Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł pt.: Jak napisać wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów Chrzanów, 14 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł pt.: Jak napisać wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów Chrzanów, 14 marca."— Zapis prezentacji:

1 Moduł pt.: Jak napisać wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów Chrzanów, 14 marca 2012 roku „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

2 oraz rozporządzenia zmieniające:
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) oraz rozporządzenia zmieniające: 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 ( Dz. U z 2009 r. nr 71, poz. 613 ) 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. nr 158, poz ) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

3 Małe projekty - definicja
Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

4 Kto może się ubiegać o pomoc?
I. osoby fizyczne, które są: - obywatelami państwa członkowskiego UE, - pełnoletnie, - zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, - posiadający nr identyfikacyjny ARiMR; II. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze: - parafie, - fundacje albo stowarzyszenia, - jednostki samorządu terytorialnego ( za wyjątkiem województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych ), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

5 Zakres „Małych projektów”
1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, np.: kafejka internetowa, b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, np. kursy dla przedsiębiorców, projekty edukacyjne warsztaty z zakresu ginących zawodów (np.: dla przyszłych kowali, snycerzy, tkaczek, koronkarek, zdunów, bednarzy, kołodziei, ludwisarzy, rymarzy, garncarzy, plecionkarzy…), warsztaty teatralne, muzyczne, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

6 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną, publikacje promujące lokalna kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, np. targi , wydawnictwa, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

7 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

8 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów… W ramach tego pkt. zakresu pomocy nie przewiduje się zakupu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

9 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez : a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków, altan, b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, Definicja muzeum zgodna w Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 204, z poźn. zm.) c) kultywowanie: - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, - języka regionalnego i gwary, - tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

10 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane przez LGD. 6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwane dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) promocję produktów lub usług lokalnych, c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż systemy jakości dotyczące rolników, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

11 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej. 7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej, np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej . Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

12 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji operacje inwestycyjne muszą być realizowane na obszarze objętym LSR, operacje nie inwestycyjne mogą być realizowane poza obszarem objętym LSR zakres operacji musi wskazywać na związek z zakresem działalności Wnioskodawcy określonym w dokumentach konstytuujących jego działalność Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

13 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
- operacja polegająca na realizacji szkoleń dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” operacje „edukacyjne” muszą mieć charakter otwarty - przy realizacji małego projektu inwestycyjnego związanego np. z małą infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną, należy wziąć pod uwagę, że infrastruktura ta będzie musiała być udostępniana przez co najmniej 5 lat od dnia przyznania pomocy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

14 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
remont obiektów budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne materiały budowlane, nie może być kosztem kwalifikowanym – operacja musi być związana z „modernizacją” ( wskazanie w dokumentach – kosztorys, rysunki) operacja może być współfinansowana z Funduszu Kościelnego lub dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

15 Zakres „Małych projektów” (c.d.)
w przypadku operacji nieinwestycyjnych (np. szkolenie, konkurs fotograficzny, podnoszenie świadomości poprzez udział dzieci w przedsięwzięciach warsztatowych lub edukacyjnych, o ile jest to zawarte w LSR) dopuszczalny poziom dochodów generowanych w związku z realizacją małego projektu nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w finansowanie projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

16 Poziom dofinansowania
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż PLN na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty PLN. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od PLN oraz większa niż PLN. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

17 Przykładowy projekt Wartość całkowita projektu: PLN (może być więcej, ale dofinansowanie w jednym projekcie max PLN ). Wartość max dofinansowania w jednym projekcie PLN = 70% Wymagany wkład własny – nie więcej niż 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość kosztów ogólnych , tutaj PLN. Wkład własny w całości może stanowić praca własna ( praca i usługi świadczone nieodpłatnie ) oraz nieodpłatne udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

18 Przykładowy projekt Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie oblicza się według wzoru: X = A x H 168 X – wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt H – liczba przepracowanych godzin Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

19 Przykładowy projekt Refundacja kosztów!!!
Można ubiegać się o tzw. prefinansowanie ( konieczność uzyskania gwarancji bankowej, złożonej najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy ), czyli zaliczkę na realizację projektu w części dotyczącej inwestycji, w wysokości do 20 % dofinansowania. Czas trwania projektu: max 2 lata (max w dwóch etapach 75%-25%, nie później niż do 31 grudnia ). Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

20 Koszty kwalifikowane małych projektów
Koszty kwalifikowane to koszty: - uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne, - określone w rozporządzeniu, - poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, a w przypadku kosztów ogólnych nie wcześniej niż w dniu 01 stycznia 2007, - poniesione w formie rozliczenia pieniężnego ( jeżeli wartość transakcji przekracza 1000 PLN – w formie rozliczenia bezgotówkowego – np. karta płatnicza ), - zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowość albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, co odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub rachunków na odpowiednim formularzu ( nie zastosowanie tej zasady powoduje pomniejszenie kosztu kwalifikowalnego o 10% ). Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

