Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Maryla Jankowska, krajowy koordynator EBTP Ministerstwo Gospodarki 23.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Maryla Jankowska, krajowy koordynator EBTP Ministerstwo Gospodarki 23.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Maryla Jankowska, krajowy koordynator EBTP Ministerstwo Gospodarki 23.10.2009

2 Cele i organizacja EBTP Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach Interaktywnego kształtowania polityki DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej – panel inicjatywa wspólna PC i KE

3 Skład Panelu Ponad 3000 firm europejskich 202 dla Polski – minimum Statystyczna reprezentatywność

4 Panel dla Polski 0 - 9 10 – 49 50 -249 250 + RAZEM Górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, energia 911172259 Budownictwo 867526 Handel, hotele i restauracje 171110 48 Transport i łączność 7451228 Pośrednictwo finansowe 100910 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 967931 RAZEM51384667202

5 Czym jest Europejski Panel Testów Biznesowych (EBTP)? Innowacyjne przedsięwzięcie - Komisja Europejska zasięga opinii bezpośrednio od przedsiębiorstw Prosty i szybki sposób pozyskiwania miarodajnych, praktycznych danych dotyczących funkcjonowania firm, Zapewnienie bezpośredniego wkładu firm w proces kształtowania polityki

6 Jakie konsultacje w ramach Panelu? Konsultacje EBTP mogą dotyczyć projektów unijnych aktów prawnych obejmujących różne dziedziny działalności gospodarczej, istniejących regulacji, np. pod kątem uproszczenia stosowanych procedur lub zmniejszenia kosztów administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw, zagadnień bardziej ogólnych, jak funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

7 Co daje firmom udział w Panelu? Członkowie EBTP - są informowani we wczesnej fazie procesu kształtowania polityki o niektórych zasadniczych kwestiach stanowiących przedmiot dyskusji na szczeblu wspólnotowym, które mogą mieć wpływ na biznes, - mają te informacje zanim decyzje zostaną podjęte.

8 Co daje firmom udział w Panelu? Unikalna możliwość wyrażenia opinii wprost do Komisji Europejskiej na temat ewentualnego pozytywnego lub negatywnego wpływu inicjatyw na działalność biznesu. Wskazanie KE w jakim stopniu propozycje mogą wpłynąć na: - zwiększenie czy obniżenie: kosztów, obciążeń administracyjnych, biurokracji, - poprawę środowiska funkcjonowania firm.

9 Jak prowadzone są prace Panelu? Badania prowadzone za pośrednictwem ankiet umieszczonych on-line na serwerze Komisji Europejskiej Kwestionariusze - krótkie i proste - dostępne w języku polskim - wypełnienie ankiety: 15-20 minut maksimum 6-8 konsultacji rocznie

10 Organizacja prac Panelu Konsultacje EBTP – dla firm członków panelu - zarejestrowanych na serwerze Komisji Europejskiej. Rejestracja - kontakt: krajowy koordynator maryla.jankowska@mg.gov.pl maryla.jankowska@mg.gov.pl - strona internetowa EBTP

11 http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp

12 Stan wypełnienia Panelu Polska ma skompletowany panel krajowy Aktualnie: 205 firm członków Panelu w Polsce

13 Rekrutacja do Panelu Organizacje: - pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - ponad 120 izb branżowych, blisko 20 regionalnych izb przemysłowo-handlowych

14 Dostęp do wyników Strona internetowa EBTP - statystyczne ogólne wyniki - szczegółowa analiza wyników (sprawozdanie) – po zakończeniu prac przeprowadzających ją służb Komisji Kształtowanie polityki – proces długotrwały

15 Konsultacje EBTP - przykłady Zrównoważona produkcja i konsumpcja 2007 Konsultacje nt. jednolitego obszaru płatności w euro Konsultacje nt. SOLVIT 2009 Europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony środowiska - 2009 Konsultacje na temat dostępności kredytów bankowych - 2009

16 Zrównoważona produkcja i konsumpcja wrzesień-październik 2007 konsultacje dotyczyły planu działania w zakresie zrównoważonej polityki przemysłowej (SIP) oraz planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP), konsultacje podstawą oceny skutków obu planów działania w odniesieniu do analizy problemów i identyfikacji najważniejszych opcji, równolegle prowadzono konsultacje publiczne

