Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, wrzesień 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, wrzesień 2012r."— Zapis prezentacji:

1 II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r.

2  Krótka historia miasta Szczecin 
 Struktura przestrzenna miasta   Charakterystyka terenów zdegradowanych   Kwartały Śródmieścia: problemy i cele rewitalizacji   Polityka rewitalizacyjna władz Szczecina   Projekty rewitalizacyjne w mieście   Charakterystyka kwartału nr 23 – rewitalizacja RAZEM   Założenia promocji projektu   Monitoring w projekcie   Co dalej w rewitalizowanych kwartałach?   Podsumowanie 

3 Tytułem wstępu… Średniowiecze – ośrodek komunikacji lądowej i wodnej Pomorza 1243 – lokacja miasta na prawie magdeburskim, przystąpienie do Związku Hanzeatyckiego i – upadek w okresie wojen [trzydziestoletniej i siedmioletniej] 1630 – Szwedzi zajmują miasto 1713 – przyłączenie do Królestwa Prus 1806 – okupacja francuska 1873 – zburzenie fortyfikacji przez Nadburmistrza Hakena 1939 – Wielkie Miasto Szczecin 1945 – wkroczenie Armii Czerwonej i wprowadzenie polskiej administracji do miasta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 PROJEKT REWITALIZACJA RAZEM KWARTAŁ 23
Przyjęty przez Miasto Szczecin system działań naprawczych [system szczeciński] składa się z 2 modułów operacyjnych: - modułu publicznego [spółki komunalne: STBS, SCR, TBS Prawobrzeże] - modułu prywatnego [właściciele i wspólnoty mieszkaniowe]. Wdrażając projekt Kwartał 23 w ramach Programu Rewitalizacja RAZEM zachowano dotychczasową zasadę działań rewitalizacyjnych i jako uczestnicy projektu wystąpili: - Gmina Szczecin – projekt społeczny [miękki], - Szczecińskie TBS – 3 projekty [twarde], - wspólnoty mieszkaniowe – 7 projektów [twarde]. Cele: rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta; poprawa warunków środowiskowych Śródmieścia; poprawa bezpieczeństwa publicznego i mieszkańców; rozbudowa i modernizacja zasobu mieszkaniowego. Projekty STBS: oficyny we wnętrzu kwartału - renowacje części wspólnych sześciu budynków istniejących, w tym także likwidację ogrzewania piecowego, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej; – Infrastruktura w Kwartale nr 23 – utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, utworzenie lokali usługowych, infrastruktury technicznej oraz wykonania zagospodarowania terenu – projekt własny Szczecińskiego TBS: rozbudowa i przebudowa oficyn, budowa nowego budynku „spinki”, utworzenie mieszkań dla osób starszych i mieszkań chronionych (mieszkanie treningowe i „inkubator”) 1 mieszkanie chronione - „inkubator” dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 1 mieszkanie dla osób wymagających doraźnego wsparcia – do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 19 lokali dla osób starszych i niepełnosprawnych (z uwzględnieniem możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim) 42 lokale mieszkalne z tbs-owską stawką czynszu dla partycypantów 1 lokal zamienny z komunalną stawką czynszu.

17 Projekty WM: - Bohaterów Getta Warszawskiego 5 - remont elewacji frontowej oraz remont prześwitu bramowego; Bohaterów Getta Warszawskiego 22 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej, remont dachu oraz remont prześwitu bramowego; Bohaterów Getta Warszawskiego 23 - remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego i klatki schodowej; Królowej Jadwigi 4 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego, wymianę pionów i poziomów wodno- kanalizacyjnych; - Królowej Jadwigi 43 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej, remont klatki schodowej; Królowej Jadwigi 44 - remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany tylnej i bocznej, remont prześwitu bramowego, remont klatki schodowej oraz remont dachu; - Królowej Jadwigi 46 - remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej.

