Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia Silesia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia Silesia."— Zapis prezentacji:

1 Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia Silesia

2 Metropolie w Europie

3 W Polsce

4 Położenie Metropolii Silesia 35 km 60 km Ogólne dane MetropoliaSilesia [%]Województw o śląskie [%] obszar1218 km210% km2100% populacjaok.2 mln49%4,6 mln100%

5 Metropolia Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny powstał na mocy dobrowolnego porozumienia prezydentów miast Górnego Śląska i Zagłębia. Inicjatywa spotkała się z życzliwym wsparciem władz województwa. Chęć przyłączenia się do tej inicjatywy zgłaszało początkowo ok. 20 gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Uwarunkowania prawne umożliwiły integrację jedynie miastom na prawach powiatu.

6 Metropolia Silesia – zadania 1.ustalenia wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast, 2.realizacji zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, 3.pozyskiwania środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację zadań Związku,

7 Metropolia Silesia – zadania 4.zarządzania drogami przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, 5.opracowywania wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku, 6.aktywizacji rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspierania innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników Związku – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,

8 Metropolia Silesia – zadania 7.opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, 8.wyrażania opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim, 9.współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

9 13 stycznia 2007 r. w Gliwicach podpisano wniosek o rejestrację Związku - uwarunkowania prawne umożliwiły integrację jedynie miastom na prawach powiatu; 8 czerwca 2007 r. Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych; 20 września 2007 r. nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji założycielskiej i wybór władz Związku; grudzień 2007 r. rozpoczęcie funkcjonowania biura Związku; Historia Związku

10 SUKCESY

11 Strategia Rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Silesia do 2025r. uchwalona 30 marca 2010 r. Celem dokumentu jest dążenie do tego aby, Metropolia Silesia jako policentryczny zespół miejski pozwalała na osiągnięcie pełni życia dzięki atrakcyjnym warunkom pracy i zamieszkania w czystym środowisku, z wysoko rozwiniętymi usługami publicznymi w zakresie nauki, kultury, zdrowia i transportu. Strategia Rozwoju

12 Priorytety rozwoju Metropolii Silesia

13 Wspólna strategia promocji Pełnia Inwestycji Inne działania wspierające Pełnia Kultury

14 Targi i misje Udział w targach ofert inwestycyjnych Wspólne stoisko Metropolii Silesia w Monachium w trakcie targów EXPO REAL 2012 i 2013 (od 2010r. największe polskie stoisko w trakcie targów) Wspólne stoisko na targach MIPIM w Cannes w 2012 i 2013 Misje inwestycyjne i gospodarcze do Mediolanu, Madrytu, Wiednia

15 Wspólne działania Oferta inwestycyjna miast Metropolii Silesia – 97 terenów inwestycyjnych Kampania promocyjna atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii w Polsce i zagranicą – w mediach oraz w czasie ważniejszych wydarzeń gospodarczych Współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego Organizacja konferencji biznesowych – m.in. Silesia Business Hub

16 Promocja atrakcyjności kulturalnej – szereg imprez o charakterze kulturalnym, w tym Metropolitalna Noc Teatrów oraz Metropolitalna Gra Miejska Wirtualny klucz do metropolii – portal internetowy pelniakultury.pl Wydarzenia kulturalne

17 Wolumen: 191,084 GWh 2 grupy: –1. oświetlenie uliczne –2. pozostałe obiekty samorządowe Okres: – Ponad 6,3 tys. punktów poboru 61 podmiotów zamawiających – stron porozumienia: –20 samorządów –41 jednostek samorządowych (szpitale, instytucje kultury etc.) Wspólny zakup energii

18 Zabezpieczone środki na energię przez uczestników przetargu: tys. PLN Wydatki na energię po przetargu: tys. PLN Oszczędności w skali roku dla całego przetargu: tys. PLN Oszczędności w skali roku dla gmin GZM: tys. PLN Zakup energii - oszczędności

19 Drogowa Trasa Średnicowa Całoroczne utrzymanie głównej arterii w centrum metropolii 8 marca 2013: podpisanie porozumienia pomiędzy miastami położonymi wzdłuż trasy DTŚ Uruchomienie procedury przetargowej Podpisanie umowy z wykonawcą 1 listopada 2013

20 Wspólny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych Jeden elektroniczny system w miejsce dwóch. Ułatwiona procedura aplikacyjna. Dostęp do pełnej informacji o ofercie edukacyjnej oraz możliwość stałej kontroli wyników naboru. System działający na terenie całego województwa śląskiego. Ułatwienie dla zarządców szkół, którzy będą w stanie na bieżąco kontrolować proces naboru. Władze miejskie będą dysponowały całością danych o liczbie osób uczących się poza granicami miasta.

