Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy szkoły na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy szkoły na lata"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2016
PRZEDSZKOLNY ODDZIAŁ GIMNAZIUM Nr 1 PODSTAWOWA Nr 2 SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

2 Koncepcja pracy szkoły to spójna całość składająca się z kilku elementów, którym podwaliny daje:
Bezpieczeństwo Dyscyplina Podłoże pracy z dziećmi Szacunek Godność Podstawa współistnienia Kreatywność Innowacyjność Fundament nauczania i doskonalenia Współpraca Współdziałanie Cokół dobrej organizacji Rozwój Motor każdej ewolucji Konsekwencja Jasność sytuacji

3 DYDAKTYKA Podniesienie poziomu dydaktycznego poprzez:
Kierunki rozwoju placówki Podniesienie poziomu dydaktycznego poprzez: Indywidualizację pracy Zachęcenie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach oraz zawodach; Promocję uczniów wyróżniających się; Wprowadzenie zajęć konwersacyjnych z języków obcych dla ucznia zdolnego; Stypendia dla najlepszych; Rozwijanie umiejętności uczniów poprzez zajęcia specjalistyczne; DYDAKTYKA

4 DYDAKTYKA Zaktywizowanie i zmotywowanie nauczycieli
Zapewnienie stałej kadry dydaktycznej dla podniesienia efektywności nauczania oraz ciągłości procesów edukacyjnych; Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej od strony merytorycznej i metodycznej; Zainicjowanie banku prezentacji pedagogicznych w celu rozpowszechniania i dzielenia się wiedzą czyli tzw. „Dobre praktyki”; Zaktywizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci szkoleń dla nauczyciel; Wypracowanie systemu wymiany doświadczeń zawodowych poprzez wewnątrzszkolne doskonalenie, lekcje koleżeńskie i kluby dyskusyjne; Inspirowanie nauczycieli do kreatywnych działań; DYDAKTYKA Kierunki rozwoju placówki

5 Zmodyfikowanie organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Zorganizowanie czynności uczenia się w sposób, który uwzględnia w swoim założeniu fakt występowania różnic  pod względem zainteresowań i predyspozycji uczniów; Wprowadzanie nowych i powstających technologii sprzyjających nauczaniu i uczeniu się; Wyposażenie w dziennik elektroniczny; Odnowienie pracowni komputerowej; Laboratorium językowe (Multimedialna pracownia językowa); Promowanie nauczania przez działanie; Dążenie do ograniczenia pisemnych prac domowych; Wprowadzenie w świetlicy szkolnej godzin obowiązkowych na odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela; Zmniejszenie liczebności uczniów w grupie odbywającej lekcje wychowania fizycznego; DYDAKTYKA Kierunki rozwoju placówki

6 DYDAKTYKA Nawiązanie więzi i współpracy z rodzicami uczniów szkoły:
Współorganizowanie uroczystości i spotkań integrujących nauczycieli i rodziców dla stworzenia poczucia rzeczywistego współgospodarowania szkołą; Zaktywizowanie rodziców do większej aktywności i odpowiedzialności za losy szkoły; Wspólne znajdywanie mocnych i słabych stron placówki; Wsparcie Rodziców poprzez spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym; Utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dla wyłącznej informacji rodziców (z kodem dostępu) z informacjami, poradami oraz szkoleniami e-learningowymi; DYDAKTYKA Kierunki rozwoju placówki

7 Identyfikacja ze szkołą oraz poczucie odpowiedzialności za szkołę:
Zaktywizowanie Samorządu Uczniowskiego; Powołanie sądu koleżeńskiego; Stawianie uczniów w autentycznych sytuacjach, ograniczenie werbalizmu i moralizowania na rzecz autentycznych przeżyć- „Uczenie życia przez życie”; Wprowadzenie programu „FAIR-PLAY PRZY TABLICY”- czysta gra na boisku, w życiu, przy odpowiedzi i na kartkówce; Stymulowanie do współpracy, dawnie prawa do błędu, wskazywanie dróg poprawy; Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych- patologie, uzależnienia, konflikty; Tworzenie wizerunku ucznia, absolwenta przez podmiot czyli samych zainteresowanych; Dyscyplina i konsekwencja dla bezpieczeństwa i jasności zachowań oraz postaw akceptowanych w naszej szkole; Reprezentowanie szkoły i uczestnictwo w szkolnej drużynie sportowej; Wypracowanie szkolnej tradycji i ceremoniału związanego z patronami szkoły; WYCHOWANIE OPIEKA I Kierunki rozwoju placówki

8 WYCHOWANIE OPIEKA I Dbanie o przyjazną atmosferę w szkole:
Kierunki rozwoju placówki Dbanie o przyjazną atmosferę w szkole: Budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniem- nauczycielem (mentor, przewodnik) nauczycielem-nauczycielem, nauczycielem –rodzicem, pracownikami – dyrekcją szkoły; Poszanowanie idei samorządności uczniowskiej; Współdziałanie w inicjatywach uczniowskich; Powołanie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia; 