18

19

20

21

22 Omawiany obszar: kwartały Śródmieścia
Wybrany obszar stanowi cenny przykład XIX-wiecznego układu urbanistycznego o wysokich walorach kompozycyjnych i wybitnej wartości kulturowej. Kwartały charakteryzuje zwarta zabudowa śródmiejska o funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej. Zabudowę mieszkaniową stanowią historyczne budynki wielorodzinne (kamienice i oficyny) z niewielkimi fragmentami powojennej zabudowy blokowej, szczególnie w północno-wschodniej części obszaru. Wybrane problemy dla kwartałów Śródmieścia: Społeczne: - nagromadzenie wielu negatywnych zjawisk społecznych (m.in.: ubóstwa, bezrobocia, przestępczości); - wieloletnia tendencja spadkowa liczby mieszkańców na obszarze (odpływ ludności do innych terenów) Ekonomiczne (gospodarcze): - spadek aktywności gospodarczej w lokalach usytuowanych w parterach budynków mieszkalnych, - najniższy poziom aktywności gospodarczej w zespole obszarów kryzysowych Śródmieścia, Przestrzenne (techniczne i urbanistyczno-architektoniczne): - degradacja wielu przestrzeni publicznych, - złe warunki mieszkaniowe: pogłębianie się niskiego standardu, zły stan techniczny, niska efektywność energetyczna, - zła jakość infrastruktury technicznej, - degradacja techniczna zabudowy o wysokich walorach historycznych, Środowiskowe (ekologiczne): - hałas, - zaniedbana część terenów zielonych, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

23 Polityka rewitalizacyjna władz Szczecina
Działania służące pozyskaniu zaufania podmiotów zewnętrznych - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., - kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych przez dwa szczecińskie TBSy Władze miasta w roli lidera procesu rewitalizacji - utworzenie trzech spółek miejskich – renowacja Śródmieścia, - programy: Małych Ulepszeń i Nasz Dom Pełny i szybki dostęp do informacji dot. rewitalizacji: - dość przejrzysta strona internetowa, - Interaktywny Plan Miasta Szczecin,

24 Założenia promocji Projektu oraz Programu Zintegrowanego
Oddziaływane ogólnomiejskie: Artykuły prasowe, biuletyny, ulotki Informacje na stronach Urzędu Miasta, STBS Fora internetowe, blogi Media społecznościowe Oddziaływanie lokalne: Prezentacja multimedialna przy okazji wydarzenia społecznego Punkty informacyjny z materiałami promocyjnymi Przewodnik dźwiękowy Podświetlenia frontowych elewacji kamienic Oddziaływanie lokalne: Prezentacja multimedialna przy okazji wydarzenia społecznego Punkty informacyjny z materiałami promocyjnymi Przewodnik dźwiękowy Podświetlenia frontowych elewacji kamienic

25

26

27 Co dalej w rewitalizowanych kwartałach?
Rewitalizacja miasta jest procesem długofalowym, w którym pierwsze kroki należą do władzy publicznej, jednak stopniowo zaangażowanie powinno przenosić się na inne podmioty [inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe, społeczeństwo]. Cele działań rewitalizacyjnych:  - społeczne: zmniejszenie gęstości zaludnienia, zmiana i zrównoważenie struktury społecznej Śródmieścia, - techniczne: poprawa stanu technicznego budynków i otoczenia, - kulturowe: zachowanie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych Śródmieścia, - miastotwórcze: ocalenie od dewastacji centrum miasta i przywrócenie mu właściwych funkcji, - ekologiczne: wprowadzanie nowoczesnych technologii, szczególnie w aspekcie sposobu ogrzewania oraz oszczędności energii i wody. Przejęcie organizacji Dnia Sąsiada przez mieszkańców kwartału 27: - większa integracja między mieszkańcami, - swobodna relacja między „organizatorami” a „uczestnikami”, - nowe doświadczenie dla osób zaangażowanych w inicjatywę


Pobierz ppt "II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, wrzesień 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google