Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Konferencja 23.10.2006 r. Ministerstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Konferencja 23.10.2006 r. Ministerstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Konferencja 23.10.2006 r. Ministerstwo Gospodarki

2 Program: 1.Cele i organizacja EBTP 2.Panel w Polsce 3.Udział polskich firm w konsultacjach EBTP 4.Wyniki konsultacji 5.Materiały promocyjne Komisji Europejskiej. 6.Strona EBTP już w języku polskim!

3 Cele i organizacja EBTP Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach Interaktywnego Kształtowania Polityki DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej – Panel inicjatywa wspólna PC i KE

4 Cele i organizacja EBTP Co to jest Panel? Cele EBTP Organizacja EBTP - rola Komisji Europejskiej - rola państw członkowskich - krajowy koordynator EBTP

5 Co to jest Panel ? 3600 firm europejskich 187 dla Polski – minimum Statystyczna reprezentatywność Co to jest matrix ?

6 Matrix 0 - 9 10 – 49 50 -249 250 + RAZEM Górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, energia 88132453 Budownictwo 757625 Handel, hotele i restauracje 2114151363 Transport i łączność 634922 Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 856524 RAZEM50354557187

7 Czym jest Europejski Panel Testów Biznesowych (EBTP)? Innowacyjne przedsięwzięcie - Komisja Europejska zasięga opinii bezpośrednio od firm. Prosty i szybki sposób pozyskiwania miarodajnych, praktycznych danych dotyczących funkcjonowania firm, bezpośrednio od nich. Zapewnienie bezpośredniego wkładu firm w proces kształtowania polityki.

8 Jakie konsultacje w ramach Panelu? Konsultacje EBTP mogą dotyczyć projektów unijnych aktów prawnych obejmujących różne dziedziny działalności gospodarczej, istniejących regulacji, np. pod kątem uproszczenia stosowanych procedur lub zmniejszenia kosztów administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw, zagadnień bardziej ogólnych, jak funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

9 Co daje firmom udział w Panelu? Członkowie EBTP - są informowani we wczesnej fazie procesu kształtowania polityki o niektórych zasadniczych kwestiach stanowiących przedmiot dyskusji na szczeblu wspólnotowym, które mogą mieć wpływ na biznes, - mają te informacje zanim decyzje zostaną podjęte.

10 Co daje firmom udział w Panelu? Unikalna możliwość wyrażenia opinii wprost do Komisji Europejskiej na temat ewentualnego pozytywnego lub negatywnego wpływu propozycji legislacyjnych na działalność biznesu. Wskazanie KE w jakim stopniu propozycje mogą wpłynąć na - zwiększenie czy obniżenie: kosztów, obciążeń administracyjnych, biurokracji, - poprawę środowiska funkcjonowania firm.

11 Jak prowadzone są prace Panelu? Badania prowadzone za pośrednictwem ankiet umieszczonych on-line na serwerze Komisji Europejskiej Kwestionariusze - krótkie i proste - dostępne w języku polskim - wypełnienie ankiety: 15-20 minut maksimum 6-8 konsultacji rocznie

12 Organizacja prac Panelu Zarządzanie Panelem Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi. koordynator krajowy - współpraca z organizacjami biznesowymi, - odpowiedzialny za stworzenie i funkcjonowanie panelu na szczeblu krajowym.

13 Organizacja prac Panelu Tematy konsultacji proponowane przez Komisję Europejską - program prac Komisji - akceptowany przez państwa członkowskie, - projekty kwestionariuszy – opracowanie: odpowiednie służby Komisji np. konsultacje nt. VAT – DG ds. Podatków i Unii Celnej Komitet Sterujący EBTP – Bruksela – koordynatorzy krajowi i służby Komisji.

14 Organizacja prac Panelu Konsultacje EBTP – dla firm członków Panelu - zarejestrowanych na serwerze Komisji Europejskiej. Rejestracja - kontakt: krajowy koordynator - strona internetowa EBTP Przy rejestracji firmy podają podstawowe informacje ich dotyczące.

15 Organizacja prac Panelu Dane podawane przez firmy podczas rejestracji: nazwa przedsiębiorstwa, adres, miejscowość, kod pocztowy, państwo w jakim przedsiębiorstwo ma siedzibę (Polska); liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie; do ilu krajów UE, poza własnym krajem, przedsiębiorstwo regularnie sprzedaje produkty i usługi; imię i nazwisko osoby do kontaktu; adres e mail tej osoby i jej numer telefonu; język konsultacji (można wybrać język polski); sektor działalności przedsiębiorstwa wg. klasyfikacji NACE, Polska Klasyfikacja Działalności jest zharmonizowana z NACE

16 Dane podawane podczas rejestracji Interpretowanie wyników poprzez ich grupowanie do poszczególnych kategorii (państwo, sektor działalności i wielkość przedsiębiorstwa) Dostęp do formularza rejestracyjnego – niekodowane połączenie – protokół zwykły http Po przesłaniu formularzy – dane zapisywane w bezpiecznej, chronionej bazie danych – Centrum Danych Komisji Europejskiej

17 Organizacja prac Panelu Firma - rejestracja na serwerze Komisji europejskiej http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp Krajowy koordynator – zatwierdzenie zgłoszenia – zmiana danych dotyczący firmy Komisja Europejska – przydzielenie nazwy użytkownika i hasła potrzebnych do udziału w konsultacjach

18 Panel w Polsce Stan wypełnienia Panelu Różnica: limit Komisji Europejskiej/Eurostatu a Panel krajowy w Polsce Rekrutacja członków Panelu

19 Stan wypełnienia Panelu Czerwiec 2006 r. – rejestracja 187 firmy – wypełnienie liczbowego limitu Komisji Europejskiej/Eurostatu Aktualnie: 188 firm członków Panelu w Polsce