17 Zrównoważona produkcja i konsumpcja - wyniki Wyniki konsultacji wykorzystane zostały w procesie przygotowania krajowego Programu działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji (uwzględnione Założeniach do Programu)

18 Konsultacje nt. SEPA sierpień-wrzesień 2007 - dostarczyły ECB i Komisji wskazań na temat świadomości klientów i ich przygotowania do SEPA. ewolucja SEPA spowodowana rozwojem technologii i innowacji, aby potrzeby klientów pozostawały zaspokojone. 2gie konsultacje wrzesień-październik 2008 wykorzystane w pracach EBC i Komisji: monitorowanie zmian w zakresie świadomości i zwyczajów dotyczących płatności.

19 3cie konsultacje nt. SEPA wrzesień 2009 zbadanie aktualnego stanu wiedzy o SEPA wśród przedsiębiorstw oraz sprawdzenie stopnia ich gotowości do wprowadzenia nowych instrumentów płatniczych - jak SEPA wpłynie na sposób dokonywania płatności w przedsiębiorstwach europejskich? - dopasowanie nowych produktów SEPA do potrzeb przedsiębiorstw.

20 Konsultacje dotyczące sieci SOLVIT – marzec-maj 2009 Konsultacje nakierowane na poznanie przyczyn, dla których przedsiębiorstwa napotykające problemy na rynku wewnętrznym nie korzystają częściej z pomocy SOLVITU. Wyniki konsultacji na potrzeby opracowania lepszej strategii promowania SOLVITU wśród przedsiębiorstw.

21 Europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony środowiska czerwiec-sierpień 2009 Polityka ochrony środowiska, wiąże się nie tylko z obciążeniami finansowymi dla firm, ale również przynosi im korzyści; jest w dużej mierze kształtowana na szczeblu Unii Europejskiej Działalność firm związana jest z kosztami środowiskowymi: zużycie energii, korzystanie z pojazdów lub utylizacja odpadów - wiele z nich można znacznie ograniczyć Unijny komisarz ds. środowiska i jego współpracownicy chcą tak kształtować przepisy prawne i mechanizmy wsparcia, aby przynosiły one korzyści przedsiębiorstwom i środowisku, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej Celem konsultacji: wypowiedzenie się na temat zmian, które mogłyby przynieść korzyści przedsiębiorstwom

22 Europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony środowiska czerwiec-sierpień 2009 Zagadnienia: efektywności czynników produkcji, wykorzystania energii, źródeł informacji, gotowości firmy do wprowadzenia zmian korzystnych dla środowiska, skuteczności polityki, kosztów administracyjnych związanych z polityką ochrony środowiska, Odpowiedzi mają być wykorzystane przez Komisję Europejską oraz władze krajowe w celu kształtowania i zmiany polityki: - wspieranie przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz zwiększania swojej skuteczności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, Pomoc w aspektach praktycznych np. w lepszym rozdziale środków w ramach systemów wsparcia.

23 Konsultacje na temat dostępności kredytów bankowych sierpień – wrzesień 2009 dotyczyły zmian w zakresie dostępności kredytów bankowych oraz warunków ich udzielania, które nastąpiły od roku 2008, Komisja Europejska zamierza wykorzystać wyniki sondażu w sprawozdaniu dotyczącym wpływu uregulowań w zakresie kapitału bankowego na cykl gospodarczy, które w styczniu 2010 r. przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

24 Aktualnie prowadzone konsultacje EBTP Znaczenie działań prorodzinnych w rozwoju firm – do końca października 2009 dotychczasowe środki prorodzinne, tj. zasiłki i ulgi podatkowe, którymi rządy kompensują bezpośrednie i pośrednie koszty wychowania dzieci, nie są wystarczające w dzisiejszych warunkach gospodarczych i społecznych, potrzeba stworzenia otoczenia bardziej przyjaznego rodzinie, w którym matki, jak i ojcowie lepiej będą mogli godzić życie zawodowe z prywatnym - UE dokłada starań, by wspierać rozwój polityki w tym kierunku. konsultacje EBTP – w celu poznania zdania przedsiębiorców w tej kwestii http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?invite=378006200 211827409http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?invite=378006200 211827409

