA!!!: Zakup sadzonek tradycyjnych odmian roślin uprawnych (winorośl, śliwy) nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego ponieważ pomoc na operacje z zakresu działań Osi 3. nie może być przyznana na realizację celów osi 1. (wsparcie działalności rolniczej). Małe projekty - zakres pomocy

14 1.wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej. np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej; Uwaga!!! :Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji! Małe projekty - zakres pomocy

15 Koszty kwalifikowalne 1) Ogólne – poniesione od 1 stycznia 2007 r.: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) robot budowlanych; 3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych;

16 Koszty kwalifikowalne 4) podłączenia do Internetu; 5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7) zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich

17 Koszty kwalifikowalne 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;

18 Koszty kwalifikowalne 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12) tworzenia stron internetowych; 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15) podroży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16) noclegu uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

19 1) podatek od towarów i usług (VAT) – dla Wnioskodawców, którzy nie mogą go odzyskać w żadnej formie 2) wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się równie ż

20 Pomoc na małe projekty – KRÓTKIE PODSUMOWANIE refundacja max. 70% kosztów kwalifikowalnych wkład własny min. 30% (w tym 10% niefinansowy) minimalna kwota projektu 4,5 tys. zł limit pomocy na lata 2007-2013 dla jednego wnioskodawcy 100 tys. zł na 1 projekt nie więcej niż 25 tys. zł

21 1. Ogłoszenie o konkursie na wniosek LGD podaje do publicznej wiadomości samorząd województwa - w swojej siedzibie na t tablicy ogłoszeniowej, w prasie i www. Tę sama informację podaje również LGD na swojej stronie www i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. 2. Nabór - wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty składa się bezpośrednio w siedzibie LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Procedura naboru

22 3. LGD dokonuje wyboru małych projektów spośród tych, które: a) są zgodne z LSR, b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu c) na podstawie kryteriów wyboru małych projektów; d)do wysokości limitu dostępnych środków na dany rok Procedura naboru

23 Lokalne kryteria wyboru I. Doświadczenie wnioskodawcy Preferuje sie wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów ze środków zewnętrznych powyżej 3 projektów – 3 pkt 2–3 projekty – 2 pkt 1 projekt – 1 pkt żadnego projektu – 0 pkt

24 Lokalne kryteria wyboru II. Partnerzy Preferuje operacje, które będą realizowane z udziałem partnerów więcej niż 3 partnerów – 6 pkt 2-3 partnerów – 4 pkt 1 partner – 2 pkt Nie przewidziano udziału partnerów – 0 pkt

25 Lokalne kryteria wyboru III. Osiągnięcie przyjętych w LSR wskaźników Preferuje sie operacje, które w największym stopniu przyczynia sie do osiągnięcia wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju 0 – 10 pkt.

26 Lokalne kryteria wyboru IV. Wnioskowana kwota pomocy Preferuje sie operacje, których wnioskowana kwota nie przekroczy kwoty pomocy założonej w budżecie LSR do 20 tys. zł – 5 pkt powyżej 20 tys. zł – 0 pkt

27 Lokalne kryteria wyboru V. Komplementarność z innymi projektami Preferuje sie operacje powiazane/komplementarne z innymi projektami realizowanymi na obszarze wdrażania LSR z więcej niż 3 projektami – 5 pkt z 2–3 projektami – 4 pkt z 1 projektem – 2 pkt z żadnym projektem – 0 pkt

28 Lokalne kryteria wyboru VI. Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Preferuje sie operacje zakładające największe wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 0- 10 pkt.

29 Lokalne kryteria wyboru VII. Udział kwoty wkładu własnego Preferuje sie operacje, w których zakłada się najwyższy udział kwoty wkładu własnego do całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych operacji powyżej 35% wkładu własnego – 6 pkt od 31 do 35% wkładu własnego – 3 pkt do 30% wkładu własnego – 0 pkt

30 Lokalne kryteria wyboru VIII. Członkostwo w LGD Bory Tucholskie Preferuje sie wnioskodawców, którzy są członkami Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie od co najmniej roku, licząc od daty złożenia wniosku na dofinansowanie operacji. wnioskodawca jest członkiem LGD od co najmniej roku – 5 pkt wnioskodawca jest członkiem LGD mniej ni rok lub nie jest członkiem LGD – 0 pkt

