Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia „Silesia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia „Silesia”"— Zapis prezentacji:

1 Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia „Silesia”

2 Metropolie w Europie

3 W Polsce

4 Położenie Metropolii „Silesia”
35 km 60 km Ogólne dane Metropolia „Silesia” [%] Województwo śląskie obszar 1218 km2 10% km2 100% populacja ok.2 mln 49% 4,6 mln

5 Metropolia „Silesia” Górnośląski Związek Metropolitalny powstał na mocy dobrowolnego porozumienia prezydentów miast Górnego Śląska i Zagłębia. Inicjatywa spotkała się z życzliwym wsparciem władz województwa. Chęć przyłączenia się do tej inicjatywy zgłaszało początkowo ok. 20 gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Uwarunkowania prawne umożliwiły integrację jedynie miastom na prawach powiatu.

6 Metropolia „Silesia” – zadania
ustalenia wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast, realizacji zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku  przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, pozyskiwania środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację  zadań  Związku,

7 Metropolia „Silesia” – zadania
zarządzania drogami  przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, opracowywania  wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku, aktywizacji rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspierania innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników  Związku – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,

8 Metropolia „Silesia” – zadania
opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień, wyrażania opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim, współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

9 Historia Związku 13 stycznia 2007 r. w Gliwicach podpisano wniosek o rejestrację Związku - uwarunkowania prawne umożliwiły integrację jedynie miastom na prawach powiatu; 8 czerwca 2007 r. Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych; 20 września 2007 r. nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji założycielskiej i wybór władz Związku; grudzień 2007 r. rozpoczęcie funkcjonowania biura Związku;

10 SUKCESY

11 Strategia Rozwoju Strategia Rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025r. uchwalona 30 marca 2010 r. Celem dokumentu jest dążenie do tego aby, Metropolia „Silesia” jako policentryczny zespół miejski pozwalała na osiągnięcie „pełni życia” dzięki atrakcyjnym warunkom pracy i zamieszkania w czystym środowisku, z wysoko rozwiniętymi usługami publicznymi w zakresie nauki, kultury, zdrowia i transportu.

12 Priorytety rozwoju Metropolii „Silesia”
PRIORYTET A: ZARZĄDZANIE I POZYCJA METROPOLII "SILESIA" (zmiana stereotypowego wizerunku „krainy węgla i stali”, upowszechnienie idei kreowania metropolii) PRIORYTET B: GOSPODARKA, NAUKA, KULTURA (szkolnictwo i nauka, rynek pracy, ekonomia społeczna, społeczeństwo informacyjne, kapitał ludzki, kultura) PRIORYTET C: TRANSPORT I KOMUNIKACJA (transport publiczny, układ komunikacyjny, zaplecze logistyczne) PRIORYTET D: ŚRODOWISKO (jakość poszczególnych elementów środowiska i ich ochrona, gospodarka odpadami) PRIORYTET E: WARUNKI ZAMIESZKANIA I USŁUGI SPOŁECZNE (przestrzenie publiczne, rewitalizacja śródmieść, warunki zamieszkania, tereny zieleni, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne)

13 Wspólna strategia promocji
Pełnia Inwestycji Inne działania wspierające Pełnia Kultury

14 Targi i misje Udział w targach ofert inwestycyjnych Wspólne stoisko Metropolii Silesia w Monachium w trakcie targów EXPO REAL 2012 i 2013 (od 2010r. największe polskie stoisko w trakcie targów) Wspólne stoisko na targach MIPIM w Cannes w 2012 i 2013 Misje inwestycyjne i gospodarcze do Mediolanu, Madrytu, Wiednia

15 Wspólne działania Oferta inwestycyjna miast Metropolii Silesia – 97 terenów inwestycyjnych Kampania promocyjna atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii w Polsce i zagranicą – w mediach oraz w czasie ważniejszych wydarzeń gospodarczych Współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego Organizacja konferencji biznesowych – m.in. Silesia Business Hub

16 Wirtualny klucz do metropolii – portal internetowy pelniakultury.pl
Wydarzenia kulturalne Promocja atrakcyjności kulturalnej – szereg imprez o charakterze kulturalnym, w tym Metropolitalna Noc Teatrów oraz Metropolitalna Gra Miejska Wirtualny klucz do metropolii – portal internetowy pelniakultury.pl

17 Ponad 6,3 tys. punktów poboru
Wspólny zakup energii Wolumen: 191,084 GWh 2 grupy: 1. oświetlenie uliczne 2. pozostałe obiekty samorządowe Okres: – Ponad 6,3 tys. punktów poboru 61 podmiotów zamawiających – stron porozumienia: 20 samorządów 41 jednostek samorządowych (szpitale, instytucje kultury etc.)

