Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r.

2 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krótka historia miasta Szczecin Struktura przestrzenna miasta Charakterystyka terenów zdegradowanych Kwartały Śródmieścia: problemy i cele rewitalizacji Polityka rewitalizacyjna władz Szczecina Projekty rewitalizacyjne w mieście Charakterystyka kwartału nr 23 – rewitalizacja RAZEM Założenia promocji projektu Monitoring w projekcie Co dalej w rewitalizowanych kwartałach? Podsumowanie

3 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytułem wstępu … Średniowiecze – ośrodek komunikacji lądowej i wodnej Pomorza 1243 – lokacja miasta na prawie magdeburskim, przystąpienie do Związku Hanzeatyckiego 1618-1648 i 1756-1763 – upadek w okresie wojen [trzydziestoletniej i siedmioletniej] 1630 – Szwedzi zajmują miasto 1713 – przyłączenie do Kr ó lestwa Prus 1806 – okupacja francuska 1873 – zburzenie fortyfikacji przez Nadburmistrza Hakena 1939 – Wielkie Miasto Szczecin 1945 – wkroczenie Armii Czerwonej i wprowadzenie polskiej administracji do miasta

4 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM KWARTAŁ 23 Przyjęty przez Miasto Szczecin system działań naprawczych [system szczeciński] składa się z 2 moduł ó w operacyjnych: - modułu publicznego [sp ó łki komunalne: STBS, SCR, TBS Prawobrzeże] - modułu prywatnego [właściciele i wsp ó lnoty mieszkaniowe]. Wdrażając projekt Kwartał 23 w ramach Programu Rewitalizacja RAZEM zachowano dotychczasową zasadę działań rewitalizacyjnych i jako uczestnicy projektu wystąpili: - Gmina Szczecin – projekt społeczny [miękki], - Szczecińskie TBS – 3 projekty [twarde], - wsp ó lnoty mieszkaniowe – 7 projekt ó w [twarde]. Cele: rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta; poprawa warunk ó w środowiskowych Śr ó dmieścia; poprawa bezpieczeństwa publicznego i mieszkańc ó w; rozbudowa i modernizacja zasobu mieszkaniowego. Projekty STBS: -oficyny we wnętrzu kwartału - renowacje części wsp ó lnych sześciu budynk ó w istniejących, w tym także likwidację ogrzewania - piecowego, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropu - nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej; – Infrastruktura w Kwartale nr 23 – utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, utworzenie lokali usługowych, infrastruktury technicznej oraz wykonania zagospodarowania terenu – projekt własny Szczecińskiego TBS: rozbudowa i przebudowa oficyn, budowa nowego budynku spinki, utworzenie mieszkań dla os ó b starszych i mieszkań chronionych (mieszkanie treningowe i inkubator ) 1 mieszkanie chronione - inkubator dla usamodzielniających się wychowank ó w dom ó w dziecka – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 1 mieszkanie dla os ó b wymagających doraźnego wsparcia – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 19 lokali dla os ó b starszych i niepełnosprawnych (z uwzględnieniem możliwości poruszania się na w ó zku inwalidzkim) 42 lokale mieszkalne z tbs-owską stawką czynszu dla partycypant ó w 1 lokal zamienny z komunalną stawką czynszu.

17 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty WM: - Bohater ó w Getta Warszawskiego 5 - remont elewacji frontowej oraz remont prześwitu bramowego; -Bohater ó w Getta Warszawskiego 22 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej, remont dachu oraz remont -prześwitu bramowego; -Bohater ó w Getta Warszawskiego 23 - remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu -bramowego i klatki schodowej; -Kr ó lowej Jadwigi 4 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego, wymianę -pion ó w i poziom ó w wodno- kanalizacyjnych; - Kr ó lowej Jadwigi 43 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej, remont klatki schodowej; -Kr ó lowej Jadwigi 44 - remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany tylnej i bocznej, remont prześwitu bramowego, remont -klatki schodowej oraz remont dachu; - Kr ó lowej Jadwigi 46 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej.