25 Strona internetowa EBTP http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp koordynator krajowy EBTP Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych maryla.jankowska@mg.gov.plmaryla.jankowska@mg.gov.pl tel. 022 693 51 95

26 Limit KE/Eurostatu a Panel krajowy czerwony kolor – tutaj brakuje nam firm żółty kolor – mamy wypełniony Panel w tej sekcji; każda nowa firma chętnie witana! Sektor działalności/ liczba zatrudnionych osób 0-910-4950-249250 +RAZEM Górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, energia 87-6-16-7 Budownictwo 30-40 Handel, hotele i restauracje 1022721 Transport i łączność 2-9-51-11 Pośrednictwo finansowe -2 72 Obsługa nieruchomości, wynajem, usługi związane z prowadz. dz. gosp. -11-27-7 RAZEM10-4-156-3

27 Stan wypełnienia Panelu cd. Do końca 2012 roku – w skali europejskiej wzrost z ok. 3 000 do 10 000 przedsiębiorstw – lepsza reprezentatywność panelu – rekomendacja zewnętrznej oceny EBTP zakończonej na początku 2009 r. - w Polsce wzrost panelu o 302 firmy

28 ZAPRASZAMY DO PANELU Słabiej reprezentowane sekcje, firmy najmniejsze zatrudniające do 9 osób Każda firma z sekcji objętych panelem oczekiwana przez Komisję Europejską - liczba firma Panelu krajowego od komisji/Eusostatu – jedynie minimum

29 EBTP Zapraszamy przedsiębiorstwa do EBTP! Dowiedz się o głównych unijnych inicjatywach zanim decyzje zostaną podjęte! Miej wpływ na kształtowanie otoczenia twojej firmy!

30 Opóźnienia płatności w transakcjach handlowych maj–czerwiec 2008 Regulowanie z opóźnieniem należności w transakcjach handlowych w UE powszechną praktyką Zaległe płatności ze strony firm lub instytucji państwowych bardzo uciążliwe dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich Zdaniem wielu firm dyrektywa 2000/35/WE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych nie przyniosła w praktyce oczekiwanych skutków Celem konsultacji: odnotowanie problemów, z jakimi borykają się firmy w związku z zaległymi płatnościami w transakcjach handlowych w UE oraz pomoc w znalezieniu rozwiązań, które ograniczą te praktyki Początek kwietnia 2009 r. – propozycja Komisji zapowiedź wprowadzenia mechanizmów umożliwiających wierzycielom pełne i skuteczne egzekwowanie ich praw w przypadku opóźnień w płatnościach oraz środki skutecznie zniechęcające administracje publiczne do przekraczania terminów płatności Poprawa przepływów pieniężnych w europejskich przedsiębiorstwach ma szczególne znaczenie w sytuacji spowolnienia gospodarczego

31 Konsultacje w sprawie propozycji dotyczących zmniejszenia obciążeń administracyjnych Styczeń 2009 Cel: identyfikacja innowacyjnych pomysłów redukcji nadmiernej biurokracji wynikającej z prawa wspólnotowego – tak aby przedsiębiorstwa miały więcej czasu na główny obszar ich działalności oraz w celu uwolnienia zasobów dla badań, innowacji i wzrostu

32 Konsultacje w sprawie propozycji dotyczących zmniejszenia obciążeń administracyjnych Nagroda za najlepszy pomysł na ograniczanie biurokracji (Red Tape Reduction Award) ma na celu zidentyfikowanie innowacyjnych pomysłów, które pomogą wyeliminować niepotrzebną biurokrację wynikającą z przepisów prawa europejskiego Zwycięzca wyłoniony 13 maja 2009 w Pradze 12 z 25 potencjalnych pretendentów do nagrody pochodziło od członków EBTP


Pobierz ppt "Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Maryla Jankowska, krajowy koordynator EBTP Ministerstwo Gospodarki 23.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google