21 Projekty UE PERIURBAN PARKS – poprawa warunków na terenach podmiejskich SERPENTE – efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Śląski System Informacji Turystycznej Razem w latach 2007 – 2013 Metropolia Silesia pozyskała na projekty unijne ponad 5,5 mln pln – na projekty dot. promocji kultury, ofertę inwestycyjną, zadania związane z ochroną środowiska, projekty dot. wykonania analiz strategicznych

22 PORAŻKI

23 Zawarcie porozumienia ws. realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – 30 wrzesień 2008r. Realizacja dokumentacji projektowej do współfinansowania ze środków PO IiŚ Powołanie do realizacji projektu spółki celowej pn. EKOEN System gospodarki odpadami

24 Problem z uzyskaniem decyzji środowiskowej w terminie wskazanym przez Ministerstwo Środowiska, w konsekwencji usunięcie projektu z listy projektów indywidualny PO IiŚ Wysokie koszty realizacji inwestycji, przekraczające możliwości finansowe miast – poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania – partner prywatny System gospodarki odpadami

25 GZM wykonał raport otwarcia wskazujący zakres i zasadność sporządzenia dla Metropolii Silesia Studium Transportowego Brak porozumienia miast w tej sprawie – co do udziału i kosztów Szacowana wartość opracowania kompleksowego Studium Transportowego dla Metropolii Silesia to koszt ok. 7 mln pln Studium transportowe

26 SZANSE

27 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - ścieżki rowerowe oraz wypożyczalnie – element systemu komunikacyjnego (projekt zgłoszony do finansowania z EOG) Udział w projektach realizowany w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 Przygotowanie Programu Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii Silesia – projekt finansowany ze środków PO PT Centrum Zakupów Hurtowych – wspólny zakup energii elektrycznej oraz innych usług i towarów Cele strategiczne oraz szanse

28 Promocja Inwestycyjna - Europejski Kongres Gospodarczy, Expo Real, Targi MIPIM Gospodarka odpadami – kampania informacyjna nt. zmian w gospodarce odpadami od 1 lipca 2013, Promocja Metropolii - Metropolitalne Święto Rodziny, Metropolitalna Noc Teatrów, portal Pełnia Kultury Cele strategiczne oraz szanse

29 PROBLEMY

30 Brak ustawy metropolitalnej Ograniczenia instytucjonalne – konieczność zawierania porozumień w celu przejmowania zadań – realizacji oraz współfinansowania Charakter finansowania – dobrowolna składka członkowska – 2zl/mieszkaniec Ograniczenia formalno – prawne – dobrowolny związek realizuje zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym zadania przekazane przez gminy członkowskie Ograniczenia w funkcjonowaniu Związku

31 Ograniczenia instytucjonalne i formalno- prawne przy przejmowaniu zadań takich jak: –Wspólne planowanie przestrzenne –Wspólne utrzymanie dróg –Inne Ograniczenie kompetencji prezydentów miast GZM w wyniku przejmowania zadań Ograniczenia w funkcjonowaniu Związku

32 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – powołany w 1991r. – 25 gmin Organizuje transport publiczny na obszarze częściowo pokrywającym się z obszarem Metropolii Silesia KZK GOP to przykład działającego Związku – realizującego zadanie wynikające z ustawy o samorządzie gminnym – lokalny transport zbiorowy Budżet Związku – ponad 750 mln złotych; w tym sprzedaż biletów 270 mln, składki członkowskie gmin 350 mln, pozostałe dochody 30 mln oraz projekty unijne 100 mln Inne Związki w Metropolii

33 Dziękuję za uwagę ! Dawid Kostempski Przewodniczący Zarządu Górnośląski Związek Metropolitalny ul. Barbary 21a, Katowice telefon: +48 (32) faks: +48(32)


Pobierz ppt "Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia Silesia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google