9 WYCHOWANIE OPIEKA I Działania integrujące społeczność szkolną , absolwentów, nauczycieli emerytów i sympatyków szkoły: Śledzenie losów absolwentów- stworzenie Klubu Absolwenta; Powołanie stowarzyszenia szkolnego i zaktywizowanie nauczycieli emerytów, absolwentów oraz sympatyków szkoły w pracy na rzecz uczniów szkoły oraz dobrego wizerunku placówki poprzez działalność w stowarzyszeniu; Wspólne uroczystości i spotkania wpływające na pogłębianie pozytywnych relacji; Kierunki rozwoju placówki

10 ORGANI ZACJA Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
Zainicjowanie współpracy z organizacjami kulturalnymi i sportowymi w celu rozpowszechnienia identyfikacji lokalnej; Współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi; Współdziałanie z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Strykowie; Współpraca z Miejskim klubem sportowym Zjednoczeni Stryków, Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Dwójka” Stryków; Dążenie do uzyskania statusu organizacji użyteczności publicznej przez powstałe przy szkole stowarzyszenie i ubieganie się o uzyskanie 1% podatku od sympatyków Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie; ORGANI ZACJA Kierunki rozwoju placówki

11 Wykorzystanie lokalizacji szkoły na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, firmami i osobami fizycznymi gminy i miasta Stryków. „Gala biznesu” –spotkania przedsiębiorców strykowskich na neutralnym biznesowo gruncie; Zajęcia doradztwa zawodowego wzbogacić o bezpośredni kontakt z pracodawcami; Patronat szkoły przez firmę; Stypendia dla uczniów szkoły; Ubieganie się o wsparcie finansowe na rzecz stowarzyszenia szkolnego. ORGANI ZACJA Kierunki rozwoju placówki

12 Zarządzanie bazą placówki
Podział świetlicy – oddzielna opieka dla szkoły podstawowej i gimnazjum; Zabieganie o zapewnienie odpowiednich warunków dla dobrego funkcjonowania szkoły; Wprowadzanie nowych i powstających technologii sprzyjających organizacji pracy; ORGANI ZACJA Kierunki rozwoju placówki

13 ORGANI ZACJA Zarządzanie bazą placówki
Podział świetlicy – oddzielna opieka dla szkoły podstawowej i gimnazjum; Zabieganie o zapewnienie odpowiednich warunków dla dobrego funkcjonowania szkoły; Wprowadzanie nowych i powstających technologii sprzyjających organizacji pracy; Założenie żaluzji okiennych w sali gimnastycznej co pozwoli na projekcje multimedialne- edukacyjne, rozrywkowe, nowoczesne formy prezentacji podczas uroczystości szkolnych; Zmodernizowanie przyszkolnego placu- kostka, częściowe zadaszenie dzięki czemu uczniowie mogliby spędzać przerwy na świeżym powietrzu oraz mogłyby się odbywać uroczystości szkolne; Poprawa orynnowania; Odnowienie sali gimnastycznej; Remont klatek schodowych; ORGANI ZACJA Kierunki rozwoju placówki

14 Działania, które pozwolą oszczędzać energię co wpłynie na dbałość o środowisko, edukację młodzieży, zmniejszenie opłat za zużycie energii oraz emisję CO2 poprzez: docieplenie dachu na budynku głównym (źle izolowany dach to straty do 20% energii); docieplenie ścian zewnętrznych; instalacja odnawialnych źródeł ciepła (systemu solarnego lub fotowoltaiki, rekuperacji) wentylacja z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej; ORGANI ZACJA Kierunki rozwoju placówki

15 REKOMENDACJA Koncepcja zawiera główne zamierzenia i kierunki pracy.
Sądzę, że moja koncepcja szkoły demokratycznej, samorządnej, otwartej, a jednocześnie o wysokim poziomie nauczania, w oparciu o uczniów, radę pedagogiczną i rodziców – sprawdzi się! Mam świadomość, że realizacja moich zamierzeń może odbywać się wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie działaniem zamierzonym, planowym i monitorowanym, gdy otrzymam poparcie wszystkich zainteresowanych dobrem tej szkoły instytucji i osób: organu prowadzącego i nadzorującego, rodziców, uczniów i pracowników szkoły. REKOMENDACJA Zamierzam konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki oraz kontynuować wszystkie dotychczasowe pozytywne działania. Postaram się stworzyć szkołę mądrą, nowoczesną i przyjazną uczniowi oraz otwartą na inicjatywy rodziców i kadry pedagogicznej. mgr Katarzyna Cymera Koncepcja zawiera główne zamierzenia i kierunki pracy.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy szkoły na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google