Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatki strukturalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatki strukturalne."— Zapis prezentacji:

1 Wydatki strukturalne

2 Agenda prezentacji Wydatki strukturalne Podstawa prawna.
Pojęcie wydatków strukturalnych. Zasada dodatkowości. Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych. Wzór opisu dokumentu księgowego. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych Wydatki strukturalne

3 1. Podstawy prawne

4 1. Podstawy prawne Wydatki strukturalne
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Wydatki strukturalne

5 Polityka rachunkowości
1. Podstawy prawne Oraz rozporządzenia: Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511), Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

6 2. Pojęcie wydatków strukturalnych

7 2. Pojęcie wydatków strukturalnych
Wydatki ponoszone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z publicznych środków krajowych (budżet, dochody własne, dotacje, subwencje), związane z realizacją celu (projektu, zadania, działania) określone i opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511) Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

8 2. Pojęcie wydatków strukturalnych
Wydatkiem strukturalnym jest: zakup nowego środka trwałego, który zwiększy ilośc środków trwałych będących już w dyspozycji placówki; zakup związany z wymianą środka trwałego, elementu wyposażenia na bardziej sprawny, niezawodny, energooszczędny, ekologiczny; podwyższenie wartości środka trwałego; wydatek związany z realizacją celu, zadania; wydatek służący społeczeństwu; wydatek ze środków krajowych poniesiony w związku z prowadzonymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

9 2. Pojęcie wydatków strukturalnych
Wydatkiem strukturalnym nie jest: bieżący wydatek eksploatacyjny; kary i grzywny; wydatek poniesiony na wymianę mebli oraz wyposażenia i środków trwałych na nowe, o tych samych parametrach użytkowych; wydatek poniesiony na remont – czyli przywrócenie wartości użytkowej środka trwałego, elementu wyposażenia. Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

10 3. Zasada dodatkowości

11 3. Zasada dodatkowości Wydatki strukturalne
Wydatek jest wtedy wydatkiem strukturalnym gdy w wyniku jego poniesienia powstanie określona wartość dodatkowa. Wydatki strukturalne

12 4. Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych

13 4. Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych
Opis merytoryczny źródłowego dokumentu księgowego: cel poniesienia wydatku; skutek poniesienia wydatku Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

14 5. Wzór opisu dokumentu księgowego

15 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
5. Wzór opisu dokumentu księgowego Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego Kwota (słownie ) Obszar Kod Data (podpis pracownika) Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

16 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych

17 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych
Ewidencja wydatków strukturalnych: pełni funkcję informacyjną prowadzona jest na kontach pozabilansowych Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

18 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych
Rb - WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne Polityka rachunkowości

19 KONIEC


Pobierz ppt "Wydatki strukturalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google