18 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Omawiany obszar: kwartały Śr ó dmieścia Wybrany obszar stanowi cenny przykład XIX-wiecznego układu urbanistycznego o wysokich walorach kompozycyjnych i wybitnej wartości kulturowej. Kwartały charakteryzuje zwarta zabudowa śr ó dmiejska o funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej. Zabudowę mieszkaniową stanowią historyczne budynki wielorodzinne (kamienice i oficyny) z niewielkimi fragmentami powojennej zabudowy blokowej, szczeg ó lnie w p ó łnocno-wschodniej części obszaru. Wybrane problemy dla kwartał ó w Śr ó dmieścia: Społeczne: - nagromadzenie wielu negatywnych zjawisk społecznych (m.in.: ub ó stwa, bezrobocia, przestępczości); - wieloletnia tendencja spadkowa liczby mieszkańc ó w na obszarze (odpływ ludności do innych teren ó w) Ekonomiczne (gospodarcze): - spadek aktywności gospodarczej w lokalach usytuowanych w parterach budynk ó w mieszkalnych, - najniższy poziom aktywności gospodarczej w zespole obszar ó w kryzysowych Śr ó dmieścia, Przestrzenne (techniczne i urbanistyczno-architektoniczne): - degradacja wielu przestrzeni publicznych, - złe warunki mieszkaniowe: pogłębianie się niskiego standardu, zły stan techniczny, niska efektywność energetyczna, - zła jakość infrastruktury technicznej, - degradacja techniczna zabudowy o wysokich walorach historycznych, Środowiskowe (ekologiczne): - hałas, - zaniedbana część teren ó w zielonych, kt ó re wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

23 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka rewitalizacyjna władz Szczecina Działania służące pozyskaniu zaufania podmiot ó w zewnętrznych - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., - kompleksowa obsługa wsp ó lnot mieszkaniowych przez dwa szczecińskie TBSy Władze miasta w roli lidera procesu rewitalizacji - utworzenie trzech sp ó łek miejskich – renowacja Śr ó dmieścia, - programy: Małych Ulepszeń i Nasz Dom Pełny i szybki dostęp do informacji dot. rewitalizacji: - dość przejrzysta strona internetowa, - Interaktywny Plan Miasta Szczecin,

24 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oddziaływanie lokalne: Prezentacja multimedialna przy okazji wydarzenia społecznego Punkty informacyjny z materiałami promocyjnymi Przewodnik dźwiękowy Podświetlenia frontowych elewacji kamienic Założenia promocji Projektu oraz Programu Zintegrowanego Oddziaływane og ó lnomiejskie: Artykuły prasowe, biuletyny, ulotki Informacje na stronach Urzędu Miasta, STBS Fora internetowe, blogi Media społecznościowe Oddziaływanie lokalne: Prezentacja multimedialna przy okazji wydarzenia społecznego Punkty informacyjny z materiałami promocyjnymi Przewodnik dźwiękowy Podświetlenia frontowych elewacji kamienic

25 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co dalej w rewitalizowanych kwartałach? Rewitalizacja miasta jest procesem długofalowym, w kt ó rym pierwsze kroki należą do władzy publicznej, jednak stopniowo zaangażowanie powinno przenosić się na inne podmioty [inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe, społeczeństwo]. Cele działań rewitalizacyjnych: - społeczne: zmniejszenie gęstości zaludnienia, zmiana i zr ó wnoważenie struktury społecznej Śr ó dmieścia, - techniczne: poprawa stanu technicznego budynk ó w i otoczenia, - kulturowe: zachowanie historycznych walor ó w urbanistycznych i architektonicznych Śr ó dmieścia, - miastotw ó rcze: ocalenie od dewastacji centrum miasta i przywr ó cenie mu właściwych funkcji, - ekologiczne: wprowadzanie nowoczesnych technologii, szczeg ó lnie w aspekcie sposobu ogrzewania oraz oszczędności energii i wody. Przejęcie organizacji Dnia Sąsiada przez mieszkańc ó w kwartału 27: - większa integracja między mieszkańcami, - swobodna relacja między organizatorami a uczestnikami, - nowe doświadczenie dla os ó b zaangażowanych w inicjatywę


Pobierz ppt "Studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google