Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONALI: Judyta Dudziak Sara Matla Leszek Jurkowski Patrycja Go ł da.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONALI: Judyta Dudziak Sara Matla Leszek Jurkowski Patrycja Go ł da."— Zapis prezentacji:

1 WYKONALI: Judyta Dudziak Sara Matla Leszek Jurkowski Patrycja Go ł da

2 Fabu ł a obejmuje rok ż ycia ch ł opca, podczas którego podró ż uje on po ró ż nych planetach, trafia tak ż e na Ziemi ę. Utwór ten jednak nie nale ż y do gatunku fantastycznonaukowego. Zdarzenia i postacie z tego utworu maj ą charakter symboliczny, co sprawia, ż e utwór mo ż emy interpretowa ć w sposób wieloznaczny. FABU Ł A KSI ĄŻ KI Fabu ł a ksi ąż ki obejmuje rok ż ycia ch ł opca, podczas którego podró ż uje on po ró ż nych planetach, trafia tak ż e na Ziemi ę. Utwór ten jednak nie nale ż y do gatunku fantastycznonaukowego. Zdarzenia i postacie z tego utworu maj ą charakter symboliczny, co sprawia, ż e utwór mo ż emy interpretowa ć w sposób wieloznaczny.

3 Czas akcji obejmuje jeden rok pobytu na Ziemi Ma ł ego Ksi ę cia. To pierwsza po ł owa XX wieku. Przez osiem dni pilot przebywa ł na Saharze w Afryce, na pustynnym, niezamieszka ł ym terenie, a czas akcji rozci ą ga si ę za spraw ą relacji z w ę drówek tytu ł owego bohatera. Czas akcji obejmuje jeden rok pobytu na Ziemi Ma ł ego Ksi ę cia. To pierwsza po ł owa XX wieku. Przez osiem dni pilot przebywa ł na Saharze w Afryce, na pustynnym, niezamieszka ł ym terenie, czas akcji rozci ą ga si ę za spraw ą relacji z w ę drówek tytu ł owego bohatera.

4 Gdy mia ł em sze ść lat, zobaczy ł em pewnego razu wspania ł y obrazek który przedstawia ł w ęż a boa, po ł ykaj ą cego drapie ż ne zwierz ę. Po obejrzeniu obrazka wiele my ś la ł em o ż yciu d ż ungli. Pod wp ł ywem tych my ś li uda ł o mi si ę przy pomocy kredki stworzy ć pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wygl ą da ł on tak: ROZDZIA Ł I MA Ł Y KSI ĄŻ E ROZMAWIA Z ROZBITYM PILOTEM : Gdy mia ł em sze ść lat, zobaczy ł em pewnego razu wspania ł y obrazek który przedstawia ł w ęż a boa, po ł ykaj ą cego drapie ż ne zwierz ę. Po obejrzeniu obrazka wiele my ś la ł em o ż yciu d ż ungli. Pod wp ł ywem tych my ś li uda ł o mi si ę przy pomocy kredki stworzy ć pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wygl ą da ł on tak:

5 kapelusz miałby przerażać? - odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, czyć. Mój rysunek numer 2 : Pokaza ł em moje dzie ł o doros ł ym i spyta ł em, czy ich przera ż a. - Dlaczego kapelusz mia ł by przera ż a ć ? - odpowiedzieli doro ś li. Mój obrazek nie przedstawia ł kapelusza. To by ł w ąż boa, który trawi ł s ł onia. Narysowa ł em nast ę pnie przekrój w ęż a, aby doro ś li mogli zrozumie ć. Im zawsze trzeba t ł umaczy ć. Mój rysunek numer 2 wygl ą da ł nast ę puj ą co:

6 MA Ł Y KSI ĄŻ E ROZMAWIA Z ROZBITYM PILOTEM : Prosz ę ci ę, narysuj mi baranka. - Co takiego? - Narysuj mi baranka. - Ale... có ż ty tutaj robisz? - Prosz ę ci ę, narysuj mi baranka... - To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. - Nie, nie. Nie chc ę s ł onia po ł kni ę tego przez w ęż a boa. Boa jest zbyt niebezpieczny, a s ł o ń za du ż y. Mam za ma ł o miejsca. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka. - Nie, ten baranek jest ju ż bardzo chory. Zrób innego. ROZDZIA Ł II MA Ł Y KSI ĄŻ E ROZMAWIA Z ROZBITYM PILOTEM Prosz ę ci ę, narysuj mi baranka. - Co takiego? - Narysuj mi baranka. - Ale... có ż ty tutaj robisz? - Prosz ę ci ę, narysuj mi baranka... - To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. - Nie, nie. Nie chc ę s ł onia po ł kni ę tego przez w ęż a boa. Boa jest zbyt niebezpieczny, a s ł o ń za du ż y. Mam za ma ł o miejsca. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka. - Nie, ten baranek jest ju ż bardzo chory. Zrób innego.