18 Zakup energii - oszczędności
Zabezpieczone środki na energię przez uczestników przetargu: tys. PLN Wydatki na energię po przetargu: tys. PLN Oszczędności w skali roku dla całego przetargu: tys. PLN Oszczędności w skali roku dla gmin GZM: tys. PLN

19 Drogowa Trasa Średnicowa
Całoroczne utrzymanie głównej arterii w centrum metropolii 8 marca 2013: podpisanie porozumienia pomiędzy miastami położonymi wzdłuż trasy DTŚ Uruchomienie procedury przetargowej Podpisanie umowy z wykonawcą 1 listopada 2013

20 Wspólny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych
Jeden elektroniczny system w miejsce dwóch. Ułatwiona procedura aplikacyjna. Dostęp do pełnej informacji o ofercie edukacyjnej oraz możliwość stałej kontroli wyników naboru. System działający na terenie całego województwa śląskiego. Ułatwienie dla zarządców szkół, którzy będą w stanie na bieżąco kontrolować proces naboru. Władze miejskie będą dysponowały całością danych o liczbie osób uczących się poza granicami miasta.

21 Projekty UE SERPENTE – efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Śląski System Informacji Turystycznej Razem w latach 2007 – 2013 Metropolia Silesia pozyskała na projekty unijne ponad 5,5 mln pln – na projekty dot. promocji kultury, ofertę inwestycyjną, zadania związane z ochroną środowiska, projekty dot. wykonania analiz strategicznych PERIURBAN PARKS – poprawa warunków na terenach podmiejskich

22 PORAŻKI

23 System gospodarki odpadami
Zawarcie porozumienia ws. realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – 30 wrzesień 2008r. Realizacja dokumentacji projektowej do współfinansowania ze środków PO IiŚ Powołanie do realizacji projektu spółki celowej pn. EKOEN

24 System gospodarki odpadami
Problem z uzyskaniem decyzji środowiskowej w terminie wskazanym przez Ministerstwo Środowiska, w konsekwencji usunięcie projektu z listy projektów indywidualny PO IiŚ Wysokie koszty realizacji inwestycji, przekraczające możliwości finansowe miast – poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania – partner prywatny

25 Brak porozumienia miast w tej sprawie – co do udziału i kosztów
Studium transportowe GZM wykonał raport otwarcia wskazujący zakres i zasadność sporządzenia dla Metropolii Silesia Studium Transportowego Brak porozumienia miast w tej sprawie – co do udziału i kosztów Szacowana wartość opracowania kompleksowego Studium Transportowego dla Metropolii Silesia to koszt ok. 7 mln pln

26 SZANSE

27 Cele strategiczne oraz szanse
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - ścieżki rowerowe oraz wypożyczalnie – element systemu komunikacyjnego (projekt zgłoszony do finansowania z EOG) Udział w projektach realizowany w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 Przygotowanie Programu Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii Silesia – projekt finansowany ze środków PO PT Centrum Zakupów Hurtowych – wspólny zakup energii elektrycznej oraz innych usług i towarów

28 Cele strategiczne oraz szanse
Promocja Inwestycyjna - Europejski Kongres Gospodarczy, Expo Real, Targi MIPIM Gospodarka odpadami – kampania informacyjna nt. zmian w gospodarce odpadami od 1 lipca 2013, Promocja Metropolii - Metropolitalne Święto Rodziny, Metropolitalna Noc Teatrów, portal Pełnia Kultury

29 PROBLEMY

30 Ograniczenia w funkcjonowaniu Związku
Brak ustawy metropolitalnej Ograniczenia instytucjonalne – konieczność zawierania porozumień w celu przejmowania zadań – realizacji oraz współfinansowania Charakter finansowania – dobrowolna składka członkowska – 2zl/mieszkaniec Ograniczenia formalno – prawne – dobrowolny związek realizuje zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym zadania przekazane przez gminy członkowskie

31 Ograniczenia w funkcjonowaniu Związku
Ograniczenia instytucjonalne i formalno-prawne przy przejmowaniu zadań takich jak: Wspólne planowanie przestrzenne Wspólne utrzymanie dróg Inne Ograniczenie kompetencji prezydentów miast GZM w wyniku przejmowania zadań

32 Inne Związki w Metropolii
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – powołany w 1991r. – 25 gmin Organizuje transport publiczny na obszarze częściowo pokrywającym się z obszarem Metropolii Silesia KZK GOP to przykład działającego Związku – realizującego zadanie wynikające z ustawy o samorządzie gminnym – lokalny transport zbiorowy Budżet Związku – ponad 750 mln złotych; w tym sprzedaż biletów 270 mln, składki członkowskie gmin 350 mln, pozostałe dochody 30 mln oraz projekty unijne 100 mln

33 Dziękuję za uwagę ! Dawid Kostempski Przewodniczący Zarządu
Górnośląski Związek Metropolitalny ul. Barbary 21a, Katowice telefon: +48 (32) faks: +48(32)


Pobierz ppt "Górnośląski Związek Metropolitalny Metropolia „Silesia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google