Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariusz to osoba pracuj ą ca na zasadzie wolontariatu. Innym okre ś leniem jest ochotnik (cho ć ten wyraz ma te ż inne znaczenia). Według Ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariusz to osoba pracuj ą ca na zasadzie wolontariatu. Innym okre ś leniem jest ochotnik (cho ć ten wyraz ma te ż inne znaczenia). Według Ustawy."— Zapis prezentacji:

1

2 Wolontariusz to osoba pracuj ą ca na zasadzie wolontariatu. Innym okre ś leniem jest ochotnik (cho ć ten wyraz ma te ż inne znaczenia). Według Ustawy o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i ś wiadomie oraz bez wynagrodzenia anga ż uje si ę w prac ę na rzecz osób, organizacji pozarz ą dowych, a tak ż e rozmaitych instytucji działaj ą cych w ró ż nych obszarach społecznych. Ź ródło ; www.wikipedia.pl Wolontariusz – Kto to taki ?

3 Bycie wolontariuszem to zaszczyt. Stać si ę cz ł owiekiem pomagaj ą cym innym bezinteresownie to wielka sprawa. Jest wiele pomys ł ów na pomaganie innym. Asia Oto nasze pomysły na to jak mo ż na wł ą czy ć si ę w akcje wolontariackie, i jak zosta ć prawdziwym wolontariuszem.

4 Wieczorek przy herbatce z poezj ą dla seniorów w moim mie ś cie. Uczniowie uzdolnieni mogliby recytowa ć wiersze wybranych poetów polskich raz w tygodniu –mog ą to by ć na przykład Wieczory Czwartkowe. Herbatka i ciasteczko oraz wysłuchanie pi ę knych recytacji młodych i zdolnych na pewno uprzyjemniłoby czas starszym i cz ę sto samotnym ludziom w moim mie ś cie.

5 Osiedlowe Pogotowie Zada ń Domowych To nasz pomysł na zaopiekowanie si ę dzie ć mi, które cz ę sto z powodu braku zainteresowania ze strony rodziców nie odrabiaj ą zada ń domowych lub te ż nie wiedz ą jak to zrobi ć. Tu mo ż na stworzy ć grup ę studentów, nauczycieli tych wszystkich,którzy mog ą i chc ą pomóc, maj ą czas i du ż o, du ż o cierpliwo ś ci,a tak ż e potrzeb ę niesienia pomocy innym.

6 Widzialna R ę ka Pomoc ludziom,którzy nie maj ą sił,s ą samotni i chorzy, cz ę sto zapomniani. Wolontariusze zrobi ą zakupy, posprz ą taj ą w domu, kupi ą lekarstwa, poczytaj ą ksi ąż k ę, potowarzysz ą na spacerku, porozmawiaj ą.

7 Wszystkie dzieci nasze s ą Czyli opieka nad dzie ć mi zagro ż onymi patologi ą lub ż yj ą ce w biedzie. Mo ż na zaanga ż owa ć zakłady przemysłowe, usługowe w mie ś cie.Pomoc finansow ą uzyskan ą dzi ę ki nim mo ż na spo ż ytkowa ć na najbardziej potrzebne rzeczy czyli ubrania, podr ę czniki, przybory szkolne itp. W zamian za to wolontariusze otrzymaj ą order wolontariatu np. splecione dłonie.

8 Kochamy zwierz ę ta My ś limy tu o koncertach uczniów ze szkoły muzycznej pod gołym niebem. Dwa,a mo ż e wi ę cej razy w roku zorganizowa ć mo ż na za pozwoleniem władz miasta i szkoły muzycznej koncerty muzyczne podczas,których odb ę dzie si ę zbiórka karmy dla zwierz ą t ze schroniska.

9 Dlaczego warto zostać wolontariuszem ? My ś l ę, ż e warto zosta ć wolontariuszem z wielu powodów. Dzi ę ki pomocy innych mo ż emy poznawa ć nowe warto ś ci, sta ć si ę lepszymi lud ź mi i nauczy ć si ę zupełnie inaczej patrze ć na ś wiat. Wolontariat słu ż y pomocy innym, dzi ę ki ró ż nego rodzaju zbiórkom i akcjom mo ż na pomóc bli ź niemu i jednocze ś nie czu ć satysfakcje z tego dobrego uczynku. Wolontariat jest równie ż wspaniał ą szans ą na zdobycie nowych, interesuj ą cych do ś wiadcze ń i na poznawanie nowych ludzi. Asia Warto zosta ć wolontariuszem, bo to uczy Człowiecze ń stwa. Człowiek, który pomaga innym mo ż e sta ć si ę lepszym i warto ś ciowszym od takiego człowieka, który my ś li tylko o sobie. Wolontariat jest pi ę kn ą sfer ą, w której człowiek mo ż e si ę zaanga ż owa ć i przy okazji wyzby ć si ę egoizmu, który w XXI w stał si ę niemal ż e emblematem. Nikola

10 Dzi ę kujemy za obejrzenie prezentacji, i namawiamy do brania udziału w akcjach charytatywnych. Prezentacje wykona ł y uczennice 2 kl. Z Gimnazjum nr 2 w Ole ś nicy; Joanna Brodnicka Gos ł awska Nikola


Pobierz ppt "Wolontariusz to osoba pracuj ą ca na zasadzie wolontariatu. Innym okre ś leniem jest ochotnik (cho ć ten wyraz ma te ż inne znaczenia). Według Ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google