7 - Przyjrzyj si ę. To nie jest baranek, to baran. On ma rogi. - Ten baranek jest za stary. Chc ę mie ć baranka, który b ę dzie d ł ugo ż y ł. - To jest skrzynka. Baranek, którego chcia ł e ś mie ć, jest w ś rodku. By ł em bardzo zdziwiony, widz ą c rado ść na buzi ma ł ego krytyka. - To jest w ł a ś nie to, czego chcia ł em. Czy my ś lisz, ze trzeba du ż o trawy dla tego baranka? - Dlaczego pytasz? - Bo mam tak ma ł o miejsca... - Na pewno wystarczy. Da ł em ci zupe ł nie ma ł ego baranka. Pochyli ł g ł ówk ę nad rysunkiem. - Nie taki znowu ma ł y. Zobacz, zasn ął... - Ten baranek jest za stary. Chc ę mie ć baranka, który b ę dzie d ł ugo ż y ł. - Przyjrzyj si ę. To nie jest baranek, to baran. On ma rogi. - Ten baranek jest za stary. Chc ę mie ć baranka, który b ę dzie d ł ugo ż y ł. - To jest skrzynka. Baranek, którego chcia ł e ś mie ć, jest w ś rodku. By ł em bardzo zdziwiony, widz ą c rado ść na buzi ma ł ego krytyka. - To jest w ł a ś nie to, czego chcia ł em. Czy my ś lisz, ze trzeba du ż o trawy dla tego baranka? - Dlaczego pytasz? - Bo mam tak ma ł o miejsca... - Na pewno wystarczy. Da ł em ci zupe ł nie ma ł ego baranka. Pochyli ł g ł ówk ę nad rysunkiem. - Nie taki znowu ma ł y. Zobacz, zasn ął...

8 Problemem Ma ł ego Ksi ę cia s ą baobaby. S ą one tak du ż e jak ko ś cio ł y, i gdyby nawet zabra ł ze sob ą ca ł e stado s ł oni, to nie da ł yby one rady jednemu baobabowi. A co dopiero jeden ma ł y baranek.

9 Od Astronoma: Który mia ł pewne podstawy, aby s ą dzi ć, ż e planeta, z której przyby ł Ma ł y Ksi ążę, jest gwiazd ą B-612. Ta gwiazda by ł a widziana raz tylko, w 1909 roku, przez tureckiego astronoma.

10 Pierwsz ą zamieszkiwa ł Król. Przy rozmowie z Królem stwierdzi ł, ż e Doro ś li s ą bardzo dziwni!

11 Drug ą planet ę zamieszkiwa ł Pró ż ny Po rozmowie z Nim doszed ł do wniosku, ż e "Doro ś li s ą zdecydowanie ś mieszni"

12 Nast ę pn ą planet ę zajmowa ł Pijak. Na rozmowie z Nim nie sp ę dzi ł du ż o czasu ale powiedzia ł, ż e "Doro ś li s ą naprawd ę bardzo, bardzo ś mieszni"

13 Czwarta planeta nale ż a ł a do Bankiera. W g łę bi jednak poczu ł, ż e "Doro ś li s ą jednak nadzwyczajni"

14 Pi ą ta planeta by ł a bardzo interesuj ą ca. By ł a najmniejsza ze wszystkich. By ł a tak ma ł a, ż e zaledwie starczy ł o na niej miejsca na lamp ę uliczn ą i Latarnika. "Tylko ten cz ł owiek móg ł by by ć moim przyjacielem. Lecz jego planeta jest rzeczywi ś cie za ma ł a. Nie ma miejsca dla dwóch..."

15 Szósta planeta by ł a dziesi ęć razy wi ę ksza. Mieszka ł na niej Starszy Pan, który pisa ł olbrzymie ksi ę gi. Po tej rozmowie pomy ś la ł tylko o swojej ro ż y

16 Ś wiat doros ł ych i ś wiat dzieci zosta ł przedstawiony na zasadzie kontrastu, natomiast okre ś lenie "doros ł y" tak naprawd ę nie ma nic wspólnego z wiekiem. To sposób widzenia ś wiata, traktowania ludzi. Taki doros ł y nie potrafi dostrzec tego co widzi si ę tylko sercem DZIECI - s ą wra ż liwe, bezinteresowne, ufne, maj ą wyobra ź ni ę, ł atwo przywi ą zuj ą sie do miejsca i osób DORO Ś LI - zgubili gdzie ś wra ż liwo ść, os ą dzaj ą na podstawie pozoru, po tym co widz ą.

17 Autor stworzy ł cos na miare dzie ł a literatury, gdy ż przypowie ść ta czyta sie szybko i przyejemnie i nadaje si ę dla ka ż dego pokolenia. Jest ponadczasowa, mo ż na do niej ci ą gle wraca ć, prosta w odbiorze, zaweira jednocze ś nie najwa ż niejsze dla ś wiata m ą dre przekazy. Pomaga w chwilach zw ą tpienia, daje nadziej ę, jest rewelacyjna! Ka ż dy powinien ja mie ć na swej pó ł ce!

18


Pobierz ppt "WYKONALI: Judyta Dudziak Sara Matla Leszek Jurkowski Patrycja Go ł da."

Podobne prezentacje


Reklamy Google