21 Koszty kwalifikowane Małych projektów (c.d.)
2. Zakres kosztów kwalifikowanych: 1) ogólne ( w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego ): a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) zakupu materiałów lub przedmiotów; 3) zakupu usług lub robót budowlanych; 4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

22 Podatek od towarów i usług (VAT)
Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L z ,str.1, z późn. zm.) tzn. podatek został faktycznie zapłacony przez określony podmiot i ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przerzucony na inny podmiot ( nie ma możliwości odzyskania podatku ) Ważne: dotyczy podmiotów, które nie mają możliwości odzyskania podatku VAT (np. stowarzyszenie, osoba fizyczna) - należy wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego Ważne: Dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury VAT stanowi koszt niekwalifikowany. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

23 Wybór „Małego projektu” do realizacji
wnioski o pomoc są składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD, nabory wniosków prowadzone są w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD.  wybierane są wnioski: - które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji; dokumenty niezbędne do wyboru operacji to wypełniony wniosek wraz z załącznikami ( wymaganymi przez UM, ARiMR oraz LGD ); - są zgodne z LSR (są zgodne z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem); - odpowiadają lokalnym kryteriom wyboru małych projektów; - mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

24 Wybór „Małego projektu” do realizacji
Procedura wyboru operacji - etapy wyboru operacji: 1. zgodność z LSR ( projekt musi być zgodny z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem) 2. ocena pod względem stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru – konieczność uzyskania minimum punktowego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

25 Etapy przygotowania wniosku
Weryfikacja projektu: - zgodność z zakresem „małych projektów”; budżet ( kosztorys ) – zapewnienie finansowania i współfinansowania projektu – REFINANSOWANIE; określenie kosztów kwalifikowalnych; termin realizacji projektu; zgodność z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

26 Etapy przygotowania wniosku
2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: formularze wniosków i załączników (ze strony LGD); instrukcje wypełniania wniosku i załączników (ze strony LGD) – dokumenty wypełniamy zgodnie z instrukcją; akty prawne, materiały szkoleniowe; Lokalna Strategia Rozwoju ( zgodność z celami i przedsięwzięciami ) oraz lokalne kryteria wyboru; numer identyfikacyjny z ARiMR; kosztorys (kosztorys inwestorski – w przypadku inwestycji budowlanych); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

27 Etapy przygotowania wniosku
2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: kopie dokumentów uzasadniających przyjęty poziom cen dla danego zadania (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców, itd.), przy czym nie jest to wymagane w przypadku pozycji, których poziom cen jest powszechnie znany; umowy, pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające prawo własności itp. ; załączniki ze źródeł zewnętrznych (ewidencja działalności gospodarczej, itd.) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

28 Etapy przygotowania wniosku
3. Wypełnienie wniosku aplikacyjnego. 4. Wypełnienie i skompletowanie załączników. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

29 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego – punkty krytyczne
Identyfikacja wnioskodawcy – sekcja II Identyfikacja operacji – sekcja III tytuł cel operacji ( konkretny, mierzalny i realistyczny ) uzasadnienie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru miejsce i zakres operacji planowany termin realizacji operacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

30 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego – punkty krytyczne
3. Plan finansowy operacji – sekcja IV koszty realizacji operacji źródła współfinansowania wysokość wnioskowanej pomocy - zaliczka 4. Opis operacji ( sekcja V ), opis zadań ( sekcja VI ), zestawienie rzeczowo-finansowe ( sekcja VII ). 5. Załączniki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

31 Wypełnianie i kompletowanie załączników
załączniki na drukach udostępnionych przez UM/LGD (pomoc de minimis, zgoda właściciela nieruchomości, kwalifikowalność VAT itd.); załączniki ze źródeł zewnętrznych – wg listy (EDG, itd.); załączniki dotyczące robót budowlanych – m. in. kosztorys inwestorski wraz z niezbędnymi załącznikami wg instrukcji; oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność zgodnie z instrukcją; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

32 Zasady wypełniania dokumentów
elektronicznie (+ wydruk) lub ręcznie (kolor niebieski lub czarny); wszystkie pola wypełnione; dodatkowe kartki w razie braku miejsca; czytelny podpis imieniem i nazwiskiem we wskazanych miejscach; pozycje wymagane do weryfikacji formalnej: nr identyfikacyjny, imię i nazwisko, NIP; wymagane załączniki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

33 Zasady wypełniania dokumentów
możliwość wprowadzenia poprawek i uzupełnień do wniosku ( 2 razy po 14 dni ) możliwość zmiany jednej pozycji w planie finansowym lub ZRF, o ile nie zmieni się cel operacji oraz nie zwiększy się kwota dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.


Pobierz ppt "Moduł pt.: Jak napisać wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów Chrzanów, 14 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google