20 Limit KE/Eurostatu a Panel krajowy Sektor działalności/ liczba zatrudnionych osób 0-910-4950-249250 +RAZEM Górnictwo, kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, energia 64-9-17-16 Budownictwo 61-403 Handel, hotele i restauracje 13271032 Transport i łączność 1-10-7-4-20 Pośrednictwo finansowe 000 Obsługa nieruchomości, wynajem, usługi związane z prowadz. dz. gosp. -31031 RAZEM23-3-13-8

21 Rekrutacja do Panelu Organizacje: - pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - 119 izb branżowych, blisko 20 regionalnych izb przemysłowo-handlowych

22 ZAPRASZAMY DO PANELU Słabiej reprezentowane sekcje, firmy najmniejsze zatrudniające do 9 osób Każda firma z sekcji objętych Panelem oczekiwana przez Komisję Europejską - przyznany limit firm Panelu krajowego – jedynie minimum

23 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP 2005 2006 Konsultacje planowane

24 Udział polskich firm w konsultacjach - 2005 Maj 2005 r. – możliwość rejestracji Konsultacje 2005 - 25.05.2005 jakość regulacji (do 31.12.2005) - 14.06.2005 - 15.07.2005 różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - 15.07.2006 – 30.09.2005 koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat)

25 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 25.05.2005 - 31.12.2005 r. jakość regulacji Liczba firm uczestników: - polscy przedsiębiorcy na drugim miejscu po niemieckich (następnie Holandia, Dania, Włochy) Bardzo dobry odsetek polskich firm 53,5 % (średnia europejska 27%)

26 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 14.06.2005 - 15.07.2005 różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - czołówka odpowiadających krajów: Niemcy, Holandia, Dania, Polska, Węgry - frekwencja polskich firm 40,5% (EU 27%)

27 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 15.07.2006 – 30.09.2005 koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat) Czołówka krajów: Polska, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry Frekwencja polskich firm – 47% (EU 20%)

28 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2006 Możliwość transgranicznego rozliczania strat 20.01.06 – 20.02.06 Obciążenia administarcyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT (Niemcy, Polska, Holandia, Dania, Finlandia; odsetek firm polskich 44,9%) Odsetek odpowiedzi Polska 45%; UE 19%

29 Udział polskich firm w konsultacjach EBTP -2006 Dostępność i efekty zachęt podatkowych dla badań i rozwoju (B+R) w Unii Europejskiej 14.03.2006 – 15.04.2006 czołówka krajów: Niemcy, Holandia, Polska, Czechy, Wielka Brytania odsetek odpowiedzi polskich firm 25,9%

30 Konsultacje planowane Komitet sterujący EBTP - 13.11.2006 r. - 2 projektowane konsultacje DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej

31 Wyniki konsultacji Dostęp do wyników 2005 2006

32 Dostęp do wyników Strona internetowa EBTP - statystyczne ogólne wyniki - szczegółowa analiza wyników (sprawozdanie) – po zakończeniu prac przeprowadzających ją służb Komisji Kształtowanie polityki – proces długotrwały

33 Wyniki konsultacji 2005 Jakość regulacji prawnych 80% respondentów: koszty dostosowania zbyt wysokie Najkosztowniejsze: dostosowanie do przepisów dotyczących zatrudnienia, podatków i rachunkowości

34 Wyniki konsultacji 2005 Jakość regulacji prawnych cd. Wynik: ustalenie priorytetów w ramach prac nad zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw wynikających z prawa wspólnotowego

35 Wyniki konsultacji 2005 Różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - 83% badanych firm odnosi korzyści z polityki antydyskryminacyjnej, choć wdrożyło ją tylko 50% z nich Wynik: można zrobić więcej w celu zmiany świadomości i podejścia. Kluczowa rola w promowaniu różnorodności w miejscu pracy – organizacje pracodawców.

36 Wyniki konsultacji 2005 Koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat) 70% respondentów - raportowanie na potrzeby systemu Intrastatu uciążliwe.

37 Wyniki konsultacji 2005 System (Intrastat) cd. Konsultacje EBTP – pierwszy krok w badaniu obciążeń Krok kolejny: pogłębione badania - urzędy statystyczne w niektórych państwach członkowskich

38 Wyniki konsultacji 2006 Możliwość transgranicznego rozliczania strat Wyniki w trakcie opracowania

39 Wyniki konsultacji 2006 Obciążenia administracyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT Własny kraj - procedura zwrotu podatku na podstawie ósmej dyrektywy postrzegana jako obciążenie

40 Wyniki konsultacji 2006 Obciążenia administracyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT cd. Inne PC - obowiązki wynikające z podatku VAT w innym PC stanowią relatywnie większą trudność niż w rodzinnym kraju.

41 Wyniki konsultacji 2006 Dostępność i efekty zachęt podatkowych dla badań i rozwoju (B+R) w Unii Europejskiej Zachęty podatkowe - korzystają głównie duże firmy - brak wpływu na lokalizację ośrodka BR - znaczący wpływ na wartość dodaną badanych firm i ich konkurencyjność; umiarkowany wpływ na wydajność firm

42 Materiały promocyjne Komisji Europejskiej List Komisarza McCreevy Broszury/ulotki 500 sztuk Plakaty 50 sztuk 40X60 cm

43 Materiały promocyjne Komisji Europejskiej Komisja Europejska - Związek Rzemiosła Polskiego - Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług - Konfederacja Pracodawców Polskich - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

44 Strona internetowa EBTP http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp Już w języku polskim!


Pobierz ppt "Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) Konferencja 23.10.2006 r. Ministerstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google