31 Lokalne kryteria wyboru IX. Wsparcie na realizację innej operacji Preferuje sie Wnioskodawców, którzy nie otrzymali do tej pory wsparcia na realizacje innej operacji w ramach LSR nie otrzymał – 5 pktotrzymał – 0 pkt

32 PRZEDSIEWZIECIE I - WANDRYCHY Z RUBZAKIEM (wędrówki z plecakiem po Borach Tucholskich) - min. 16 operacji 1.organizacja szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu turystyki, 2. organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych związanych z promocja walorów turystycznych, 3.rozwój systemu informacji turystycznej, 4.utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, 5.przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji promujących region, 6.budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

33 PRZEDSIEWZIECIE I - WANDRYCHY Z RUBZAKIEM (wędrówki z plecakiem po Borach Tucholskich) 1.budowa, odbudowa, oznakowanie tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych, 2.zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, 3.inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie. 4.Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

34 PRZEDSIEWZIECIE II – RAJBY ZE SPATKOWIZNĄ (zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Borów Tucholskich) – min. 35 operacji 1.organizacja szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu dziedzictwa kulturowego, 2.utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, związanych z dziedzictwem kulturowym, 3.organizacja imprez kulturalnych związanych z dziedzictwem kulturowym Borów Tucholskich, w tym z produktami lokalnymi, 4.promocja lokalnej twórczości ludowej 5.kultywowanie lokalnej tradycji obrzędów, zwyczajów, gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła, które wpływają na rozwój turystyki, 6. budowa, odbudowa lub oznakowanie małej architektury turystycznej (w tym ścieżek dydaktycznych), związanej z dziedzictwem kulturowym, Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

35 PRZEDSIEWZIECIE II – RAJBY ZE SPATKOWIZNĄ (zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Borów Tucholskich) 1.odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków (chat borowiackich) oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa regionu, wykorzystywanych do celów turystycznych 2.remont, wyposażenie muzeów, izb tradycji, 3.tworzenie ekomuzeów 4.remont lub wyposażenie budynków świetlic z przeznaczeniem na stworzenie miejsc promocji lokalnych produktów i usług, 5.inicjowanie powstawania, rozwój, przetwarzanie, wprowadzanie na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym, Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

36 PRZEDSIEWZIECIE II – RAJBY ZE SPATKOWIZNĄ (zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Borów Tucholskich) 1.prowadzenie badan, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości, 2. przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich, 3. zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji, 4.odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

37 PRZEDSIEWZIECIE III – LUFCIK NA ŚWIAT – min. 8 operacji Zwiększenie dostępu do informacji, m.in. poprzez wzrost liczby publicznych punktów dostępu do internetu, organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru LSR. 1.podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym m.in. z zakresu umiejętności posługiwania sie sprzętem informatycznym, technikami multimedialnymi 2.podnoszenie jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu 3.wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt informatyczny oraz remont świetlic w zakresie niezbędnym do podłączenia łącza internetowego Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

38 PRZEDSIEWZIECIE IV – NASZ FYRTEL– min. 53 operacje To nasze miejsce, gdzie mieszkamy, pracujemy, wypoczywamy i bawimy się. 1.organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym w zakresie działalności kulturalnej, sportowej oraz zdolności społeczeństwa do samoorganizacji, 2.organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, 3.promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, 4.przygotowywanie folderów i innych publikacji informacyjnych oraz stron internetowych dotyczących obszaru objętego LSR, 5.remont i wyposażenie świetlic związane z działalnością kulturalna i sportowa, 6.zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji. Preferowane rodzaje operacji zapisane w LSR

39 Niezwłocznie po dokonaniu oceny małych projektów, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków LGD sporządza listę ocenionych projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o : 1.zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR wskazując przyczyny niezgodności; 2.liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji; 3.możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR Informacja dla wnioskodawcy

40 W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków LGD sporządza listy: 1)małych projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru małych projektów, 2)małych projektów, które nie zostały wybrane Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty rozpatruje UM w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie UM zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku UM wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Informacja dla wnioskodawcy

41 Budżet LSR RODZAJ OPERACJIKWOTA W ZŁ% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 698 402,0010 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 698 402,0010 Odnowa i rozwój wsi2 793 604,0040 Małe projekty2 793 604,0040 SUMA6 984 012,00100 %

42 Ważne adresy www: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.arimr.gov.pl www.lgd.borytucholskie.pl

43 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Małe projekty – zasady ubiegania się o wsparcie finansowe Maj 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google